creditcardschuld

Started by sacredfour, May 28, 2014, 04:12 PM

Previous topic - Next topic

sacredfour

Ik zal de zaak van een vriend van mij ook op het forum zetten. Ik had hier al mededeling van gedaan. Ik moet echter voorzichtig zijn omdat eiser geheimhouding van zijn brieven eist.

Het gaat hier over een vordering van ongeveer 9000 euro voor een creditcard schuld. Deze vriend heeft een tiental jaren geleden Nederland verlaten om met zijn Hongaarse vriendin in Hongarije te gaan wonen. Bij het verlaten van Nederland heeft hij ook een aantal schulden achter zich gelaten, waaronder deze creditcardschuld. Hij is nu een paar maanden terug in Nederland en deze schuldeiser heeft hem weer weten te vinden.
Na het sturen van de incassobrief heeft hij antwoord gekregen dat de vordering gecedeerd was. Er was ook bewijs bijgevoegd dat dit incassobureau bevoegd was, alleen was de volmacht 4 jaar oud.
Er was ook een “deed of assigment” (akte van cessie) bijgevoegd. Deze bleek echter een “format deed of assigment”te zijn. ( voorbeeld akte van cessie). Ook ontbraken er enkele pagina’s.
De kopie van de overeenkomst die hij opgevraagd had met de incassobrief was een gedigitaliseerde kopie.
Dit was zijn vervolgbrief:
QuoteIk dank u voor u snelle reactie op mijn brief.
Uit uw vorige brief kreeg ik de indruk dat u de vermeende vordering inde voor Comfort Card.  Nu blijkt dat dit niet het geval is, getuigt dit niet van uw bereidheid duidelijkheid te geven in deze zaak.

U geeft aan dat de vordering gecedeerd is van Comfort card( RBS) aan ………...  De “Deed of Assigment “is echter niet compleet. Het is een Format Deed of Assigment. Ook zijn het maar twee pagina’s van een totaal van 23. Ook is deze format Deed niet voldoende bepaald. Uit deze twee kopietjes blijkt niet welke vorderingen zijn gecedeerd. Ik mis ook een stempel van een notary public of een affidavit van deze waarin verklaart wordt dat dit een certified copy is. In het geval dat deze deed in Nederland is geregistreerd, de stempel van de notaris of van de belastingdienst als deze daar is geregistreerd.    Ik geef u nogmaals de kans om hier duidelijkheid te geven.

De volmacht aan uw onderneming is 4 jaar oud en kan verlopen zijn. Ik verzoek u hierbij voor bewijs, door een schrijven van …………., dat de volmacht nog steeds van toepassing is. ………… mag deze ook direct aan mij richten.

Bij cessie gaan niet alleen de rechten, maar ook de plichten mee over op de cessionaris. Er mag verwacht worden dat deze volledig op de hoogte is wat er zich heeft afgespeeld tussen cedent en
debitor cessus.  In mijn vorige brief deed ik dan ook een verzoek voor kopieën van alle correspondentie en afschriften die op deze vermeende vordering betrekking hebben. Ik heb deze nog niet van u ontvangen. Ik verzoek u mij toe te sturen alle afschriften, alle correspondentie, rentewijzigingen, renteberekeningen, ingebrekestellingen, en de eventuele stuitingbrief.

Ik twijfel aan de echtheid van de gedigitaliseerde kopie van de overeenkomst en verzoekt om inzage in het origineel. Ik begrijp dat u dit waardevol document niet over de post kan sturen en ben bereid deze op de door u gewenste locatie te bekijken.
Het is namelijk mogelijk dat RBS de vordering al heeft gesecuritiseerd. Voldoening heeft dan al plaatsgevonden en RBS nog …………… is dan partij in deze zaak. Natuurlijk is het mogelijk dat het een en ander onderling geregeld is met een Service contract. Graag ook hier meer duidelijkheid.
In geval van fraude kan  ………….  en Comfort Card rekenen op aangifte bij de AFM.

Het mag duidelijk zijn uit mijn betoog dat ik niet alleen twijfel aan het recht van uw organisatie en
………………  deze vermeende vordering te mogen innen, ook twijfel ik aan de overeenkomst tussen Comfort Card en mijzelf.  Zodra er meer duidelijkheid is over het bovengaande zal ik u hierover inlichten.


IK kan begrijpen dat dit schrijven bij u enige irritatie op zal wekken, met de gedachte, hier is weer iemand die onder zijn schuld probeert uit te komen. Dit is niet het geval.  Het is een geval van “due diligence “, ook al omdat er vanuit de richting van de banken nogal wat onwaarheden verkondigd worden en omdat klanten door deze instellingen misleid zijn en nog steeds worden.
Ik verwacht van u dan ook enig geduld en hoop dat u bereid bent mee te werken aan deze waarheidsbevinding.

Kennisgeving aan  Agent/Vertegenwoordiger is kennisgeving aan  Achterman.
Kennisgeving aan de Achterman is kennisgeving aan  Agent/Vertegenwoordiger.


Onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkenning,


teken ik,
Zijn antwoord:
QuoteGeachte heer ………….,
In goede orde ontvingen wij heden uw schrijven, d.d. …….. 2014, inzake uw stellingname inzake de door u verschuldigde gelden.
Helaas is ons vanuit uw schrijven duidelijk geworden dat u zich niet wenst in te spannen om tot een minnelijke regeling te komen. Dit in weerwil van hetgeen u eerder heeft aangegeven.
Gezien de onevenredige administratieve last die u op ons wenst te leggen, aÍsmede het feit dat   u,
ondanks de duidelijke documentatie op ongefundeerde wijze de inhoud daarvan in twijfel trekt, hebben wij besloten dat de vordering beter direct voor de rechter gebracht kan worden.
Zodra deze een oordeel heeft geveld kan er immers geen misverstand meer bestaan ten aanzien van de verschuldigdheid van de openstaande sommen en de juistheid van de documentatie.
De dagvaarding, inclusief de noodzakelijke stukken, zal aanstonds bij u worden betekend door onze deurwaarder.
Er op vertrouwende u voldoende te hebben kunnen informeren, verblijf ik, Hoogachtend,
mijn vriend's  antwoord:

QuoteGeachte heer ………..,

Ik kan begrijpen dat u weinig zin heeft om kopieën van alle gevraagde documenten op te sturen.
U bent echter degene die beweert een vordering te hebben en zal dit dan ook moeten bewijzen, Actori incumbit probatio. 
Zou u toch overgaan tot dagvaarden, dan zal dit ook door de rechter gezien worden als rauwelijks dagvaarden en een verstoring van de goede procesorde omdat eiseres inzage weigent te geven in belangrijke documenten die de eventuele mogelijkheid hadden geboden de zaak buiten rechte te schikken.
Ik zie dan ook een eventuele rechtszaak met vertrouwen tegemoet. 

Nu er geen overtuigend bewijs is van bevoegdheid of cessie dient u rekening te houden met mijn alg. voorwaarden die ik onderaan deze brief zal vermelden.

Kennisgeving aan  Agent/Vertegenwoordiger is kennisgeving aan  Achterman.
Kennisgeving aan de Achterman is kennisgeving aan  Agent/Vertegenwoordiger.


Onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkenning,


teken ik,

                             Honorarium en Algemene Voorwaarden van ………..:

1)   Brieven                              25 euro
2)   Processtukken                200 euro          per uur
3)   Telefoongesprek            100 euro
………. wenst geen telefoongesprekken aan te gaan zonder voorafgaande toestemming. Als u mij dan toch telefonisch wil spreken, dan gaat u akkoord met het bovengenoemde bedrag.
(Het bellen van mijn nummer is de rechtshandeling die deze overeenkomst sluitend maakt).
4)   Voor schriftelijke verdediging in incasso zaken:  250 euro plus 10% van de vordering.
5)   Voor schriftelijke verdediging in ander zaken: 25 euro per brief
6)   Huisbezoek: 1000 euro. 
Ik wens geen bezoek te ontvangen op mijn huisadres zonder voorafgaande toestemming. Als u mij                                   dan toch thuis wil bezoeken, dan gaat u akkoord met het bovengenoemde bedrag.
(Het aanbellen aan mijn huisadres is de rechtshandeling die deze overeenkomst sluitend maakt).

7)   Is een vertegenwoordigingsbevoegde niet volledig op de hoogte m.b.t. de zaak van schuldenaar en eiser, dan kan ………… deze informatie verstrekken voor een bedrag van tenminste 25% van de vordering of anders een minimum bedrag van250 euro. Vragen voor nadere informatie is een bevestiging dat het bovenvermelde bedrag akkoord is.
8)   Opvragen van bewijs van vertegenwoordigingsbevoegdheid of akte van cessie aan eiser, 25% van de vordering, of als deze  kleiner is dan 250 euro, een minimum bedrag van 250 euro.


Het is alweer een tijdje stil na de laatste brief……… ;DDe menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Xdewit

SF, je bent mijn held! Goede actie :)
Het antwoord van de tegenpartij is wel herkenbare bluf zeg.
Wat wordt bedoeld met:
Kennisgeving aan  Agent/Vertegenwoordiger is kennisgeving aan  Achterman.
Kennisgeving aan de Achterman is kennisgeving aan  Agent/Vertegenwoordiger.sacredfour

Dit betekend dat het incassobureau of eiser zich niet kunnen beroepen op het niet hebben ontvangen van de brief omdat het aan de bevoegde/eiser gestuurd is.
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

ennudan

Wat goed zeg ! Ik volg dit op het puntje van mn stoel

nooitmeer

Er is dus na 9 jaar nog geen vonnis? En dat bij een consumptief crediet?
Deze procedure geld dan ook enkel als er nog geen vonnis ligt, toch?
zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder!

sacredfour

Het klopt dat er geen vonnis is. Ik weet echter niet of het ook 9 jaar geleden is dat hij in gebreke gesteld was.
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

sacredfour

Het ziet er ook hier naar uit dat de schuldeiser eieren voor zijn geld kiest.
Weer een zaak gewonnen met 3 simpele brieven!
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.