Lindorff icm Focum te Zwolle

Started by GenoeggehadvanLindorrf, Aug 13, 2014, 02:42 PM

Previous topic - Next topic

GenoeggehadvanLindorrf

Ik lig al jaren in de clinch met Lindorff bv. over een zogenaamde vordering bij de Wehkamp. Deze vordering is door mij vanaf het begin af aan betwist bij Lindorff. Volgens Lindorff is de vordering (uit 2001) opgekocht bij de firma Wehkamp. Ik heb contact gehad met mevrouw Bosch en gegevens van de acte van sessie opgevraagd. Hierop heb ik een kopie ontvangen waaruit blijft dat Lindorff een vordering heeft opgekocht van de firma Wehkamp. Er staat niet in deze akte voor wie deze vordering is en ook worden geen bedragen of andere zaken gemeld waaruit blijkt dat de vordering daadwerkelijk op mij als persoon verhaald kan worden. Volgens Lindorff zou dit normaal zijn. Ook op het moment dat ik vraag om bewijzen van een bestelling bij de Wehkamp krijg ik een bewijsje van Lindorff (dit is een word document welke door Lindorff zelf getypt is) dit zogenaamde bewijsje kan dus op naam van iedereen staan. Er is nooit bewijs geleverd in de vorm van officiële documenten. Op den duur heb ik niets meer van mij laten horen en Lindorff in dit geval ook niet. Afgelopen week wou ik overstappen naar een goedkopere autoverzekering, deze is geweigerd omdat er een registratie vermeld zou staan bij Focum te Zwolle. Hier blijkt dat Lindorff mij daar heeft aangemeld, wat kan ik hier tegen doen?

Buster

Beste Genoeggehadvanlindorff,

Je schrijft dat ze de akte hebben overlegd nadat je erom gevraagd hebt.
Hebben ze je zelf op de hoogte gesteld van het verkopen van de akte?
Zo niet, dan moet de akte vastgelegd zijn door een notaris of bij de belastingdienst.
Ik weet zeker dat Sacredfour hier meer over kan vertellen.

Focum, daar heb ik even gekeken en het ziet eruit als een commercieel bedrijf dat een database maakt van "wanbetalers". Bij bedrijven is dat toegestaan, bij particulieren hangt er een behoorlijke regelgeving aan vast.
Zover ik weet mag je daar pas aangemeld zijn als er onbetwist sprake is van een achterstand. In jouw geval heb je die vordering betwist en mag dat dus niet.
Wat je zou kunnen doen is contact hierover opnemen met het CPB. Zij zijn de organisatie die hierover waakt.
http://www.cbpweb.nl/Pages/home.aspx
jan

Om welk bedrag gaat het ? En sinds wanneer heeft LINDORFF jou aanmaningen verstuurd.
Jan (een Ex-schuldige)

"Leven met schulden is zwaar, je staat er mee op en je gaat er mee naar bed."

Ik ben een christen en lid van de meest christelijke partij van Nederland (De SP !!!)

Moderator

GenoeggehadvanLindorrf

#3
Dank je wel Buster, zal eens kijken wat ik met het CBP kan bereiken in deze situatie.

Quote from: jan on Aug 14, 2014, 07:04 AM
Om welk bedrag gaat het ? En sinds wanneer heeft LINDORFF jou aanmaningen verstuurd.
Het gaat om twee bedragen van nog geen â,¬ 376 bij elkaar.

Maar mijn hoofdvraag gaat hoofdzakelijk over die zogenaamde akte van sessie, het lijkt mij namelijk vreemd dat iets als bewijs moet gelden zonder dat er vermeld word in de akte om welke persoon het gaat. Het lijkt mij toch niet meer dan aannemelijk dat hieruit ook moet blijken wie de schuldenaar is?

Lindorff heeft alleen met mij hierover gecommuniceerd nadat ik contact met hun zelf heb opgenomen, er zijn voordien nooit geen brieven of dergelijke over gestuurd.

peter

Ik vermoed dat de vordering al verjaard was, op met moment dat LINDORFF deze heeft gekocht. Een standaard brief eruit (geautomatiseerd, kost â,¬0,65) en incasseren maar. Zo te lezen is er ook geen gerechtelijke uitspraak.

De verjaringstermijnen
 
Als uitgangspunt geldt een verjaringstermijn van 20 jaar. Deze termijn geldt ook wanneer er een vonnis is.
Voor de volgende vorderingen geldt een verjaringstermijn van 5 jaar (wanneer er dus geen vonnis is):
•Een vordering tot nakoming van een overeenkomst tot een geven of een doen (bijvoorbeeld geldlening). De termijn gaat in vanaf het moment dat de vordering opeisbaar is.
•Een vordering tot periodieke betaling, zoals rente, huur en pacht en voor alles wat bij het jaar of een kortere termijn moet worden betaald. De verjaringstermijn gaat in vanaf het moment dat de vordering opeisbaar is. Elke betalingstermijn afzonderlijk verjaart na verloop van 5 jaar.
•Een vordering uit onverschuldigde betaling (bijvoorbeeld teveel verstrekte uitkering, of geld overgemaakt op de verkeerde bankrekening). De termijn van 5 jaar gaat in vanaf het moment dat de schuldeiser zowel bekend is met het bestaan van zijn vordering als de persoon van de ontvanger. De vordering verjaart in ieder geval na 20 jaar nadat de vordering is ontstaan.
•Een vordering tot betaling van schade of een bedongen boete. De termijn van 5 jaar vangt aan met de dag nadat zowel de schade als de dader bekend is, met een maximumtermijn van 20 jaar na de schadegebeurtenis. Bij schade als gevolg van bepaalde misdrijven gelden langere termijnen.

Bij consumentenkoop geldt een verjaringstermijn van 2 jaar. Dit betekent dat de verkoper na 2 jaar geen betaling meer kan afdwingen. Van consumentenkoop is sprake wanneer een particulier een koopovereenkomst sluit met een professionele verkoper. De kortere verjaringstermijn geldt ook voor energieschulden.

Bron: http://www.schuldinfo.nl/index.php?id=61

Opnieuw starten verjaringstermijn (stuiting)
 
De schuldeiser moet binnen de verjaringstermijn actie ondernemen, anders zal de vordering verjaren en niet meer afdwingbaar zijn. Zodra de schuldeiser actie onderneemt zal de verjaringstermijn opnieuw gaan lopen, stuiting genoemd. De nieuwe termijn is dezelfde als de oorspronkelijke ter­mijn, maar met een maximum van 5 jaar.

De verjaring treedt echter niet eerder in dan waarop de oorspronkelijke termijn zonder stuiting zou zijn verstreken.
In de volgende situaties zal de verjaringstermijn opnieuw starten:
•door een schriftelijke aanmaning, of mededeling waarin het recht tot nakoming ondubbelzinnig wordt voorbehouden;
•door het indienen van een dagvaarding;
•wanneer de debiteur de vordering erkent.

Als er al een vonnis is waarin de vordering is vastgesteld (verjaringstermijn 20 jaar) leiden vergelijkbare situaties tot stuiting van de verjaringstermijn.

Indien de schuldeiser aangeeft een aanmaning te hebben gestuurd en de debiteur betwist dit, zal de schuldeiser moeten aantonen dat de aanmaning de debiteur heeft bereikt. Dit kan bijvoorbeeld wanneer de aanmaning aangetekend is verstuurd of wanneer de debiteur op de aanmaning schriftelijk heeft gereageerd.

Wanneer de debiteur de vordering erkent zal de verjaringstermijn stuiten en opnieuw gaan lopen. Erkenning hoeft niet met zoveel woorden te gebeuren. Het kan ook uit de handelingen van de debiteur blijken. Voorbeelden van erkenning zijn:
•om uitstel verzoeken;
•een betalingsvoorstel doen;
•een termijn betalen.

Bron: http://www.schuldinfo.nl/index.php?id=61
Peter
Administrator Forumsacredfour

Door de akte dient de daarbij te leveren vordering voldoende te zijn bepaald.

M.a.w. op het document moet duidelijk zijn dat jouw vordering onderdeel uitmaakt van de akte van cessie. Laat Lindorff weten dat dit niet het geval is en dat je daarom je betaling opschort (als er überhaupt een vordering is!) totdat er hier meer duidelijkheid is.
Maar waarschijnlijk heeft Peter gelijk en is de vordering al verjaard.
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

jan

Iedereen vergeet de mogelijkheid van verjaring, hier maakt Lindorff en aanverwante colleges veelvuldig gebruik van!
Jan (een Ex-schuldige)

"Leven met schulden is zwaar, je staat er mee op en je gaat er mee naar bed."

Ik ben een christen en lid van de meest christelijke partij van Nederland (De SP !!!)

Moderator

GenoeggehadvanLindorrf

Maar wat kan ik nu dan het beste ondernemen? Ik ontvang nu ook net weer een e-mail vanuit Lindorff nav contact met Focum en ben nu ten einde raad!

GenoeggehadvanLindorrf

Daarnaast heeft Focum schijnbaar toegang tot de GBA gegevens aangezien ik hun wel een mail gestuurd heb maar verder geen andere gegevens aan hun kenbaar heb gemaakt maar vandaag ontvang ik wel een overzicht van hun per brief op mijn adres.

Buster

Focum is en commercieel bedrijf dat valt onder de noemer "handelsinformatiebureau"
Zij mogen onder strikte voorwaarden informatie inwinnen.
Daarvoor is een gedragscode opgesteld door het Cbp.

Op deze pagina lees je meer, onder de vraag; hoe komen ze aan mijn gegevens.
http://www.mijnprivacy.nl/Vraag/privacy-toetsen-kredietwaardigheid/Pages/kredietwaardigheid.aspx

Wat je in elk geval kunt doen is hierop reageren dat je contact op zal nemen met het Cpb in verband met het onrechtmatig gebruik van jouw gegevens.
Als ik het allemaal zo lees heeft het er alle kenmerken van dat het gaat om een goedkoop opgekochte verjaarde vordering. Ze dreigen met een registratie via Focum om het "luttele" bedrag bij je los te peuteren.
Handel in verjaarde vorderingen is een incasso goudmijn!


nooitmeer

Is Focum niet gewoon van Lindorf? Ze hebben een "Partnership"....
https://www.lindorff.nl/services/service/52114/Riskmanagement

Zij hebben de gegevens gekregen van Lindorf. Want zoals te lezen in de gedragscode van deze informatie bureau's staat:

Artikel 4: Wijze van verkrijgen van gegevens
1.
De verwerkte gegevens kunnen, met
inachtneming van de beginselen van
behoorlijkheid en zorgvuldigheid afkomstig zijn:

(b)
van opdrachtgevers en andere derden die
met de betrokkene een voor het
desbetreffende verwerkingsdoel
relevante financiële of zakelijke relatie
onderhouden of hebben onderhouden en
die deze gegevens in het kader van het
doel van de verwerking hebben verstrekt,
voor zover verstrekking van de gegevens
niet onverenigbaar is met het doel
waarvoor zij zijn verzameld;

Bron: http://www.nvhinfo.nl/htm/gedragscode.pdf (pagina 8)

Ik weet dat EDR ook zo'n databank heeft waar bijvoorbeeld bepaalde energiemaatschappijen hun credit score vandaan halen.

Oh en EDR is weer onderdeel van DAS, ja dat is die club die ook rechtsbijstand verzekeringen doet.
zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder!

gewoon

Ha probeer weer rustig te blijven.

Word er iets verzonnen als Focum met de doelstelling in een vroeg stadium probleemschulden te herkennen.

En het is dan weer Lindorff die hier boven op springt om hier misbruik van te maken,  en kleine verjaarde of onjuiste, en ook betwiste rekeningen te gaan vermelden.

Is toch rechten loos maar goed.

Is er iemand die het zeer uitgebreide bericht van Peter kan aan aanmaken als draadje,  bij vragen over schulden...  verjaring van schulden... verdient een aparte vermelding denk ik.


GenoeggehadvanLindorrf

Ze delen in ieder geval wel informatie met elkaar anders moet het wel heel toevallig zijn dat Lindorff twee dagen nadat ik contact heb gehad met Focum ineens weer contact opneemt via de e-mail met regel je zaken 24/7 via mijnlindorff.nl. Ik heb vanmiddag via de chatsessie contact gehad met het juridisch loket en hier is mij verteld dat als Lindorff een rechtsgeldige vordering op mij zou hebben door een akte van sessie, dat hun dit moeten kunnen aantonen met bewijs. In dit bewijs moet vermeld staan dat de schuldeiser de vordering heeft verkocht ook moet mijn naam en het bedrag in deze sessie vermeld worden. Ik heb Lindorff wederom een mail gestuurd met het verzoek om binnen 5 werkdagen dit bewijs te sturen en anders het dossier te sluiten en de meldingen weg te halen. Verder werd door het juridisch loket alleen geadviseerd om een klacht bij het nvio in te dienen.

Buster

Het NVOI behandeld inderdaad klachten. Dat kost â,¬50.
Er zitten ook tijd restricties aan verbonden.

Meer daarover lees je hier:
http://nvio.nl/geschillenregeling

Heeft het JL nog iets gezegd over het Cpb? Volgens mij kun je daar nog beter een klacht indienen, is bovendien gratis. Lindorff overschrijd de regels door je aan te melden terwijl er geen bewezen vordering ligt. En Focum overschrijd de regels door dit in hun bestand op te nemen.

Het komt trouwens wel vaker voor dat er onder een grote paraplu gewerkt wordt. Dat scheelt kosten en zolang er geen regels worden overschreden mag het allemaal. Tja,.. het zal je vak maar wezen.

GenoeggehadvanLindorrf

Daar is door het JL niets over doorgegeven, maar had de tip van jou al wel gekregen en daar dus ook actie op ondernomen. Ook heb ik dit doorgegeven aan zowel Lindorff als Focum. (Werd aangegeven in het meldingsformulier van het CPB). Volgens mij heeft het niet zo veel zin om een klacht in te dienen bij het NVOI aangezien ik weet dat deze door en voor incassoburo's zijn.