Update + vragen over traject

Started by JohnD, Sep 14, 2014, 10:01 AM

Previous topic - Next topic

JohnD

Hallo allemaal,

Al een tijdje niets gepost en er is veel gebeurd.
De woning is inmiddels verkocht en de totale restschuld is bekend: 140.000 (restschuld hypo en overige schulden).

De SHV heeft inmiddels een een verzoek gedaan bij de GKB en een VTLB berekening naar de GKB verstuurd.
Hierbij waren ook nog wat haken en ogen betreffende de terugave belasting levensonderhoud kinderen welke per januari 2015 komt te vervallen (t.b.v. de alimentatie).

Wat ik echter niet helemaal begrijp is het verschil in VTLB wat de SHV berekent heeft en de VTLB van de GKB (deze valt een stuk lager uit).

Ik krijg volgens de GKB een VTLB van 1629,18 waarbij een BVV zit van 951,60.

Als ik nu even mijn vaste lasten neem:

1233,75 + 605,40 alimentatie = 1839.15 kom ik dus 209,97 te kort uit de VTLB?!

Voor zover ik kan zien neemt de GKB niet alle lasten mee zoals de SHV deze heeft benoemd.
Kan ik hier nog iets mee richting de GKB?

Daarnaast geeft de GKB aan dat de aflos capaciteit 767,24 per maand is.
Dit komt dus neer op 767,24 x 36 mnd = 27.620,64 op een schuld van 140.000.
Gaan de schuld eisers hier überhaupt akkoord op geven?

De restschuld ben ik samen met mijn ex 100% aansprakelijk voor, bij haar zullen ze ook een deel (veel lager) gaan halen. Maar bestaat de kans dat ze meer dan een ton kwijtschelden?

Gaan ze wellicht een voorstel doen voor 5 jaar i.p.v. 3 jaar?

767,24 x 60 mnd = 46.034,4

Hoe kN ik de kansen een beetje in schatten?

Alvast bedankt voor de hulp.

JohnDchapter

fijn dat huis verkocht is.
Het komt wel eens voor maar met een hele hoge schuld en banken die vaak niet meewerken kom je vaak in wsnp terecht.
ook in minneklijk kun je misschien nihilstelling voor de alimentatie krijgen.
er kan wel degelijk verschil in zitten in berekening kosten aan electra etc worden vaak niet meegenomen.
als je de 2 berekningen bekijkt kun je ook zien waar verschil in zit
bv reiskosten vallen vaak in boedel als je deze mag behouden krijg je daar fortair bedrag voor

JohnD

GKB heeft nu niet meegenomen:

Reiskosten (150,-)
Niet alle woonlasten (ontbreekt zo'n 350,- minder)

En ze geven op geen kinderen, terwijl de kinderen (2 kids) toch echt minimaal 10 dagen + de helft van alle vakanties bij mij verblijven.

De nihilstelling kinderalimenatie(of verlaging) zal ik zelf via een advocaat moeten bekostigen lijkt mij (ex werkt niet vrijwillig mee)?

En als ik een inschatting moet maken op basis van schuld vs aflos capaciteit moet ik dan maarvast rekening gaan houden op mislukken minnelijk en vermoedelijk WSNP of is er nog hoop?

Gr JohnD

chapter

hoop is er altijd je ziet wel gekkere dingen bij de een gaan ze niet akkoord met 5000 ander met 50.000 wel ligt er helemaal aan in hoeverre ze mee willen werken. werken meeste wel mee enkele niet heb je nog dwangakkoord optie.
als je fortair bedrag krijgt, krijg je niet ook nog de reiskosten die zitten daar in.
woonlasten zit een maximum aan misschien scheelt dat, als je op te hoge huur zit kun je verplichting krijgen te verhuizen.
Als je samen woont worden die kosten gedeeld naar verhouding inkomen
in nieuwe recofa staat een bedrag voor als kinderen er zijn daar kun je ze op wijzen
zul je even moeten overleggen met gkb mogelijk kun je de kosten ervan uit boedel halen

chapter

5.6 Alimentatie, co-ouderschap en omgangsregeling
5.6.1 Door de schuldenaar te betalen kinderalimentatie
Is aan de schuldenaar in een rechterlijk vonnis of in een overeenkomst betreffende levensonderhoud een kinderalimentatieverplichting opgelegd, dan is daarmee de onderhoudsplicht van de schuldenaar gegeven. Deze verplichting loopt door gedurende de schuldsaneringsregeling. De alimentatie moet betaald worden uit het vtlb. Als de schuldenaar niet aan de betalingsverplichting voldoet ontstaat dus een nieuwe schuld.
De schuldenaar kan in verband met de te betalen kinderalimentatie de rechter-commissaris verzoeken bij schriftelijke beschikking het vtlb te verhogen met een in die beschikking vast te stellen nominaal bedrag. Bij de beslissing op dit verzoek kan de rechter-commissaris rekening houden met de regeling van persoonsgebonden aftrek in geval het kind in belangrijke mate op kosten van de schuldenaar wordt onderhouden.
Hiervan is sprake indien de op de schuldenaar drukkende bijdrage in de kosten van het onderhoud van het kind (zie artikel 2 jo 36 van de Uitvoeringsregeling Inkomstenbelasting 2001) ten minste â,¬ 408 per kwartaal dus â,¬ 136 per maand
Volgnummer: 2014:2; bijgewerkt tot 1 juli 2014 29
bedraagt. Ook kan de rechter-commissaris er rekening mee houden dat indien de rechthebbende ouder een WWB-uitkering geniet, de ontvangen kinderalimentatie in mindering wordt gebracht op die WWB-uitkering.
De rechter-commissaris kan aan zijn beschikking voorwaarden verbinden (met name dat het bedrag van de verhoging ook werkelijk aan de alimentatiegerechtigde ouder wordt betaald) en terugwerkende kracht verlenen.
Wordt het vtlb niet door de rechter-commissaris verhoogd of is het bedrag waarmee het vtlb is verhoogd onvoldoende om aan de kinderalimentatieplicht te voldoen, dan moet vermindering of nihilstelling van de alimentatieplicht worden verzocht, die door de alimentatierechter in beginsel, met terugwerkende kracht ingaande de datum van de schuldsaneringsregeling, kan worden toegewezen. De netto-kosten die met dit verzoek zijn gemoeid komen in principe ten laste van de boedel.

chapter

Omgangsregeling
Heeft een saniet kinderen die wonen bij een ex-partner dan kan er sprake zijn van een omgangsregeling. Wanneer de saniet op geen enkele wijze een vergoeding ontvangt voor de daarmee gemoeide kosten, kan ter dekking van de kosten die zijn gemoeid met de omgangsregeling een correctie worden gevraagd van 4 euro per dag per kind (voor een dagdeel is het dan 2 euro per kind). Bij het verzoek dient het bestaan en de omvang van de regeling te worden aangetoond.

dit geld dan wel voor wsnp maar mogelijk dezelfde toepassing op vtlb van gkb die vaak is afgeleid van recofa. je kunt zelf ook berekening doen en bekijken welke dichts bij komt
http://www.wsnp.rvr.org/index_vtlb.cfm?section=burger

chapter

3.3.3 Correctie boven maximale huurtoeslag
De beslagvrije voet voor woonkosten kan maximaal worden verhoogd met het bedrag waarop iemand recht zou hebben aan huurtoeslag wanneer hij of zij een inkomen op bijstandsniveau zou hebben.
Op het moment dat de verhoging van de beslagvrije voet uitstijgt boven de maximale huurtoeslag wordt dit dus niet meer meegenomen in de beslagvrije voet. Toch zal het vaak noodzakelijk zijn met dat meerdere rekening te houden. In die gevallen moet voor het bedrag dat uitstijgt boven de maximale huurtoeslag een correctie worden toegepast.
Deze extra correctie wordt opgenomen in het nominale deel van het vrij te laten bedrag. In de calculator staat het veld ´correctie woonkosten boven maximum´ standaard op ja, zodat in ieder geval in de berekening naar voren komt dat er sprake is van bovenmatige woonlasten die niet volledig worden gecorrigeerd in de beslagvrije voet.
Wanneer dit het geval is zal aan de rechter-commissaris voorgelegd moeten worden of deze correctie mag worden toegestaan en eventueel voor welke periode.

JohnD

Hoi Chapter,

Bedankt voor het uitgebreide antwoord.

Het betreft in deze de koopwoning van mijn vriending waar ik ingeschreven sta en dus aan alle vaste lasten de helft meebetaal. Dus 50% hypotheek (netto), gas, licht, water, verzekeringen, servicekosten etc etc.

Daarnaast uiteraard 50% van de overige lasten.

Wat betreft de kinderen daar is een formele omgangsregeling en echtscheidingscovenant betreffende alimentatie en omgangsdagen (aantoonbaar dus). Ik krijg t/m dec 2014 hiervoor een kleine teruggave van de belasting maar deze vervalt per 01/01/2015 (afgeschaft).

GKB is uitgegaan van alleen 50% netto hypotheek en alle andere vaste lasten hebben ze niet meegenomen.
Net als de overige lasten niet.

Als ik zelf een huurwoning zou betrekken heb ik uiteraard ook veel hogere kosten dan nu.

Tevens geeft mijn SHV aan dat ik wel reiskosten kan opvoeren (ik moet immers naar mijn werk), alleen zijn deze niet opgenomen.

Met het huidige VTLB van het GKB kan ik dus niet mijn vaste lasten en alimentatie betalen...
Ik vraag mij af wat als ik de alimentatie via de rechter laat verlagen, gaat dit bedrag dan meteen weer naar het GKB of krijg ik hier ook een deel van?!

chapter

hoi john
met hypotheek geld het anders
gas water licht verzekeringen  is vtlb en wordt niet meegeteld in vtlb berekening
is jullie inkomen gelijk anders berekenen ze vaak naar rato en dus geen standaard 50 50

het ligt eraan of gkb of wsnp bwv je de auto laat behouden mag je deze behouden dan krijgt je fortair bedrag wat hoger ligt als reiskosten. Ligt vaak aan afstand van werk
dan mag je niet ook nog eens je reiskosten behouden dan zou je dubbelop krijgen

als alimentatie op 0 staat hoef je deze niet te betalen en is er ook geen correctie voor nodig.

3.3.7 Eigen woning
Uitgangspunt is dat in de meeste gevallen de woning binnen de termijn van de regeling verkocht zal worden.
Indien een eigen woning te koop staat en de maandelijkse hypotheekaflossing is niet op te brengen, dan dient de schuldenaar in elk geval maandelijks het bedrag van de zogenoemde normhuur aan de hypotheekhouder te betalen, dan wel aan de boedel af te dragen Met dit bedrag wordt immers bij de berekening van het vtlb rekening gehouden.
Woont de schuldenaar in een eigen woning, dan worden als woonkosten aangemerkt betaalde hypotheekrente, erfpacht en overige kosten. Aflossingen op een bestaande hypothecaire lening vormen geen woonkosten. Het gaat dan om vermogensvorming. Hetzelfde geldt voor de premie van een kapitaalverzekering. Alleen in het geval dat vermogensvorming de boedel ten goede komt bijvoorbeeld omdat de woning binnen de regeling verkocht wordt omdat er een overwaarde is, is er reden om ook rekening te houden met betaalde aflossingen of premies van een kapitaalverzekering. In het geval uitsluitend sprake is van een overlijdensrisicoverzekering zonder vermogensopbouw, in combinaties met overigens passende woonlasten, wordt de beslissing inzake eventuele verkoop of behoud van de woning beargumenteerd voorgelegd aan de rechter-commissaris.
Voor de overige kosten kan gedacht worden aan de premie voor opstalverzekering, en klein onderhoud. Berekeningen van het Nibud (januari 2013) wijzen uit dat hiervoor een maandbedrag ter hoogte van 0,06% van de WOZ-waarde van de woning kan worden
Volgnummer: 2014:2; bijgewerkt tot 1 juli 2014 19
aangehouden. Met groot onderhoud is bij de bepaling van het forfaitaire bedrag geen rekening gehouden; dit kan immers over het algemeen worden uitgesteld.
Ditzelfde forfaitaire bedrag wordt aangehouden als deze kosten worden voldaan door de VvE. De bijdrage aan de VvE kan dan worden meegenomen voor 0,06% van de WOZ waarde. Als de bijdrage aan de VvE hoger ligt, dan zal schuldenaar het meerdere uit het vtlb moeten betalen.
Betaling van de hypotheekrente levert over het algemeen een fiscaal voordeel op.
Dit voordeel moet worden gezien als inkomen. Het fiscaal voordeel wordt dus niet op de woonkosten in mindering gebracht . Het fiscale voordeel moet door de schuldenaar worden aangevraagd zodat het maandelijks wordt verkregen.
Als de Wsnp op beide partners, tussen wie geen gemeenschap van goederen bestaat, van toepassing is, dan moet het fiscale voordeel over beide boedels verdeeld worden. De andere partner draagt ook een deel van de woonkosten. Het fiscale voordeel wordt daarom met toepassing van de formule onder 3.3.1 verdeeld over beide boedels door middel van een handmatige berekening. De verdeling vindt plaats op het tijdstip dat het voordeel daadwerkelijk in de boedel van de betalende partner vloeit.
Voorbeeld
Partner A draagt volgens deze methode 80% van de woonkosten, partner B 20%. De hypotheekrente wordt feitelijk door A betaald. Op aangifte wordt in mei volgend op het jaar waarin de rente betaald is door de Fiscus aan A â,¬ 2.000,- terugbetaald. Dit bedrag wordt aan de boedel van A afgedragen. Na ontvangst maakt de bewindvoerder â,¬ 400,- over aan de boedel van B.
Indien de Wsnp niet op beide partners van toepassing is en er is geen sprake van gemeenschap van goederen, dan wordt het fiscaal voordeel wel in mindering gebracht op de totale woonkosten. Valt het fiscale voordeel in dat geval bij de partner die niet in de Wsnp zit en is de hoogte van het bedrag niet bekend, dan kan het fiscale voordeel op 40% van de bruto hypotheeklasten worden geschat. Het fiscale voordeel dient in mindering te worden gebracht op de bruto hypotheeklasten. De uitkomst van deze som dient in de calculator te worden ingevuld bij woonkosten en de calculator zal dan berekenen welk deel van de woonlasten ten laste komt van de schuldenaar.
De reden voor deze uitzondering is dat als de Wsnp van toepassing is op slechts één van de partners (geen gemeenschap van goederen) de bewindvoerder niet kan beschikken over het inkomen van de partner. Verdeling van het fiscale voordeel als hiervoor (boven het voorbeeld) beschreven is dus niet uitvoerbaar. Het kan echter niet zo zijn dat (een deel van) de hypotheekrente als woonkosten van de schuldenaar wordt aangemerkt, terwijl de teruggave wordt aangevraagd door de partner. De fiscale aftrek dient plaats te vinden bij degene die daarvan het hoogste fiscale voordeel geniet.

JohnD

Ik zal hem nog even  lastiger maken:

Ik ben dus ingeschreven bij mijn vriendin, eigen huis met ex is dus verkocht.
Vriendin en ik hebben geen samenleving contract, zijn geen fiscaal partners en zij wordt dus ook niet meegenomen in het minnelijk danwel WSNP. Ik ga er zelf in (en mijn ex ongetwijfeld ook, ieder zijn eigen traject).

De kinderalimentatie staat nu nog op 605,40 conform convenant en mijn ex weigert deze uiteraard te verlagen. Deze zal met een WSNP dus sowieso verlaagd moeten gaan worden.
Bij het minnelijk is dit dus afhankelijk of ik het VTLB met nog 200,- weet te verhogen (dat is ongeveer het verschil). Indien niet, zal ik verlaging moeten aanvragen. Indien wel dan kan ik de volle kinderali dus blijven betalen.

Echter mijn SHV gaf aan dat ik dus bij het merendeel wel 50% van de vaste lasten mocht opgeven (hebben zij dus ook gedaan) . Echter de GKB heet dus niet alles overgenomen.

Ik (en de kinderen) verbruiken toch ook gas, licht, water etc en  wij moeten toch ook verzekerd zijn?

Ik heb geen auto op mijn naam maar gebruik die van mijn vriendin met de verstandhouding dat ik de gebruikerskosten hiervan betaal (heb de auto nodig voor werk, onregelmatig rooster).

Als bovenstaand dus niet meegenomen wordt in het VTLB dan vraag ik me af hoe die er uit zou zien als ik niet bij haar inwonend zou zijn maar zelf een huurhuis met alle kosten erbij zou hebben?!

chapter

hoi john
in je vtlb zit bedrag voor alle vaste lasten maar niet specifiek electra gas en water
de een betaald bv 240 aan elektra ander met zuinig ge?isoleerd huis 75.
Degene van 240 krijgt niet verschil van wat die met 75 euro betaald gecorrigeerd.

als je geen fiscaal partners bent zal de voorlopige teruggave op huis gedeeltelijk van jou vtlb afgaan. Immers heb jij ook profijt van de teruggave maar heel veel verstand van eigen huis in wsnp heb ik niet zeker als situatie zo complex is.

de vraag is wel of schuldeisers meewerken met zo n hoge alimentatie die anders ook in boedel zou vallen. op 3 jaar toch 18.000 meer boedel te verdelen.

het gkb vtlb zal leidend zijn verwacht ik aangezien gkb het minnelijk gaat opstarten, ik zou hun dus bellen met je vragen over alimentatie maar ook berekening hypotheek.

als auto niet op je naam staat zal dat wel een probleem zijn om voor fortaire bedrag in aanmerking te komen ook uitvragen bij gkb.

met een huurhuis zelf zal het er denk ik beetje zelfde uitzien op wwb niveau is geen vetpot.
bij te hoge huur verhuisplicht bij lagere huur correctie ter hoogte wat ander krijgt als huurtoeslag