Huurverhoging

Started by Kaatje, Apr 16, 2014, 12:47 PM

Previous topic - Next topic

Kaatje

Gister kreeg ik post over de huurverhoging per 1 juli 2014.
Voor inkomens tot â,¬ 34.086 is dit 2,5 % (max. toegestane huuraanpassing is 4%). Voor inkomens van â,¬ 34.086 tot â,¬ 43.603 is dit 3,5% (max. toegestane huuraanpassing is 4,5%) en boven â,¬ 43.603 is dit 5% (max. toegestane huuraanpassing is 6,5%).

Nu heb ik met de woningbouw gebeld, omdat mijn inkomen zodanig gedaald is in 2013 en tot nu toe ook in 2014, dat ik niet boven de â,¬ 34.086 uitkom. De huurverhoging die ik nu krijg is 3,5%. Ik heb echter begrepen van de woningbouw dat ik geen bezwaar kan indienen (kan het wel doen, maar het wordt dan niet ingewilligd) omdat de huurverhoging beneden de maximale toegestane huuraanpassing van 4% blijft. Alleen de inkomens boven â,¬ 43.603 in 2012 die een inkomensdaling hebben gehad, kunnen een bezwaar indienen om een lager percentage huurverhoging toe te laten passen.

De verhogingen zullen ongetwijfeld bij andere woningbouwverenigingen anders zijn. Maar mijn woningbouwvereniging komt er zo wel makkelijk van af.

De huurverhoging betekent voor mij ook dat ik per 1 juli 2014 niet meer onder de huurtoeslagengrens uitkom. Niet dat ik met mijn inkomen er voor in aanmerking kom, maar je zal er maar wel afhankelijk van zijn!

Ik wilde dit toch even met jullie delen.

Buster

Kaatje, misschien kun je hier iets mee.

http://www.huurcommissie.nl/

Door de verhoging mag de huur idd boven de â,¬699 uitkomen.
Er zijn wel plannen in de maak om dit aan banden te leggen.
Ik hoop voor je dat die plannen er op tijd komen.

Kaatje

Hoi Buster, dank je wel voor de link! Ik ga dat eens bestuderen. Vaak is het zo dat ik het 1e half jaar onder de grens zit en de 2e helft van het jaar er net een paar euro boven. Denk dat meer huurders er zo bij zitten. Ook denk ik dat meer mensen in die middelste categorie zaten in 2012 en in 2013 in de laagste categorie en die niet veel kunnen doen aan de huurverhoging.

Lizayra

Hier dezelfde situatie. Betaal nu 697 dus zit er net onder, straks na de huurverhoging weer net er boven denk ik (heb nog geen bericht).
Las van de week ergens dat ze de grens een paar jaar willen bevriezen, dan kom ik er helemaal niet meer onder vrees ik.

Nu komen we met ons inkomen niet in aanmerking voor huurtoeslag, maar zou toch fijn zijn om de optie achter de hand te hebben mocht het ooit wel nodig zijn.

Kaatje

Lizayra, in mijn situatie kom ik in 2014 wel onder de grens qua inkomen voor de huurtoeslagengrens, mits er niets veranderd aan mijn situatie. Dus wel iets om rekening mee te houden.

Bezwaar

#5
Je hoeft niets te "slikken" je kan ook in opstand komen.
Protesteer tegen de huurprijsexplosie

De verhuurder doet u een voorstel voor huurverhoging (u krijgt deze voor 1 mei in de bus). Dit voorstel mag u weigeren door de huurverhoging niet te betalen. Op die manier maakt u bezwaar tegen de huurverhoging. Het niet betalen van de voorgestelde huurverhoging is een wettelijk recht  (zie Burgerlijk Wetboek).

OPROEP: BETAAL DE HUURVERHOGING NIET

Wij hebben genoeg van het lijdzaam afwachten. We kunnen praten wat we willen, maar blijkbaar luisteren verhuurders alleen maar als je ze in de portemonnee raakt. Laten we dat dan ook doen: we roepen alle huurders om de huurverhoging niet te betalen.
Start deze actie lokaal, verzamel zoveel mogelijk mensen en leg het voor aan je huurdersraad/vereniging

SAMEN STERK!

Aangepast door de moderator. Link niet toegestaan, geplaatst zonder overleg met forumbeheer.

Buster

Hoi Bezwaar, welkom op het forum.

Kun je iets meer uitleggen,...
Op een forum voor mensen met schulden vindt ik dit nou niet zo'n verstandig advies.

peter

QuoteHet niet betalen van de voorgestelde huurverhoging is een wettelijk recht  (zie Burgerlijk Wetboek).

Welk wetboek, welke titel, welk hoofdstuk en welke paragraaf ?

Daarnaast staan wij het plaatsen van dergelijke links (zonder overleg) niet toe.
Peter
Administrator Forumsacredfour

In wetboek7, bijzondere overeenkomsten kunnen we hier meer over lezen.
Lees boek 7:252 BW en ga door tot 253
De verhuurder doet een voorstel. Hier kan je wel degelijk bezwaar tegen maken.
misschien kan Bezwaar hier meer uitleg over geven.
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Kaatje

Sacredfour, dank je wel voor de verdere toelichting.

Wat ik me wel afvroeg is of er een reële kans is dat ze het bezwaar tegemoet gaan komen. Ik ga morgen verder lezen.
Ik leer weer zoveel bij hier. Dank jullie wel!

jan

Die zie je hier waarschijnlijk niet terug. Alleen link verspreiden en door naar het volgende forum.
Jan (een Ex-schuldige)

"Leven met schulden is zwaar, je staat er mee op en je gaat er mee naar bed."

Ik ben een christen en lid van de meest christelijke partij van Nederland (De SP !!!)

Moderator

sacredfour

Ik ben niet zo thuis met  huurrecht. Om de wetteksten te lezen en ze ook te begrijpen, gaat veel tijd inzitten, ook al omdat er steeds referenties zijn naar eerdere teksten. Om maar te roepen “niet betalen”zonder dat je precies weet wat je doet is denk ik niet zo’n goed idee.
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Buster

@ SF Met dank voor de nummers,.... ;)

QuoteArtikel 252

1. Een voorstel tot wijziging van de huurprijs moet tenminste twee maanden voor de voorgestelde dag van ingang van de wijziging schriftelijk worden gedaan.

2. Het in lid 1 bedoelde voorstel dient te vermelden:

a. de geldende huurprijs;

b. het percentage of het bedrag van de wijziging van de huurprijs;

c. de voorgestelde huurprijs;

d. de voorgestelde dag van ingang van de voorgestelde huurprijs;

e. de wijze waarop en het tijdvak waarbinnen de huurder, wanneer hij bezwaren heeft tegen het voorstel, daarvan kan doen blijken, en de gevolgen die deze onderafdeling verbindt aan het niet doen blijken van bezwaren.

3. Voor het doen van een voorstel tot verlaging van de huurprijs dient gebruik te worden gemaakt van een krachtens artikel 47 lid 1 onder c van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte vastgesteld formulier.

4. Indien een overeenkomst tot wijziging van de huurprijs tot stand komt naar aanleiding van een voorstel daartoe, dat niet voldoet aan lid 1 en lid 2 aanhef en onder b, d of e dan wel aan het in lid 3 bepaalde, blijft de voordien geldende huurprijs verschuldigd, tenzij blijkt dat degene tot wie het voorstel was gericht niet door het verzuim is benadeeld.

Kaatje, jij gaf al aan dat de verhuurder bij voorbaat heeft gezegd dat bezwaar maken geen zin had. Heb je dat zwart op wit in de brief staan?
Als ik artikel 4 goed begrijp moet je in staat worden gesteld om bezwaar te kunnen maken anders is de huurverhoging niet geldig.

QuoteArtikel 253

1. Indien de huurder voor het tijdstip waarop de verhoging van de huurprijs blijkens het voorstel had moeten ingaan, schriftelijk verklaart met het voorstel van de verhuurder niet in te stemmen, kan de verhuurder tot zes weken na dat tijdstip onder overlegging van een afschrift van dat voorstel en van voornoemde verklaring van de huurder de huurcommissie verzoeken uitspraak te doen over de redelijkheid van het voorstel. Indien de verhuurder een voorstel als bedoeld in artikel 252a lid 1 heeft gedaan, en de verklaring, bedoeld in de eerste volzin, betrekking heeft op het huishoudinkomen, verzoekt de verhuurder aan de inspecteur om een tweede verklaring als bedoeld in artikel 252a lid 4. Indien een verzoek als bedoeld in de eerste volzin wordt gedaan, legt de verhuurder daarbij tevens de tweede verklaring over.

2. De huurder kan de huurcommissie binnen drie maanden na het in lid 1 eerste volzin bedoelde tijdstip verzoeken uitspraak te doen over de redelijkheid van het voorstel, indien:

a. hij noch vóór het in lid 1 eerste volzin bedoelde tijdstip de daar bedoelde schriftelijke verklaring doet, noch door het betalen van de voorgestelde huurverhoging doet blijken met die verhoging in te stemmen, en

b. de verhuurder hem binnen zes weken na het in lid 1 eerste volzin bedoelde tijdstip bij aangetekend schrijven nogmaals van het voorstel in kennis heeft gesteld, waarbij een afschrift van het voorstel is gevoegd, en hij met het voorstel tot huurverhoging niet instemt.
De huurder legt bij dit verzoek een afschrift over van het voorstel, van dat schrijven en, indien de verhuurder een voorstel als bedoeld in artikel 252a lid 1 heeft gedaan en het huishoudinkomen voorwerp van geschil is, gegevens met betrekking tot dat huishoudinkomen. Lid 1 derde volzin is van overeenkomstige toepassing.

3. De huurder wordt geacht de voorgestelde verhoging van de huurprijs met ingang van de in het voorstel genoemde datum van ingang met de verhuurder te zijn overeengekomen indien hij, na ontvangst van het in het tweede lid bedoelde schrijven, niet binnen drie maanden na die datum van ingang een verzoek tot de huurcommissie heeft gericht.

4. Indien de huurder het in het tweede lid bedoelde verzoek doet, stelt de huurcommissie de verhuurder daarvan onverwijld in kennis.

5. Indien de verhuurder een voorstel als bedoeld in artikel 252 lid 1 aanhef of artikel 252a lid 1 bij aangetekend schrijven heeft gedaan, kan hij, indien voldaan is aan lid 2 onder a, binnen zes weken na het in lid 1 eerste volzin bedoelde tijdstip de huurcommissie verzoeken uitspraak te doen over de redelijkheid van het voorstel. De verhuurder legt bij dit verzoek een afschrift over van het voorstel en een bewijs van aangetekende verzending.

Hier lees ik bij 2a,.. dat als je bezwaar maakt je niet de verhoging moet betalen omdat dat een blijk is van instemming. Maar, dan moet je dus wel de hele procedure volgen om bezwaar te maken.
Dus gewoon pats boem niets betalen kan je nog lelijk duur komen te staan.

(en als zelfs SF zegt dat het geen goed idee is,.. ;) )

Kaatje

Buster, ze hadden het telefonisch gezegd, dat bezwaar indienen geen zin had, omdat ze onder de maximale huurverhogingspercentage zijn gaan zitten. Ik ga morgen als ik wat wakkerder ben alles even goed lezen :) Ik zal ook nooit zomaar uit het niets de huurverhoging gaan betalen. Dat is gewoon vragen om problemen. Problemen die iemand met schulden, dus ook ik, er niet extra bij wil hebben.

sacredfour

 kaatje je kan meer info op deze site vinden:
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurwoning/huurverlaging

je schrijft:
QuoteGister kreeg ik post over de huurverhoging per 1 juli 2014.
Voor inkomens tot â,¬ 34.086 is dit 2,5 % (max. toegestane huuraanpassing is 4%)
Waarom zou die 2,5% dan niet voor jouw gelden? 

Ik denk dat je ook een huurverlaging kan aanvragen omdat het (gezamenlijk) inkomen van 2013 ook onder de â,¬ 34.086 viel.
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.