43000 schuld na executieverkoop

Started by ollie bollie, Jun 09, 2015, 10:35 AM

Previous topic - Next topic

ollie bollie

Dat had ik al gevraagd bij het intakegesprek en zonet nog in een email. Wanneer ik het afkoopbedrag leen bij mij familie, ben ik direct klaar met de schuldsanering en heb ik een schone lei. Ik hoef dan dus niet nog eens 3 jaar te gaan wachten. :)
Carpe diem!

gewoon

#61
Wel ik heb nooit in een traject gezeten dus weet niet alles,  maar daar zijn andere voor hier op het forum.

Of dit afgekocht kan worden,  zit er een verschil in een minnelijk traject of WSNP misschien.

Ook al heb jij er al een bevestiging op de mail heb ik nog steeds mijn bedenking,  omdat het een deal is dat je een schone lij krijgt, als je over een periode van drie jaar alles wat mogelijk is in de boedel stopt.

Dat is afzien drie jaar,  maar dan ben je er wel van af.

Deze grote opgave niet te hoeven doen,  met een afkoop van een paar duizend euro er van af te zijn, blijft voor mij heel raar klinken.

Graag gedachten van die forum leden die in een traject zitten.


Wat ik nu even snel lees op internet is dat in een minnelijk traject, af koop tegen finale Kwijting mogelijk is, en in de wnsp is dit niet mogelijk en geld die 3 jaar.

ollie bollie

Een vriend van mij heeft ook de schuldsanering afgekocht van zijn nieuwe vriendin. Ze nemen gewoon het bedrag wat er na 3 jaar over zou blijven voor de schuldeisers. Als dat is betaald, is het klaar. :)
Carpe diem!

gewoon

#63
Ja dat is schuldsanering, dat is wat anders je weet al dat Vesting Finance het minelijk traject zal laten mislukken,  en dan is het de wsnp waar je mee te doen hebt.

Dan is er geen finale kwijting,  maar een schone lei.


chapter

tja toch denk ik dat je het wel heel simpel ziet en hoop dat het je zo lukt.
vriendin van mij had 2 schuldeisers restschuld en krediet die laatste werkte wel mee hypotheker niet. Dwangakkoord kwam er niet en moest gewoon wsnp doorlopen. GKB bv heeft na toelating weinig te vertellen want dan krijg je een wsnp bwv. Dan nog zou ik mij afvragen of je wilt lenen van je schoonouders. kans dat als ooit uit mocht gaan ze de lening bij je neerleggen bv. vtlb is niet laag dus moet goed van rond te komen zijn. En heb je niet later nog lening die je terug moet betalen of schenking?
Niet alle minnelijke trajecten zijn een saneringskrediet, laat dat goed op papier zetten. Zo kom je niet achteraf voor verrassingen te staan.
Mijn familie wilde wsnp ook afkopen ik heb dat niet gedaan, wil geen schuld hebben bij familie en met 2300 kom ik met gemak rond.

Daarnaast als je meteen afkoopt heb je geen schone lei dat zou betekenen dat je eerste 10 jaar wsnp niet in kan. Dan is het gewoon finale kwijting.  En kun je gewoon binnen 10 jaar wsnp nog in. In schuldenland noemen ze schone lei anders als jouw definitie  ;D

Wij hebben bij eerste wsnp bv na 2.5 jaar huis verkocht en gingen wsnp uit zonder schone lei aangezien de vorderingen gewoon volledig zijn voldaan toen

ollie bollie

Schone lei of afkoop tegen finale kwijting is mij om het even. Ik heb voor de rest geen lijken meer in de kast, die mij zouden kunnen opbreken in de toekomst. En bij toetreding is er wel degelijk een dwangakkoord. De schuldeiser moet immers gedwongen akkoord gaan met het bedrag dat in 3 jaar schuldsanering gereserveerd wordt voor de schuldeisers. Of ik dat bedrag nu aan het begin direct afkoop, door een lening van schoonouders óf door 3 jaar schuldsanering te doorlopen, komt op hetzelfde neer. Het blijft een dwangakkoord.

Dus of ik nu rechtstreeks betaal aan de schuldsanering of aan mijn schoonouders, voor mij blijft dat hetzelfde. Alleen zal ik eerder een finale kwijting weten te bewerkstelligen. Mijn schoonouders hebben geen probleem om mij dat bedrag te lenen, we zitten al lang in een stabiele relatie. Al zou de relatie uit gaan, dan nog betaal ik gewoon de lening terug.
Carpe diem!

chapter

laatst poging dan geef ik het op.
je hebt eerst minnelijk, als dat mislukt dien je gelijktijdig met aanvraag dwangakkoord wsnp aanvraag in. Als rechter niet meegaat met dwangakkoord kan deze alsnog besluiten je toe te laten in de wsnp.

De wsnp zelf is ook gedwongen mee doen maar toch echt wat anders als het dwangakkoord. Maar goed succes

gewoon

Ha Chapter netjes gezegd zo is het in het kort.

Ollie Bollie

Je zet mij wel aan het lezen en je loopt vooruit,  op wat de rechter hiervan gaat vinden.

En het zal waarschijnlijk de WSNP gaan worden, en geen dwangakkoord

Vesting Finance kan zeker meer geld verwachten uit de WSNP, plus het is geen kleine dwarsligger maar een van de grootste schulden.

In de WSNP is zelfs ook afkoop mogelijk bij een kleine meerderheid van 51 % of meer van de schuld,  of schuldeisers  en ook daar zal Vesting Finance niet voor te vinden zijn.

ollie bollie

Ah, ik snap em! Dan heb ik dus 3 opties. Minnelijk traject, dwangafkoopsom en wsnp. In die volgorde dus. Ik hou jullie op de hoogte. ;)
Carpe diem!

ollie bollie

Ik ben benieuwd of Vesting Finance nog eens het risico gaat nemen om ook een afkoopsom in de wsnp af te wijzen. Ze gingen er eerst van uit, dat ik geen schuldsanering aan zou vragen. Toen ik dat dus wel deed, gingen ze er van uit dat ik niet zou worden toegelaten. Ook dat bleek onjuist en zeer nadelig voor hun. Het eindbedrag van de wsnp staat op voorhand vast, dus waarom zouden ze dat dan onnodig 3 jaar door laten lopen, terwijl ze het al direct aan het begin kunnen krijgen?

Nou ik die vraag stel, bedenk ik me net dat ze wel meer vreemde, nadelige dingen doen. Misschien dat hun opdrachtgever er anders over denkt, wanneer ze de nadelige gevolgen van de acties van het incassobureau zien....

We zullen zien wat er gaat gebeuren. In het slechtste geval moet ik de wsnp 3 jaar doorlopen. Als ik me daar op in stel, kan het alleen maar meevallen toch? :)
Carpe diem!

gewoon

#70
Ja als je daar op instelt kan het alleen maar mee vallen!!!

Zo weer een beetje rust in de tent

Maar ollie Bollie

Er is wel veel om te vieren vandaag
A Festing Finance gaat maar een schrijntje krijgen zoals je uit den treuren hebt voor gerekend.
B het blijft jou en je fam. nu bespaart een enorm bedrag op tafel te leggen
C Je minnelijk traject is gestart het is aan het gebeuren dus.
D links om rechtsom, ben van dit gesodemieter af over drie jaar.

Gefeliciteerd

ollie bollie

Ik heb nog een stukje gevonden wat betreft dwangakkoord.

Dwangakkoord

Wanneer één of meerdere crediteuren niet akkoord gaan met het voorstel, kan de zaak bij de rechtbank ingediend worden voor een dwangakkoord (volgens art. 287a van de faillissementswet). De rechtbank beoordeelt dan o.a. of de schuldeiser redelijke argumenten heeft om het voorstel af te wijzen. Wanneer er aantoonbaar geen alternatief is dat tot hogere betaling leidt, kan de rechtbank de schuldeiser dwingen om in te stemmen met het (minnelijk of buitengerechtelijk) akkoord.

Een belangrijk middel om het minnelijk traject te versterken, is de mogelijkheid om aan de Wsnp rechter te vragen om een dwangakkoord op te leggen.

Momenteel kan een dwangakkoord slechts door de president van de rechtbank in kort geding worden opgelegd. Hiervoor heeft de jurisprudentie zware eisen gesteld. Er moet bij de weigerende schuldeiser sprake zijn van misbruik van bevoegdheid. Dit wordt niet snel aangenomen.

In het nieuwe artikel 287a wordt een regeling opgenomen die de mogelijkheid geeft de insolventierechter te verzoeken weigerachtige schuldeisers te dwingen tot medewerking aan een schuldregeling.

Wanneer het wetsvoorstel van kracht is, kan een primair verzoek tot oplegging van een dwangakkoord worden toegevoegd aan een verzoekschrift waarbij subsidiair toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling wordt gevraagd. Het criterium op grond waarvan de rechter over de gedwongen instemming oordeelt, zal zijn dat de schuldeiser(s) in redelijkheid niet tot weigering van instemming met de schuldregeling heeft/hebben kunnen komen, in aanmerking genomen de onevenredigheid tussen het belang dat hij heeft bij uitoefening van de bevoegdheid tot weigering en het belang van de schuldenaar dat door die weigering wordt geschaad. Bij deze belangenafweging kunnen volgens de memorie van toelichting criteria worden gehanteerd, die eerder door de rechtbank Almelo (4 februari 1998, JOR 1998, 66) en de president van de rechtbank Zwolle (2 februari 2001, KG 2001, 136) zijn opgesteld.

Wanneer de rechter het verzoek tot gedwongen medewerking toewijst, komt hij niet meer toe aan het verzoek tot toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling.


In het geval dat de rechter het verzoek afwijst, gaat hij volgens het oorspronkelijke wetsvoorstel onmiddellijk over tot behandeling van het verzoek tot toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling.


Er is echter een amendement aangenomen, waarin de schuldenaar de mogelijkheid wordt geboden om na afwijzing van de gedwongen medewerking alsnog zijn verzoek om toelating tot de schuldsaneringsregeling in te trekken (art. 287a lid 7).

Hoewel de criteria voor de beoordeling van een gedwongen medewerking van schuldeisers aan een minnelijke schuldsaneringsregeling die de memorie van toelichting noemt op het oog wat ruimer lijken dan de zeer strikte criteria die de Hoge Raad hanteert in het Payroll-arrest (HR 12 augustus 2005, RvdW 2005, 92), kan niet gezegd worden dat dit arrest hiermee achterhaald is. Niet alleen gelden de criteria van de Hoge Raad onverkort in verzoeken tot oplegging van een dwangakkoord in kort geding (dus zonder subsidiair verzoekschrift tot toepassing van de schuldsaneringsregeling), een mogelijkheid die naast het verzoekschrift aan de Insolventierechter blijft bestaan, maar het is ook nog maar de vraag of de Insolventie-rechter andere, lees ruimere criteria zal aanleggen bij de beoordeling van een dergelijk verzoek, dan de criteria die de Hoge Raad hanteert. Een voordeel van de nieuwe regeling is wel dat de Insolventierechter een volledig aanvraagdossier wordt voorgelegd. Dit zou de beoordeling van het verzoek tot een gedwongen schuldregeling moeten vereenvoudigen, vergeleken met de rechter die in kort geding over een dergelijke kwestie oordeelt


Artikel 287a

1. De schuldenaar kan in het verzoekschrift, bedoeld in artikel 284, eerste lid, de rechtbank verzoeken één of meer schuldeisers die weigert of weigeren mee te werken aan een vÃÆ'Ã,³ÃÆ'Ã,³r indiening van het verzoekschrift aangeboden schuldregeling, te bevelen in te stemmen met deze schuldregeling.

2. De rechtbank stelt terstond dag, uur en plaats vast waarop zij de schuldenaar en schuldeiser of schuldeisers op wie het verzoek betrekking heeft, zal horen, onverminderd artikel 287, tweede lid.

3. De griffier roept de schuldenaar op bij brief en roept de schuldeiser of schuldeisers op bij aangetekende brief, tenzij de rechter anders bepaalt.


4. De rechtbank doet op de dag van de zitting of anders uiterlijk op de achtste dag daarna uitspraak op het verzoekschrift. De uitspraak geschiedt bij vonnis.

5. De rechtbank wijst het verzoek toe indien de schuldeiser in redelijkheid niet tot weigering van instemming met de schuldregeling heeft kunnen komen, in aanmerking genomen de onevenredigheid tussen het belang dat hij heeft bij uitoefening van de bevoegdheid tot weigering en de belangen van de schuldenaar of van de overige schuldeisers die door die weigering worden geschaad. Artikel 300, lid 1, van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek is van toepassing.

6. Indien de rechtbank het verzoek toewijst, veroordeelt de rechtbank de schuldeiser die instemming met de schuldregeling heeft geweigerd, in de kosten.

7. Indien de rechtbank het verzoek afwijst, beslist zij op het verzoek tot toepassing van de schuldsaneringsregeling, indien de schuldenaar het verzoek daartoe handhaaft.


Ik zou niet weten welk argument ze nog aan kunnen dragen, dat tot een hogere betaling zou kunnen leiden... Het lijkt me dan ook wel iets van persoonlijke rancune, al heb ik de beste man of vrouw van het incassobureau nooit in levende lijve gezien. Waarom zouden er anders dergelijke nadelige besluiten worden genomen? ???
Carpe diem!

burningspirit

#72
Het eindbedrag van de wsnp staat op voorhand vast

Dit is niet waar.
Ook bij WSNP geldt dat er zo veel mogelijk in de boedel moet. Krijg je een hogere afloscapaciteit, bijvoorbeeld door beter betaald werk, dan zal alles boven VTLB in de boedel gaan. Dus ook meer geld aan het eind van WSNP voor de schuldeiser.

De volgorde is juist, Ollie Bollie: minnelijk traject, dwangakkoord, WSNP.
Bij ons ging het dwangakkoord volgens mij niet door omdat we op dat moment niks te bieden hadden. Had/heb jij genoeg te bieden in de ogen van Vesting Finance, om tot finale kwijting te kunnen overgaan?Wij hadden niks te bieden, maar jij misschien een klein percentage, te klein voor VF om te geloven dat ze er via ander traject beter van zouden kunnen worden? Wat is het percentage dat je aanbiedt via lening bij jouw familie? Dit is hetgeen waar een rechter mee werkt namelijk. Ik weet niet wat een leiddraad is, maar een normaal percentage bij finale kwijting is meen ik minstens 5 a 10 %. Genereus aanbod: 25 %?Misschien wel meer? En ergens in dit draadje las ik dat (ik meen SF) zei: de bank heeft allang afgeschreven.... in dat geval is alles wat ze binnenhalen pure winst toch? Klinkt rot, maar denken ze niet van: Laat meneer OB maar lekker drie jaar worstelen in ons voordeel?

Als het minnelijk traject lukt, met of zonder dwangakkoord, dan heb je meer vrijheid. Je kunt dan ten alle tijde een aanbod tegen finale kwijting doen. Bij WSNP is dit anders. Een WSNP traject dien je uit te lopen, met alle positieve of negatieve consequenties van dien.
Zou het niet zo kunnen zijn, dat Vesting Finance vermoedt dat ze door WSNP traject meer geld zullen binnen slepen? In elk geval is alles bij WSNP traject meer onder controle van andere partijen. Om te beginnen een bewindvoerder met de taak op te komen voor de schuldeiser! Met controle over bijvoorbeeld de eis om 36 uur te werken. Het is ook een kwestie van vertrouwen van uit de rechtbank. De rechtbank spreekt volgens mij geen dwang akkoord uit als ze niet zeker zijn van een goede beëindiging van de problemen. Rechtbank spreekt zo-wie-zo niet vaak een dwang akkoord uit.

Op het moment dat je in een schuldsaneringstraject komt, nogmaals, dan zul je het bedrag voor finale kwijting echt achter de hand moeten hebben, op een aparte rekening, direct beschikbaar, anders brandt de schuldhulpverlening er zijn/haar handen niet aan. Finale kwijting is iets dat je in je eentje moet kunnen bereiken in feite. En dan nog moet het aantrekkelijk genoeg zijn voor de schuldeiser. Bij het geringste vermoeden dat er misschien meer geld uit te persen is via ander traject, dan zal die schuldeiser het daar op aansturen en dus niet akkoord gaan met wat voor aanbod dan ook. Zekerheid voor alles.

Ik denk dat dit ongeveer aan de hand is bij jou, Ollie Bollie.
Buiten dat: hoeveel is het je waard om drukte te maken met een schuldeiser die maar één ding wil: jou in een schuldsaneringstraject te krijgen met voor hun de (weliswaar minimale) kans dat ze aan het eind van de rit meer ontvangen dan wat jouw aanbod was?
Bij ons heeft de bank, bij monde van Vesting Finance Fiditon, ons laten weten dat minnelijk akkoord er niet kwam, omdat (erg beledigend maar alá) wij niet voldoende lieten zien dat we ons best deden. VFF is dus van mening dat wij, als we onder controle staan van een bewindvoerder WSNP, meer geld voor hun zullen opbrengen. Blijkbaar een plausibele verklaring voor de rechter in deze. Zou het kunnen, Ollie Bollie dat VF in jouw geval denkt: Als deze meneer, O.B., met dit bedrag kan aankomen voor finale kwijting, dan kan hij wellicht méér geld opbrengen, als wij hem volledig (laten) uitknijpen in een WSNP regeling?

Misschien breng ik het wat kort door de bocht. Maar wat ik wil zeggen is dat het misschien de moeite waard is te overwegen om de boel te laten lopen zoals het loopt. Dus gewoon je onderwerpen aan de WSNP regeling, die hoogstwaarschijnlijk wel wordt toegekend. En, zoals Gewoon al zegt, even goed uit te zoeken hoe het precies zit, zodat je niet tijdens de regeling (WSNP bedoel ik nu) in onverwachte problemen komt? Drie jaar is zó voorbij en als je weet wat jij al weet, kun je het ook redelijk sturen. 


Festina Lente Cauta Fac Omnia Mente
(=Haast je langzaam, doe alles met je verstand)

ollie bollie

Thanks BurningSpirit voor je uitgebreide verhaal! Dat geeft weer een mooie inkijk op de denkwijze van een incassobureau. Ik ga er van uit, dat het incassobureau uit persoonlijke gronden (ik zou niet weten wat het anders zou moeten zijn) mij 3 jaar in de schuldsanering wil hebben. Niet dat ze dat meer op zou leveren, integendeel...

Mijn laatste aanbod is bijna 10 keer het gene, (ruim 25% van het originele bedrag), wat ze nu via de schuldsanering gaan krijgen. En ik heb al een goed betalende baan, fulltime, dus het gaat nooit meer worden voor hun.

Mijn huidige aanbod is natuurlijk van de baan, dat had ik namelijk aangeboden ter voorkoming van de wsnp. Nu ze mij dan toch gedwongen hebben om de wsnp te doorlopen, is er geen haar op mijn hoofd die er aan denkt, om mijn laatste aanbod in stand te houden.

Het bedrag dat klaar staat voor een afkoopsom is onmiddellijk beschikbaar, wanneer de rechter daar om vraagt. Dat kan ik ook aantonen. Het incassobureau kan nooit aantonen dat ik niet mijn uiterste best heb gedaan. In tegendeel, ik kan aantonen dat ik dat wel heb gedaan.

Ook kan ik bij de rechter aantonen, middels een uitmuntend reclasseringsrapport, dat ik in staat ben om uit de problemen te blijven.

En ik kan zwart op wit aantonen, dat er niet meer in gaat zitten voor hun. Dit bedrag is al gebaseerd op de meest zonnige uitkomst van een wsnptraject. Het kan alleen maar tegen gaan vallen voor het incassobureau, want nu is er uit gegaan van mijn huidige salaris. Dat gaat door het niet verlengen van mijn tweede jaarcontract en de overgang naar een uitzendbureau alleen minder worden. Het is echter wel vast voor een aantal jaar, genoeg om de wsnp te doorlopen. Fulltime, dus ook daar is geen verbetering in te verwachten.

In mijn ogen zijn dat prima argumenten, nu nog een rechter zien te overtuigen om over te gaan tot een dwangakkoord.

Nogmaals hartelijk dank voor je verhaal. Wat er ook gebeurt, over uiterlijk iets van 3 jaar, is ondergetekende schuldenvrij. Als ik er zo tegen aan kijk, kan het alleen maar meevallen. :)
Carpe diem!

burningspirit

Ik wens je oprecht veel succes, Ollie Bollie! Vraagje nog aan jou: met 'incassobureau' bedoel denk ik 'schuldeiser' ? Is in de basis wel een verschil. En Let even goed op wat er met het klaar staande bedrag gebeurd, als de rechter onverhoopt geen dwangakkoord oplegt. Als het gebruikt kan worden als startbedrag op je boedelrekening dan ben je verder van huis. Ik weet niet precies hoe dit werkt, maar let  in elk geval goed op.
Wanneer verwacht je de zitting? 
Festina Lente Cauta Fac Omnia Mente
(=Haast je langzaam, doe alles met je verstand)