Belangrijke uitspraak over Incassokosten

Started by Buster, Mar 12, 2014, 03:03 PM

Previous topic - Next topic

Buster

De rechtbank in Arnhem heeft een uitspraak gedaan over de vraag wanneer er incassokosten gerekend mogen worden.

Op 7 oktober verscheen er het BKG rapport van het Landelijk Orgaan Vakinhoud Civiel en Kanton (LOVCK) een soort rapport Voorwerk II, waarin staat beschreven wanneer er extra kosten gerekend mogen worden en allerlei andere zaken die gaan over incasso.
Daar staat in dat er behalve de 14 dagen brief, nog een handeling moet worden gepleegd door de schuldeiser voordat de maximale incassokosten gerekend kunnen worden.

De rechtbank in Arnhem en Leeuwarden oordeelde in een eerdere zaak ander. Daarom is er een vraag gesteld door de rechtbank Arnhem aan de Hoger Raad om tot een uitspraak te komen, wat is juist?
Tot dat die uitspraak er is wordt vastgehouden aan het rapport waar in staat dat een schuldeiser naast de 14 dagen brief nog minimaal een handeling moet plegen voordat de maximale kosten gerekend kunnen worden. Dat kan dus ook zijn een extra brief, een telefoontje, een email.

Link naar het BKG rapport
http://www.rechtspraak.nl/Procedures/Landelijke-regelingen/Sector-civiel-recht/Documents/Rapport-BGK-integraal.pdf

Link naar het nieuwsbericht op Rechtspraak.nl
http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Gelderland/Nieuws/Pages/Rechtbank-Gelderland-handelt-volgens-rapport-BGK-integraal-bij-beoordeling-buitengerechtelijke-incassokosten.aspx

Incasso_deskundige

UPDATE:

Inmiddels heeft de Hoge Raad zich gebogen over de berekening/verschuldigdheid van incassokosten onder de "nieuwe" regeling (geldend voor vorderingen opeisbaarheid na 1 juli 2012).

Op 13 juni 2014 heeft de Hoge Raad hieromtrent een uitspraak gedaan met een beslissing die luidt:
Quote- beantwoordt de prejudiciële vraag aldus dat art. 6:96 lid 6 BW aldus moet worden uitgelegd dat, indien de schuldeiser in redelijkheid tot het verrichten van incassohandelingen is overgegaan en de daarin genoemde veertiendagenbrief aan de consument-schuldenaar heeft gestuurd, bij uitblijven van de betaling binnen de termijn van veertien dagen de in het Besluit genormeerde vergoeding voor buitengerechtelijke incassohandelingen door de consument-schuldenaar verschuldigd wordt, zonder dat de schuldeiser gehouden is daartoe nog nadere incassohandelingen te verrichten;

Hierbij ook de link naar de uitspraak:
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2014:1405

Er is dus geen extra incassohandeling (meer) nodig!!!
Je kunt niet iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen.