wat mag de deurwaarder

Started by sacredfour, Mar 08, 2017, 01:24 PM

Previous topic - Next topic

Incasso_deskundige

#15
@sacredfour

Waarom ben ik hier niet verbaasd over  ;)

Maar zonder gekheid. Het is gebruikelijke gang van zaken dat een executieverkoop van een inboedel in de woning van de schuldenaar plaats vindt. Dit is ook al decennia de normale gang van zaken en zoals ik schreef wordt deze gamg van zaken ook als zodanig gemeld in Kluwer Tekst & Commentaar Wetboek van Burgerlijke  Rechtsvordering bij het betreffende wetsartikel.

Indien de schuldenaar het met de executieverkoop in zijn woning niet mee eens is kan hij een executiegeschil proberen te starten (artikel 463a Rv juncto artikel 438 Rv).

Je mag me voortaan ook gewoon via een pb om een visie op een artikel vragen hoor ;
Wellicht wel handig om in elk geval aan te geven bij het plaatsen van zo'n artikel dat je er zelf sceptisch tegenover staat en dat je bijvoorbeeld hoopt op een nadere toelichting. Nu kunnen mensen hier wellicht valse hoop uit geput hebben en dat zou ik jammer vinden.

In de praktijk wordt verondersteld dat artikel 444 Rv ook bij de executieverkoop naar analogie toegepast kan en mag worden, ondanks dat de wet dat artikel dus niet expliciet van toepassing verklaart bij de executieverkoop. Ik ken ook geen uitspraak waar dit succesvol is aangevochten.
Je kunt niet iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen.

sacredfour

QuoteEen openbare verkoop in de woning van de schuldenaar kan sowieso ook nooit in het verlengde liggen van het bevel tot binnentreden in eerste instantie (het boedelbeslag), stelt Kim Wittop Koning van Overheidsgedonder.nl.
Voor toetreding in de woning op de dag van de openbare verkoop, tegen de wil van de schuldenaar, zou een apart gerechtelijk bevel nodig zijn. Het betreffende wetsartikel heeft immers alleen betrekking op de inbeslagneming, niet op een eventuele openbare verkoop.
Ik ben benieuwd wat Incasso_deskundige hier van denkt.

De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Incasso_deskundige

In de praktijk wordt altijd het betreffende wetsartikel aangewend om de openbare verkoop desnoods tegen de wil van de bewoner/schuldenaar in diens woning te laten plaatsvinden. Er wordt dan dus binnengetreden als bij de beslaglegging. In de wet is het niet als zodanig beschreven. Ik weet ook niet of in de wetsgeschiedenis hier iets over te vinden is en/of uit de kamerstukken van de destijdse behandeling van deze wet hier bijvoorbeeld over is gesproken. Ook ben ik niet bekend met uitspraken die stellen dat dit niet mogelijk is. Of er zijn hier tot op heden geen rechtszaken over gevoerd of deze zijn in het nadeel van de schuldenaar uitgepakt.
Je kunt niet iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen.

Incasso_deskundige

Na enig aanvullend speurwerk heb ik toch nog wat gevonden:
(en gelukkig deelt de Voorzieningenrechter mijn zienswijze in deze)

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBNHO:2016:6877

De belangrijkste passages uit deze uitspraak:

Naar het oordeel van de voorzieningenrechter geeft dit artikel de deurwaarder niet enkel de bevoegdheid tot binnentreden in een woning om beslag te leggen, maar ziet het op de gehele executie. Immers, indien het binnentreden uitsluitend zou zijn toegestaan om executoriaal beslag te leggen, zou artikel 444 Rv een lege huls zijn, want dan zou aan de beslaglegging geen vervolg kunnen worden gegeven. De voorzieningenrechter is daarom van oordeel dat artikel 444 Rv ook betrekking heeft op hetgeen uit de beslaglegging voortvloeit, of, zoals verwoord in de MvT voorstel van wet 33747: “Dit artikel regelt het binnentreden in een woning met het oog op executoriaal beslag op roerende goederen”.

Op grond van het bepaalde in artikel 463 lid 1 Rv bepaalt de deurwaarder de plaats waar de verkoop in het openbaar wordt gehouden. Als een openbare verkoop in een woning wordt gehouden, hebben, gezien het openbare karakter daarvan, degenen die voor die verkoop verschijnen met de executerend deurwaarder toegang tot de woning. Zonder die toegang zou een openbare verkoop in de woning immers onbestaanbaar zijn.

De voorzieningenrechter bepaalt dat de deurwaarder, met inachtneming van hetgeen onder 4.20 werd overwogen, voor de tenuitvoerlegging van het vonnis van deze rechtbank van 16 september 2015 de woning aan de [adres] mag binnentreden om aldaar de roerende zaken waarop executoriaal beslag is gelegd openbaar te verkopen
Je kunt niet iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen.