abn amro/lindorff/flanderijn, met wie nu te maken?

Started by Pietje, Apr 17, 2014, 06:16 AM

Previous topic - Next topic

Pietje

vooraf info: aantal jaar geleden letterlijk van ene op andere maand werkeloos en ww was helft van inkomsten doordat baan wisseldiensten had.Stom genoeg (ja achteraf) denk je dan niet gelijk aan handelen, echter niet zomaar werk etc, achterstanden en door bijkomende kosten beland je HEEL snel achter veel feiten. Ja, daar zat ik fout, ook door maar letterlijk achter al die incasso bureaus aan te lopen, je weet eerst niet beter.
(Naar mijn idee kom je veel meer in de problemen juist door al die kosten, maar goed, terzijde)   Ook onze hyptheek, in eerste instantie kreeg ik te maken met Solveon. Echter naar niet al te lange tijd geen berichten, achterstand was telkens niet zo hoog, maar kreeg toen al rare bedragen. Je blijft achter feiten aanhobbelen. Toen ineens kwam Lindorff om de hoek. Betaalafspraak gemaakt en in oktober kreeg ik een brief: Uw achterstand bedraagt nog 200 euro.  Kon echter in de maand erna niet voldoen aan hypotheek en die achterstand. vanaf november wel weer mandbedrag overgemaakt (in ons geval 675 euro) vervolgens nog 1 maand niet kunnen voldoen aan lasten (geen onwil maar belastingdienst schijft af zonder naar enige voet te kijken en je wilt aan afspraken elders voldoen en naar je idee is achterstand niet zo groot) 

Echter kort geleden een brief van Flanderijn, kosten zijn nu ineens zo'n 5000 euro. Na navraag bleken zij namens lindorff te handelen. Bij Lindorff schijnt het bedrag 4700 euro te zijn, bij Flanderijn ruim 5000. Gerekend vanaf oktober achterstand 200 euro (in hun brief toen), je vraagt je dan af waar weer eens die kosten vandaan komen.
Op zelfde moment kreeg ik een bezoek van ene meneer van Debivisit, die namens Lindorff kwam (ik had toen al contact met Flanderijn gehad) en die meneer was schijnbaar nog verbaast ook dat ik verbaast was en hij verbaast bij het noemen van Flanderijn... maar ik moest mevrouw Seijdel bellen van Lindorff, kreeg ik alle antwoorden (NOT). Deze mevrouw was niet meest vriendelijke, gaf ook geen antwoorden op mijn vraag hoe bedrag ontstaan is en dreigt met loonbeslag, terug naar AF dan voor ons. wil best meewerken, maar wel mag het menselijk??  Ik stelde voor verzekering af te kopen, ging ze niet mee accoord omdat ZIJ zekerheid wilde dat ZIJ nog wat achter de hand te hebben, zoiets. HUH? Zij? Letterlijk: Ik wil nog wat achter de hand hebben...  Ik weet dat ik niet altijd voldaan heb, maar ik kom telkens weer tegen torenhoge kosten aan waar ik geen antwoord op krijg.

Ik stuur wel degelijk een brief naar de bank voor opties voor afkoop verzekering en of het nut heeft. Maar ik wil vooral weten wat ik het beste kan doen om de boel nog te snappen en niet het gevoel te hebben het volgende lam naar de slachtbank te zijn. Want zo word je wel behandeld..... Ze ging al niet accoord met betaalvoorstel aan Flanderijn voor die deze al kregen, 400 euro per maand boven normale bedrag. Baal er gewoon van, met eigen huis heb je geen recht op veel hulp, we hebben al veel dingen afgehandeld en als je denkt de boel weer beetje op rij te krijgen.....DEUR!

sacredfour

Pietje, lees de andere topics in dit forum over ABN AMRO,Lindorff en Solveon.
Voordat je betalingsafspraken gaat maken, stuur eerst de incassobrief. Ik heb nu een aangepaste versie:
Pas de roodgekleurde tekst aan.
Quote<adres incassobureau>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Betreft <laatste referentie incassobureau>

Geachte heer, mevrouw,

Culpa est immiscere se rei ad se non pertinenti

Is er geen verbintenis tussen uw bedrijf en ondergetekende, door cessie of vertegenwoordigingsbevoegdheid van eiseres, dan is er geen contract tussen ons. Elke poging van uw bedrijf om ondergetekende te benaderen is een poging om een verbintenis te scheppen. In dat geval dient u rekening te houden met mijn algemene voorwaarden.

Er is geen mededeling gedaan van cessie of vertegenwoordigingsbevoegdheid door  eiseres.

Ook zijn er een aantal zaken besproken met <originele schuldeiser>, hierna te noemen eiseres, waarvan u geen kennis schijnt te hebben. Het is o.a. daarom dat ik uw bevoegdheid in deze zaak betwist.

Ik verzoek u om mij in deze zaak uitsluitend schriftelijk mededelingen te doen. Ik geef uw organisatie geen toestemming om mij per telefoon te benaderen. Mocht u ondanks deze waarschuwing dit verzaken, dan kan ik niks anders dan dit zien als bedreiging,  intimidatie en afpersing,  met de bedoeling mij psychisch nadeel toe te brengen.  In dat geval zal ik stappen moeten ondernemen om u strafrechtelijk te laten vervolgen, ( Art.285b) en een procedure starten voor schadevergoeding (art 6:106 BW ). Daarbij zal ik de publiciteit zoeken teneinde verdere ruchtbaarheid te geven aan uw handelswijze.

In het geval dat er een vordering is die ik wettelijk schuldig ben, dan zou ik deze graag willen voldoen zodra er duidelijkheid is hierover en zodra ik de volgende document(en) van u ontvangen heb:

Met kennisgeving:
dat Ik de volgende stuk(ken) van u wens te ontvangen:

1 Een kopie van een wettelijk bindend contract van u en eiseres, n.l. de authentieke - of onderhandse acte waaruit onomstotelijk blijkt dat eiseres deze vordering heeft gecedeerd. (openbare- of stille cessie, de debitor cessus kan op grond van art. 3:94 lid 4 BW  om nadere informatie vragen)                                                                                                           
Door de akte dient de daarbij te leveren vordering voldoende te zijn bepaald.
In het geval van meerdere cessionarissen, bewijs van “the perfected chain of title”.

Art. 6:37 BW geeft recht op opschorting van betaling als er hier geen duidelijkheid is.


2 Is hier geen sprake van cessie maar van bevoegdheid, dan doe ik hierbij een verzoek voor bewijs van deze, (kopie contract met handtekeningen van beide partijen, of anders schriftelijke melding van eiseres aan mij) zodat ik zonder enige twijfel kan vaststellen dat u gemachtigd bent om voor eiseres te handelen. BW. Artikel 3:71 lid 1

Dit om in een geval van conflict een beroep op art. 3:61 lid 2 BW (gerechtvaardigd vertrouwen) te kunnen doen. (Hoge Raad het arrest ING/Bera Holding (LJN: BK7671))

In het geval dat eiseres niet wil/kan meewerken aan dit redelijk verzoek,  zou er sprake kunnen zijn van:
Schuldeisersverzuim.
(hierbij moet in acht genomen worden dat de schuldenaar niet kan nakomen zonder het   gerechtvaardigd vertrouwen zoals hierboven vermeld)
 Gedurende het verzuim van de schuldeiser is deze niet bevoegd maatregelen tot executie te nemen BW. Artikel 6:623 Het verzoek (2) houdt ook in, een bewijsstuk waaruit ik kan vaststellen dat u, de vlees en bloed persoon met wie ik deze correspondentie voer, als vertegenwoordiger voor <incassobureau naam> handelt en mag tekenen. Hierbij refereer ik weer naar het gerechtvaardigd vertrouwen zoals in (2) vermeld.

4 Om onnodige correspondentie te voorkomen verzoek ik u hierbij ook toe te voegen:
Een heldere specificatie van de zogenaamde schuld, kopieën van alle relevante facturen en  correspondentie van beide partijen die gevoerd is met eiseres in verband met deze vermeende schuld.

Is er geen overtuigend bewijs van bevoegdheid of cessie, dan zal ik ook moeten concluderen dat eiseres heeft gehandeld in strijd met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Een melding hiervan zal doorgeven worden aan het CBP.

U kunt er ook voor kiezen verder van de zaak af te zien. U hoeft dan niet te reageren.
In het geval dat u deze zaak wil doorzetten verwacht ik dat u de gevraagde documentatie binnen een  termijn van 14 dagen aan mij doet toekomen.

In het geval dat u ondanks mijn verzoek, in alle redelijkheid opgesteld, weigert om buiten rechte tot een oplossing te komen en overgaat tot rauwelijks dagvaarden, moet u er  rekening mee houden dat indien de proceskosten zijn veroorzaakt door onrechtmatig procederen,  ik de rechter zal verzoeken eiseres te veroordelen in de vergoeding van de gehele schade die ik als gevolg van die procedure heb geleden.

Kennisgeving aan  Agent/Vertegenwoordiger is kennisgeving aan  Achterman.
Kennisgeving aan de Achterman is kennisgeving aan  Agent/Vertegenwoordiger.


Qui tacet, consentit

Onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkenning,

teken ik,


Hoogachtend, <>
Adres <>
Datum<>

De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Pietje

Lees het nog even een keer, ik had al contact met hen, dus in feite schuld erkent, zoiets.  Dus ik denk niet dat die standaard brief nog iets doet? En het is gewoon een feit, ik had achterstand, maar dat die in oktober 200 euro was en met erna nog wel paar keer niet kunnen voldoen. Mijn frustratie is meer dat die mevrouw niet wil vertellen waar de kosten uit bestaan en maar hamert op dat we wanbetalers zijn. Ons maand bedrag is pakweg 650 euro aan hypotheek en al paar keer meegemaakt nu dat na korte tijd je ineens duizenden euro's als achterstand ziet en nooit antwoord krijgt in feite hoe en waar ze die zien/vandaan halen.

ook het feit dat ik optie aanhaalde van afkopen van risico overlijdings verzekering, die mevrouw zei dat ze daar niet mee akkoord zou gaan anders had ze niets achter de hand. Uhmm..huh? Die verzekering is afgesloten bij hypotheek, bij overlijden of behalen van 65 jaar. dus enige die akkoord kan geven is bank toch? 

dus...lijkt mij, ookal zou die mevrouw ons uit ons huis zetten, dan nog toch geen enkel recht op die spaar/risico verzekering ten eerste al? srry als ik van links naar rechts ga en achteruit, lange tijd teveel gaten op lopen vullen, sinds enige tijd enige orde op zaken aan het stellen, aardig wat weggewerkt, maar paar zaken tegelijk nu ineens, lijkt wel of ze samenspannen...
ik dacht weer beetje te kunnen slapen, foutje...


Pietje

overigens, via Flanderijn, eiseres abn amro, kreeg ook copieen koopactes etc, dus ik denk dat ze hier meelezen, zoiets

sacredfour

Pietje ook al heb je de schuld erkent en betalingen gedaan, dan nog kan je de brief sturen. Gebruik dan de term”voortschrijdend inzicht” Bij mijn schuld met de ABN AMRO had ik al meer dan de helft afgelost, en het was al een paar jaar verder voordat ik de incassobrief stuurde. Zonder de akte van cessie hebben ze geen zaak!
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.