Vervolg op draadje Wij heten Jiske welkom.

Started by Jiske, Feb 16, 2015, 10:23 AM

Previous topic - Next topic

Jiske

Bericht van GGN gehad.

Exakt dezelfde specificatie als normaal, alleen nu behandeld door SPS Finance Bancair en onderaan de brief staat:


Tevens berichten wij u namens onze opdrachtgever dat wij een rentepercentage hanteren van 16,3% per jaar, conform opdracht van de Rabobank en tevens verwijzen wij u naar het vonnis waarin de uitspraak van de rechter, deze geeft aan akkoord te gaan met een rentepercentage van 16,3% per jaar.

sacredfour

Jiske, je gaat zo niks bereiken. Ga met een advocaat praten om een executiegeschil te starten.
Ik zal zelf eens op het juristen forum gaan navragen of die 16.3% wel mag.
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Jiske

De gehanteerde rentepercentage van 16,3% is iig al boven tafel en ook wie de opdrachtgever is nl. RABOBANK.

We weten dat de RABOBANKrekening is afgelost en opgeheven, dus iets hebben we er toch al aan gehad.

En er is geen aktie van Cessie, dus ik kan me rechtstreeks tot de opdrachtgever RABOBANK wenden.


sacredfour

Jiske dat begrijp ik. het incassobureau heeft echter een belangrijke troef in handen, beslag. Er is maar een manier om dit te stoppen en dat is de voorzieningsrechter.
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Jiske

@SF

wat schiet ik er dan mee op als dat beslag wordt opgeheven?
Het is niet mijn bedoeling om onder mijn betalingsverplichting uit te komen.

Hoewel ik van zijn lang zal zijn leven geen 5000,00 Euro ineens ga betalen tegen finale kwijting, verspeel ik die mogelijkheid dan niet als ik naar de rechtbank ga, als ikzelf een bod doe?

En daarbij, mijn uitkering zonder aftrek van het beslag ligt boven het sociale minimum, dus joost mag weten wat een advokaat gaat kosten en dan moet ik het ook nog eens winnen anders ben ik helemaal in de aap gelogeerd.

Aangezien er nog altijd een mogelijkheid is voor een klacht bij het hoofdkantoor van de RABOBANK, kan ik dat ook nog doen en dan het voorleggen van het eventuele voorleggen van het "executiegeschil" in mijn brief dan aanhalen.

Een rentestop vragen kan ook nog.

Of ben ik nu mis? Betalen moet ik toch en het liefst wil ik het netjes oplossen.

sacredfour

Zowel het beslag als de betalingsverplichting moet komen te vervallen.
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Jiske

#276
Ik moet hier even over nadenken.

Er rest mij eventueel nog altijd een klacht neer te leggen ivm. dat executiegeschil bij het Hoofdkantoor RABOBANK, en het liefst zou ik het nog altijd op een normale manier op te lossen. Dan kan ik nog altijd naar de Voorzieningenrechter en als ik toch moet betalen dan is alles wat er betaald is toch al afgelost en kan ik mss een lager bedrag voor een betaling ineens tegen finale kwijting voorstellen.

Wat zeggen ze op het Juristenforum en wat is de link van het topic daar?

sacredfour

Jiske, ga  bij de politie aangifte doen van oplichting. Ga dit ook doorgeven aan de belastingdienst.  Je hebt het onomstotelijke bewijs dat de vordering niet meer bij de bank in de boeken staat.
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Jiske

Aangifte van oplichting?

Gossie, dat weet ik niet of ik dat durf hoor. Ik d8 dat toen ik hier aan begon dat de RABOBANK wel zou inzien dat er iets heel fout zat, met dat vonnis. Het wordt me nu echt allemaal een beetje te veel. :o

sacredfour

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2015:1291
4.4
Vaststaat dat sprake is van een overeenkomst die dient te worden gekwalificeerd als een krediettransactie als bedoeld in (thans) artikel 7:57 BW waarop, op grond van artikel 2 Wet op het consumentenkrediet (hierna: WCK), de artikelen 34 tot en met 36 WCK van toepassing zijn, zodat de bepalingen omtrent de ten hoogste toegelaten kredietvergoeding gelden. Gelet op het bepaalde in artikel 35 WCK in samenhang bezien met de artikelen 1 en 4 van het Besluit kredietvergoeding (hierna: BKV) bedraagt het jaarlijks toegestane kredietvergoedingspercentage sinds 1 juli 2011 slechts 16%, met ingang van 1 januari 2015 verlaagd tot 14%, namelijk de wettelijke rente (met ingang van 1 januari 2015: 2%) plus 12 procentpunten op jaarbasis.
Dat betekent dat de gevorderde vergoeding van 23,9% het ten hoogste toegestane kredietvergoedingspercentage in elk geval sinds 1 juli 2011 extreem overstijgt en daarmee op de voet van artikel 36 WCK verboden is. Weliswaar is de kredietovereenkomst rond 2003 gesloten â€" de precieze datum is niet bekend â€" en is daarop oud recht van toepassing, maar ook vóór de invoering per 25 mei 2011 van de nieuwe titel 2A in boek 7 BW golden vergelijkbare bepalingen van dwingend recht, terwijl het een feit van algemene bekendheid is dat de rente sinds 2003 met enige regelmaat is verlaagd. Juist omdat de rente fluctueert, doet een rechter er verstandig aan in het dictum bij toewijzing van de vertragingsrente daaraan steeds toe te voegen "voor zover dit percentage het ingevolge artikel 4 [in de periode 1 maart 2000 - 1 juli 2011] respectievelijk artikel 11 Besluit kredietvergoeding maximaal toegestane percentage niet te boven gaat", of woorden van gelijke strekking.
Een en ander betekent dat de in rekening gebrachte rente over de gehele looptijd aanzienlijk hoger is dan wettelijk is toegestaan, zodat executie van het teveel in rekening gebrachte bedrag misbruik van recht is en derhalve dient te worden gestaakt.

De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

gewoon

Ha dank je SF dat je hier ingedoken ben,  die rente knaagde al die tijd aan mijn gevoel van recht doen.

sacredfour

Jiske, we gaan het nog eenmaal met een brief proberen. Stuur deze brief:
Betreft……….

Geachte heer, mevrouw,
In zijn vonnis heeft de rechter ten onrechte de variabele rente vastgezet op 16,3%. Dit in strijd met artikel 7:57 BW waarop, op grond van artikel 2 Wet op het consumentenkrediet (WCK), de artikelen 34 tot en met 36 WCK van toepassing zijn, zodat de bepalingen omtrent de ten hoogste toegelaten kredietvergoeding gelden. Alhoewel het maximale kredietpercentage op de datum van het vonnis 18% bedroeg, had de rechter rekening moeten houden met mogelijke veranderingen en alleen de contractuele rente moeten laten gelden zonder verdere specificatie. Gelet op het bepaalde in artikel 35 WCK in samenhang bezien met de artikelen 1 en 4 van het Besluit kredietvergoeding (hierna: BKV) bedraagt het jaarlijks toegestane kredietvergoedingspercentage sinds 1-7-2009 slechts 16%, met ingang van 1 januari 2015 verlaagd tot 14%, namelijk de wettelijke rente (met ingang van 1 januari 2015: 2%) plus 12 procentpunten op jaarbasis. Het teveel in rekening gebrachte bedrag is misbruik van recht en dient derhalve te worden vergoed.
Graag zou ik met u in bovenvermelde zaak tot een oplossing willen komen. Voordat ik mij tot de voorzieningsrechter wendt wil ik u hierbij de kans geven de zaak buiten rechte te schikken. Zoals al uit mijn eerdere correspondentie is gebleken heb ik uit de mededeling van u medewerker en uit de jaarstukken begrepen dat de bovenvermelde vordering is afgeschreven door uw bank. Nu er geen sprake van cessie blijkt te zijn is mijn conclusie dat de bank voor de rest van deze vordering kwijtschelding heeft verleent. Ik hoop dat u mijn verbazing kunt begrijpen nu ik te horen heb gekregen van de deurwaarder dat de vordering nog steeds openstaat. De mededeling van een van u medewerkers dat er ondanks een jaaropgave van 0 euro toch nog een bedrag openstaat kan er bij mij niet in.  Graag een verklaring hierover. Heeft de bank de jaaropgave teruggedraaid dan zou ik graag het bewijs hiervan willen zien door inzage in kopieën van interne stukken.
In het geval dat u ondanks mijn verzoek, in alle redelijkheid opgesteld, weigert om buiten rechte tot een oplossing te komen zal ik mij wenden tot de voorzieningsrechter. Ook zal ik bij de belastingdienst en de politie aangifte doen van fraude.

Ik hoop echter dat u het niet zover zal laten komen.


Onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkenning,

teken ik,

Adres <>
Datum<>


De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Jiske

#282
Tsja, ik kan nou wel gezellig mee gaan kletsen, maar het gaat momenteel mijn bevattingsvermogen te boven.

De enige overeenkomst met die geplaatste link van SF en mijn eigen situatie is dat GGN destijds met mij een hopeloze betalingsregeling had getroffen van E 25,00.

Mar ik ga het proberen en zal deze brief met de andere brieven en bijlagen naar het hoofdkantoor versturen en niet voor de 3e keer naar het regiokantoor.

Jiske

Trouwens over welk bedrag aan berekende rente spreken we hier eigenlijk?

Jiske

Schuldenstand

Gerechtelijk
Verschuldigd bedrag    :    â,¬ 9.686,69
Rente    :    â,¬ 11.278,89
Kosten    :    â,¬ 1.808,14
Verv. termijnen    :    â,¬ 0,00
Betaald    :    â,¬ 15.631,72
Nog te betalen    :    â,¬ 7.142,00


Behoorlijk ziek geweest afgelopen tijd dus alles is nog hetzelfde.