Bureau Krediet Registratie (BKR)

Started by abnormaal, Feb 21, 2020, 08:17 PM

Previous topic - Next topic

abnormaal

Het Bureau Krediet Registratie (BKR), gevestigd te Tiel, houdt van elke persoon met een in Nederland afgesloten krediet een elektronisch dossier bij in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI). Het gaat onder andere om afgesloten kredietcontracten, zoals leningen, creditcards en debet-faciliteiten op betaalrekeningen.

Telecommunicatiebedrijven die zijn aangesloten bij BKR kunnen hun telefoonabonnementen laten registreren. Naast registratie van kredieten en telefoonabonnementen, worden ook betalingsachterstanden op deze contracten geregistreerd. Van ongeveer 11 miljoen consumenten zijn bij BKR kredieten geregistreerd.

De bedoeling van deze administratie is de kredietwaardigheid te kunnen beoordelen van mensen die een lening aanvragen. Het geregistreerd zijn van een betalingsachterstand bij een persoon is voor de meeste geldverstrekkers een reden om geen lening aan deze persoon te verstrekken.


BKR stelt dat het bijdraagt aan het voorkomen van een maatschappelijk probleem, door consumenten te beschermen tegen overkreditering (teveel lenen). Daarnaast worden financiële instellingen beschermd tegen kredietnemers die hun leningen niet kunnen aflossen. Elk jaar worden ongeveer 1 miljoen nieuwe kredieten bij BKR geregistreerd. Gegevens over een lening worden bewaard tot 5 jaar na afloop van het contract. Hypotheken worden niet geregistreerd, tenzij de lener zijn termijnen niet betaalt.
BKR werd in 1965 opgericht door de Nederlandse banken en financiële dienstverleners. Er werken ongeveer 100 medewerkers op het kantoor in Tiel. Er waren anno 2003 circa 250 aangesloten instellingen. Elke instelling met een bankvergunning is wettelijk verplicht aangesloten bij BKR.

Het zijn echter niet alleen banken die zijn aangesloten, ook postorder-, telecom-bedrijven en leasemaatschappijen zijn aangesloten. Deze laatsten registreren doorgaans echter alleen wanneer er achterstanden ontstaan.
De banken vragen van iedereen die een lening of een product aanvraagt waarop de bank potentieel een kredietrisico kan lopen (een bankrekening zonder debetfaciliteit valt hier ook onder) gegevens op bij BKR. BKR oordeelt niet zelf, maar stelt slechts de gegevens ter beschikking aan de bank. BKR behandelt ongeveer 15 miljoen aanvragen per jaar. BKR brengt de aangesloten instellingen ongeveer 42 eurocent per aanvraag in rekening. Van die inkomsten bedruipt de organisatie zich. Daarentegen vergoedt BKR de registraties van contracten aan de deelnemers.
Geregistreerd worden kredieten met een minimale looptijd van 3 maanden, die zijn verleend aan een natuurlijke persoon (inclusief bijvoorbeeld ondernemers met een eenmanszaak), en die tussen een bepaalde ondergrens en bovengrens liggen. De geregistreerde kredietgegevens zijn:


1. De hoogte van het krediet Het moment waarop het krediet ontstond
2. De voorziene laatste aflossingsmaand
3. De daadwerkelijke laatste aflossingsmaand
4. De kredietsoort

Eventuele bijzonderheden in de aflossing van het krediet Het register bevat naast de kredietgegevens de volgende persoonsgegevens:

Achternaam
Voorletter(s)
Geboortedatum
Adres
Woonplaats

Zaken als inkomen, huurschuld, belastingschuld of onbetaalde rekeningen bij het energiebedrijf staan niet geregistreerd. Ook studiefinancieringen van de Informatie Beheer Groep worden niet door BKR geregistreerd.

Negatieve BKR Codering

Je krijgt pas een BKR-codering indien je achterstand oploopt in het aflossen van je leningen. Dit gebeurt na twee tot vier maanden, je krijgt dan een A-codering (achterstandsmelding). Als je de betaalachterstand ingelopen hebt, krijg je een H-codering (herstelcodering). Maar als door het aflossen het krediet wordt beëindigd krijg je geen H-codering, maar blijft de A-codering nog vijf jaar staan. Dit gebeurt dan wel inclusief de einddatum van het krediet.

A = Er is een achterstand opgetreden
1 = Er is een aflossings-/schuldregeling getroffen nadat de achterstand is ontstaan
2 = De (restant)vordering is opeisbaar gesteld
3 = Er is een bedrag van 250,- of meer afgeboekt
4 = De kredietnemer blijkt/bleek onbereikbaar
H = De achterstand is ingelopen en het krediet blijft doorlopen
Als deelnemer aan het BKR is de kredietverstrekker verplicht om een achterstand te melden bij het BKR.
RK = Doorlopend Krediet
AK = Aflopend Krediet
VK = Verzendhuiskrediet
HY = Hypotheek
SR = Schuldregeling
RO = Overige Obligo's (Roodstand)
TC = Telecommunicatievoorziening
bron: [www.bkr.nl]

Geen registratie

Huurschulden, schulden bij het energiebedrijf, Studieschulden en andere betalingsachterstanden worden niet in het Centraal Krediet Informatiesysteem van BKR opgenomen. Hypotheken worden niet geregistreerd, tenzij de lener zijn termijnen niet betaalt

Er waren plannen om zulke gegevens te gaan registreren, zodat beter aan het oorspronkelijke doel van BKR – het tegengaan van overkreditering – kon worden voldaan, maar dit bleek te veel in strijd met de privacywetgeving zijn.
Verwijderen negatieve BKR registratie Het is mogelijk om een negatieve BKR registratie te verwijderen, voor meer informatie zie Verwijderen BKR registratie.
abnormaal

https://www.youtube.com/watch?v=VpTA5AIAp_s

Een youtube video van RTLZ over de BKR registratie. In Nederland worden alle financiële verplichting geregistreerd bij het BKR. Dit zijn leningen, roodstand en een telefoon bij een GSM abonnement. 1 mei 2017

abnormaal

Sluit je een abonnement inclusief dure smartphone af? Dan krijg je een zogeheten BKR-registratie. Het Bureau Krediet Registratie ziet deze telefoonabonnementsconstructie namelijk als een lening. Het gaat dan om toestellen die, zou je er in één keer geld voor betalen, duurder zijn dan 250 euro. Hoe zit dat precies met die BKR telefoon registratie en wat zijn de gevolgen?

https://www.kieskeurig.nl/

https://www.youtube.com/watch?v=fEGhz-YiA9U