de incassobrief

Started by sacredfour, Aug 19, 2014, 07:41 PM

Previous topic - Next topic

sacredfour

<adres incassobureau>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Betreft <laatste referentie incassobureau>


Geachte heer, mevrouw,

Culpa est immiscere se rei ad se non pertinenti

<je naam>, hierna te noemen de respondent, verklaart het volgende:

Respondent, geeft aan ten goede trouw te zijn en heeft de oprechte bedoeling <incassobureau naam> eerlijk te behandeling en haar volop de gelegenheid te bieden al haar claims te verifiëren.

Is er geen verbintenis tussen uw bedrijf en respondent, door cessie of vertegenwoordigingsbevoegdheid van eiseres, dan is er geen contract tussen ons. Elke poging van uw bedrijf om respondent te benaderen is een poging om een verbintenis te scheppen. In dat geval dient u rekening te houden met zijn (haar) algemene voorwaarden.

Er is geen mededeling gedaan van cessie of vertegenwoordigingsbevoegdheid door  eiseres.

Ook zijn er een aantal zaken besproken met <originele schuldeiser>, hierna te noemen eiseres, waarvan u geen kennis schijnt te hebben. Het is o.a. daarom dat respondent uw bemoeienis alsook u bevoegdheid in deze zaak betwist.

Respondent verzoekt u om in deze zaak uitsluitend schriftelijk mededelingen te doen. Hij (zij) geef uw organisatie geen toestemming om hem (haar) per telefoon te benaderen. Mocht u ondanks deze waarschuwing dit verzaken, dan kan hij (zij) niks anders dan dit zien als bedreiging,  intimidatie en afpersing,  met de bedoeling hem (haar) psychisch nadeel toe te brengen.  In dat geval zal  hij (zij) stappen ondernemen om u strafrechtelijk te laten vervolgen ( Art.285b) en een procedure starten voor schadevergoeding (art 6:106 BW ). Daarbij zal hij (zij ) de publiciteit zoeken met de intentie ruchtbaarheid te geven aan uw handelswijze.

In het geval dat er een vordering is die  respondent wettig schuldig is, dan zou hij (zij ) deze slechts willen voldoen zodra er hierover duidelijkheid is en zeker pas nadat hij (zij) de volgende document(en) van u ontvangen heeft:

Met kennisgeving, dat respondent de volgende stuk(ken) van u wenst te ontvangen:

1   Een gewaarmerkte kopie van een wettelijk bindend contract van u en eiseres, n.l. de authentieke - of onderhandse acte waaruit onomstotelijk blijkt dat eiseres deze vordering aan u heeft gecedeerd.

Openbare- of stille cessie, de debitor cessus kan op grond van art. 3:94 lid 4 BW  om nadere informatie vragen.                                                                                                           

Door de akte dient de daarbij te leveren vordering voldoende te zijn bepaald.
In het geval van meerdere cessionarissen, bewijs van “the perfected chain of title”.

Alhoewel het deurwaarderskantoor dat  zelf incassohandelingen uitvoert geen vorderingen mag opkopen i.v.m. zijn onafhankelijkheid  is het toch mogelijk dat er een derde partij bij betrokken is die dit wel heeft gedaan. Het is de taak van de deurwaarder hier uitsluitsel over te geven.

Art. 6:37 BW geeft recht op opschorting van betaling als er hier geen duidelijkheid is.

2   Is er in deze zaak geen sprake van cessie maar van bevoegdheid of lastgeving (cessie ter incasso) dan doet  respondent hierbij een verzoek voor bewijs van deze (kopie contract met handtekeningen van beide partijen, of anders schriftelijke melding van eiseres aan respondent), zodat hij (zij) zonder enige twijfel kan vaststellen dat u gemachtigd bent om voor eiseres te handelen.
(BW. Artikel 3:71 lid 1)

Dit om in een geval van conflict een beroep op art. 3:61 lid 2 BW (gerechtvaardigd vertrouwen) te kunnen doen. (Hoge Raad het arrest ING/Bera Holding (LJN: BK7671))

In het geval dat eiseres niet wil/kan meewerken aan dit redelijk verzoek,  zou er sprake kunnen zijn van schuldeisersverzuim.
Hierbij moet in acht genomen worden dat de schuldenaar niet kan nakomen zonder het   gerechtvaardigd vertrouwen zoals hierboven vermeld.
 
Gedurende het verzuim van de schuldeiser is deze niet bevoegd maatregelen tot executie te nemen (BW. Artikel 6:62)

3   Het verzoek om stuk 2 houdt ook in, een bewijsstuk waaruit respondent kan vaststellen dat u, de vlees en bloed persoon met wie hij(zij) deze correspondentie voert, als vertegenwoordiger voor <incassobureau naam> handelt en mag tekenen. Hierbij refereert respondent weer aan het gerechtvaardigd vertrouwen zoals in verzoek 2 is vermeld.
In het geval dat u zich in uw vervolgcorrespondentie niet op de bovenvermelde manier identificeert als medewerker van <incassobureau> wordt deze correspondentie door respondent gezien als junk mail zonder rechtsgevolg.

4    Om onnodige correspondentie te voorkomen verzoekt respondent u tevens toe te voegen:
a    een heldere specificatie van de vermeende schuld en kopieën van alle relevante facturen.
b   correspondentie van beide partijen die gevoerd is met eiseres in verband met deze vermeende       
       schuld.

5   De mogelijkheid bestaat dat eiseres reeds een verzekeringsuitkering heeft ontvangen in  geval de bovenvermelde vordering de status “niet invorderbaar” is toegekend. In dat geval is noch de cedent noch de cessionaris  gerechtvaardigd de vordering op te eisen of door te verkopen tenzij ze hier expliciet toestemming voor hebben gekregen van de verzekeringsgever.  Ook in het geval dat er géén sprake is van cessie maar bevoegdheid is dit aan de orde. Respondent doet hierbij dan ook het verzoek voor een schriftelijke bevestiging dat voor deze vordering geen verzekeringsuitkering is ontvangen. Deze bevestiging moet getekend zijn door een van de bestuurders of gemachtigden van   (originele schuldeiser). Is er wel een uitkering geweest maar heeft de verzekeringsgever bepaalde bevoegdheden toegekend aan (originele schuldeiser), een gewaarmerkte kopie van dit contract zodat respondent er op kan vertrouwen dat de rechtmatige eigenaar gelden zal ontvangen in geval er een schuld zal worden vastgesteld. 

Is er geen overtuigend bewijs van bevoegdheid of cessie, dan zal respondent ook moeten concluderen dat eiseres heeft gehandeld in strijd met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Een melding hiervan zal doorgeven worden aan het CBP.

U kunt er ook voor kiezen verder van de zaak af te zien. U hoeft dan niet te reageren.
In het geval dat u deze zaak wil doorzetten verwacht respondent dat u de gevraagde documentatie binnen een  termijn van 14 dagen aan hem (haar) doet toekomen.

Respondent doet geen afstand van de aangegeven tijdslimiet van 14 dagen.  Zou er extra tijd nodig zijn om te voldoen aan zijn (haar)  verzoek, dan zal  <incassobureau naam> hem hier schriftelijk van op de hoogte moeten brengen. De reden voor dit  verzoek  zal met goede argumenten omkleed moeten zijn. 

Respondent verbiedt de verkoop (cessie) met betrekking tot de hierboven genoemde vermeende schuld met een andere derde partij totdat hij (zij) en <incassobureau naam>   deze vermeende schuld hebben geverifieerd en geconcludeerd dat het bestaan ervan  bona fide en rechtmatig is.  Een controleerbare claim in stof en in feit.

In het geval dat u, ondanks mijn in alle redelijkheid opgesteld verzoek, weigert om buiten rechte tot een oplossing te komen en overgaat tot rauwelijks dagvaarden, in strijd met de beginselen van een goede procesorde, (art. 21, 85 en 111 lid 3 Rv) moet u er  rekening mee houden dat respondent de rechter zal verzoeken eiseres  niet-ontvankelijk te verklaren in haar vordering, althans dat deze vordering haar zonder meer ontzegd dient te worden.
Eiseres zal in dat geval ook de proceskosten en de eventuele kosten gedaagde moeten dragen.

Kennisgeving aan  Agent/Vertegenwoordiger is kennisgeving aan  Achterman.
Kennisgeving aan de Achterman is kennisgeving aan  Agent/Vertegenwoordiger.


Qui tacet, consentit

Onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkenning,

teken ik,

Adres <>
Datum<>De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

tika

Do what ye like, but harm ye none.

ollie bollie

Deze brief net verstuurd naar EOS. Thanks sacredfour! Nu maar even afwachten wat ze terug gaan sturen, als ze dat al doen....
Carpe diem!

ollie bollie

Ze hebben niet meer gereageerd, dus ik denk dat ik er vanaf ben. Er zijn inmiddels 17 dagen verstreken....
Carpe diem!

Meelezertje

Ik hoop het ook van harte. Het lijkt er wel op. :)
Indien iemand echter van u in wijsheid tekort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft, eenvoudigweg en zonder verwijt. Jacobus in het jaar 45

LilianC

#5
Zojuist de incassobrief gelezen....

Ik zal in het kort vertellen wat er gebeurd is. Ik ben een aantal jaren als zelfstandig onderneemster werkzaam geweest. In die periode 'leende' ik [debetsaldo op rekening courant], bij een bank â,¬ 5000,--. Maar ik belandde in de WSNP. Géén schone lei gekregen MAAR er werd uit de boedel in 2010 â,¬ 3700,-- aan deze schuldeiser [Solveon] betaald. Daar zijn bewijzen van.

Later, in de vrijwillige budgetbeer, betaalde ik een jaar of 2 à 3 maandelijks â,¬ 20,--. Ook daar zijn bewijzen van. Tot april vorig jaar. Ik hoorde nooit iets van deze schuldeiser........ inmiddels Lindorff incasso. Wel mijn budgetbeheerder ontving een keer een brief als reactie in begin 2014. In juni 2015 ontving ik een schrijven van Lindorff, waarin ik gesommeerd werd â,¬ 3853,-- euro te betalen, excl. vertragingsrente. Daarop vroeg ik mijn dossier op.

xxx beweert vervolgens in haar reactie, dat de vordering overgedragen was aan hun in 2004 door GGN. De WSNP zou NOOIT tot stand gekomen zijn. Vanaf 2003 zou er NOOIT, iets betaald zijn. En waar, waar is het boedelbedrag gebleven???

Ik ontving zojuist een brief van weer een ander incassobureau [met de mededeling of ik â,¬ xxxxxxxxxx INCL. vertragingsrente én incassokosten. Of ik wil betalen voor 2 september.

HIER KLOPT TOCH NIKS VAN


MVG Lilian[Als het niet goed komt, komt het toch goed]

An0niempje

Je zegt: daar zijn bewijzen van. Heb jij die bewijzen ook zelf in je bezit?
Als ik het zo lees is jou laatste betaling minder dan 5 jaar geleden, dus dan is verjaring sowieso nog niet aan de orde.
Heb je inmiddels overzichten gekregen, zodat je weet waar de schuld volgens hun op dit moment uit opgebouwd is?
Lijkt mij handig als je sowieso een overzicht hebt van de brief van juni als de brief, die je zojuist hebt ontvangen.
Verder zou ik niets betalen, tot je zeker wat dat de resterende bedragen kloppen.
Voor de rest hoop ik, dat Sacredfour ook nog reageert, die weet vaak wel weer allerlei brieven die je op kan sturen en die weet beter hoe het zit met je rechten als de schulden overgedragen zijn naar een ander bedrijf.....

An0niempje

Als je het voor laat komen, dan zul je die bewijzen in je handen moeten hebben.
Wel lees ik uit je verhaal, dat je nog niet alles afbetaald hebt, dus als die restschuld nog rechtmatig is, dan zullen daar wel extra kosten bijgekomen zijn.
Wat heb je zelf nog gedaan, nadat je van hun kant niets meer hoorde?
Of beter gezegd, hoe is dat gelopen?
Je betaalde af op dat moment, en tijdens die betalingen hoorde je niets meer van hun? Kon je ze niet meer te pakken krijgen? Als je zelf ineens gestopt bent met betalingen, dan lijkt me dat dat niet helemaal in je voordeel zal werken, maar goed, dat kan ik dus niet helemaal goed opmaken uit je verhaal....

LilianC

#8
Allereerst bedankt voor het reageren!!

Ik ben idd nalatig geweest ook...en [stom genoeg] zelf gestopt met betalen vorig jaar.

Het bewijs dat dat x-bedrag uit de boedel betaald is heb ik in mijn bezit. Dat komt van de bewindvoerder destijds en staat in het overzicht van de uitbetaalde bedragen aan schuldeisers uit de boedel.

De betalingen daarna staan in het overzicht van budgetbeheer en die overzichten heb ik ook in mijn bezit.

Overzichten? Een overzicht met wat algemeenheden die absoluut niet kloppen.

Ik zou ook betaald hebben, of een betalingsvoorstel gedaan hebben, als de informatie juist was geweest, maar als xxxx bijna 4000 euro over het hoofd ziet en dingen beweert, die kant noch wal raken, klopt het te betalen bedrag dan wel? Én de te betalen vertragingsrente? Het komt op mij over als natte-vinger-werk...

Lijkt me toch, dat zij dan nalatig zijn.... [buiten het feit om dat ik in 10 jaar tijd geen brief gezien heb...] Hoe zit het dan met de informatieplicht?

Maar misschien trek ik aan het kortste eind. Het voelt ook dubbel. Tuurlijk...ik heb een schuld, principieel zou die betaald moeten worden. Maar hier en nu denk ik: hoe zit het wettelijk? Wanneer zij fouten maken...

[Als het niet goed komt, komt het toch goed]

An0niempje

#9
Daarom moet je ook de overzichten opvragen.
Na de boedel zou er dan dus nog 1300 euro over zijn - ?*20 euro...
2 a 3 maandelijks, moet ik dat lezen als 1 keer per 2 a 3 maanden? Dus dan gaat er maximaal nog iets van 120 euro van af, dus houdt je iets van 1100 euro over...
Nadat je gestopt ben met betalen, zijn er dan alleen wel weer incassokosten en mogelijk buiten gerechtelijke kosten bijgekomen (die behoorlijk op kunnen lopen helaas). En ook rente...
Dat het nu ineens ruim 10.000 zou zijn, dat lijkt mij erg veel, maar of die andere ook niet klopt, daarvoor heb je dus het overzicht nodig...
Dus als ik jou was, zou ik al mijn moed bij elkaar rapen, het bedrijf opbellen of aanschrijven, dat je een overzicht wilt hebben....
En aangeven, dat als blijkt dat het klopt, je best een betalingsregeling af wilt spreken (dan moet je die nu alleen wel nakomen), maar dat je eerst zeker wilt weten of hun bedragen kloppen.....

An0niempje

Ik weet dus niet hoe het zit met de overdracht naar Bazuin & Partners, of dat legaal is geweest...

nooitmeer

Bazuin&Partners zijn deurwaarders. En de brief die je hebt gehad kan wel eens een gerechtelijk stuk zijn.
Is het geen vonnis? Een 2 dagen notificatie wordt meestal met een vonnis afgegeven.

In de brief zal dan ook staan dat wanneer je niet betaald het vonnis tenuitvoer wordt gebracht.
zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder!

LilianC

#12
# nooitmeer

Nee, het is geen vonnis.

Het is een uit de lucht gegrepen Hoofdsom en rente, waarschijnlijk doorgegeven door Lindorff.

Ik mag nog een verzoek doen voor een betalingsregeling.

MAAR op het moment dat je dat doet ERKEN JE DE SCHULD

==

# Anonympje

Dat overzicht vroeg ik op. Dat overzicht stond vol met fouten!

Ja Anoniempje, en als ik dan de incasso-brief lees van Sacredfour, dan denk ik: okay, als dat wettelijk allemaal juist is, verplicht ik hen aan te tonen ...

Ik denk niet dat ik hun mijn munitie geef.... of dat ik hen ga aantonen waar zij de fouten maken.

Moet toch even denken aan het vrijkomen van aangeklaagden door vormfouten...
[Als het niet goed komt, komt het toch goed]

nooitmeer

Maar, is er dan een vonnis over deze schuld? Bijvoorbeeld van voordat je de WSNP in ging?

Een deurwaarder zal dan het originele vonnis pakken en daar extra rente en kosten op zetten. Pas later zullen er bedragen verrekend worden. Die 10.000 kan met alle rente en kosten best wel kloppen over een schuld bedrag van 5000 van voor 2010.

Ik probeer geen spijkers op laag water te zoeken. Maar een deurwaarder is de enige die een 2 dagen notificatie mag doen.
zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder!

sacredfour

#14
LilianC ik zal hier morgen met wat meer aandacht naar kijken. Lindorff heeft vorderingen van Solveon(abnamro) overgenomen, maar ze kunnen niet de akte van cessie overleggen.
IK heb Lindorff met twee brieven het zwijgen opgelegd.  Jij kan dat ook doen! Stuur de incassobrief!
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.