wat mag de deurwaarder

Started by sacredfour, Mar 08, 2017, 01:24 PM

Previous topic - Next topic

sacredfour

De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Katniss

Wauw, bedankt SF voor de link. Is erg handig om te weten!
Problemen in het leven zijn gewoon uitdagingen voor het persoonlijk groeiproces.

Incasso_deskundige

Met ontzetting en grote verbazing heb ik het artikel gelezen.
Zelden heb ik zoveel onzin in zo weinig tekst bij elkaar zie staan.
Je kunt niet iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen.

Incasso_deskundige

#3
Graag ga ik hieronder in op (een aantal van) de punten uit het artikel.
Het is gewoon een uit de lucht gegerepen verhaal vol onjuistheden (en leugens).
Dit geeft schuldenaren weer valse hoop en een valse voorstelling van zaken.

-------------------------------------------------

Deurwaarder-gate
Deurwaarder-gate: ook openbare verkopen blijken onwettig

Dinsdag 7 maart 2017, 13:50 uur

Door Kees de Graaff

Opnieuw zijn er onregelmatigheden geconstateerd in de wijze waarop deurwaarders en incassobureaus proberen geld te innen van schuldenaren.

Eerder werden er al wanpraktijken vastgesteld in de vorm van onterechte vorderingen, te hoge invorderingskosten, dreigementen en nepdagvaardingen. Nu blijken ook de openbare veilingen die in het huis van de schuldenaar georganiseerd worden, niet op wettige gronden te berusten. Dit blijkt uit een onderzoek van de website Overheidsgedonder.nl.

Gangbare procedure

Wanneer iemand in Nederland zijn schulden niet kan betalen, kan hij geconfronteerd worden met beslaglegging. Dan komt er een deurwaarder langs, eerst om een zogenaamde executoriale titel (vonnis/dwangbevel/aanzegging) te overhandigen. In die papieren staat dat ze "bij alle middelen door de Wet toegestaan", zullen proberen om geld te innen.

Er zijn verschillende soorten beslag, waaronder inkomstenbeslag, derdenbeslag, boedelbeslag en raambeslag.

Bij boedelbeslag en raambeslag wordt er beslag gelegd op de inboedel van de schuldenaar. Dan komt de deurwaarder nogmaals langs, maar nu om door het huis te lopen (of rond het huis te lopen en door de ramen naar binnen te kijken, zoals bij raambeslag). Hierbij bepaalt hij welke spullen voor openbare verkoop in aanmerking komen. In het geval van boedelbeslag worden er meestal stickertjes op deze spullen geplakt.

ten tijde van de beslaglegging wordt (nagenoeg) nooit al iets op de in beslag genomen zaken geplakt

Hierna maakt de deurwaarder een zogenaamde akte van beslag (proces-verbaal) op. Op deze lijst staan alle spullen waarop de deurwaarder beslag heeft gelegd met het oogmerk om deze te verkopen. Dit proces-verbaal moet binnen 3 dagen aan de schuldenaar worden betekend.

Als dit gebeurd is, plaatst de deurwaarder een aankondiging in de landelijke of plaatselijke dagbladen, met daarin ook de datum waarop de executoriale verkoop onder zijn leiding zal plaatsvinden in het huis van de schuldenaar. Ook op de deur of een raam van het huis wordt een biljet geplakt met daarop de aankondiging voor de verkoop. Op het plaatselijke gemeentehuis komt eveneens een aankondiging (openbare kennisgeving) te hangen.

Op de betreffende datum worden de spullen dan bij opbod verkocht aan belangstellenden.

Nederlandse debiteuren vogelvrij

De rechten van schuldenaren in Nederland worden slecht beschermd in vergelijking met de landen om ons heen. In landen als Engeland, Duitsland en Frankrijk moet de deurwaarder een "redelijke" inboedel laten staan in de vorm van eenvoudige meubels en computers met een waarde van minder dan 1.000 euro.

Nederlandse schuldenaren hebben dit recht niet, daar hoeft de deurwaarder alleen de inhoud van de koelkast, kleding en de bedden maar achter te laten, plus de spullen die de kostwinner voor zijn werk nodig heeft.

niet alle spullen die de kostwinner voor zijn werk nodig heeft mogen niet in beslag genomen worden hoor; de wet is hierin zeer limitatief;

En dit gebeurt ook vaak zo. Het komt regelmatig voor dat gezinnen die een openbare verkoop meegemaakt hebben, achterblijven in een huis dat volledig leeg gestript is. Zelfs kinderspeelgoed, fotolijstjes en huisdieren worden meegenomen.

ik ken geen deurwaarders(kantoren) die eenvoudige fotolijstjes of kinderspeelgoed, met uitzondering wellicht van dure spelcomputers e.d. ?in beslag nemen en verkopen;

De opbrengst van gedwongen verkoop van tweedehands spullen is doorgaans gering.

Hoewel de schuldenaar vaak met lege handen achterblijft, is dit voor de deurwaarder geen signaal om de schuld als "niet invorderbaar" te beschouwen. De incassopraktijken gaan ook na een openbare verkoop vaak nog gewoon door.

dit lijkt me nogal logisch; zolang de vordering niet is voldaan, blijft deze gestaan en kan de schuldeiser dus ook de ten uitvoer legging van het vonnis blijven verlangen; de wet geeft de schuldeiser ook het recht om zich op alle verhaalsmogelijkheden (tegelijk) te verhalen;

Ondanks dat er hier en daar stemmen opgaan om iets te doen aan deze voor de getroffen gezinnen vaak traumatische praktijken, lijkt de Nederlandse regering vooralsnog niet van zins om de regels hieromtrent aan te passen.

dit is onzin en pertinent onjuist; juist vanuit de KBvG/gerechtsdeurwaarders schijnt er een lobby te zijn gestart om bijvoorbeeld de beslagverboden (= de roerende zaken waarop geen beslag gelegd zou mogen worden) te moderniseren, zodat er minder in beslag genomen kan/mag worden;

Onwetmatigheden ontdekt

Toch lijkt er nu een lichtpuntje te ontstaan voor dergelijke gevallen, waardoor in ieder geval het letterlijk leeg trekken van een huis tot het verleden zal gaan behoren.

Kim Wittop Koning, als juriste betrokken bij o.a. de website Overheidsgedonder.nl, heeft ontdekt dat er geen wettige grond bestaat waarop de deurwaarder een veiling mag organiseren in het huis van de schuldenaar zelf.

Het blijkt dat dit vroeger ook niet zo gedaan werd. Toen werden de spullen waarop beslag gelegd was eerst nog afgevoerd naar een ruimte waar de openbare verkoop georganiseerd kon worden.

Dit zijn deurwaarders echter steeds meer in het huis van de schuldenaar zelf gaan doen, waarschijnlijk deels voor het gemak (de meeste deurwaarderskantoren beschikken niet eens meer over een eigen toonruimte en/of veilinghuis), maar ook om de kosten te drukken. Als de geschatte opbrengsten lager uitvallen dan de kosten, mag een deurwaarder immers überhaupt geen veiling organiseren.

de bovenstaande punten lijken ook uit de lucht gegrepen; de wet lijkt juist te bedoelen dat de in beslag genomen spullen tot de verkoop in de woning blijven; er is immers ook een speciaal artikel dat regelt hoe er gehandeld moet worden als hiervan wordt afgeweken en de deurwaarder reden/noodzaak ziet om (een deel van) de in beslag genomen spullen bij een "bewaarder" onder te brengen tot het moment van verkoop;

Doet hij dit wel, dan is dat misbruik van bevoegdheid en dan kan de schuldenaar dit rapporteren bij de toezichthouders ACM en AFM, de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders en consumentenorganisaties als de Consumentenbond.

Een openbare verkoop biedt deurwaarderskantoren, die overigens vaak zelf ook in financiële problemen zitten, de kans om de eigen kas nog wat te spekken. Hoe meer handelingen ze moeten verrichten, hoe meer kosten ze moeten maken en deze worden vaak gewoon bij de schuld opgeteld.

graag feiten en geen meningen/vermoedens; lijkt haast laster/smaad;

De wet biedt hen daar echter geen ruimte toe, zo werd al eerder vastgesteld. Maar branchevereniging NVI heeft nog niet te kennen gegeven dat deze praktijken nu ook echt tot het verleden behoren.

Inboedel

Overtredingen vanaf het eerste contact

Sterker nog, in het proces van boedelbeslag worden er ook nog enkele andere wetten met voeten getreden, zo blijkt nu.

Dat begint al als de deurwaarder aanbelt om beslag te gaan leggen. Dan is hij zelden of nooit in het bezit van een opdracht voor boedelbeslag, afgegeven door de partij waar de schuldenaar zijn schuld bij heeft. Hij is echter wel wettelijk verplicht om deze opdracht bij zich te hebben en deze ook te tonen aan de schuldenaar.

ook dit punt is weer onjuist; de wet stelt nadrukkelijk dat de opdracht voor de gerechtsdeurwaarder om tot ten uitvoerlegging van een titel over te gaan (middels alle toegestane wegen), volgt uit de overhandiging van die titel door de schuldeiser aan de gerechtsdeurwaarder;

Vervolgens gaat het fout op het moment dat de akte van beslag opgemaakt wordt. Zodra deze voorzien wordt van de handtekening van de deurwaarder, vindt er een verplaatsing van het eigendomsrecht plaats. Oftewel, de spullen behoren vanaf dat moment niet meer toe aan de schuldenaar, maar aan de deurwaarder. De deurwaarder moet de schuldenaar binnen 3 dagen laten weten wanneer er tot verkoop zal worden overgegaan, en deze datum moet minimaal 4 weken later zijn.

wat heeft het leggen van beslag nou met eigendomsoverdracht te maken? helemaal niets! gedurende het beslag zijn en blijven de spullen eigendom van de schuldenaar; deze mag ze niet meer verkopen of weggeven en moet er voor zorgen dat ze in goede staat blijven (en dus zelfs zonodig onderhoud plegen); tevens is het mogelijk dat ook andere deurwaarders in de tussentijd beslag leggen op dezelfde spullen;

In de akte van beslag wordt de schuldenaar bevolen om de goederen, die nu dus van de deurwaarder zijn, onder zich te houden als bewaarder en ze bovendien in keurige staat te onderhouden tot het moment waarop de daadwerkelijke verkoop plaatsvindt. Dit alles blijkt echter onwettig te zijn, en kan dus geschaard worden onder de initimidatiepraktijken waar deurwaarders zich ook schuldig aan maken bij o.a. onterechte vorderingen en nepdagvaardingen.

gelet op het het bovenstaande is dit dus ook GROTE ONZIN

Er bestaat geen enkele wettige grond waarop de deurwaarder het woonhuis van de schuldenaar mag gebruiken als commerciële opslagplaats voor zijn goederen.

idem

Hiernaast maakt het huis uiteraard ook geen onderdeel uit van de openbare ruimte, dus ook op die manier mag de deurwaarder er geen gebruik van maken. De regels schrijven voor dat de deurwaarder de goederen per direct en op eigen kosten moet afvoeren. Net zoals justitie dat doet, bijvoorbeeld bij beslaglegging op de eigendommen van veroordeelde criminelen.

idem

In strijd met het bestemmingsplan

Het tweede juridische probleem dat zich voordoet is dat de gemeente aan het adres van de schuldenaar uitsluitend een woonbestemming toegekend heeft.

Wie bijvoorbeeld een winkel in zijn huis wil beginnen, dient over een aanloopvergunning te beschikken wanneer dat huis onderdeel uitmaakt van een buurt of flat waar de aanloop "als overlast zou kunnen worden ervaren". Een woonhuis (koop of huur) kent nooit een zakelijke bestemming, dat moet eerst zo worden bepaald.

Vanaf het moment van beslagname voert de schuldenaar dus feitelijk een onwettige zaak uit, hiertoe aangezet door de deurwaarder.

de drie bovenstaande alinea's zijn dus ook onjuist; daarnaast gaat de wettelijke bepaling van de openbare verkoop uit het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering nadrukkelijk boven die van een APV; dit speelt bijvoorbeeld ook in gevallen waar een gerechtsdeurwaarder in het kader van een ontruiming spullen op de openbare weg plaatst, terwijl dat volgens de APV niet mag; dit is tot aan de Hoge Raad uitgevochten en in het voordeel van de gerechtsdeurwaarder beslist;

Ook in de huur- of koopovereenkomst is vaak wettelijk bepaald dat het pand uitsluitend over een woonbestemming beschikt.

eveneens onjuist (zie voorgaand commentaar); de wettelijke bepalingen van de openbare verkoop gaan boven de bepalingen uit een huur- of koopcontract;

Deurwaarder verzwijgt nieuwe rol
Het volgende punt waarop de deurwaarder de wet overtreedt, is het moment waarop de deurwaarder gaat fungeren als veilingmeester. De wet zegt hierover:

"De executie geschiedt doordat de deurwaarder de zaak onder zich neemt en afgeeft aan degene die haar krachtens de executoriale titel moet ontvangen." (Artikel 491 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering)

artikel 491 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering heeft helemaal niets met een gewone beslaglegging en een mogelijk daarop volgende executieverkoop te maken; dit gaat om "beslag tot afgifte" en een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld dat jij een auto koop (en betaalt) bij een autobedrijf en de auto vervolgens niet wordt afgeleverd; dan kun je - met een vonnis waarin dat is bepaald - de deurwaarder die auto voor jou laten "ophalen" en deze aan jou laten afgeven;

Oorspronkelijk was dit een aparte veilingmeester, maar deze rol is in de loop der jaren steeds meer overgenomen door de deurwaarder zelf. Hij is degene die de openbare verkoop in het huis van de schuldenaar leidt en bepaalt wie welk artikel mag kopen.

ook dit punt is weer onjuist; gerechtsdeurwaarders zijn de partij om executieverkopingen te doen als het gaat om in beslag genomen roerende zaken; daarnaast kan/mag een gerechtsdeurwaarder ook in het algemeen als veilingmeester fungeren; hier worden dus twee zaken duidelijk door elkaar gehaald;

Dit staat de wet op zich wel toe, maar slechts onder voorwaarde dat de deurwaarder dit aan de schuldenaar betekent, oftewel persoonlijk aan hem bekend maakt:

"Indien de bevoegdheid tot tenuitvoerlegging van een executoriale titel op een ander overgaat, kan de executie eerst worden aangevangen of voortgezet na betekening van deze overgang aan de geëxecuteerde." (Artikel 431a Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering)

Dit gebeurt in de praktijk nooit. De schuldenaar ontvangt geen officiële kennisgave van de deurwaarder over de verandering van zijn rol.

artikel 431a Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering heeft hier niets mee te maken; dit artikel gaat er over als de schuldeiser (dus niet de gerechtsdeurwaarder) veranderd door bijvoorbeeld fusie of verkoop van de vordering/titel; ook hier geldt dus weer het verhaal van de klok wel hebben horen luiden, maar niet weten waar de klepel hangt
Je kunt niet iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen.

jan

Wie is Kees de Graaff eigenlijk?
Jan (een Ex-schuldige)

"Leven met schulden is zwaar, je staat er mee op en je gaat er mee naar bed."

Ik ben een christen en lid van de meest christelijke partij van Nederland (De SP !!!)

Moderator

Incasso_deskundige

#5
Ik denk dat dit hem is:
https://www.linkedin.com/in/keesdegraaff

En de aangehaalde jurist is volgens mij:
https://nl.linkedin.com/in/kim-wittop-koning-2786bb52
Je kunt niet iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen.

Schuldregeling

het is inderdaad de alternatieve waarheid.

jan

Het vervelende is, dat er geen duidelijkheid is voor de schuldenaar is, die zich in deze situatie bevind.
Jan (een Ex-schuldige)

"Leven met schulden is zwaar, je staat er mee op en je gaat er mee naar bed."

Ik ben een christen en lid van de meest christelijke partij van Nederland (De SP !!!)

Moderator

Incasso_deskundige

#8
Toch is die duidelijkheid er wel... Alleen is het vaak een bericht dat de schuldenaar niet wil horen. Het is een feit dat in Nederland schuldeisers beter worden beschermd dan schuldenaren, maar op zich vind ik dat om eerlijk te zijn ook niet vreemd. Als je iets hebt gekocht, gebruikt of een dienst hebt afgenomen, moet je er gewoon voor betalen. Dat is toch noet zo raar. En gerechtsdeurwaarders en gerespecteerde (!) incassobureaus hebben tegenwoordig ook best oog en begrip voor schrijnende situaties.

De gerechtsdeurwaarder is de professional. Hij/zij kent de wet het beste op dit gebied. Hij/zij zal ook echt wel altijd proberen binnen de grenzen te blijven, want anders raakt hij/zij zijn baan kwijt! Tuurlijk wordn er fouten gemaskt, maar waar gebeurt dat niet. En ook in de beroepsgroep van gerechtsdeurwaarders zitten vast rotte appels, maar ook die vind je overal.

Het is hard om te zeggen, maar vaak maken schuldenaren gewoon verkeerde keuzes en hebben ze ook een verkeerd uitgavenpatroon. En vaak wordt er ook te veel geld uitgegeven aan onzinnige dingen of aan dingen waar gewoon geen budget voor is. En als ik zie wat veel mensen in grote schulden met een minimaal inkomen op maandbasis uitgeven aan roken en aan drinken (alcohol) en aan huisdieren bijvoorbeeld of aan een duur mobiele telefoon abonnement. Dat is eigenlijk gewoon schandalig. Ik weet dat ik me hier niet geliefd mee maak, maar de waarheid moet soms gezegd worden.
Je kunt niet iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen.

Incasso_deskundige

#9
Persoonlijk vind ik ook dat dergelijke berichten (link naar een artikel vol onwaarheden en onjuistheden) niet op deze website zouden moeten worden geplaatst. Ze zorgen in mijn ogen voor valse hoop en verwachtingen bij schuldenaren. Ze zorgen ook voor conflicten als mensen dit echt tegen een deurwaarder/schuldeiser zouden willen gebruiken en denken dat ze gelijk hebben. Dit is gevaarlijk en niet eerlijk! Het zou de moderators sieren een betere check naar de inhoud te doen.
Je kunt niet iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen.

burningspirit

Incasso deskundige,
Ik vind dat je erg generaliseert. Vooral met de opmerkingen over roken, drinken, huisdieren en mobiele telefoon abonnementen. Als ik jouw woorden lees, lijkt het net alsof het gros van de schuldenaren dom/hardleers is en de ellende alleen aan zichzelf te danken heeft, of zelfs over zichzelf heeft afgeroepen.
Ik voel me totaal niet persoonlijk aangesproken hierdoor. Maar we hebben wél een grote schuld, we roken (alhoewel nu steeds minder), drinken soms alcohol en we hebben N.B. 4 huisdieren. Wij geven niet veel geld uit en zeker niet aan onzinnige dingen. De huisdieren hadden we al toen de ellende begon, we proberen nu helemaal te stoppen met roken, maar de stress is nog net iets teveel momenteel. Alcohol drinken we gedoseerd en met mate, zoals in de reclame wordt geadviseerd. Onze mobiele abonnementen gaan per jaar qua kosten naar beneden met meerdere euro's. We zijn continu bezig om alles wat noodzakelijk is zo goedkoop mogelijk te doen. Werken doen we zo veel mogelijk, met het bekende onbevredigende financiële resultaat. Onze motivatie om te werken is voldoening ontvangen en laten zien dat we ons best doen.

De mensen die ik ontmoet (en geloof me dat zijn er heel wat) en die in de schulden zitten komen daar pas na veel vijven en zessen mee te voorschijn en veelal schamen ze zich onterecht. Die schaamte (en de bijbehorende stress) maakt heel vaak dat mensen minder goed nadenken, daardoor minder goede keuzes maken en dergelijke. Maar zelfs al maken ze de goede keuzes en doen ze hun stinkende best, dan nog slaat regelmatig de wanhoop toe. met alle gevolgen.Mijn manier om bij die mensen iets op gang te brengen is meer in de richting van goed voorbeeld doet goed volgen en ze laten voelen dat ze ondanks het schuldprobleem de moeite waard zijn.

Mijn ervaring is ook dat er incasso-bureau's en deurwaarders zijn die oog hebben voor de mensen en begripvol handelen. Maar volgens mij gaat het niet over hen in dit artikel en topic.

Over het artikel waarover het gaat, in dit topic, kan ik alleen maar zeggen dat het me nogal ongenuanceerd lijkt. Verder weet ik er te weinig vanaf. Het is wel goed om dit te nuanceren en dat heb je prima gedaan ID.
Maar jou zou het sieren om minder te generaliseren. Harde boodschappen kunnen ook op een menslievender manier gebracht worden, volgens mijn bescheiden mening.
Festina Lente Cauta Fac Omnia Mente
(=Haast je langzaam, doe alles met je verstand)

Stil-verdriet

QuoteEn als ik zie wat veel mensen in grote schulden met een minimaal inkomen op maandbasis uitgeven aan roken en aan drinken (alcohol) en aan huisdieren bijvoorbeeld of aan een duur mobiele telefoon abonnement. Dat is eigenlijk gewoon schandalig. Ik weet dat ik me hier niet geliefd mee maak, maar de waarheid moet soms gezegd worden.

Ik vind dit kort door de bocht.

Incasso_deskundige

@burningspirit

Ik ben blij dt jij je niet aangesproken voelt. Blijktbaar behoor jij (gelukkig) niet tot de groep die ik bedoelde. Overigens had ik het ook over "veel" en zeker NiET over "alle". Maar ik zie gezinnen waar (bijna) twee pakjes sigaretten per dag erdoor gaan. En waar er per week zo'n drie kratten bier door gaan en daarnaast nog één of twee flessen sterkere drank. En dat ze dan beide dure mobiele teefoons hebben (zoals S6 Edge of nieuwste iPhone) die "gratis" bij het abonnement zir.
Je kunt niet iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen.

marco

Het gaat om een stukje bewustwording proces hoe kom ik in de schulden en hoe kom ik er uit. Als je op het minimum moet leven, moet je, je levensstijl aanpassen. Wij hebben ook grote schulden gehad en wij hebben onze levenstijl aangepast. Het is een feit dat abonnementen schulden veroorzaken, echter niet alleen de schuldig is hier schuldig aan, ook de commercie en de falende informatie van de overheid.
Marco en Bianca

sacredfour

Incasso_deskundige, Ik had dit artikel hier op het forum geplaatst om een reactie van jouw uit te lokken.
Ik ben het hier volkomen met je eens wat betreft de uitvoering van wetten zoals die moeten worden toegepast door de deurwaarder.
Ik ben echter wel nog steeds van mening dat een beroep op de privacywet wel een veiling in je huis kan voorkomen. Of dit je gaat helpen is een ander verhaal!
Maar je zal het met mij eens zijn dat de schuldenaar moet proberen te voorkomen dat het zover komt.
incasso_deskundige bedankt voor je duidelijke bijdrage hier.


De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.