Interbank verhoogt variabele rente.

Started by sacredfour, Apr 19, 2014, 06:08 PM

Previous topic - Next topic

sacredfour

Interbank verhoogt variabele rente.
Via een vriend kreeg ik te horen dat hij een schrijven had ontvangen van Interbank waarin ze hem berichten dat de bank de variabele rente in mei verhoogt met 0.64% Dit wegens gestegen funding kosten en omdat de risico,s op kredieten zijn gestegen! Dit na nog geen maand na het afsluiten van de lening! Zijn er hier nog andere Interbank gedupeerden die deze brief hebben ontvangen?
Dit zijn enkele definities van “Variabele rente “
1 Rente die gekoppeld is aan ontwikkelingen op de geldmarkt.
2 Variabele rente is een rentesoort waarbij geen rentevaste periode afgesproken wordt.
Het is voor de meeste mensen onduidelijk wat de bank bedoelt met een Variabele rente.
De 1ste definitie zal meestal wel de definitie zijn die de mensen bij het aangaan van de overeenkomst begrijpen als Variabele rente.
Je zou de conclusie kunnen trekken dat Interbank ook deze 1ste definitie aanhoud. De 2de definitie is bij voorbaat al een opstakel in een overeenkomst, omdat deze de overeenkomst onduidelijk maakt en zelfs gezien zou kunnen worden als onwettig.
De eerste definitie kan alleen maar wettig zijn als beide partijen in de overeenkomst dezelfde verwachtingen hebben of zouden moeten hebben. Nu Interbank in verschillende zaken met het KIFID heeft verklaart dat het niet noodzakelijk zijn rentewijzigingen een op een doorvoert met de Euribor, maar vaag omschrijft als “funding kosten” en “kredietrisico” mag er verwacht worden dat de bank hier meer duidelijkheid geeft. Er is een wettelijk vereiste dat zegt dat ook hier de wijziging door beide partijen te bepalen moet zijn. (6:227BW). Je zal de bank een brief moeten schrijven en vragen voor uitleg. De uitleg moet zodanig expliciet zijn dat je bij de volgende rentewijziging zelf kan nagaan of deze correct is uitgevoerd. Dit met informatie die gepubliceerd is!
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

sacredfour

Ondertussen ben ik het gevecht met Interbank aangegaan voor verschillende mensen.

QuoteGeachte…………..
Naar aanleiding van uw brief d.d. (invullen) zijn er enkele vragen die ik door u beantwoordt zou willen zien i.v.m. de door u aangekondigde renteverhoging.

In het geval dat uw organisatie geen verdere toelichting wenst te geven i.v.m. onderstaande vragen, maak ik hierbij  bezwaar tegen de recente renteverhoging.
Ook moet u er dan rekening mee houden dat ik een eventueel geschil met de Interbank zal voorleggen aan het KIFID.

AFM 59aa Bgfo verplicht de bank zijn variabele rentecomponenten verder toe te lichten:

1) Basis tarief
2) Opslagen in verband met ontwikkelingen op de kapitaalmarkten en kapitaalkosten
3) Individuele risico opslagen
4) Doorlopende kosten
5) winst
Ik verzoek u hierbij de nieuwe variabele rente die m.i.v. (invullen)2014 in werking treed, uit te splitsen in de 5 categorieën.
Interbank geeft aan dat 2 van deze componenten variabel zijn, namelijk  basisrente plus liquiditeitopslag en kredietrisico.
Ik heb het uit betrouwbare bron, ( bank) dat alle factoren, behalve factor 5 zijn gedaald. Ik kan echter de bron van deze informatie niet prijsgeven i.v.m. de concurrentie positie van deze bank.
Hoe verklaart uw bank deze verhoging?
Het is ook de zorgplicht van de bank de klant in te lichten over de totstandkoming van de door uw aangekondigde rentewijzigingen.

Dit zijn enkele definities van “Variabele rente “
1 Rente die gekoppeld is aan ontwikkelingen op de geldmarkt.
2 Variabele rente is een rentesoort waarbij geen rentevaste periode afgesproken wordt.
De 1ste definitie zal meestal wel de definitie zijn die de mensen bij het aangaan van de overeenkomst begrijpen als Variabele rente.
Je zou de conclusie kunnen trekken dat Interbank ook deze 1ste definitie aanhoud. De 2de definitie is bij voorbaat al een opstakel in een overeenkomst, omdat deze de overeenkomst onbepaalbaar maakt en zelfs gezien zou kunnen worden als onwettig.
De eerste definitie kan alleen maar wettig zijn als beide partijen in de overeenkomst dezelfde verwachtingen hebben of zouden moeten hebben. Nu Interbank in verschillende zaken met het KIFID heeft verklaart dat het niet noodzakelijk zijn rentewijzigingen een op een doorvoert met de Euribor, maar vaag omschrijft als “funding kosten” en “kredietrisico” mag er verwacht worden dat de bank hier meer duidelijkheid geeft. Er is een wettelijk vereiste dat zegt dat ook hier de wijziging door beide partijen te bepalen moet zijn. (6:227BW). 
Ik doe dan ook hierbij het verzoek voor meer duidelijkheid.

De bank heeft bij het afsluiten van dit krediet aangegeven dat het om een lening ging. Had ik geweten dat de bank geld (giraal geld) uit zijn hoge hoed tovert en er mij ook nog eens exorbitant hoge rente voor in rekening brengt, dat was ik  deze lening nooit aangegaan (dwaling art 6:228 BW). Dat Interbank dit waarschijnlijk doet via zijn gelieerde  bank met een pandbrief doet verder niet ter zake.

Interbank heeft mij doen voorkomen, naar ik thans moet aannemen opzettelijk en om voor de hand liggende redenen, dat voormeld bedrag haar verdienste was, althans Interbank heeft naar mij, zo moet ik thans aannemen, opzettelijk en om voor de hand liggende redenen jegens mij gezwegen over de wijze waarop zij dit krediet, haar product,  in existentie heeft gebracht. Zulks klemt te meer omdat Interbank over dat bedrag van mij een substantiële rentevergoeding verlangt, welke ik op basis van mijn arbeids- en kapitaalinbreng gedurende een reeks van jaren, dien te genereren.

Inmiddels is mij wel genoegzaam duidelijk op welke wijze Interbank aan het door haar aan mij uitgeleende bedrag is gekomen. Echter, ook voormelde heren (invullen namen tussenpersoon) hebben mij daaromtrent niet, althans foutief ge?informeerd. Dat noem ik klachtwaardig gedrag, hetgeen ik niet hen, maar Interbank kwalijk neem, althans als ik namens Interbank word ge?informeerd, mag ik verwachten dat Interbank er voor zorg draagt dat ik correct en juist word ge?informeerd, zonder achterhouding van voor mij uiterst relevante informatie. Ook hebben
(invullen namen tussenpersoon) aangegeven dat bij correcte terugbetaling en de daardoor  geleidelijk verminderen van de schuld, er een renteverlaging zou plaatsvinden na ongeveer een jaar.

Ten tijde van het sluiten van de hiervoor aangehaalde overeenkomst, ging ik er van uit dat dit krediet bij Interbank aanwezig eigen vermogen en/of vreemd vermogen was, welke dwaalspoorgedachte, naar ik thans moet aannemen, bewust en zelfs tot heden door banken halsstarrig wordt gepropageerd en in stand wordt gehouden. Mijn gedachte dat dit krediet bij  Interbank aanwezig eigen vermogen en/of vreemd vermogen was, werd op dat moment mede ingegeven door het feit dat, blijkens de leenovereenkomst,  Interbank van mij een substantiële rentevergoeding over het door mij van haar betrokken geldbedrag verlangt.

Ik ben er inmiddels van op de hoogte dat Interbank de aan mij verstrekte lening heeft laten aanslaan in een computer, terwijl daartegenover geen deposito's of reserves stonden, noch was deze lening een bedrag dat Interbank op de plank had liggen. Dat Interbank zich bedient van deze praktijk is een ding, maar dat zij daarvoor - voor deze weinig om het lijf hebbende prestatie - van mij een substantiële rentevergoeding verlangt over een reeks van jaren, kan en mag er bij mij niet in, te meer omdat deze rentevergoeding duizenden euro's zal bedragen.

Een mede op mijn kosten geredde banken, was en is het kennelijk nog steeds gegeven om door haar uit te lenen geld te creëren middels het aanslaan van een bedrag in een computer, om dat bedrag vervolgens over te maken naar een lener, die daarvoor naast aflossing, een rentevergoeding voor Interbank moet opbrengen. Dat kennelijk verlangen van Interbank, althans haar uitbaters, kan wellicht vanuit een puur en hard zakelijk oogpunt beschouwd begrijpelijk zijn - winst is winst -, doch dat verlangen valt, om diverse redenen, niet te rechtvaardigen. Immers, zowel ik, als andere entiteiten moeten wel prestaties van wezenlijke waarde leveren, ter verkrijging van hun geld. Dit in tegenstelling tot Interbank, welke bank , althans een quasibank -, die een uiteindelijk tegen aflossing én rente terug te betalen uit het niets gecreëerd en uitgeleend bedrag liet aanslaan in een computer ("bookkeeping entry").


Wat daar verder ook van zij, in mijn geval - in de tussen mij en Interbank spelende kwestie:

- als feitelijk ondeskundige, feitelijk gedesinformeerde en feitelijk gedesoriënteerde klant tekende ik op (invullen) de door Interbank aan mij overgelegde leenovereenkomst;
Interbank boekte de daaruit volgende claim op mij aan de debetzijde van haar bankbalans;
Interbank boekte aan de creditzijde van haar balans een deposito van hetzelfde bedrag en noemt de creatie van dat deposito geldcreatie.

Aldus gaat aan de geldcreatie vanwege een bank als Interbank, het door de klant - de geldlenende partij - ondertekende leencontract met de bank als Interbank vooraf en beslist niet het daarvoor hebben verkregen van deposito's door een bank als Interbank. Kortom, een bank als Interbank creëert eerst geld en past daarna haar reserves aan. Als die reserves niet op orde kunnen worden gebracht door het achteraf verkrijgen van deposito's dan doet de bank een beroep op collega bankiers of op de centrale bank (ECB). Overigens, als er slechts één bank zou zijn, dan zou het niet nodig zijn om deposito's te verkrijgen, omdat deze het gevolg zijn van de normale banktransacties. Bijvoorbeeld: als een woning wordt verkocht door klant B aan klant A bij dezelfde bank, dan verwisselt het door de bank gecreëerde deposito slechts van klant A naar klant B. Een bank als Interbank zou in dat geval in principe zoveel geld kunnen creëren als ze wil, zolang er zich leners in spe aan haar poort blijven melden. Daarbij is er een belangrijke beperking, namelijk haar eigen perceptie van de risico's van de kredietverlening. Dit is duidelijk gebleken uit de ongebreidelde groei van de digitale geldhoeveelheid gecreëerd door de Monetary Financial Institutions, onder welke noemer een bank als Interbank ook valt, en tegelijkertijd de schuldenhoeveelheid in de jaren voordat de financiële crisis uitbrak.

De bank noemt "deposito" een claim van de klant op de bank en spreekt daarbij over 'wederzijdse schuldaanvaarding'. Dit is echter misleidend. Het is betaalcapaciteit dat door de bank "out of thin air" - aanslaan van een geldbedrag in een computer - wordt gecreëerd. Het enige dat resteert is de schuldaanvaarding door de klant jegens de bank. Klant heeft bank in de rol van schuldeiser gebracht door het leningcontract te ondertekenen, daarmee zichzelf veroordelend tot slavenarbeid veelal in combinatie met kapitaalinbreng, om niet alleen de hoofdsom van de lening terug te betalen, maar tevens een bedrag aan rente dat veelal de omvang van de lening te boven gaat. In elk geval is er sprake van een ernstige disbalans tussen de door bank aan klant geleverde prestatie - aanslaan/creëren van geldbedrag in computer -, waartegenover een prestatie van veel grotere waarde, namelijk arbeid- en/of kapitaalinzet gedurende veelal tientallen jaren, om terugbetaling van de simpelweg in een computer aangeslagen hoofdsom en de rente daarover op te brengen. Daarbij zij nogmaals gezegd dat deze rente de omvang van de hoofdsom gemakkelijk kan overschrijden, althans deze rente beloopt veelal een bedrag van duizenden euro's.

Ik hoop dat deze enigszins beperkte opsomming van wat in mijn ogen gezien wordt als dwaling voldoende mijn standpunt toelicht. Desgewenst kan ik u een uitgebreidere versie doen toekomen.
Graag zou ik van u hier een verklaring willen ontvangen waarom Interbank mij, ten tijde van het afsluiten van deze overeenkomst, niet heeft ingelicht over de geldcreatie van de bank.

Onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkenning,

teken ik,
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

sacredfour

De standaardbrief die Interbank dan stuurt:
QuoteGeachte heer……
Op ………….. is ertussen u en Eurofintus B.V. een rechtsgeldige kredietovereenkomst tot stand gekomen, uit hoofde waarvan u maandelijks verplicht bent om tenminste terug te betalen een bedrag gelijk aan de in de afgelopen maand ten laste van het krediet geboekte kredietvergoeding. Een kopie van deze overeenkomst hebben wij volledigheidshalve bijgevoegd aan deze brief. Wij houden u onverkort aan alle verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst.
iJ vraagt een verklaring over de door InterBank in rekening   gebrachte variabele rente. Voorop gesteld moet worden dat lnterBank gelet op de kredietovereenkomst gerechtigd is het rentepercentage aan te passen. Daarbij is lnterBank niet gebonden aan een vooraf vastgelegd kader of referentierente. Ook andere omstandigheden mogen bij het vatstellen van de rente worden betrokken. Hierna zal lnterBank toelichten welke elementen een rol spelen bij het bepalen van het rentepercentage.
Het door lnterBank aan u in rekening gebrachte rentepercentage is een vergoeding voor alle kosten die te maken hebben met de kredietverlening, zoals de kosten van het aantrekken van gelden door lnterBank (de zogenaamde passieve financieringskosten), de kosten van de bedrijfsvoering van lnterBank, kosten van tussenpersonen, incassokosten en kosten vanwege kredietrisico, dat wil zeggen: het risico van wanbetalingen door kredietnemers.
Met name twee elementen uit de hier benoemde kredietvergoeding zijn variabel: de kosten van het aantrekken van gelden door lnterBank en de kosten van kredietrisico. De kosten van het aantrekken van geiden door lnterBank bestaan uit de basisrente en cle liquiditeitsopslag. De basisrente is gelijk aan een gewogen gemiddelde van de 1-, 2-en 3- maands Euribor tarieven:dit zijn de rentetarieven die banken elkaar op de interbancaire markt rekenen op leningen van minder dan 1 jaar. De liquiditeitsopslag is een toeslag voor het liquiditeitsrisico die banken betalen.. De hoogte is afhankelijk van de beschikbare liquiditeit op de geld- en kapitaalmarkt, alsmede de liquiditeitspositie van de financiële instelling die het geld aantrekt.
Van tijd tot tijd heeft interBank het aan u in rekening gebrachte rentepercentage aangepast. Zoals hierboven uiteengezet houden deze aanpassingen verband met de wijzigingen van. het .interbancaire rentetarief (de basisrente), wijzigingen van de aan (de moedermaatschappij van) lnterBank in rekening gebrachte liquiditeitsopslagen en veranderingen van de kosten uit hoofde van kredietrisico lnterBank gaat bij het aanpassen van het aan u in rekening gebrachte rentepercentage niet over een nacht ijs. Een besluit om de variabele rente aan te passen wordt uitgebreid voorbereid in de tariefcommissie, alvorens een voorstel aan de directie wordt gedaan U bent ook steeds tijdig ge?informeerd over wijzigingen van de variabele rente
lnterBank
De conclusie is dat lnterBank haar vrijheid om de rente (al dan niet) aan te passen steeds heeft gebruikt overeenkomstig de eisen van redelijkheid en billijkheid. lnterBank wijst daarom uw klachten over de variabele rente van de hand. Het is voor u wellicht van belang om te weten dat de Commissie van Beroep van het KiFiD in een soortgelijke kwestie de klacht van de belanghebbende bij bindend advies ongegrond heeft verklaard. U kunt de betreffende uitspraak terugvinden op de website van het KiFiD onder zaaknummer 2014-007.
Het artikel 59aa van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen waar u naar verwijst ziet op hypothecair krediet en niet op uw consumptief krediet. Wij zijn niet verplicht de variabele rentecomponenten verder toe te lichten,
Ten slotte wijst Eurofintus B.V. u nog op de mogelijkheid om uw klacht - binnen drie maanden na dagtekening van deze brief - voor te leggen aan het Klachteninstituut Financile Dienstverlening (KiFiD), Postbus 9357, 2509 AG te Den Haag. ln plaats van de klacht voor te leggen aan het KiFiD, staat het u ook vrij direct naar de burgerlijke rechter te stappen.
Met vriendelijke groet,
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

sacredfour

Mijn antwoord  :
QuoteBetreft  krediet ………….                                   


Geachte  heer, mevrouw,In uw brief geeft u aan dat er een rechtsgeldige kredietovereenkomst is gesloten. Dit betwijfel ik.
Art 6:227 BW zegt dat een overeenkomst bepaalbaar moet zijn. Ondanks dat de geschillencommissie KIFID tot een andere conclusie is gekomen, is er niks bepaalbaar aan een variabele rente waarvan de twee elementen die u noemt alleen door de bank te bepalen zijn. Gezien het aantal bankschandalen kan niet verwacht worden dat de consument nog vertrouwen heeft in de informatie die de banken ons verstrekken. De redelijkheid en billijkheid waar u het over heeft is voor de consument niet te toetsen.  De conformiteit met andere banken zegt ook al weinig. Helaas maken alle banken zich schuldig aan dit soort praktijken. Waarom?, omdat ze er mee wegkomen. Alhoewel ik er niet aan twijfel dat het aantal wanbetalers de laatste jaren heeft toegenomen, verwacht ik dat de bank dit risico ruimschoots in zijn al bestaande rente begroot heeft.  Tenslotte heeft de bank verder weinig kosten aan deze lening omdat zij het geld hiervoor uit het niets creëert. Over dit laatste onderwerp, waarover ik u uitgebreid heb ingelicht, heeft u geen antwoord gegeven. Kan het zo zijn dat de Senior Manager Cliënt Management en de Senior Manager Shared Service Center niet op de hoogte zijn van de geldcreatie van de banken? Graag uw antwoord hierop. In het geval dat u hier bevestigend op moet antwoorden verzoek ik u mijn brief dan maar voor te leggen aan hoger geplaatste manager of een jurist in uw organisatie die wel op de hoogte is.
In het contract, waarvan u mij een kopie heeft gestuurd, geeft Interbank een duidelijke beperking van haar variabele rente. In uw brief geeft u aan: “…….Daarbij is Interbank niet gebonden aan een vooraf vastgesteld kader of referentierente” Het contract geeft echter een duidelijke beschrijving van dit kader namelijk “de rente kan worden aangepast indien de ontwikkelingen op de geld en kapitaalmarkt hier aanleiding toe geven” Dit betekend dat Interbank (probeert) de rente bepaalbaar te maken. Deze referentie heeft dus betrekking op informatie die niet specifiek betrekking heeft op uw bank. Ik geeft u nogmaals de kans mij een verwijzing te geven naar een onafhankelijke publicatie van deze veranderingen op de geld en kapitaalmarkt die deze renteverhoging rechtvaardigen.

Het is mij bekent dat artikel 59aa van de AFM in de eerste plaats betrekking heeft op hypotheken. Ik zie echter niet in, waarom deze niet van toepassing kan zijn op andere kredieten met het kenmerk ”variabele rente”. Wil de bank toch nog enigszins kredietwaardigheid uitstralen in zijn beleid en de bepaalbaarheid van zijn overeenkomst ook voor de consument zichtbaar maken, dan zal de bank hier duidelijk moeten geven en zich niet verschuilen achter: “deze gegevens kunnen we niet verstrekken in verband met onze concurrentie positie”.

Graag zou ik met de bank in overleg treden om de voorwaarden en de rente van deze lening aan te passen.

In het geval dat uw organisatie geen gehoor geeft aan dit redelijk verzoek, zal ik genoodzaakt zijn de overeenkomst nietig/ vernietigbaar te verklaren en Interbank verzoeken tot restitutie van al hetgeen zij ter uitvoering van het contract in rekening heeft gebracht.
U kunt dan een afspraak met mij maken om de zaken terug te draaien alsof de lening nooit had plaatsgevonden.


Reservatis Reservandis

teken ik,De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

sacredfour

Ben je het niet eens met het ontwijkende antwoord van de bank op jouw brief waarin je de bank verzocht meer duidelijkheid te geven over de verhoging van de variabele rente, verklaar de overeenkomst nietig/vernietigbaar. Ga wel gewoon door met je betalingen. Op deze manier voorkom je verjaring van je klacht.

QuoteIn uw brief gaat u verder niet in op mijn verzoek voor meer duidelijkheid.
Ik kan dan ook niks anders dan de overeenkomst nietig/vernietigbaar verklaren.
Omdat er op het ogenblik diverse rechtszaken gevoerd worden met dezelfde casus als die hier aan de order is, zal ik in afwachting van deze, verder geen maatregelen nemen.
Dit houdt in dat ik mijn betalingen netjes zal voldoen. Uw mag deze betalingen dan zien als mijn restitutie van het leenbedrag. Het is vanzelfsprekend dat de wettelijke rente hier van toepassing is.

De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.