43000 schuld na executieverkoop

Started by ollie bollie, Jun 09, 2015, 10:35 AM

Previous topic - Next topic

sacredfour

De bank is overgegaan tot betekening van de grosse van de hypotheekakte. De bank denkt dus wel dat ze een executoriale titel hebben. Mijn advocaat denk van niet. We zouden een executiegeschil kunnen starten, maar mijn advocaat wil de bank gaan dagvaarden en een bodemprocedure starten voor een schadeclaim van175.000 euro voor het illegaal executeren van mijn huis.
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

ollie bollie

@ Sacredfour

Mijn advocaat vraagt of jouw hypotheekakte hetzelfde is als die van mij. Zou je een kopie kunnen sturen, uiteraard zonder persoonlijke gegevens, of zal ik de mijne sturen ter vergelijking?

Carpe diem!

sacredfour

#32
ollie, misschien zijn er nog wel andere mogelijkheden voor jouw.
Kan je me laten weten welk jaar jouw hypotheek is afgesloten?
Ik zal dan nakijken of jouw hypotheek mogelijk gesecuritiseerd is.
De mogelijkheid bestaat dat de bank niet het recht had om de executieverkoop uit te voeren op naam van de SNS bank omdat ze niet meer de legale eigenaar waren!
Dit vergt allemaal wel veel onderzoek. Ik weet natuurlijk niet of jouw advocaat hiertoe bereid is.
Ik kan eventueel wel helpen omdat mijn onderzoek naar securitisatie al aardig gevorderd is.
http://news.acts.co.za/blog/2015/06/ostrich-farmer-from-eastern-cape-shows-court-his-mortgage-loan-is-now-in-taiwan

De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

ollie bollie

@ Sacredfour

De hypotheek is in April 2000 afgesloten. Boven elke bladzijde van de akte staat "in naam der Koningin".

Ik heb je toevallig ook net een email gestuurd...

Mijn advocaat was overigens op vakantie, vandaar de slechte communicatie. Die is inmiddels een stuk verbeterd!
Carpe diem!

sacredfour

#34
Ollie, de SPV is waarschijnlijk Hermes 2. Dit als jouw hypotheek überhaupt gesecuritiseerd was.
http://www.securitisation.nl/content/hermes/downloads/hermes2moodys.pdf
http://www.securitisation.nl/content/hermes/downloads/hermes2fitch.pdf
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

ollie bollie

@Sacredfour

De vraag is dan hoe ik er achter kom of dat met mijn hypotheek is gebeurd en of dat voor het Nederlandse recht van betekenis gaat zijn. Wanneer dat wel gebeurd is, mag de SNSbank dan überhaupt beslag leggen? Of hebben zij dan het recht om dat uit naam te doen van degene waar ze mijn hypotheek aan hebben doorverkocht? Als mijn hypotheek al is doorverkocht...
Carpe diem!

sacredfour

Als de hypotheek gesecuritiseerd is dan mag de bank geen beslag leggen, in ieder geval niet in hun eigen naam.
De wetten m.b.t. securitisatie (cessie) verschillen niet zo veel wereldwijd.
In naam van koningin op de akte heeft geen betekenis.
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

sacredfour

In de alg. voorwaarden van jouw hypotheek staat waarschijnlijk ook deze clausule 10
Art 10
De schuldenaar of hypotheeknemer stemt bij voorbaat in met een (gedeeltelijke) overdracht van de bank van haar rechten en verplichtingen voortvloeiend uit de geldleningovereenkomst aan een derde. Van een dergelijke overdracht zal mededeling worden gedaan aan de schuldenaar.

Je zou deze clausule kunnen gebruiken om de bank te vragen of zo,n overdracht (cessie)ooit plaatsgevonden heeft. Richt je brief dan aan de CEO van SNS Bank, of zorg er voor dat de medewerker van de bank bevoegdheid heeft om hierover antwoord te geven. Doe je dit niet dan komen ze later met het excuus dat de medewerker die jouw antwoord op deze vraag gaf niet op de hoogte was van de gang van zaken m.b.t. securitisatie. Laat ze ook weten dat het onjuist beantwoorden van deze vraag, door jouw wordt gezien als misleiding en fraude. Beter nog, laat je advocaat deze brief schrijven. Het zal moeilijk zijn voor de bank om hierover te liegen in de rechtbank.

Wat betreft de executoriale titel bestuur deze tekst van een advocaat:

Het is op zich eenvoudig: de akte is een titel en dat betekent dat de verplichtingen zoals deze in de akte voldoende duidelijk zijn opgenomen op grond van een grosse van die akte geëxecuteerd kunnen worden. Het enkele benoemen van een geldlening is daarvoor niet genoeg, maar als de verplichting tot betalingen van rente en/of aflossing benoemd is, dan kunnen die verplichtingen wel geëxecuteerd worden.

En dan de tekst van de hoge raad 3.7

Uit de onderhavige akte zelf blijkt niet van het bestaan van enige concrete vordering of enige concrete rechtsverhouding waaruit een vordering kan voortvloeien. De akte voldoet aldus niet aan de eis dat de te executeren vordering daarin met voldoende bepaaldheid is omschreven. De in de akte opgenomen boekenclausule brengt hierin geen verandering, nu die evenmin het bestaan van een concrete vordering in de akte vastlegt, maar het bewijs van het bestaan daarvan afhankelijk maakt van een buiten de akte gelegen bron.

Mr Bart Sturn schrijft hierover:
De Hoge Raad oordeelde dat de hypotheekakte op het punt van de restschuld niet concreet genoeg was geformuleerd. De omvang van de restschuld was in de akte niet vastgelegd. (En dat kan ook niet, want op het moment van het opmaken van de hypotheekakte is de opbrengst van een eventuele toekomstige executoriale verkoop van het onderpand - de woning - natuurlijk nog niet bekend.) Daarom kon, aldus de Hoge Raad, de hypotheekakte ten aanzien van de restschuld niet worden aangemerkt als executoriale titel. Daarmee sloot de Hoge Raad aan bij eerdere rechtspraak over hetzelfde onderwerp.

Deze tekst in de akte levert dus geen executoriale titel:
recht van hypotheek en pandrechten worden verleend op de in deze akte en in na te melden algemene voorwaarden omschreven goederen, tot zekerheid zoals hierna vermeld.
Vestiging hypotheekrecht
De in de aanhef onder a genoemde schuldenaar/hypotheekgever verleent aan de bank, tot - zekerheid voor de betaling van:
- al hetgeen de bank van de schuldenaar alsmede van zijn rechtsopvolgers onder algemene
Of bijzondere titel, uit welken hoofde ook, nu ofte eniger tijd te vorderen heeft of zal - krijgen tot een bedrag van ………………………………. euro (â,¬ );
- al hetgeen de bank in verband met liet vorenstaande nu ofte eniger tijd aan renten,
boeten, kosten of premies verder te vorderen heeft of zal krijgen, tot maximaal vijftig * procent (50%) van voormeld bedrag,
derhalve tot een totaalbedrag van…………….euro (â,¬ ) - recht van eerste hypotheek op:
het woonhuis met oudergrond, erf, tuin en verder toebehoren, plaatselijk bekend -_______
hierna te noemen het registergoed,
zoals door de hypotheekgever juridisch verkregen door de inschrijving op liet kantoor van de - Dienst voor liet Kadaster en de Openbare Registers te Rotterdam op …………………. in register .hypotheken ................, van het - afschrift van een akte van levering, houdende kwijting voor de koopsom, op …………………… verleden voor ……………..
De hypotheekgever staat er jegens de bank voor in, dat hij de volle en onvoorwaardelijke beschikking heeft over het registergoed
.


De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

ollie bollie

Even een update...

Het is even stil geweest omdat ik bezig was met het regelen van een afkoopsom. Mijn eerste aanbod van 8500 is afgewezen. Dit bedrag kon ik van mijn schoonouders lenen en over een looptijd van 5 jaar terug betalen, zodat ik niet de schuldsanering in zou hoeven. Mijn zus kon ook nog met 1500 bijspringen en inmiddels heb ik via een afbetalingsregeling aan het deurwaarderskantoor al 920 euro betaald (230 per maand). Daarop heb ik een nieuw bod gedaan van 10920 euro tegen finale kwijting, samen met mijn financiële plaatje. Het deurwaarderskantoor heeft daarop een positief advies uitgebracht naar de opdrachtgever, die dit echter weer heeft afgewezen.

En daar zit nu het probleem....

Ik ben er inmiddels achter dat mijn lening niet is doorverkocht. De bank is voor 93% eigenaar van de schuld. Zij hebben het uit handen gegeven aan Vesting Finance die het op hun beurt weer uit handen gegeven hebben aan het deurwaarderskantoor.

Over een half jaar loopt mijn contract af bij mij huidige werkgever en gelukkig kan ik  een vast contract krijgen bij mijn vorige werkgever, echter voor een veel lager loon. Ik heb mijn laatste aanbod begeleid met een plaatje van mijn inkomsten en uitgaven en daarop mijn aflossingscapaciteit berekend.

Nu ik minder ga verdienen, is mijn laatste aanbod dus ook niet meer realistisch. Dat heb ik kenbaar gemaakt naar vesting finance, maar die maakten zich er meer druk om, dat ik rechtstreeks naar hun belde i.p.v. het deurwaarderskantoor. Dat ik genoodzaakt zou zijn om de schuldsanering in te gaan en dat dat nadelig voor hun zou zijn, interesseerde hun niet. Dan moest ik dat maar doen. Mijn aanbod komt neer op meer dan 25% van de oorspronkelijke schuld en dat was volgens hun niet genoeg. Dat ik niet meer op kan brengen en het nu uit draait op schuldsanering met alle nadelige gevolgen t.o.v. het aflossingspercentage, interesseerde ze niet. Het was eenvoudigweg niet genoeg.....

Hieronder mijn kostenplaatje, afbetalingsregelingen en huidige loon. Mijn volgende loon zal ongeveer 1450 netto zijn per maand, maar dan heb ik wel weer recht op wat huur en zorgtoeslag. Wanneer men dat in gedachte houdt, is mijn aanbod toch meer dan redelijk. Of ben ik nu achterlijk?

Loon + reiskostenvergoeding        1935,00
-----------------------------------------------------------
Huur                                                547,29

Gas en licht                                    135,00

Zorgverkeringen                            220,60

Eigen risico (2 x)                               62,50

Water                                                26,00

Lening schoonouders                    100,00    (nog 700 te gaan)

Huurtoeslag 2013                             28,00    (nog 325 te gaan)

Zorgtoeslag 2014                              20,00    ( nog 184 te gaan)

Huurtoeslag 2014                             45,00    (nog 1075 te gaan)

Huurtoeslag 2015                            20,00     (nog 368 te gaan)

Inkomstenbelasting                         50,00     (nog 126 te gaan, was een naheffing van 2014)

Gem. belasting+waterschap          42,36     (nog 211,80 te gaan)

Wegenbelasting                               64,00

Autoverzekering                              22,63

Inboedelverzekering +

Aansprakelijkheidsverzekering    15,05

Uitvaartverzekering (2 x)               20,27

Televisie kpn                                     19,50

Internet tele2                                   27,78

Mob. Abbo (2 x 16 euro)                32,00

Reisverzekering                                 8,46
---------------------------------------------------------------------------------------
Totaal                                                1506.17   vaste lasten

Schuldentotaal                                2989,80 nog te gaan


Bovenop die vaste lasten betaal ik dus ook nog 230 euro per maand aan het deurwaarderskantoor. Zoals jullie kunnen zien, hou ik dan nog net geen 200 euro per maand over om van te leven.

Vandaar mijn antwoord naar vesting finance, dat ik dan net zo goed de schuldsanering in kan gaan, want dan hou ik meer per maand over om van te leven dan dat ik nu doe. Alleen zal dat wel nadelige gevolgen hebben voor de aflossingscapaciteit.

Ik snap niet hoe een incassobureau zulke nadelige beslissingen kan nemen t.o.v. hun opdrachtgever. De bank heb ik inmiddels ook gesproken en die zeggen dat zij de beslissing van vesting finance volgen, omdat ze het uit handen hebben gegeven aan hun.

Vesting finance zei de afwijzing te doen op advies van het deurwaarderskantoor. Dat was gelogen en daar heb ik ze op gewezen, waarna het hoge woord er uit kwam, dat de afwijzing toch van vesting finance zelf uit kwam. Met als enige grond dat het aflossingspercentage niet hoog genoeg was....

Snappen jullie deze redenatie nog en wie heeft er nog meer problemen met vesting finance?

Carpe diem!

sacredfour

De bank heeft al lang zijn geld binnen en heeft een eventueel verzuim afgedekt met een verzekering. Ze houden de teugels strak om een voorbeeld te geven aan andere schuldenaren.
QuoteIk ben er inmiddels achter dat mijn lening niet is doorverkocht. De bank is voor 93% eigenaar van de schuld
Hoe weet je dat? De bank zal nooit iets laten weten over securitisatie. 93% eigenaar? Wie is dan eigenaar van die andere 7%? Zover ik weet is een hypotheek niet deelbaar. Cessie ook niet.
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

ollie bollie

Ik ga er van uit dat de overige 7% de incassokosten zijn, die voor rekening van het deurwaarderskantoor zijn. Vesting Finance is degene die mij dat vertelde en dat het aanbod van iets meer dan 25% gewoon niet voldoende was. Dat ik niet meer op kan brengen, hadden ze geen boodschap aan, net zoals dat ze bij een schuldsanering minder zouden krijgen.
Carpe diem!

ollie bollie

Het deurwaarderskantoor snapt er overigens ook niks meer van, aangezien zij een positief advies hebben uitgebracht....
Carpe diem!

gewoon

#42
Ha ollie bollie

Lees je verhaal en bedenk mij het volgende dat maar 1 op 1000 mensen in de schuldhulpverlening komt met schulden, en het kan goed zijn dat ze bij V F het personeel goed getraind is hier mee, en dat 1 op de 5000 keer mensen komen met dan ga ik toch de schuldverlening in,  ook werkelijk hier uit eindelijk terecht komen.

Dit is een muur waar je doorheen moet breken, het beste is dat je contact krijgt met een medewerker die besluiten neemt met bedragen van 50.000 of meer omdat daar misschien deze verhouding heel anders is bijvoorbeeld 1 op de 50 komt ook in de schuldverlening, die aan geeft dat het anders de schuldhulpverlening gaat worden.

Je hebt het immers niet over een telefoon rekening waar voor je belt.

Misschien kom je er dan wel doorheen

Die gasten zijn dus getraind als een blind paard om nee te verkopen,  en de deurwaarder meer op het maximale rendement of hoogst haalbare bedrag.

Is maar een gedachte,  maar misschien kun je hier iets mee

ollie bollie

Hi gewoon,

Ik wilde juist een gang naar de schuldsanering voorkomen en heb daarvoor ook alles in het werk gesteld. Wanneer er door vesting finance dan klinkklare leugens worden verteld wat betreft het positieve advies van het deurwaarderskantoor, dan ben ik er eigenlijk wel klaar mee.

Nu ik er wat langer over na gedacht heb, heb ik het vermoeden dat de schuld is opgekocht door vesting finance.... Want de bank volgt het advies van vesting finance, ook al zal die nadelig voor hun uitpakken. Dan klopt er toch iets niet??

Inmiddels heb ik een bewindvoerderskantoor gevraagd een exacte berekening te maken wat betreft het totale aflossingsbedrag na 3 jaar schuldsanering. Daarbij wordt dan ook rekening gehouden met mijn nieuwe baan, eventuele huur en zorgtoeslag en mijn andere schulden.

Aan de hand van die berekening zal ik dan een nieuw bod doen en wanneer ook dat niet wordt geaccepteerd, volgt onherroepelijk een gang naar de schuldsanering. Met alle nadelige gevolgen voor de schuldeiser...

Uiteraard zal ik dan ook niet schromen om alle bewijzen van cessie, opbouw van het verschuldigde bedrag, bewijs van executoriale titel, bewijs van stuiting en eventuele verjaring (wanneer blijkt dat de hypotheek geen executoriale titel op kan leveren, aangezien de hypotheek geen hypotheek meer is maar een restschuld) enz enz. op te vragen en te betwisten.

Ik had geen zin om een jarenlange juridische strijd te gaan voeren, vandaar mijn pogingen om tot een afkoopsom te komen. Maar als ze mij geen andere optie laten dan het aanmelden bij de schuldsanering, dan zal ik ook alles aanvechten wat er maar aan te vechten valt.

Deze kale kip is dus niet op sterven na dood maar zal een nachtmerrie worden voor Vesting Finance. En dat hebben ze allemaal te danken aan hun starre en leugenachtige houding.
Carpe diem!

gewoon

Kan niet anders dan zeggen,  goed zo !!!