Yards deurwaarders

Started by San, Apr 18, 2014, 07:17 PM

Previous topic - Next topic

San

Ik heb een vraagje en hopelijk kan iemand mij helpen.
Ik ben al enige tijd in discussie met Gothia en nu inmiddels met Yards aangezien Gothia niet reageerde op mijn mails is het door gestuurd. Nu krijg ik een brief van Yards met een betalingsregeling. Ik moet binnen 2 dagen tekenen en terug sturen alleen is er bij het af te lossen bedrag 0,00 ingevoerd. Dus snap er nu niets meer van. Als ik teken wat gebeurd er dan?

Buster

Hoi San, welkom op het forum.

Ik ben even gaan zoeken naar Gothia en Yarden want beide zijn bij mij in elk geval niet bekend.
Kun je vertellen waarover je een discussie had met Gothia?
Was je het niet eens met de vordering? Of was er iets anders aan de hand.

Yarden is dan wel een gerechtsdeurwaarderskantoor, maar behandeld ook incassozaken.
Zolang er geen rechtszaak is geweest en vonnis is uitgesproken mag Yarden niet handelen als gerechtsdeurwaarder.

Voor een betalingsregeling hoef je meestal niet te tekenen. Staat er in de voorwaarden misschien iets over "cessie" of "loonvordering"?

San

Ik had al enige tijd een betalingsregeling met Gothia. Door prive omstandigheden lukte het aflossen me even niet. Ik heb hierover contact gezocht met Gothia want ik wilde niet verder in de problemen komen. Maar kreeg geen reactie meer van hun. Toen kreeg ik een brief van Yards met dat ik binnen 5 dagen het volledige bedrag moest betalen. Hierop heb ik contact gezocht met Yards dat ik graag me betalingsregeling weer wilde hervatten bij Gothia. Kreeg ik geen reactie op tot gisteren toen moest ik ineens een forumulie invullen van mijn inkomsten. Dat heeft Gothia allemaal al... Dus heb ik een mail gestuurd dat ik dat op het moment niet kon doen ( ben geopereerd en zit aan huis op het moment) maar dat ze het konden navragen bij Gohtia. En prompt kreeg ik vandaag een brief met daarin de betalingsregeling.. Er staat duidelijk dat het betreft een betalingsregeling en het papier wat erbij zit is een overeenkomst voor een betalingsregeling.  Er staat verder niets in over beslag of loonbeslag oid. Alleen als ik de regeling niet na kom dat het bedrag in 1 keer opeisbaar is. Ik citeer even duidelijk een zin uit hun brief: Voor of uiterlijk op de laatste dag van deze en zo vervolgens elke, wordt minimaal een bedrag van 0,00 afgelost.. Dus ik snap dr echt niets meer van...

Buster

Hmm,.. ik denk dat die 0,00 een tikfout is.

Een betalingsregeling treffen is een gunst die wordt verleend en in de regel is het idd zo dat als je afwijkt van de afspraak dan kunnen zij hun gunst weer intrekken. (als er een akkoord is mag dat niet zomaar worden opgezegd van hun kant) Doordat ze nu een derde hebben ingeschakeld veranderd er niet zoveel.
Behalve dan dat je nog steeds wil dat ze je een gunst verlenen.

Ik had even het vermoeden dat ze je een looncessie aan wilde smeren, maar dat is dus niet het geval, ze willen een regeling zwart op wit hebben. Wat je zou kunnen doen is morgen even bellen en vragen welk bedrag ze hebben voorgesteld omdat je vermoed dat er een fout in is geslopen. Je kunt dan ook direct uitleggen wat er haalbaar is voor je en waarom dat zo is.
Vraag voordat je ophangt wel om een bevestiging van een gemaakte afspraak.

Even nog voor de duidelijkheid: Gothia heeft al incassokosten in rekening gebracht? Want dan mag Yarden dat niet nog eens dubbel doen. 

gewoon

Hoi ik denk dat het een standaard brief is die gebruikt  is en per ongeluk het bedrag niet in gevuld is, zou een mailtje sturen dat je dankbaar ben dat de betalingsregeling hervat kan worden en je het bedrag groot  E ....... per maand weer overmaakt.

San

Yards heeft weer 125 euro incassokosten in rekening gebracht. Maar stel ik dit papier teken. Want ik de brief van de betalingsregeling staat ook het zelfde 0,00 kan toch niet zijn dat ze 2 keer een typfouten maken? En als ik dan wel teken? Zou dat betekenen dat ik niets meer hoef te betalen?

Buster

#6
Even voor mijn begrip: Gothia werkt in opdracht van een schuldeiser, toch?

Yards mag dan niet opnieuw kosten in rekening brengen.
Dat mag eenmaal gebeuren nadat je je eerst 14 dagen door de schuldeiser in de gelegenheid bent gesteld om het volledige bedrag te betalen. Na de 14 dagen mogen er incassokosten gerekend worden.

Uit het bedrag maak ik op dat het gaat om een schuld van minder dan â,¬2500.
In dat geval gaat het om 15% van de hoofdsom.
Alle extra kosten zoals administratiekosten en vertragingskosten vallen ook onder de incassokosten.

Klopt het dat Gothia die kosten al in rekening heeft gebracht?
Als dat zo is kun je Yarden een brief sturen:

QuoteYarden
Adres


Betreft dossiernummer

Datum, plaats.


Geachte,

Inzake bovenstaand dossiernummer ontving ik uw brief van (datum brief) waarin u mij een betalingsregeling voorstelt. De kosten die u hierin benoemt zijn onjuist. De door u genoemde kosten zijn reeds in rekening gebracht door uw opdrachtgever.   

Volgens mijn gegevens zou de specificatie er als volgt uit moeten zien:

Hoofdsom â,¬
Incassokosten â,¬
Wettelijke rente sinds (datum van het ontstaan van de schuld) â,¬
Totaal â,¬

Inmiddels voldaan â,¬
Totaal te voldoen â,¬

Ik baseer deze specificatie op het Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten artikel 2, lid 1. Graag ontving ik van u een aanpassing van de specificatie.
Zodra ik deze heb ontvangen zal ik u de gevraagde papieren toezenden. Om aan te tonen dat ik deze zaak tot een goed einde wil brengen kunt u per (datum) een eerste aflossing van â,¬ (bedrag) tegemoet zien onder vermelding van bovenstaand dossiernummer.

Hopende u hiermee voldoende te hebben ge?informeerd,

Naam
Adres

Deze brief kun je dus gebruiken als Gothia de incassokosten al heeft gerekend.
Je kunt ook ervoor kiezen om je hakken in het zand te zetten en eerst de specificatie te willen zien voordat je betaalt. Dat is een persoonlijke keuze. Zelf kies ik altijd voor de minnelijke manier.
Op deze manier toon je namelijk aan dat je bereid bent om tot een oplossing te komen. Mocht het ooit tot een rechtszaak komen dan spreekt dat in je voordeel.

De juiste kosten kun je hier uitrekenen.
http://www.incassokostenberekenen.nl/default.aspx
 

sacredfour

San, Yard doet ook incassohandelingen. 
Stuur om te beginnen de incassobrief die ik voor de duidelijkheid nog maar een keertje weergeef:
Verander de rood gedrukte tekst met je eigen gegevens.
Quote
<adres incassobureau>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Betreft <laatste referentie incassobureau>

Geachte heer, mevrouw,

Culpa est immiscere se rei ad se non pertinenti

Is er geen verbintenis tussen uw bedrijf en ondergetekende, door cessie of vertegenwoordigingsbevoegdheid van eiseres, dan is er geen contract tussen ons. Elke poging van uw bedrijf om ondergetekende te benaderen is een poging om een verbintenis te scheppen. In dat geval dient u rekening te houden met mijn algemene voorwaarden.

Er is geen mededeling gedaan van cessie of vertegenwoordigingsbevoegdheid door  eiseres.

Ook zijn er een aantal zaken besproken met <originele schuldeiser>, hierna te noemen eiseres, waarvan u geen kennis schijnt te hebben. Het is o.a. daarom dat ik uw bevoegdheid in deze zaak betwist.

Ik verzoek u om mij in deze zaak uitsluitend schriftelijk mededelingen te doen. Ik geef uw organisatie geen toestemming om mij per telefoon te benaderen. Mocht u ondanks deze waarschuwing dit verzaken, dan kan ik niks anders dan dit zien als bedreiging,  intimidatie en afpersing,  met de bedoeling mij psychisch nadeel toe te brengen.  In dat geval zal ik stappen moeten ondernemen om u strafrechtelijk te laten vervolgen, ( Art.285b) en een procedure starten voor schadevergoeding (art 6:106 BW ). Daarbij zal ik de publiciteit zoeken teneinde verdere ruchtbaarheid te geven aan uw handelswijze.

In het geval dat er een vordering is die ik wettelijk schuldig ben, dan zou ik deze graag willen voldoen zodra er duidelijkheid is hierover en zodra ik de volgende document(en) van u ontvangen heb:

Met kennisgeving:
dat Ik de volgende stuk(ken) van u wens te ontvangen:

1 Een kopie van een wettelijk bindend contract van u en eiseres, n.l. de authentieke - of onderhandse acte waaruit onomstotelijk blijkt dat eiseres deze vordering heeft gecedeerd. (openbare- of stille cessie, de debitor cessus kan op grond van art. 3:94 lid 4 BW  om nadere informatie vragen)                                                                                                           
Door de akte dient de daarbij te leveren vordering voldoende te zijn bepaald.
In het geval van meerdere cessionarissen, bewijs van “the perfected chain of title”.

Art. 6:37 BW geeft recht op opschorting van betaling als er hier geen duidelijkheid is.


2 Is hier geen sprake van cessie maar van bevoegdheid, dan doe ik hierbij een verzoek voor bewijs van deze, (kopie contract met handtekeningen van beide partijen, of anders schriftelijke melding van eiseres aan mij) zodat ik zonder enige twijfel kan vaststellen dat u gemachtigd bent om voor eiseres te handelen. BW. Artikel 3:71 lid 1

Dit om in een geval van conflict een beroep op art. 3:61 lid 2 BW (gerechtvaardigd vertrouwen) te kunnen doen. (Hoge Raad het arrest ING/Bera Holding (LJN: BK7671))

In het geval dat eiseres niet wil/kan meewerken aan dit redelijk verzoek,  zou er sprake kunnen zijn van:
Schuldeisersverzuim.
(hierbij moet in acht genomen worden dat de schuldenaar niet kan nakomen zonder het   gerechtvaardigd vertrouwen zoals hierboven vermeld)
 Gedurende het verzuim van de schuldeiser is deze niet bevoegd maatregelen tot executie te nemen BW. Artikel 6:623 Het verzoek (2) houdt ook in, een bewijsstuk waaruit ik kan vaststellen dat u, de vlees en bloed persoon met wie ik deze correspondentie voer, als vertegenwoordiger voor <incassobureau naam> handelt en mag tekenen. Hierbij refereer ik weer naar het gerechtvaardigd vertrouwen zoals in (2) vermeld.

4 Om onnodige correspondentie te voorkomen verzoek ik u hierbij ook toe te voegen:
Een heldere specificatie van de zogenaamde schuld, kopieën van alle relevante facturen en  correspondentie van beide partijen die gevoerd is met eiseres in verband met deze vermeende schuld.

Is er geen overtuigend bewijs van bevoegdheid of cessie, dan zal ik ook moeten concluderen dat eiseres heeft gehandeld in strijd met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Een melding hiervan zal doorgeven worden aan het CBP.

U kunt er ook voor kiezen verder van de zaak af te zien. U hoeft dan niet te reageren.
In het geval dat u deze zaak wil doorzetten verwacht ik dat u de gevraagde documentatie binnen een  termijn van 14 dagen aan mij doet toekomen.

In het geval dat u ondanks mijn verzoek, in alle redelijkheid opgesteld, weigert om buiten rechte tot een oplossing te komen en overgaat tot rauwelijks dagvaarden, moet u er  rekening mee houden dat indien de proceskosten zijn veroorzaakt door onrechtmatig procederen,  ik de rechter zal verzoeken eiseres te veroordelen in de vergoeding van de gehele schade die ik als gevolg van die procedure heb geleden.

Kennisgeving aan  Agent/Vertegenwoordiger is kennisgeving aan  Achterman.
Kennisgeving aan de Achterman is kennisgeving aan  Agent/Vertegenwoordiger.


Qui tacet, consentit

Onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkenning,

teken ik,


Hoogachtend, <>
Adres <>
Datum<>

De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

sacredfour

#8
De incassobrief heeft bij mij en anderen al vele tienduizenden euro,s bespaard. Misschien zijn dit ondertussen wel meer dan honderdduizend! Erken dus nooit een schuld voordat je de juiste gegevens hebt ontvangen van het incassobureau.
Wacht dus even voordat je de brief van Buster verstuurt.
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Buster

Sacredfour, heb ik wel een vraag aan de hand van deze situatie.

In dit geval was er al een incassotraject opgestart met een betalingsregeling.
Er is dus al een erkenning geweest.
Het doel van San is om de regeling te hervatten.

Is in zo'n geval het niet erkennen ook nog een goede strategie?

sacredfour

Dat klopt buster, maar de vordering is wel doorgegeven van Gothia naar Yards als ik het goed begrijp.  Dit geeft je in principe een nieuwe kans om voor opheldering te vragen. Bij mij is zoiets ook ooit voorgekomen. Er was al een betaal regeling met een vorig incassobureau. Het nieuwe incassobureau had niet alle gegevens en heeft de vordering moeten laten gaan na het ontvangen van de incassobrief.
Ook na erkenning van de schuld kan je bezwaar maken, alhoewel dit moeilijker is. Ik gebruik dan ook de term "voortschrijdend inzicht" omdat je ten tijde van het aangaan van een betalingsregeling niet op de hoogte was van alle feiten. 
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

San

Bedankt voor jullie reacties!!!

Heb alles even bij elkaar gezocht, maar in zoverre kan ik nergens achter halen dat gohtia incassokosten in rekening hebben gebracht. Dus dat zou betekenen dat Yards dat wel mag doen nu? En heb nu al 10 keer die brief met betalings overeenkomst gelezen. Maar snap die taal van hun gewoon niet. Zou ik zelf het bedrag in moeten vullen wat ik zou willen aflossen? Aangezien in de brief en de overeenkomst beide 0,00 staat? Kan ook niets op Google erover vinden hoe hun te werk gaan. En idd het is een bedrag lager dan 2500 euro. Maar door hun kosten weer opgelopen naar over de 600 euro terwijl ik al 550 euro heb afbetaald. Daaraan kan je dus zien dat mijn wil er altijd is geweest..... Zit nu echt van wat moet ik doen want die overeenkomst moet binnen 2 dagen terug gestuurd worden. Nu scheelt dat de Pasen er tussen zit dat geeft me iets meer speling..

sacredfour

San, de 0,00 is inderdaad het vakje dat je zelf moet invullen.
Wacht daar nog even mee. Stuur de incassobrief! In geval dat ze alle vragen duidelijk beantwoorden kan je het formulier altijd nog opsturen.
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.