Algemene Waarschuwing particuliere schuldhulpverlening

Started by Buster, May 13, 2014, 03:31 PM

Previous topic - Next topic

Buster

Particuliere Schuldhulpverlening, daarmee wordt bedoeld een organisatie die hulp biedt bij het oplossen van schulden tegen betaling. Dit is bij wet verboden.

Of het nu aan een stichting is of aan het bedrijf zelf, zodra je moet betalen voor het bemiddelen van schulden en er is geen aansluiting bij de NVVK is het foute boel. Schuldhulpverlening dient gratis te worden aangeboden.
De artikelen 47 en 48 van de Wck zijn daar heel duidelijk over:

QuoteArtikel 47
1. Schuldbemiddeling is verboden.

2. Onder schuldbemiddeling wordt verstaan het in de uitoefening van een bedrijf of beroep, anders dan door het aangaan van een krediettransactie, verrichten van diensten, gericht op de totstandkoming van een regeling met betrekking tot de bestaande schuldenlast van een natuurlijke persoon, geheel of gedeeltelijk voortvloeiend uit een of meer krediettransacties.

QuoteArtikel 48
1. Het in artikel 47, eerste lid, bedoelde verbod is niet van toepassing op schuldbemiddeling:
a. om niet; (dit betekent gratis)
b. door gemeenten, gemeentelijke kredietbanken of andere door gemeenten gehouden instellingen, die zich krachtens hun doelstelling met schuldbemiddeling bezighouden;
c. door advocaten, curatoren en bewindvoerders ingevolge de Faillissementswet aangesteld, notarissen, deurwaarders, registeraccountants en accountants-administratieconsulenten;
d. door natuurlijke personen of rechtspersonen, dan wel categorieën daarvan, aan te wijzen bij algemene maatregel van bestuur.

2. Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat voor het verrichten van schuldbemiddeling als bedoeld in het eerste lid een certificaat is vereist en dat de vergoeding voor schuldbemiddeling voor ingevolge het eerste lid,
onder d, aangewezen personen of categorieën van personen niet meer mag bedragen dan een daarbij te bepalen percentage van het bedrag van de schulden, voor zover daaromtrent een regeling is tot stand gekomen, dat de vergoeding niet meer mag bedragen dan de kosten van de bemiddeling, alsmede dat geen vergoeding mag worden bedongen, in rekening gebracht of aanvaard indien geen regeling is tot stand gekomen. Deze regels kunnen verschillen naar gelang van de aangewezen personen of categorieën van personen, waarop zij betrekking hebben.

3. Nietig is een overeenkomst, voor zover daarbij wordt afgeweken van het bij of krachtens het tweede lid bepaalde.

Kortom: gratis, of aangesteld en betaald door de gemeente, aangesteld via de rechter, de kosten vergoeding voor deze groep wordt ieder jaar vastgesteld door het LOVCK. 
Als een instelling is aangesteld door de overheid moeten zij in het bezit zijn van een certificaat. En mag de vergoeding niet meer zijn dan een percentage wat is bepaald door de overheid. Extra vergoedingen voor het bemiddelen mogen NIET in rekening worden gebracht.

De constructie om budgetbeheer tegen betaling af te nemen en dan gratis schuldbemiddeling aan te bieden is ook verboden. Er ligt zelfs een rechtsuitspraak.
http://uitspraken.rechtspraak.nl/#ljn/BZ3225

Als je hier de zoekwoorden "schuldhulp tegen betaling" intikt lees je meer.
http://www.schuldinfo.nl/index.php?id=1

Het forum wordt dagelijks bezocht door vele mensen die op zoek zijn naar informatie. Wij kunnen geen uitspraken doen of een organisatie wel of niet deugd. Door middel van bovenstaande informatie kan iemand zelf beslissen of het verstandig is om met een bepaalde organisatie in zee te gaan of niet.
Ons advies zal altijd zijn om hulp te vragen bij de gemeente, Schuldhulpmaatje of Humanitas.

NVVK www.nvvk.eu 
Schuldhulpmaatje http://www.schuldhulpmaatje.nl/
Humanitas http://www.humanitas.nl/project/meedoen-in-de-maatschappij

Solvente

De WcK gaat over kredietschulden, in deze gevallen zijn artikel 47 en 48 inderdaad van toepassing. Denk daarbij aan schulden bij postorders, doorlopende kredieten e.d.

Is er geen enkele kredietschuld aanwezig dan mag er wel een vergoeding worden gevraagd. Dit volgens de Belastingdienst/Bureau Economische Handhaving. Zij zijn op dit moment bezig met een controle op dit gebied. De belastingdienst wil niet meer gedogen en onderzoekt dus of commerciële bureaus zich aan de wet houden.

Buster

Solvente,

Jouw uitleg van de artikelen is nieuw voor mij.
Zoals ik artikel 47 lid 2 lees staat er toch echt "gericht op de totstandkoming van een regeling met betrekking tot de bestaande schuldenlast van een natuurlijke persoon, geheel of gedeeltelijk voortvloeiend uit een of meer krediettransacties." Daarin wordt naar mijn idee geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende schulden.

Ik weet dat er een wet in de maak is om commerciële SHV toe te staan, voorlopig is dit nog niet aan de orde.
Wat denk ik wel van belang is, is de achterliggende reden van bovenstaande waarschuwing.
Wij treffen hier met grote regelmaat mensen die in zee zijn gegaan met bureau's die daar grote sommen geld voor rekenen. Ongeacht of dat wel of niet goed afloopt, je bent als schuldenaar totaal onbeschermd.
 

Xdewit

@solvente, welke schulden blijven dan over? En wat zou de belastingdienst gedogen maar wordt onderzocht?Buster

@XdeWit, dat zou dan gaan om schulden bij,.. vaste lasten, eenmalige producten of afgenomen diensten die geen krediet zijn, bijvoorbeeld een tandartsbehandeling.

Nu moet ik zeggen dat ik nog geen enkel bureau ben tegen gekomen die vooraf aangeeft dat zij alleen mogen bemiddelen bij schulden die geen kredieten zijn.
Roodstand is ook een kredietschuld,..

Hoe dan ook, de bedoeling van mijn bericht is om informatie te geven. Wij kunnen hier niet, zonder hard bewijs roepen dat een bureau niet in de haak is. Kennis geeft kracht ;)