voorbeeldbrief doorlopend krediet

Started by sacredfour, May 13, 2014, 09:46 AM

Previous topic - Next topic

sacredfour
QuoteUw referentie:                                                                     
Betreft doorlopend krediet


Geachte heer, mevrouw,


Als ik de vordering van ……..bank met de bovengenoemde referentie schuldig ben dan zou ik  graag met mijn betalingen willen doorgaan als een wettelijke verplichting tussen ons dat verlangt,  en zodra er duidelijkheid is over het volgende:

Ik zou  graag de volgende documenten/verklaring, die deze verplichting aan de ….bank bevestigen, van u willen ontvangen.

1 Door informatie op fora ben ik er achter gekomen dat de bank niet zomaar de rente mag veranderen. bij het aangaan van de overeenkomst moet duidelijk zijn aangegeven hoe  veranderingen in de toekomst gaat plaatsvinden en op welke voorwaarde. Dit moet door beide partijen te bepalen zijn.  Bv., de bank baseert zijn rentetarieven op een bepaalde opslag boven de Euribor. ( art 6: 227 BW een overeenkomst moet bepaalbaar zijn) Graag een verklaring van ….bank die uitleg geeft dat bij het aangaan van de overeenkomst niet voorbij is gegaan aan het bovenvermeld wetsartikel.

2 Bewijs dat …….bank  nog steeds de wettige eigenaar is van de vordering, en er geen securitisatie  heeft plaatsgevonden  (het omzetten van  leningen in effecten)
Alhoewel de debitor cessus bevrijdend kan blijven betalen aan de cedent, is dit hier niet van toepassing. Door het veranderen van het rentetarief op…………… heeft er een “event” plaatsgevonden. De casus is nu of …….bank  nog wel het recht heeft om deze verandering voor de cessionaris uit te voeren. In geval van securitisatie accepteer ik voor deze een kopie van het servicecontract samen met de akte van cessie.
Alleen  uw bezit van het originele financiële document, de promesse met mijn handtekening (in natte inkt) van de lening bewijst dat de vordering nog steeds in het bezit is van ………bank.  In geval van conflict in rechte zal ik aandringen op een onafhankelijke securitisatie  audit , die de complete “chain of custody” kan achterhalen.

3 Bij het aangaan van deze lening heeft de bank de indruk gewekt dat het geld dat de bank uitleent eigen geld van de bank of dat van zijn spaarders was.   
Het is door recente publicaties in de media dat ik erachter gekomen ben dat de bank helemaal niet zijn eigen geld uitleent. De bank creëert geld uit het niets.   
Uiteindelijk is het mijn handtekening, mijn promesse,  mijn belofte te betalen, die de geldcreatie voor de bank mogelijk maakt.
In plaats van volledig duidelijkheid te geven bij het aangaan van de overeenkomst, deed …….bank alsof het hier zou gaan over een lening. Er is hier sprake van dwaling. Had ik geweten dat ……bank niet zijn eigen geld uitleent maar dit uit zijn hoge hoed tovert en er ook nog eens hoge rente voor rekent, dan had ik deze lening nooit afgesloten.
Het is mijn financieel instrument, mijn handtekening (de note) , die  geldcreatie mogelijk maakt voor de bank.

(Fractionele Reserve Banking system)

“[The banks] do not really pay out loans from the money they receive as deposits. If they did this, no additional money would be created. What they do when they make loans is to accept promissory notes in exchange for credits to the borrowers’ transaction accounts. Loans (assets) and deposits (liabilities) both rise by [the amount of the loan]. Reserves are unchanged by the loan transactions. But the deposit credits constitute new additions to the total deposits of the banking system.”
Modern Money Mechanics, published by the Federal Reserve Bank of Chicago

4 Bewijs dat er sprake is van een vordering van ……..bank aan mij, door een kopie van de boekhouding waaruit duidelijk is op te maken dat het gaat om een schuldenlast (verlies) voor de bank
Niet bedoelt is het rekeningoverzicht .

(Banks are obliged to follow Generally Accepted Accounting Principles (GAAP), or equivalent standard, a method of accounting that lies at the core of the double-entry bookkeeping system called the Matching Principle. They use the “T” account format whereby assets are matched by liabilities and must always balance to zero.)
“The basic working tool is the “T” account, which provides a simple means of tracing, step by step, the effects of these transactions on both the asset and liability sides of bank balance sheets. Changes in asset items are entered on the left half of the “T” and changes in liabilities on the right half. For any one transaction, of course, there must be at least two entries in order to maintain the equality of assets and liabilities.”
Modern Money Mechanics, published by the Federal Reserve Bank of Chicago

5  Een bewijsstuk waaruit ik kan vaststellen dat u, de vlees en bloed persoon met wie ik deze correspondentie voer, als vertegenwoordiger voor ………..bank  handelt en mag tekenen.
Dit om in een geval van conflict een beroep op art. 3:61 lid 2 BW (gerechtvaardigd vertrouwen) te kunnen doen. (Hoge Raad het arrest ING/Bera Holding (LJN: BK7671))

Bij een valse verklaring is vervolging voor  fraude niet uit te sluiten.

Ook is het niet, of niet juist verstekken van gegevens in strijd met de richtlijnen financiële markten, een melding hiervan zal worden doorgegeven aan het AFM.  Mocht het hiertoe komen, dan zal ik de publiciteit zoeken teneinde ruchtbaarheid te geven aan deze handelswijze.

Maar ik vertrouw erop dat het niet zover zal komen.

Graag zou ik deze zaak schriftelijk met u willen afhandelen. Ik verzoek u hierbij vriendelijk om mij alle opgevraagde document/verklaringen binnen 14 dagen  toe te sturen.
In het geval dat uw organisatie geen gehoor geeft aan dit redelijk verzoek, zal ik genoodzaakt zijn de overeenkomst nietig/ vernietigbaar te verklaren  en …….bank verzoeken tot restitutie van al hetgeen zij ter uitvoering van het contract in rekening heeft gebracht.
U kunt dan een afspraak met mij maken om de zaken terug te draaien alsof de lening nooit had plaatsgevonden.

Reservatis Reservandis

teken ik,


De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

sacredfour

Zonder twijfel zal de bank securitisatie ontkennen of aangeven dat ze geen mededeling doen over securitisatie.  Ik kan natuurlijk niet weten hoe de bank precies reageert op de eerste brief. De vervolgbrief zou er zo uit kunnen zien:
QuoteGeachte …………………….
Ik dank u voor uw (snelle?) reactie op mijn brief van……….
Er zijn echter nog een aantal vragen onbeantwoord, of voor mij nog niet helemaal duidelijk.

Het mag duidelijk zijn uit mijn brief dat ik bestrijd dat er een rechtsgeldige kredietovereenkomst is gesloten. Graag zou ik mijn betalingsverplichtingen hervatten zodra u mij van het tegendeel heeft overtuigt. 

In uw brief geeft u aan dat …….bank met zijn variabele rente niet aan een vastgelegd kader gebonden is. 

Dit zijn enkele definities van “Variabele rente “
1 Rente die gekoppeld is aan ontwikkelingen op de geldmarkt.
2 Variabele rente is een rentesoort waarbij geen rentevaste periode afgesproken wordt.
De 1ste definitie zal meestal wel de definitie zijn die de mensen bij het aangaan van de overeenkomst begrijpen als Variabele rente.
Je zou de conclusie kunnen trekken dat ……bank ook deze 1ste definitie aanhoud. De 2de definitie is bij voorbaat al een obstakel in een overeenkomst, omdat deze de overeenkomst onduidelijk maakt en zelfs gezien zou kunnen worden als onwettig.
De eerste definitie kan alleen maar wettig zijn als beide partijen in de overeenkomst dezelfde verwachtingen hebben of zouden moeten hebben. ( Haviltex arrest) Nu …..bank verklaart dat het niet noodzakelijk zijn rentewijzigingen een op een doorvoert met de Euribor, maar vaag omschrijft als “funding kosten” en “kredietrisico” mag er verwacht worden dat de bank hier meer duidelijkheid geeft. Er is een wettelijk vereiste dat zegt dat ook hier de wijziging door beide partijen te bepalen moet zijn. (6:227BW).  Het is ook de zorgplicht van de bank de klant te informeren hoe deze rentewijziging tot stand komt.
Ik doe hierbij dan ook het verzoek voor meer duidelijkheid. Graag zou ik van u willen ontvangen een volledige specificatie van alle rentewijzigingen vanaf het begin van de overeenkomst:
1 De stand van de Euribor ten tijde van wijziging
2 de kosten van de bedrijfsvoering ten tijde van de wijziging:
  a  Risicofactor
  b  Kosten tussenpersonen
  c  Incassokosten

Ook verwacht ik dat u bij alle ge?incasseerde bedragen duidelijk aangeeft welk bedrag rente is, welk bedrag afbetaling en welk bedrag eventuele kosten.
De mate waarop de Euribor de winstgevendheid van de lening be?invloed is ook beperkt.  Omdat de bank gebruik maakt van het fractional reserve banking systeem en geld uit het niets creëert is het aantrekken van geld op de open markt voor de bank beperkt tot 4%. M.a.w. de bank hoeft maar 4 euro eigen geld aan te trekken of in zijn bezit te hebben voor elke 100 euro die het uit zijn hoge hoed tovert.  De verhoging (en verlaging) van de Euribor heeft dus maar een beperkt effect op de leningen die de bank verstrekt. Een procent verhoging zou dus als resultaat een 4/100 verhoging van de rente mogen veroorzaken!
Ik ben bekent met uitspraak 2014-007 van het KIFID.  Wat opvalt aan deze uitspraak is dat er volledig wordt voorbijgegaan aan art 6:227BW. In een eerdere uitspraak werd nog een verwijzing gedaan naar de bepaalbaarheid van een overeenkomst. Om deze bepaalbaarheid toch enige invulling te geven werd verwezen naar de Euribor. In de hoger beroep procedure 2014-007 werd er geen referentie meer gemaakt naar de bepaalbaarheid van een overeenkomst.
Ook ben ik bekent met het feit dat de banken voor de funding van het KIFID zorgen en dat dit hun onafhankelijkheid kan be?invloeden.

U geeft aan dat de lening niet gesecuritiseerd is. ( meestal zegt de bank dat ze hier geen informatie over verstrekken) Graag zou ik hier een bewijs van zien. Een duidelijk bewijs is het feit dat Inerbank nog in het bezit is van de Note, de met natte inkt getekende overeenkomst. Ik zou dan ook graag inzage hebben in deze. Ik begrijp dat u dit waardevol document niet over de post kan sturen en ben bereid deze op de door u gewenste locatie te bekijken. Om de mogelijkheid uit te sluiten dan de bank zich in rechte  beroept op de onbekwaamheid van haar  medewerkers verzoek ik de CEO en CFO van de bank, uw verklaring, dat er geen securitisatie heeft plaatsgevonden, te bevestigen.   
   
Ik begrijp dat de schuldenaar bevrijdend kan blijven betalen aan de cedent in geval van securitisatie. Niet duidelijk is of  de cedent nog wel aanpassingen mag maken zoals de rentewijziging. Is er sprake van securitisatie dan zal hier het service contract meer duidelijkheid geven.

Onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkenning,

teken ik,
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.