WSNP en eigen bijdrage inwonend volwassen kind

Started by sterredag, Feb 16, 2018, 06:40 PM

Previous topic - Next topic

sterredag

Ik heb een vraagje mbt een familielid.

Hij en zijn vrouw zijn gezamenlijk in de WSNP terecht gekomen. Hierna kwam een volwassen dochter (nu 22) bij hen inwonen. Toen zijn hij en zijn vrouw gaan scheiden.

Ze doen nu moeilijk ivm de eigen bijdrage van de dochter, ze betaalde een tijd lang netjes, maar door vage informatie en tegenstrijdige informatie wil hij dat zij dit niet meer doet.

Ik ben het een en ander aan het inkijken en ben tot de conclusie gekomen dat als zijn dochter er niet zou wonen hij een te hoog inkomen heeft om in aanmerking te komen voor huurtoeslag.

Kortom door het inwonen van zijn dochter loopt hij geen inkomsten mis. Het financiële plaatje veranderd er niet door.

Het overzicht (budgetplan) wat voor hem gemaakt is kent een minsaldo. Alleen met bijdrage van dochter komt het in de plus. Maar zonder zijn dochter zou dat budgetplan precies zo zijn als hij er nu voor staat. Naar mijn idee is de afdracht voor de boedelrekening te hoog (niet aangepast na scheiding)

Zonder weekgeld komt hij net rond zeg maar. Maar dan kan er geen weekgeld uitgekeerd worden.

Het kan toch niet zo zijn dat zijn dochter bij hem moet inwonen om zo het budgetplan rond te krijgen omdat ze dan moet bijdrage, terwijl er dus geen inkomsten wordt misgelopen?

Ze betaalde ook al 300 euro per maand toen ze nog 21 was. Klopt dat eigenlijk wel? Ook toen had hij zonder haar dus geen huurtoeslag gekregen.

Ook zie ik dat er nu geen kwijtschelding is voor gemeentebelastingen en waterschapsbelasting. Dat is toch gek als je in een WSNP traject zit?

Iemand die hier wat informatie kan verstrekken?


chapter

het is niet gek dat er bijdrage wordt gevraagd.De waterschapbelasting etc wordt ook hoger met 2 personen. Is wel goed doorgegeven dat hij en zijn vrouw zijn gescheiden dan zou er ook nieuw vtlb horen te komen. Je krijgt niet automatisch kwijtschelding omdat je in wsnp zit dat is echt een veel gehoorde misvatting.

Als hij niet wilt dat ze betaald bouwt hij een boedelschuld opwant er is wel terecht rekening mee gehouden en kan uiteindelijk zijn wsnp kosten. Als hij niet wilt dat dochter betaald zal hij de bijdrage zelfmoeten betalen. ook prima maar dat geld heeft hij niet.

het heeft niet zoalsjij stelt alleen te maken met de huurtoeslag maar dat hij kosten kan delen zoals huur
Zit hij in wsnp en beschermingsbewind?Anders is er geen budgetplan en draag je zelf boven vtlb af.

Dochter hoeft niet bij hem in te wonen om budgetplan rond te krijgen maar zij is daar toch uit zichzelf weer gaan wonen?

chapter

6.1.1 Inkomsten in verband met meerderjarige inwoners
Inwonende familieleden, vrienden en bekenden
De schuldenaar is verplicht alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk is om zijn inkomen
te vergroten. Om deze reden is hij in principe altijd verplicht om aan inwonende
gezinsleden, familieleden en andere personen een vergoeding voor het gebruik van de
woning te vragen. Ook indien geen bijdrage wordt betaald, wordt een bedrag als fictief
inkomen berekend en ingevoerd. Dit verhoogt het inkomen.
Daar staat tegenover dat in veel gevallen ook het vtlb omhoog gaat als de huurtoeslag
en mogelijk de uitkering van schuldenaar verlaagd wordt in verband met het inkomen
van deze overige inwoners.
De (fictieve) bijdrage wordt ingevoerd als inkomen onder het kopje “tegemoetkoming
inwonenden”. Dit geldt bij alleenstaande schuldenaren en bij paren die gehuwd zijn in
gemeenschap van goederen.
Let op: deze bijdrage wordt niet als inkomen opgevoerd in de situatie van één of beiden
partners in de regeling, geen gemeenschap van goederen. In deze situaties moet de
bijdrage in mindering worden gebracht op de gehele woonlasten alvorens dit in te voeren
in de calculator. Zie ook 3.3.1.
Onder “meerderjarige inwoner” wordt verstaan: iedere volwassene die bij de schuldenaar
in huis woont en voor de berekening van de beslagvrije voet niet wordt aangemerkt als
partner. Dus zowel meerderjarige kinderen als derden.
Er worden drie categorieën inwoners onderscheiden:
1. Meerderjarige kinderen die studeren en recht hebben op een OV-kaart.
Indien het kind studeert en een OV-kaart heeft, kan een bijdrage in de woonlast
achterwege blijven. Of kinderen wel of niet bepaalde bijverdiensten hebben, kan dus
in het midden worden gelaten: het is immers niet ongebruikelijk dat studerende
kinderen bij hun ouders inwonen en de schuldeisers worden daardoor niet benadeeld
ten opzichte van de situatie dat zij uitwonend zouden zijn. Hierbij wordt in
Volgnummer: 2018:1; bijgewerkt tot 1 januari 2018
37
aanmerking genomen dat kinderen die een substantieel inkomen hebben, niet in
aanmerking komen voor een OV-kaart.
2. Meerderjarige kinderen tussen 18 en 21 jaar die geen recht hebben op een OV-kaart
Tot 21 jaar geldt voor ouders een wettelijke onderhoudsplicht. Gelet hierop dient
alleen een bijdrage in de woonlast in aanmerking te worden genomen als de
schuldenaar door het inwonend zijn van zijn kind uitkeringen, heffingskortingen en/of
kwijtschelding van bijvoorbeeld gemeentelijke belastingen en/of toeslagen derft. De
bijdrage wordt dan gesteld op het gederfde bedrag.
Voor alle duidelijkheid: het gaat hier om het bedrag dat de schuldenaar derft omdat
zijn kind in- in plaats van uitwonend is. Niet om het bedrag dat hij sowieso minder
ontvangt omdat zijn kind meerderjarig wordt.
3. Overige meerderjarige inwoners
Van overige meerderjarige inwoners mag verwacht worden dat zij een bijdrage
leveren in de woonlasten. Het (fictief) inkomen wordt dan gesteld op de hoogste van
de twee volgende bedragen:
a. Een evenredig deel van de netto-woonlasten berekend naar rato van het aantal
bewoners. Voor berekening van het aantal bewoners geldt dat indien er meerdere
minderjarige kinderen zijn, deze samen voor één persoon tellen (kleinkinderen
tellen niet mee indien hun ouders inwonend zijn).
Bij een huurwoning wordt voor de netto-woonlasten uitgegaan van:
huur + servicekosten -/- huurtoeslag;
Bij een koopwoning wordt voor de netto-woonlasten uitgegaan van:
hypotheekrente + 0,058% van de WOZ-waarde -/- de belastingteruggaaf -/-
tegemoetkoming in de woonlasten; of
b. Het bedrag dat de schuldenaar door het inwonen aan uitkeringen,
heffingskortingen en/of kwijtschelding van bijvoorbeeld gemeentelijke belastingen
en/of toeslagen derft.
De derde optie: het bedrag dat de schuldenaar, na aftrek van een forfaitair bedrag voor
kost- en/of inwoning, daadwerkelijk als bijdrage in de woonlasten van de inwoner(s)
ontvangt , is vanaf januari 2018 komen te vervallen. Deze optie leverde zelden het
hoogste bedrag van de drie berekeningen op en daarnaast bestaat er veel
onduidelijkheid over het begrip kostgeld. In de bijlage onder hoofdstuk 6 staat overigens
nog wel vermeld wat het Nibud hanteert als richtlijnen voor voeding, energie, water en
wassen.
Tweepersoonshuishouden en beslagvrije voet
Bij de berekening die de deurwaarder hanteert van de beslagvrije voet van een
alleenstaande met een inwonend meerderjarig kind, wordt uitgegaan van een
tweepersoonshuishouden. De vtlb-calculator gaat uit van een éénpersoonshuishouden.
Dit heeft gevolgen voor de hoogte van de beslagvrije voet, omdat bij een
tweepersoonshuishouden een lagere maximale verhoging van de woonkosten geldt dan
bij een éénpersoonshuishouden. Destijds is er voor gekozen om in de calculator de
inwonende kinderen niet als extra personen mee te tellen. Het verschil tussen de
correctie bij een één- of tweepersoonshuishouden was toen ook minimaal. In de loop der
jaren is het verschil echter steeds groter geworden. Aanpassing van de calculator aan de
berekening van de deurwaarder zou leiden tot wijziging van de berekening van het
bedrag dat de schuldenaar derft door inwoning van het meerderjarig kind.
Na de invoering van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet zal dit verschil in
berekening zich niet meer voordoen. De werkgroep heeft er daarom voor gekozen om de
Volgnummer: 2018:1; bijgewerkt tot 1 januari 2018
38
vtlb-calculator niet aan te passen voor de â€" naar verwachting â€" betrekkelijk korte
periode die rest tot de invoering van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet.

sterredag

Quote from: chapter on Feb 17, 2018, 04:16 PM
het is niet gek dat er bijdrage wordt gevraagd.De waterschapbelasting etc wordt ook hoger met 2 personen. Is wel goed doorgegeven dat hij en zijn vrouw zijn gescheiden dan zou er ook nieuw vtlb horen te komen. Je krijgt niet automatisch kwijtschelding omdat je in wsnp zit dat is echt een veel gehoorde misvatting.

Als hij niet wilt dat ze betaald bouwt hij een boedelschuld opwant er is wel terecht rekening mee gehouden en kan uiteindelijk zijn wsnp kosten. Als hij niet wilt dat dochter betaald zal hij de bijdrage zelfmoeten betalen. ook prima maar dat geld heeft hij niet.

het heeft niet zoalsjij stelt alleen te maken met de huurtoeslag maar dat hij kosten kan delen zoals huur
Zit hij in wsnp en beschermingsbewind?Anders is er geen budgetplan en draag je zelf boven vtlb af.

Dochter hoeft niet bij hem in te wonen om budgetplan rond te krijgen maar zij is daar toch uit zichzelf weer gaan wonen?

Ja hij heeft beschermingsbewind. Op dit moment lijkt het alsof het vtlb niet klopt als ik kijk naar zijn inkomsten (zonder bijdrage van dochter, had begrepen dat dat niet meetelt voor het berekenen van vtlb) en wat hij moet afdragen aan de boedel. Het stukje wat je hieronder heb neergezet volg ik niet helemaal met betrekking tot die berekening.

QuoteMeerderjarige kinderen tussen 18 en 21 jaar die geen recht hebben op een OV-kaart
Tot 21 jaar geldt voor ouders een wettelijke onderhoudsplicht. Gelet hierop dient
alleen een bijdrage in de woonlast in aanmerking te worden genomen als de
schuldenaar door het inwonend zijn van zijn kind uitkeringen, heffingskortingen en/of
kwijtschelding van bijvoorbeeld gemeentelijke belastingen en/of toeslagen derft. De
bijdrage wordt dan gesteld op het gederfde bedrag.
Voor alle duidelijkheid: het gaat hier om het bedrag dat de schuldenaar derft omdat
zijn kind in- in plaats van uitwonend is. Niet om het bedrag dat hij sowieso minder
ontvangt omdat zijn kind meerderjarig wordt.

Hieruit lijkt het alsof de bijdrage van 300 euro TOT ze 22 werd dus wel degelijk te hoog was. Er was immers geen sprake van derving huurtoeslag hooguit gem.belastingen en waterschap. Maar dan is dat bedrag echt te hoog geweest.

Ze woont trouwens niet bepaald vrijwillig daar. Al tijden op zoek naar een huisje, en anders had ze op straat gestaan en in crisisopvang oid moeten gaan zitten. Maar ik snap je punt wel. Soms is wetgeving krom.chapter

dat stukje komt uit vtlb rapport en laat zien dat juist is. 18-21 is tot 21 dus vanaf 21 is er terecht bijdrage gevraagd.
Heeft niets met derving van huurtoeslag te maken maar dat hij zoveel mogelijk inkomen dient te vergaderen.in dit geval van zijn dochter voor huur etc.
In vtlb rapport staat ook letterlijk

De schuldenaar is verplicht alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk is om zijn inkomen
te vergroten. Om deze reden is hij in principe altijd verplicht om aan inwonende
gezinsleden, familieleden en andere personen een vergoeding voor het gebruik van de
woning te vragen.


Of vtlb klopt of niet kun je narekenen maar dan moet je het wel juist berekenen.En de regels goed weten bv met auto en andere correcties. Buiten dat zal hij nu boedelschuld opbouwen. Zonder veel inkomen kan dat wel een groot probleem worden en uiteindelijk kan zijn houding van niet betalen leiden tot geen schone lei, Ook al betaald zij niet het is wel wat naar boedel moet. Doet zij dit niet zal hij dat zelf moeten doen en boedelschuld moet bij einde op 0.00 staansterredag

Bedankt voor je toelichting, ja soms wordt tot en t/m door elkaar en verkeerd gebruikt dat geeft soms nogal wat verwarring.

Dan komen we bij, wat kun je redelijkerwijs vragen als bijdrage voor inwoning. Hoe zou ik op zo'n antwoord kunnen komen?

Er is geen sprake van auto of andere waardevolle bezittingen.

chapter

redelijk is niets als je kind betreft maar zo werkt de wet niet.

Antwoord in vtlb rapport had ik al geplaatst en zal in ieder geval evenredig deel huur zijn