+-

Recent Posts

Pages: [1] 2 3 ... 10
1
Jos Heuvelman en Hanzo van Beusekom benoemd tot bestuursleden AFM

Met deze benoemingen bestaat het bestuur van de AFM naast Merel van Vroonhoven en Gerben Everts uit vier statutair bestuurders, aangevuld met Ellen van Schoten als Chief Operating Officer.
Versterking en vernieuwing van het toezicht
Jos Heuvelman is op dit moment divisiedirecteur Toezicht Europese Banken bij DNB. Dit omvat binnen het Single Supervisory Mechanism het dagelijks toezicht op de zes grote banken. Hij neemt ruim 32 jaar ervaring als centrale bankier en toezichthouder in de financiële sector mee. Bij DNB heeft hij gewerkt in diverse managementfuncties voor verschillende toezichtdivisies, op zowel nationaal als internationaal niveau. Hij heeft een leidende rol gespeeld in diverse grote verandertrajecten binnen DNB, waaronder de komst van de Europese bankenunie. Zijn belangrijkste opdracht wordt het toezicht van de AFM in de retailmarkt (lenen, sparen, beleggen, verzekeringen en pensioenen) verder te versterken.
Heuvelman (1962) studeerde econometrie in Groningen, economie in Amsterdam en behaalde een master financieel risicomanagement in New York.
Hanzo van Beusekom is momenteel partner bij Clear Conduct, een strategisch adviesbureau gericht op het versterken van toezicht. Hij heeft de afgelopen acht jaar meer dan twintig toezichthoudende organisaties in binnen- en buitenland ondersteund. Met deze benoeming keert hij terug bij de AFM, waar hij van 2003 tot 2010 onder meer als hoofd Strategische Analyse werkte en verantwoordelijk was voor het toezicht op grote financiële instellingen. Eerder was hij strategie consultant bij The Boston Consulting Group. Hij wordt verantwoordelijk voor domeinoverstijgend toezicht en vernieuwing. Zijn belangrijkste opdracht wordt om het toezicht meer data- en technologie gedreven te maken.
Van Beusekom (1972) studeerde economie in Amsterdam en behaalde een MBA aan INSEAD. Hij is voorzitter van de raad van toezicht van Oxfam Novib en als senior expert op het gebied van financieel toezicht verbonden aan de Wereldbank. Deze laatste functie legt hij neer voordat hij bij de AFM in dienst treedt.
{blockquote}Bestuursteam op volle sterkte
Paul Rosenmöller, voorzitter van de raad van toezicht van de AFM: "Met Jos Heuvelman versterken we de AFM met een zwaargewicht uit het toezicht. Hij neemt ruim drie decennia ervaring mee en heeft zowel nationaal als internationaal een indrukwekkende staat van dienst. Hanzo van Beusekom brengt niet alleen kennis van de AFM en ervaring in toezicht op de financiële sector. Hij heeft zich in verschillende rollen bewezen als een aanjager van vernieuwing in het toezicht.”
Merel van Vroonhoven, bestuursvoorzitter van de AFM: “De komst van deze twee nieuwe bestuurders geeft een extra impuls aan de reeds ingezette koers van de AFM om het toezicht op de financiële markten verder te versterken en te vernieuwen. De financiële sector verandert in een snel tempo. Dat betekent dat ook de toezichthouder moet mee veranderen. Ik ben erg verheugd met de komst van Jos en Hanzo. Beiden brengen vanuit hun eigen invalshoek ervaring en vernieuwing mee. Het bestuur is hiermee weer op sterkte en samen vormen we een divers team dat elkaar goed aanvult.”
Bezoldiging
De twee nieuwe bestuurders worden conform de Wet normering topinkomens (WNT) bezoldigd. Voor de voorzitter is in 2015 een individuele uitzondering op de WNT gemaakt en gecommuniceerd. Omdat de generieke jaarlijkse indexatie hierin abusievelijk niet was opgenomen, wordt dit nu hersteld.
Lees hier het persbericht van het ministerie van Financiën over de benoemingen.
Journalisten kunnen contact opnemen met Mark Woldberg, woordvoerder AFM, via 06 2136 8866 of mark.woldberg@afm.nl.

Source: Jos Heuvelman en Hanzo van Beusekom benoemd tot bestuursleden AFM
2
Consumentennieuwsbrief mei 2018: Hypotheek vervroegd aflossen? Check het AFM-stappenplanSource: Consumentennieuwsbrief mei 2018: Hypotheek vervroegd aflossen? Check het AFM-stappenplan
3
AFM trekt de advies- en bemiddelingsvergunning in van de heer G.P. van der Leij handelend onder de naam De Vestelier Financiële Diensten

In haar onderzoek heeft de AFM vastgesteld dat de betrouwbaarheid van de heer G.P. van der Leij niet langer buiten twijfel staat omdat hij geld heeft geleend van consumenten terwijl dat in dit geval niet is toegestaan zonder de benodigde vergunning, hij niet heeft voldaan aan de verplichting om medewerking te verlenen aan het onderzoek van de AFM, en bepaalde informatie die relevant was voor de beoordeling van zijn betrouwbaarheid niet heeft doorgegeven aan de AFM.
Tegen het intrekkingsbesluit heeft De Vestelier geen bezwaar gemaakt. Het besluit van de AFM kan niet meer door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd. De heer Van der Leij is op 6 februari 2018 in staat van faillissement verklaard. De AFM had de vergunning reeds voor het faillissement ingetrokken.
Het volledige besluit kunt u hiernaast downloaden in PDF-formaat.

Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis).


    .tg {
    BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-SPACING: 0
    }
    .tg TD {
    OVERFLOW: hidden; FONT-SIZE: 10px; BORDER-TOP: 1px solid; BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-BOTTOM: 1px solid; WORD-BREAK: normal; PADDING-BOTTOM: 10px; PADDING-TOP: 10px; PADDING-LEFT: 5px; BORDER-LEFT: 1px solid; PADDING-RIGHT: 5px
    }
    .tg TH {
    OVERFLOW: hidden; FONT-SIZE: 10px; BORDER-TOP: 1px solid; BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-BOTTOM: 1px solid; WORD-BREAK: normal; FONT-WEIGHT: normal; PADDING-BOTTOM: 10px; PADDING-TOP: 10px; PADDING-LEFT: 5px; BORDER-LEFT: 1px solid; PADDING-RIGHT: 5px
    }
    .tg .tg-glis {
    FONT-SIZE: 10px
    }
    .tg .tg-7dqz {
    FONT-SIZE: 10px; FONT-WEIGHT: bold
    }

           

   
       
            Stand van zaken juridische procedure
           
       
       
            Besluit tot intrekking van de vergunning is opgelegd
            Bezwaar
            Beroep
            Hoger beroep
       
       
            Ingesteld
            Beslissing genomen
            Ingesteld
            Uitspraak gedaan
            Ingesteld
            Uitspraak gedaan
       
       
            20 december 2017
            Geen
            n.v.t.
            Geen
            n.v.t.
            Geen
            n.v.t.

Source: AFM trekt de advies- en bemiddelingsvergunning in van de heer G.P. van der Leij handelend onder de naam De Vestelier Financiële Diensten
4
AFM trekt de advies- en bemiddelingsvergunning in van Personal Service 4U

In haar onderzoek heeft de AFM vastgesteld dat de betrouwbaarheid van de beleidsbepaler niet langer buiten twijfel staat omdat hij geld heeft geleend van consumenten terwijl dat in dit geval niet is toegestaan zonder de benodigde vergunning, hij niet heeft voldaan aan de verplichting om medewerking te verlenen aan het onderzoek van de AFM en bepaalde informatie die relevant was voor de beoordeling van zijn betrouwbaarheid niet heeft doorgegeven aan de AFM.
Tevens heeft de AFM vastgesteld dat Personal Service 4U niet beschikte over een integere bedrijfsvoering. De AFM is tot die conclusie gekomen omdat Personal Service 4U samenwerkte met een (onder)bemiddelaar die niet beschikte over een verplichte vergunning van de AFM, de beleidsbepaler die tevens enig medewerker was van Personal Service 4U geld leende van consumenten terwijl hem dat niet was toegestaan en Personal Service 4U niet beschikte over een verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
Tegen het intrekkingsbesluit heeft Personal Service 4 U B.V. geen bezwaar gemaakt. Het besluit van de AFM kan niet meer door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.
Het volledige besluit kunt u hiernaast downloaden in PDF-formaat.

Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis).


    .tg {
    BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-SPACING: 0
    }
    .tg TD {
    OVERFLOW: hidden; FONT-SIZE: 10px; BORDER-TOP: 1px solid; BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-BOTTOM: 1px solid; WORD-BREAK: normal; PADDING-BOTTOM: 10px; PADDING-TOP: 10px; PADDING-LEFT: 5px; BORDER-LEFT: 1px solid; PADDING-RIGHT: 5px
    }
    .tg TH {
    OVERFLOW: hidden; FONT-SIZE: 10px; BORDER-TOP: 1px solid; BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-BOTTOM: 1px solid; WORD-BREAK: normal; FONT-WEIGHT: normal; PADDING-BOTTOM: 10px; PADDING-TOP: 10px; PADDING-LEFT: 5px; BORDER-LEFT: 1px solid; PADDING-RIGHT: 5px
    }
    .tg .tg-glis {
    FONT-SIZE: 10px
    }
    .tg .tg-7dqz {
    FONT-SIZE: 10px; FONT-WEIGHT: bold
    }

           


   
       
            Stand van zaken juridische procedure
           
       
       
            Besluit tot intrekking van de vergunning is opgelegd
            Bezwaar
            Beroep
            Hoger beroep
       
       
            Ingesteld
            Beslissing genomen
            Ingesteld
            Uitspraak gedaan
            Ingesteld
            Uitspraak gedaan
       
       
            20 december 2017
            Geen
            n.v.t.
                 
            n.v.t.
                 
            n.v.t.

Source: AFM trekt de advies- en bemiddelingsvergunning in van Personal Service 4U
5
AFM legt boete op aan de heer Van ’t Wout voor marktmanipulatie

De heer Van ’t Wout is een bekende van de heer B.C. Ultee, die een groot aantal participaties bezat in het destijds aan Euronext genoteerde beleggingsfonds Sabon FunDing.
Begin 2012 heeft de heer Van ’t Wout van de heer Ultee een aantal participaties overgeboekt gekregen, zonder dat hij daarvoor betaalde. Een kleine maand later heeft de heer Van ’t Wout een gedeelte van die participaties via de beurs aan de heer Ultee terug verkocht om de opbrengst daarvan vervolgens grotendeels aan de heer Ultee te vergoeden. De transacties waren daarmee per saldo vrijwel kostenneutraal.
De AFM heeft vastgesteld dat de stukken feitelijk steeds onder de controle van Ultee zijn gebleven. Door de transacties wekte de heer Van ’t Wout de indruk dat er handel was in het fonds, terwijl er economisch gezien niets wijzigde en bovendien leidden de transacties tot een kunstmatig hoog koersniveau. Dit levert marktmanipulatie op
Later heeft de heer Van ’t Wout zich nog schuldig gemaakt aan marktmanipulatie door kooporders in te leggen met onverklaarbaar hoge limieten. Hierdoor ontstond een kunstmatig hoog koersniveau.
Hoogte van de boete
Voor deze overtreding geldt een basisbedrag van €2 miljoen. De AFM heeft dit bedrag verhoogd met 25 procent op grond van de ernst van de overtreding. Omdat de AFM een boete van €2,5 miljoen alle omstandigheden in aanmerking genomen onevenredig hoog vindt, is de boete verlaagd tot €500.000.
(update 18 april 2017: De rechtbank Rotterdam heeft op 26 januari 2017 de boete gematigd tot € 250.000, omdat er naar het oordeel van de rechtbank sprake is van onzorgvuldige voorbereiding van besluitvorming door de AFM. Daarnaast matigt de rechtbank de boete verder tot € 240.000 wegens overschrijding van de redelijke termijn.)
(update 9 mei 2018: Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft op 19 maart 2018 in hoger beroep geoordeeld dat de heer Van ’t Wout met verschillende transacties het verbod op marktmanipulatie heeft overtreden. Dat geldt echter niet voor zijn transacties op 24 januari 2012 en 14 februari 2012. Het CBb heeft verder geoordeeld dat geen sprake is van onzorgvuldige voorbereiding van besluitvorming door de AFM en dat de rechtbank de boete niet op die grond heeft mogen matigen. Wel is het CBb van oordeel dat de AFM onvoldoende heeft toegelicht waarom een boete van € 500.000 in dit geval evenredig is. Het CBb heeft de boete daarom gematigd tot € 250.000, en vervolgens verder gematigd tot € 240.000 wegens overschrijding van de redelijke termijn.)
Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800 - 5400 540 (gratis).


    .tg {
    BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-SPACING: 0
    }
    .tg TD {
    OVERFLOW: hidden; FONT-SIZE: 10px; BORDER-TOP: 1px solid; BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-BOTTOM: 1px solid; WORD-BREAK: normal; PADDING-BOTTOM: 10px; PADDING-TOP: 10px; PADDING-LEFT: 5px; BORDER-LEFT: 1px solid; PADDING-RIGHT: 5px
    }
    .tg TH {
    OVERFLOW: hidden; FONT-SIZE: 10px; BORDER-TOP: 1px solid; BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-BOTTOM: 1px solid; WORD-BREAK: normal; FONT-WEIGHT: normal; PADDING-BOTTOM: 10px; PADDING-TOP: 10px; PADDING-LEFT: 5px; BORDER-LEFT: 1px solid; PADDING-RIGHT: 5px
    }
    .tg .tg-glis {
    FONT-SIZE: 10px
    }
    .tg .tg-7dqz {
    FONT-SIZE: 10px; FONT-WEIGHT: bold
    }

           


   
       
            Stand van zaken juridische procedure
           
       
       
            Boete opgelegd
            Bezwaar
            Beroep
            Hoger beroep
       
       
            Ingesteld
            Beslissing genomen
            Ingesteld
            Uitspraak gedaan
            Ingesteld
            Uitspraak gedaan
       
       
            07-07-2014
           
            10-07-2014
            28-12-2015(1)
            05-02-2016
            26-01-2017 (2)
            09-03-2017
            19-03-2018 (3)
       
   

(1) De AFM heeft besloten het bezwaar ongegrond te verklaren, met aanvulling van de motivering.
(2) De rechtbank Rotterdam heeft het beroep gegrond verklaard voor zover het is gericht tegen de hoogte van de opgelegde boete en het bestreden besluit in zoverre vernietigd. Daarnaast heeft de rechtbank het bezwaar gegrond verklaard en het primaire besluit herroepen, voor zover het betreft de hoogte van de boete en de hoogte van de boete vastgesteld op € 240.000, waarbij de uitspraak in de plaats treedt van het vernietigde deel van het bestreden besluit. Het beroep is gegrond verklaard en de boete is gematigd, omdat er naar het oordeel van de rechtbank sprake is van onzorgvuldige voorbereiding van besluitvorming door de AFM en overschrijding van de redelijke termijn.
(3)Het CBb bevestigt de uitspraak van de rechtbank, met verbetering van gronden.

Source: AFM legt boete op aan de heer Van ’t Wout voor marktmanipulatie
6
Wetgevingswensen AFM 2018: meer internationale samenwerking en data-uitwisseling

De technologische ontwikkelingen in de financiële sector gaan steeds sneller. Ondernemingen, al dan niet afkomstig uit de traditionele financiële sector, denken niet meer in grenzen en beperkingen. Om risico’s eerder te signaleren is verdergaande internationale samenwerking en vernieuwing van het toezicht noodzakelijk. In deze dynamiek moeten de bevoegdheden van de financieel toezichthouders mee ontwikkelen om effectief toezicht te kunnen blijven houden.
Europese oplossing flitskredieten
Het reclameverbod dat nu in ontwikkeling is zou een belangrijke stap zijn in de bescherming van consumenten tegen flitskredieten. Daarnaast vraagt de AFM de minister van Financiën om een oplossing te creëren voor de aanpak van flitskredieten die aangeboden worden van buiten Nederland. Op dit moment is er geen eenduidige Europese aanpak. Samenwerking op EU-niveau zal bijdragen aan het tegengaan van schadelijke kredieten, bijvoorbeeld door een herziening van de richtlijn Consumentenkrediet.
Europese gecoördineerde aanpak ICO’s en crypto’s
De AFM heeft herhaaldelijk gewaarschuwd voor de grote risico’s die zijn verbonden aan zowel crypto’s als ICO’s. Vanwege het grensoverschrijdende karakter is voor een effectieve aanpak van de risico’s internationale coördinatie nodig. Het is daarom van belang dat in Europees verband een eenduidig standpunt wordt gevormd ten aanzien van crypto’s en ICO’s. De AFM pleit voor een voortrekkersrol van Nederland bij de totstandkoming van een gecoördineerde Europese aanpak van risico’s bij crypto’s en ICO’s. De AFM zet zich via ESMA in om Europese initiatieven rondom crypto’s en ICO’s verder te verkennen om tot een oplossing van de problematiek te komen. De AFM pleit ervoor dat de Nederlandse regering zich hier in Europees verband ook sterk voor maakt.
Informatie delen met Autoriteit Persoonsgegevens
Door toepassing van data-analyse in het toezicht krijgt de AFM meer instrumenten in handen om risico’s vroegtijdig te signaleren. Nieuwe marktproblemen kunnen hiermee beter worden voorkomen. Het delen van informatie van en met andere toezichthouders is daarbij essentieel. Die mogelijkheden zijn nu beperkt en de AFM pleit dan ook voor een wettelijke grondslag om informatie te kunnen delen met de Autoriteit Persoonsgegevens. De AFM verzoekt de minister van Financiën om samen met de minister van Rechtsbescherming  een voorstel voor informatiedelen voor te bereiden.
Overige nationale wetgevingswensen
In aanvulling op de wens om informatie te kunnen delen met de Autoriteit Persoonsgegevens, heeft de AFM een aantal specifieke nationale wetgevingswensen.
Zo wenst de AFM een effectievere aanpak van beleggingsfraude via onder meer een (tijdelijke) ontheffing van geheimhoudingsplichten en een uitbreiding van handhavingsbevoegdheden.
Ook pleit de AFM samen met DNB voor wettelijke verankering van fundamentele beginselen voor vastgoedtaxateurs met inbegrip van gedragsregels, doorlopend toezicht en externe tucht met een eigen toezichthouder. De AFM en DNB vragen de minister van Financiën om met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in overleg te treden over de totstandkoming van wettelijk vastgelegde normen voor vastgoedtaxateurs.
In de Wetgevingsbrief 2018 staat de volledige lijst met wetgevingswensen van de AFM.
Journalisten kunnen contact opnemen met Marieke Ziedses des Plantes, woordvoerder AFM, via 020 797 2452 of marieke.ziedses.des.plantes@afm.nl.

Source: Wetgevingswensen AFM 2018: meer internationale samenwerking en data-uitwisseling
7
Schoning artikelen / Boete voor flitskredietaanbieder Inpetto
« Last post by redactie on Today at 07:00:23 PM »
Boete voor flitskredietaanbieder Inpetto

Inpetto bood via haar websites www.heeleen.nl consumenten de mogelijkheid om snel geld te lenen tegen hoge kosten. Inpetto adverteerde dat er geen kosten voor het krediet in rekening werden gebracht. In werkelijkheid moesten consumenten wel degelijk hoge kosten betalen. Inpetto heeft haar activiteiten met betrekking tot het aanbieden van flitskrediet inmiddels gestaakt.
Garantstelling
Om voor krediet in aanmerking te komen, stelde Inpetto namelijk een garantstelling verplicht. Alleen als de consument koos voor een betaalde garantstelling van Comfort Guarantee Limited (CG), een door Inpetto aangedragen partij, kon hij snel en gemakkelijk over krediet beschikken. De kosten voor de garantiestelling van CG waren afhankelijk van de hoofdsom. Bij een hoofdsom van €50,- en een termijn van 15 dagen rekende CG €10,- aan kosten en bij een hoofdsom van € 600,- en een termijn van 30 dagen rekende CG €150,- aan kosten. Absoluut gezien is €10,- voor 15 dagen €243,33 op jaarbasis (relatief 486,67%). Absoluut gezien is €150,- voor 30 dagen €1.825,- (relatief 304,17%).
CG betaalde voor deze dienstverlening maandelijks een aanzienlijk bedrag aan Inpetto. De garantie van CG maakt dus onderdeel uit van het verdienmodel van Inpetto.
Sinds 25 mei 2011 is het verboden om flitskredieten aan te bieden zonder vergunning van de AFM. Inpetto is niet uitgezonderd van deze vergunningplicht.
Ernstige overtreding
Het gaat om een ernstige overtreding. Inpetto heeft geprofiteerd van een groep kwetsbare consumenten die niet op reguliere wijze, bijvoorbeeld door roodstand op de betaalrekening of door gebruik te maken van een credit card, aan een gunstigere lening kon komen. Hierbij bestond het risico dat deze consumenten steeds dieper in de schulden kwamen.
Vergunning
Aanbieders van flitskredieten hebben een vergunning nodig als ze meer dan onbetekenende kosten in rekening brengen. In dat geval mogen ze geen tarieven in rekening brengen die hoger zijn dan het maximale wettelijke rentepercentage van 15 procent.
Een vergunning biedt extra bescherming aan consumenten. Voordat de AFM een vergunning verleent, toetst zij onder meer of een onderneming voldoet aan de eisen van betrouwbaarheid, deskundigheid en integriteit. Bovendien moet een onderneming met een vergunning zich houden aan de zogenoemde doorlopende gedragsregels. Deze gaan onder meer over een zorgvuldige dienstverlening aan consumenten.
Hoogte van de boete
Voor deze overtreding geldt een basisbedrag van €2.000.000. Het basisbedrag kan worden verhoogd of verlaagd als de ernst of duur van de overtreding, of de mate van verwijtbaarheid daartoe aanleiding geven. In dit geval ziet de AFM aanleiding het basisbedrag met 25% te verhogen op grond van de ernst van de overtreding en met 25% te verhogen op grond van verwijtbaarheid.
Bij het vaststellen van de hoogte van de boete houdt de AFM ook rekening met de draagkracht van de overtreder. De draagkracht van Inpetto is in deze zaak reden om de boete vast te stellen op €300.000.

Het in het besluit vervatte oordeel van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.
Het volledige besluit en de beslissing op bezwaar kunt u op deze pagina in PDF-formaat downloaden. Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis).

Source: Boete voor flitskredietaanbieder Inpetto
8
Boete feitelijk leidinggever bij het aanbieden van flitskredieten door Inpetto

Inpetto bood via haar websites www.heeleen.nl consumenten de mogelijkheid om snel geld te lenen tegen hoge kosten. Inpetto adverteerde dat er geen kosten voor het krediet in rekening werden gebracht. In werkelijkheid moesten consumenten wel degelijk hoge kosten betalen.
De heer Meter was op de hoogte van de verboden gedragingen van Inpetto, het viel binnen zijn bevoegdheid, het lag in zijn macht deze verboden gedragingen te beëindigen en hij was daartoe ook redelijkerwijs gehouden. Maatregelen om de overtreding te doen stoppen heeft hij achterwege gelaten. Daarom heeft de AFM de heer Meter beboet voor het feitelijk leiding geven aan de overtreding door Inpetto. Inpetto heeft haar activiteiten met betrekking tot het aanbieden van flitskrediet inmiddels gestaakt.
Garantstelling
Om voor krediet in aanmerking te komen, stelde Inpetto namelijk een garantstelling verplicht. Alleen als de consument koos voor een betaalde garantstelling van Comfort Guarantee Limited (CG), een door Inpetto aangedragen partij, kon hij snel en gemakkelijk over krediet beschikken. De kosten voor de garantiestelling van CG waren afhankelijk van de hoofdsom. Bij een hoofdsom van €50,- en een termijn van 15 dagen rekende CG €10,- aan kosten en bij een hoofdsom van €600,- en een termijn van 30 dagen rekende CG €150,- aan kosten. Absoluut gezien is €10,- voor 15 dagen €243,33 op jaarbasis (relatief 486,67%). Absoluut gezien is €150,- voor 30 dagen €1.825,- (relatief 304,17%).
CG betaalde voor deze dienstverlening maandelijks een aanzienlijk bedrag aan Inpetto. De garantie van CG maakt dus onderdeel uit van het verdienmodel van Inpetto.
Sinds 25 mei 2011 is het verboden om flitskredieten aan te bieden zonder vergunning van de AFM. Inpetto is niet uitgezonderd van deze vergunningplicht.
Ernstige overtreding
Het gaat om een ernstige overtreding. Inpetto heeft geprofiteerd van een groep kwetsbare consumenten die niet op reguliere wijze, bijvoorbeeld door roodstand op de betaalrekening of door gebruik te maken van een credit card, aan een gunstigere lening kon komen. Hierbij bestond het risico dat deze consumenten steeds dieper in de schulden kwamen.
Vergunning
Aanbieders van flitskredieten hebben een vergunning nodig als ze meer dan onbetekenende kosten in rekening brengen. In dat geval mogen ze geen tarieven in rekening brengen die hoger zijn dan het maximale wettelijke rentepercentage van 15%.
Een vergunning biedt extra bescherming aan consumenten. Voordat de AFM een vergunning verleent, toetst zij onder meer of een onderneming voldoet aan de eisen van betrouwbaarheid, deskundigheid en integriteit. Bovendien moet een onderneming met een vergunning zich houden aan de zogenoemde doorlopende gedragsregels. Deze gaan onder meer over een zorgvuldige dienstverlening aan consumenten.
Hoogte van de boete
Voor deze overtreding geldt een basisbedrag van €2.000.000. Het basisbedrag kan worden verhoogd of verlaagd als de ernst of duur van de overtreding, of de mate van verwijtbaarheid daartoe aanleiding geven. In dit geval ziet de AFM aanleiding het basisbedrag met 25% te verhogen op grond van de ernst van de overtreding en met 25% te verhogen op grond van verwijtbaarheid.
Bij het vaststellen van de hoogte van de boete houdt de AFM ook rekening met de draagkracht van de overtreder. De draagkracht van de heer Meter heeft de AFM in deze zaak niet kunnen vaststellen, omdat de heer Meter – ondanks herhaaldelijke verzoeken daartoe – geen financiële draagkrachtgegevens heeft overgelegd. De AFM heeft de draagkracht van de heer Meter vastgesteld op €200.000.
Het in het besluit vervatte oordeel van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.
Het volledige besluit en de beslissing op bezwaar kunt u op deze pagina in PDF-formaat downloaden. Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis).

Source: Boete feitelijk leidinggever bij het aanbieden van flitskredieten door Inpetto
9
AFM beboet kredietbemiddelaars Geldshop en Geldlenen

Beloningsregels overtreden
Voor de bemiddeling in consumptief krediet geldt een provisiegebod. Een bemiddelaar in consumptief krediet mag uitsluitend beloond worden door middel van een doorlopende maandelijkse provisie van de kredietaanbieder. Een andere vergoeding is niet toegestaan. Daarmee wil de wetgever voorkomen dat er een productiejacht door kredietbemiddelaars ontstaat. Voor bemiddeling in aan het krediet gelieerde bijverzekeringen, zoals een overlijdensrisicoverzekering, mag een kredietbemiddelaar eventueel wel een passende vergoeding in rekening brengen aan de klant.
Onterechte ‘verrichtingenvergoeding’
Geldshop en Geldlenen hebben in strijd met het provisiegebod gehandeld door bij klanten die een consumptief krediet afsloten een ‘verrichtingenvergoeding’ in rekening te brengen, variërend tussen €199 en €999. De AFM heeft geconstateerd dat Geldshop van 1 januari 2011 tot 6 april 2012 bij 1717 klanten een dergelijke verrichtingenvergoeding in rekening heeft gebracht. Geldlenen deed dit bij 3940 klanten. Volgens Geldshop en Geldlenen had deze vergoeding betrekking op dienstverlening voor bijverzekeringen. Naar het oordeel van de AFM was er feitelijk sprake van een (verkapte) vergoeding voor bemiddeling bij consumptief krediet. Geldshop en Geldlenen deden dit standaard en ongeacht de behoefte van klanten aan advies over bijverzekeringen. Zo hebben zij - naast de toegestane doorlopende provisie die zij van kredietverstekkers ontvingen - een (afsluit)vergoeding van de klant ontvangen die bij wet niet is toegestaan.
Misleidende handelspraktijken
Geldshop en Geldlenen communiceerden op verschillende manieren, te laat, onjuist, onvolledig, onduidelijk, onbegrijpelijk en of dubbelzinnig over hun dienstverlening en de daarbij behorende kosten. Hierdoor hebben consumenten mogelijk op basis van onvolledige informatie een keuze moeten maken over de dienstverlening van Geldshop en Geldlenen.
Ook verwijt de AFM Geldshop en Geldlenen dat hun beleid zodanig was ingericht dat consumenten thuis werden bezocht, zonder dat dit huisbezoek op initiatief van de consument tot stand kwam. Tijdens dit bezoek werd het krediet afgesloten en de machtiging voor de ‘verrichtingenvergoeding’ ondertekend. Colportage bij consumptief krediet is verboden om de consument te beschermen tegen misleiding, verrassing en mogelijke psychologische druk.
Het overtreden van de beloningsregels, de misleidende handelspraktijken en de verboden colportage waren een rechtstreeks gevolg van het beleid van Geldshop en Geldlenen en vormden een wezenlijk onderdeel van het verdienmodel van Geldshop en Geldlenen. Geldshop en Geldlenen hebben aangegeven na april 2012 hun beleid te hebben aangepast.
Boetebedragen
Voor de overtredingen kon een boete worden opgelegd van €300.000 voor zowel Geldshop als Geldlenen waarbij rekening is gehouden met hun omvang. De boetes zijn verder verlaagd naar €270.000 per partij omdat tijdens het onderzoek door toezichthouders dossiers zijn meegenomen en een kast, enkele lades en prullenbakken zijn geopend, waarvoor geen toestemming was gegeven. De informatie die hierbij is verkregen is niet meegenomen in het onderzoek van de AFM. Omdat Geldshop en Geldlenen ten tijde van deze overtredingen afzonderlijke (zuster)ondernemingen vormden, heeft de AFM twee boetes opgelegd met een totaal van €540.000. 
Boetes onherroepelijk
Geldshop en Geldlenen zijn na de boeteoplegging in 2014 in beroep gegaan en vervolgens in hoger beroep. Inmiddels zijn de boetes onherroepelijk geworden en mogen ze gepubliceerd worden. De volledige boetebesluiten kunnen hiernaast worden gedownload in pdf-formaat.

    .tg {
    BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-SPACING: 0
    }
    .tg TD {
    OVERFLOW: hidden; FONT-SIZE: 10px; BORDER-TOP: 1px solid; BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-BOTTOM: 1px solid; WORD-BREAK: normal; PADDING-BOTTOM: 10px; PADDING-TOP: 10px; PADDING-LEFT: 5px; BORDER-LEFT: 1px solid; PADDING-RIGHT: 5px
    }
    .tg TH {
    OVERFLOW: hidden; FONT-SIZE: 10px; BORDER-TOP: 1px solid; BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-BOTTOM: 1px solid; WORD-BREAK: normal; FONT-WEIGHT: normal; PADDING-BOTTOM: 10px; PADDING-TOP: 10px; PADDING-LEFT: 5px; BORDER-LEFT: 1px solid; PADDING-RIGHT: 5px
    }
    .tg .tg-glis {
    FONT-SIZE: 10px
    }
    .tg .tg-7dqz {
    FONT-SIZE: 10px; FONT-WEIGHT: bold
    }

           

   
       
            Stand van zaken juridische procedure
           
       
       
            Boete opgelegd
            Bezwaar
            Beroep
            Hoger beroep
       
       
            Ingesteld
            Beslissing genomen
            Ingesteld
            Uitspraak gedaan
            Ingesteld
            Uitspraak gedaan
       
       
            18-12-2014
            27-01-2015
            12-08-2015 (1)
            22-09-2015
            15-07-2016 (2)
            25-08-2016 (3)
            03-02-2017 (4)
            12-10-2017 (5)
       
   

1) De AFM heeft de bezwaren van Geldshop en Geldlenen ongegrond verklaard, met aanvulling van de motivering. 
2) De rechtbank Rotterdam heeft de beroepen van Geldshop en Geldlenen gegrond verklaard, de beslissingen op bezwaar vernietigd en de hoogte van de opgelegde boetes vastgesteld op €117.500. 
3) Geldshop en Geldlenen hebben op 25 augustus 2016 hoger beroep ingesteld.
4) De AFM heeft op 3 februari 2017 incidenteel hoger beroep ingesteld. 
5) Het CBb heeft het incidentele hoger beroep van de AFM gegrond verklaard, de hoger beroepen van Geldshop en Geldlenen ongegrond verklaard en de uitspraak van de rechtbank Rotterdam van 15 juli 2017 vernietigd.
 
Bij vragen of klachten kunnen consumenten contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis).
Journalisten kunnen contact opnemen met Nicole Reijnen, woordvoerder AFM, via 020 - 797 2815 of nicole.reijnen@afm.nl.
 

Source: AFM beboet kredietbemiddelaars Geldshop en Geldlenen
10
Jaarverslag AFM 2017: meer internationale samenwerking en focus op voorkomen van problemen

Merel van Vroonhoven, voorzitter van de AFM: “De AFM blijft een fervent pleitbezorger van verdergaande grensoverschrijdende samenwerking en we willen daarin ook een voortrekkersrol spelen. Internationaal toezicht wordt belangrijker omdat de financiële sector razendsnel innoveert en over landsgrenzen heen beweegt. Deze ontwikkelingen onderstrepen de noodzaak tot vernieuwing van het toezicht. Om risico’s eerder te signaleren hebben we in 2017 geïnvesteerd in data-analyse en gedragswetenschappelijke inzichten. Naast het oplossen van marktproblemen uit het verleden, richten we ons nadrukkelijker op het voorkomen van nieuwe. Handhaving blijft de hoeksteen van ons toezicht, maar met beïnvloeding bereiken we vaak meer en kunnen we onze capaciteit efficiënter inzetten.”
De AFM heeft zich in 2017 opnieuw sterk gemaakt voor eerlijke en transparante financiële markten. Er zijn resultaten geboekt op de volgende 3 speerpunten:

    Oplossen langlopende problemen in de markt en verkleinen van risico’s
    Vernieuwen van toezicht om nieuwe marktproblemen te voorkomen
    Verdergaande internationale samenwerking en versterken organisatie 

Lees het volledige jaarverslag in pdf-formaat.
Journalisten kunnen contact opnemen met Mark Woldberg, woordvoerder AFM, via 020 797 2452 of mark.woldberg@afm.nl.

Source: Jaarverslag AFM 2017: meer internationale samenwerking en focus op voorkomen van problemen
Pages: [1] 2 3 ... 10

+-User

Welcome, Guest.
Please login or register.
 
 
 
Forgot your password?

+-Stats ezBlock

Members
Total Members: 3095
Latest: Cas
New This Month: 4
New This Week: 1
New Today: 0
Stats
Total Posts: 43841
Total Topics: 5511
Most Online Today: 159
Most Online Ever: 343
(August 02, 2018, 03:59:07 PM)
Users Online
Members: 1
Guests: 144
Total: 145

Laatste berichten

Hoe komen jullie de feestdagen door? by chapter
Today at 04:49:07 PM

leefgeld schulden stand by Dick
October 15, 2018, 11:36:15 PM

betaling herinnering by JMSchuld
October 10, 2018, 10:21:04 PM

Netflix by Stil-verdriet
October 07, 2018, 12:23:16 PM

wat mag de deurwaarder by jan
October 02, 2018, 11:28:58 PM

Mijn schuld is verjaard. by Incasso_deskundige
October 02, 2018, 09:15:50 PM

Stress en hartkloppingen by Joost
October 02, 2018, 08:40:32 PM

Incasso/deurwaarderskantoor reageert zeven jaar later op onterechte incasso. by Groezel
September 29, 2018, 01:17:54 PM

Mijn Schulden meter by Joost
September 27, 2018, 05:23:16 PM

Kinderbijslag by Samm
September 23, 2018, 05:53:26 PM

Kopen op afbetaling bij webwinkels moet veranderen by Stil-verdriet
September 23, 2018, 05:29:09 PM

Schuldhulpverlening van gemeenten nog niet op orde by Joost
September 15, 2018, 12:33:20 PM

Burger mag niet in de knel komen door digitaliserende overheid by redactie
September 15, 2018, 10:22:50 AM

Beperkte leesvaardigheid zorgt voor belemmering bij aanpak schulden by redactie
September 15, 2018, 10:22:50 AM

Ombudsman positief over wetsvoorstel herziening beslag & executierecht by redactie
September 15, 2018, 10:22:50 AM

Dit zijn wij by jan
September 11, 2018, 11:35:27 PM

berekening vrij te laten bedrag (vtlb) by hendrik1975
September 08, 2018, 01:45:44 PM

Eindzitting, wanneer ingepland by Joost
September 08, 2018, 10:13:52 AM

Flitskrediet en Litouws recht en consumentenbescherming by Frances
September 06, 2018, 07:49:18 PM

Schuld niet terecht by chapter
August 31, 2018, 12:09:57 AM

Huisdieren by Marjan12
August 29, 2018, 08:11:48 PM

heeft er iemand ervaring met CORTDAED debt management & coaching by abnormaal
August 28, 2018, 08:46:30 PM

spaardoel by spaardoel
August 22, 2018, 11:25:23 PM

LAVG stuurt per abuis een schuldenoverzicht van een andere GKB-er mee! by Samm
August 20, 2018, 08:23:52 PM

Warm by Marjan12
August 11, 2018, 04:15:36 PM

Kleine dingen om blij van te worden. by chapter
August 08, 2018, 11:51:53 AM

LoanRider by jan
August 04, 2018, 07:45:11 PM

Raam stuk by Freek en Jolanda
August 04, 2018, 02:30:01 PM

Nietig verklaring overeenkomst Flitskrediet n.a.v. Von EmCLI:NL:RBROT:2018:5661 by marco
August 04, 2018, 10:44:05 AM

Rechter blijft maar BKR-registraties schrappen by Abel
August 03, 2018, 10:36:24 AM

Powered by EzPortal