LAVG Eindhoven.

Started by sacredfour, Aug 03, 2016, 01:39 PM

Previous topic - Next topic

sacredfour

LAVG Vestiging Eindhoven.
Exploten uitgebracht door deze oplichters zijn niet rechtsgeldig. Ook eventuele dagvaardingen door deze uitgebracht zijn nietig en daarom mogelijk het vonnis dat daarop volgde ook.
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

peter

Kun je dit toelichten, want ik ben nieuwsgierig naar de achtergrond. Waarom zijn het oplichters en waarom is het niet rechtsgeldig?
Peter
Administrator Forumsacredfour

De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

sacredfour

Dagvaardingen en exploten van een gerechtsdeurwaarderskantoor dienen te voldoen aan art 45,111 Rv. Indien dit niet het geval is treden de art. 3:39 en 3:40 BW in werking en is sprake van absolute processuele nietigheid. 
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

peter

Ok, met recht zijn dit criminelen werkzaam als gerechtsdeurwaarders
Peter
Administrator ForumIncasso_deskundige

#5
Ik denk toch dat deze constatering niet juist is. Weliswaar zijn deze gerechtsdeurwaarders mogelijk uit hun ambt ontzet, maar dat staat los van een B.V. waaruit werkzaamheden werden/worden verricht. In deze B.V. zat vermoedelijk niet alleen de ambtelijke portefeuille (die na de ontzetting uit het ambt verplicht door een andere gerechtsdeurwaarder zal moeten worden overgenomen), maar bijvoorbeeld ook de incasso- en juridisch advies werkzaamheden.

Het kan best zijn dat de (aandelen van de) B.V., na de ontzetting uit hun ambt, zijn overgenomen door (een gerechtsdeurwaarder verbonden aan) LAVG. Het is daarnaast in beginsel ook gewoon toegestaan om in de praktijk een handelsnaam te gebruiken die niet als zodanig bij de KvK is geregistreerd.

De waarnemend gerechtsdeurwaarder brengt eventuele exploten tijdens de waarneming op ambtseed uit en dat staat dus ook geheel los van enige inschrijving of handelsnaam in het handelsregister.
Je kunt niet iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen.

sacredfour

#6
QuoteDe waarnemend gerechtsdeurwaarder brengt eventuele exploten tijdens de waarneming op ambtseed uit en dat staat dus ook geheel los van enige inschrijving of handelsnaam in het handelsregister

Ik lees:
QuoteVolgens opgave van het hoofd van het Handelsregister en Criminaliteitspreventie, is dit kantoor onder deze naam nimmer geregistreerd noch gelegaliseerd geweest als wettelijk bestaand gerechtsdeurwaarderskantoor.

Is het exploot uitgebracht door een deurwaarder? (art. 45 lid 1 Rv.)
Staan de voornamen, de naam en het kantooradres van de deurwaarder in de dagvaarding? (art. 45 lid 2 sub c Rv.)
Zo nee, dan is sprake van een nietigheid, maar slechts voor zover aannemelijk is dat degene voor wie het exploot is bestemd, door het
gebrek onredelijk is benadeeld (art. 66 lid 1 Rv). De eiser kan het gebrek herstellen (art. 66 lid 2 Rv). De rechter kan de eiser ambtshalve bevelen het gebrek te herstellen.

De wettelijke verplichte vermeldingen van de exploten geschiedt ingevolge art 2:186 BW. Bij twijfel kan het wettelijk bestaan van het gerechtsdeurwaarderskantoor verder geverifieerd worden aan de hand van art 5 e.v. van de Handelsregisterwet en art 3 e.v. van de Handelsnaamwet. Dagvaardingen en oproepexploten van een gerechtsdeurwaarderskantoor dienen verder te voldoen aan de artikelen 45, 111 Rv. Indien dit niet het geval is dan treden de artikelen 3:39 en 3:40 BW in werking en is er sprake van absolute processuele nietigheid.


De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Incasso_deskundige

Ik ben toch maar even gaan speuren (meende hier ooit een uitspraak over gelezen te hebben) en ik heb het gevonden. Het gaat volgens mij om precies de zaak waar het eerder opgevoerde "artikel" over gaat. Lees de overweging van de rechter onder punt 4.13

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBROT:2016:3007
Je kunt niet iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen.

sacredfour

#8
Het is duidelijk uit deze uitspraak  dat nietigheid niet automatisch ingeroepen wordt.
Is het exploot uitgebracht door een deurwaarder? (art. 45 lid 1 Rv.)
Staan de voornamen, de naam en het kantooradres van de deurwaarder in de dagvaarding? (art. 45 lid
2 sub c Rv.)
Als nee, dan is sprake van een nietigheid, maar slechts voor zover aannemelijk is dat degene voor wie het exploot is bestemd, door het gebrek onredelijk is benadeeld (art. 66 lid 1 Rv). De eiser kan het gebrek herstellen (art. 66 lid 2 Rv). De rechter kan de eiser ambtshalve bevelen het gebrek te herstellen.
(subjectieve nietigheid)
Maar als er sprake is van valsheid in geschrifte praten we over dwingende nietigheid.

Bron F M J Jansen, Nietigheid in het burgerlijk procesrecht, Academisch proefschrift.

Het hangt er denk ik van af of wie de exploten heeft opgesteld. Zijn dit de oude uit de ambt gezette deurwaarders of zijn dit de deurwaarders van LAVG
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Incasso_deskundige

Je redenatie klopt slechts ten dele. Als het epxploot zou zijn uitgebracht door een (tijdelijk) niet (bevoegd) gerechtsdeurwaarder dan is het exploot altijd nietig, want dan is het feitelijk geen exploot.

Daarnaast wordt in de uitspraak nadrukkelijk gesteld dat de stelling dat "het deurwaarderskantoor" nooit zou hebben bestaan "onjuist is". Die kwestie lijkt daarmee ook afgedaan.

Nu de rechter in deze zaak zeer inhoudelijk naar alle aspecten heeft gekeken, heeft hij/zij zich er ook heus van vergewist door welke (toegevoegd kandidaat) gerechtsdeurwaarder het exploot is uitgebracht. Hier zal dus ook geen sprake van misstanden wat bevoegdheid betreft.

Ik vond het daarom nodig om op dit draadje te reageren, omdat in het opgevoerde artikel een onjuiste en ook misleidende informatie wordt verstrekt en die wordt hier gewoon als "waarheid" opgevoerd, waardoor andere forumleden hier wellicht "hoop uit putten" of een (nog) slecht(er) beeld krijgen van gerechtsdeurwaarders en dat is niet altijd juist (en ik durf zelfs te beweren heel vaak pertinent onjuist is).
Je kunt niet iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen.

sacredfour


IUk lees in de bronvermelding:

QuoteUit openbare publicaties blijkt, dat beide uit hun ambt ontzette gerechtsdeurwaarders binnen de organisatie LAVG vestiging Eindhoven achter de schermen, actief zijn gebleven. Dit blijkt uit de uitgegeven exploten van dit kantoor, die alle het Kamer van Koophandel nummer en de kwaliteitsrekening vermelden van Kuik & Partners Gerechtsdeurwaarders en Incassobureau b.v. Op de achterzijde van elk exploot staat:
”LAVG Gerechtsdeurwaarders is een voortzetting van Kuik & Partners Gerechtsdeurwaarders & Incasso.” Vestigingsmanager J.D. Kuik.
Alle door wnd. gerechtsdeurwaarder Y.C.M. van Korven uitgebrachte exploten - authentieke akten - onder de naam ‘LAVG Vestiging Eindhoven’, met het oogmerk deze als echt en onvervalst te doen uitgaan, voldoen aan de criteria van gekwalificeerde valsheid in geschrift. Na ontdekking van dit bedrog is op 3 november 2014 het kantoor aan de Ukkelstraat 10 plotsklaps verdwenen!
Het komt er dus op aan of de exploten zijn uitgebracht door deurwaarders van LAVG met verkeerde adresmelding of door de uit ambt gezette YCM van Korven deurwaarders.
In het vonnis lees ik:
  4.13.
Quote[eisers] stellen dat het gerechtsdeurwaarderskantoor LAVG, vestiging Eindhoven, bezoekadres Ukkelstraat 10, niet is ingeschreven in het Handelsregister en niet voldoet aan artikel 2:186 lid 1 BW.
Ik lees niet dat er onderzocht is wie het exploot heeft uitgebracht. Maar ik moet het hier met incasso_deskundige eens zijn. De bronvermelding die de oorzaak is van dit draadje is mogelijk niet helemaal correct in zoverre het aangeeft dat Y C M van Korven achter de schermen zijn doorgegaan met hun activiteiten.
Ik zal nog in correspondentie treden met de auteur van dit artikel (bronvermelding) en zijn reactie op het vonnis vragen.
Incasso_deskundige in ieder geval bedankt voor het meedenken hier en voor het melden van de jurisprudentie.

De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Incasso_deskundige

#11
Er was volgens mij sprake van "op de achtergrond actief gebleven" en daaruit blijkt volgens mij al dat zij dus geen werkzaamheden als deurwaarder hebben gedaan, want dat is natuurlijk niet echt op de achtergrond. De ontzetting uit het ambt betekent ook niet dat zij niet meer mogen werken (op een deurwaarderskantoor), maar (enkel) dat zij geen deurwaarder meer (mogen) zijn.

In een rechtszaak waarin deze verwijten worden gedaan (en ook de rechtsgeldigheid van exploten/beslagen wordt aangevochten), heeft de rechter hier echt wel naar gekeken. En anders had de eisende partij daar ook  heus wel een beroep op gedaan.

De website waar jij het artikel van hebt gehaald, heeft ook een uitvoerig stuk geschreven over "nietigheid" en ik heb dit even snel doorgelezen en in mijn ogen rammelt dit op de nodige punten. Ik ben bang dat de auteur niet geheel "thuis is" in het proces- en executierecht.
Je kunt niet iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen.

sacredfour

processuele nietigheid in het burgerlijk wetboek, bedoel je waarschijnlijk.
Incasso_deskundige , ik zou ook graag jouw opmerkingen over dit schrijven willen horen.
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Incasso_deskundige

@sacredfour
Helaas kan ik - om mij moverende redenen - (in elk geval op dit moment) aan dit verzoek geen gehoor geven.
Je kunt niet iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen.

sacredfour

In de bron vermelding lezen we:
QuoteAlle door wnd. gerechtsdeurwaarder Y.C.M. van Korven uitgebrachte exploten - authentieke akten - onder de naam ‘LAVG Vestiging Eindhoven’, met het oogmerk deze als echt en onvervalst te doen uitgaan, voldoen aan de criteria van gekwalificeerde valsheid in geschrift.

We moeten dus onderscheid maken tussen de door Y.C.M. van Korven uitgebrachte exploten en de door LAVG deurwaarders uitgebrachte exploten.  Zijn de exploten uitgebracht door Y.C.M. van Korven dan is er dus sprake van valsheid in geschrifte en is mijn bewering die ik maak bij het openen van dit draadje juist.
De juistheid hiervan is alleen maar te controleren als je de deurwaarder die het exploot afgeeft voor zijn identificatie vraagt.
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.