Evides Waterbedrijf

Started by sacredfour, Nov 07, 2014, 02:08 PM

Previous topic - Next topic

sacredfour

Ik heb een geschil met waterbedrijf Evides en het is misschien wel interessant om dit hier te melden.

Ik krijg een jaarafrekening van Evides met geschatte waarden. Ik stuur de eigenlijke waarden in. Hierna krijg ik een aangepaste eindnota met een verrekening van 5m3 te goed.
Evides maakt echter een verkeerde berekening. Ze verrekenen alleen de teveel in rekening gebracht van het laatste jaar. Er zijn echter al sinds 2009 schattingen gemaakt dus ook de eindstand 20012 klopt niet.

Ik schrijf ze:

QuoteGeachte heer, mevrouw,

Ik heb van u ontvangen een vernieuwde jaarafrekening 2013-2014
U heeft echter in u berekeningen de teveel in rekening gebrachte m3 van 2012-2013 niet in rekening gebracht.
De totaal teveel in rekening gebrachte over deze periode van 2 jaar is 62 m3
De door u geschatte eindstand is 410m3
De werkelijke eindstand was  348m3

Ik verzoek u hierbij vriendelijk een nieuwe berekening te maken en het teveel betaalde te vergoeden.

Onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkenning,

hun antwoord:
Hartelijk dank voor uw bericht van 2 oktober jl.

In uw brief van 2 oktober jongstleden zegt u dat de voorschotnotas over het verbruiksjaar 2012 tot 2013 niet verrekend zijn. Het gaat om een totaalbedrag van 128,32 euro.
Hierbij ingesloten treft u een kopie aan van genoemde periodeafrekening waaruit blijkt dat dit wel is gebeurt.

Aangezien wij niet over een rekeningnummer van u beschikken vragen wij u om deze telefonisch of schriftelijk aan ons door te geven voor de terugstorting.

Met vriendelijke groet,

ik schrijf:

QuoteIn mijn brief van 1 oktober betwist ik niet dat de voorschotnota’s 2012-2013 niet verrekend zijn.
Omdat ook hier gebruik is gemaakt van geschatte waarden zijn deze teveel in rekening gebrachte m3 nooit verrekend.
De conclusie is dat er over de gehele periode 62m3 te veel in rekening zijn gebracht.
Je kan dus niet uitgaan van een beginstand 2013 omdat deze niet juist is.
De enige juiste manier van rekenen is om de werkelijke eindstand te verrekenen met de door Evides berekende eindstand.
Deze bedraagt dus 62m3.
Dit verschil is over een aantal jaren veroorzaakt doordat de waarden geschat zijn.
Ik kan begrijpen dat het voor Evides onmogelijk is om precies na te gaan in welk jaar deze te veel in rekening gebrachte m3 zijn terug te leiden.
In uw berekeningen voor vergoeding zou u dan uit moeten gaan van de gemiddelde prijs.
M.v.g.,
Vandaag werd ik gebeld door een medewerker die mijn duidelijke verklaring ook niet snapte en nog steeds dacht dat Evides het goed had gedaan.

Ja, dan gaan we het maar anders aanpakken en kosten in rekening brengen:

QuoteIn een telefoongesprek met uw collega Els Denisen ( sorry als ik dit verkeert gespeld heb) kreeg ik de indruk dat zij mijn laatste verklaring (email) niet goed begrijpt.
Ik stel dan ook voor mijn uitleg, van hoe de eindafrekening moet zijn, voor te leggen aan het hoofd van uw afdeling, als ik er tenminste vanuit mag gaan dat deze persoon enige kennis van logica en wiskunde heeft.
Het is niet mijn taak om personeel van Evides les te geven in logica.
In het geval dat u dit wel van mij verlangt zal ik 25 euro in rekening brengen voor elk telefoongesprek, email of brief.

Onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkenning,

Teken ik,

De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Xdewit

Hehehehe ik ben weer trots op je!!!! Ik ga nu eens kijken hoe dat bij mij zit, bedankt voor de tip :D