bewijs van bevoegdheid ?

Started by zomerzon, Jan 29, 2014, 11:52 AM

Previous topic - Next topic

zomerzon

#30
dank voor de tekst sacredfour !

Ik vind zeker de 2 laatste reacties ook niet erg professioneel, maar ik heb ook niet echt eerdere ervaringen met een incassobureau, eerdere schulden heb ik uiteindelijk bij het eerste contact al geregeld, dus ik weet niet zo goed wat te verwachten.
De reacties geven mij het gevoel dat ze een erkenning uitlokken en dat ze willen intimideren.
Ik meen ergens te hebben gelezen dat het niet is toegestaan om te dreigen met acties die vervolgens niet worden ondernomen. Net zoals je ook niet mag spreken over bevoegdheden die er niet zijn.

QuoteEen stuitingbrief moet aangetekend verzonden worden om effect te kunnen hebben. Als dat zo is moeten ze hier bewijs van hebben
Stel een ib stuurt een aangetekende brief en deze kan niet worden afgeleverd en wordt ook niet op het postkantoor afgehaald omdat de persoon er niet meer woont en dus hier niets van weet.
Dan gaat deze brief retour en heeft het incassobureau toch bewijs, of niet.


sacredfour

QuoteStel een ib stuurt een aangetekende brief en deze kan niet worden afgeleverd en wordt ook niet op het postkantoor afgehaald omdat de persoon er niet meer woont en dus hier niets van weet.
Dan gaat deze brief retour en heeft het incassobureau toch bewijs, of niet.
Of in een ander geval, een nieuwe bewoner stuurt een ontvangen brief retour met mededeling geadresseerde is niet woonachtig. De brief komt dan ook retour, is dit dan een geldend bewijs ?
Als de aangetekende brief retour komt is er bewijs dat de eiser stuiting heeft aangegeven. Als dat niet op de goede plaats van bestemming komt omdat je geen adres wijziging heb doorgegeven, is dat jouw probleem. Stuiting heeft plaatsgevonden.

QuoteVolgens mij valt dreigen met een deurwaarder daar dan toch ook onder of begrijp ik het verkeerd ?
Iemand een idee..?

Dreiging met een deurwaarder wordt door de rechter niet gezien als onnodig dreigen (BW. Artikel 3:13)

Quotedank voor de tekst sacredfour !
Is dit het enige dat ik als reactie zou moeten geven of zijn er nog adviezen om toe te voegen ?
Heb je je brief al; verstuurd, dan zou ik het daar voorlopig bij houden.
Laat je niet intimideren door hun dreigingen!

De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

zomerzon

dank weer sacredfour, de e-mail met verwijzing naar de rauwelijks dagvaarden is zojuist verzonden.
en ik doe mijn best om me niet te laten intimideren ;) thx ")

nog even terugkomende op de stuiting, de aangetekende brief is me duidelijk.
Voorts heb ik ook begrepen dat er via e-mail gestuit zou kunnen worden indien daar een reactie op volgt, zoals in mijn geval. Zo meen ik het te hebben begrepen althans.

Maar hoe zit het met als een nieuwe bewoner een brief ontvangt die niet aangetekend is en deze  retour stuurt met mededeling  dat de geadresseerde niet meer woonachtig is op dat adres. De brief komt dan ook retour, is dit dan ook een geldend bewijs ?
zomerzon

Op mijn laatste verstuurde bericht
QuoteIn het geval dat u ondank mijn verzoek, in alle redelijkheid opgesteld, weigert om buiten rechte tot een oplossing te komen en overgaat tot rauwelijks dagvaarden, moet u er  rekening mee houden dat indien de proceskosten zijn veroorzaakt door onrechtmatig procederen,  ik de rechter zal verzoeken eiser te veroordelen tot vergoeding van de gehele schade die ik als gevolg van die procedure heb geleden.
(deze ochtend) kwam onderstaande reactie

Geachte heer, mevrouw,
U heeft aangegeven niet tot betaling over te zullen gaan. Van rauwelijks dagvaarden is derhalve geen sprake.

Hetgeen u als verweren tracht aan te voeren is op geen enkele wijze gestoeld op enig feit en getuigt daarnaast ook nog van een subjectieve rechtsopvatting.

Door de aanhoudende onrechtmatige betalingsweigering rest ons geen andere mogelijkheid dan over te gaan tot dagvaarden. Zeker nu wij u meermaals de kans hebben geboden om tot een minnelijke regeling te komen.

Daarnaast hebben wij moeten constateren dat u zich niet gelegen wenst te laten liggen aan de door ons geproduceerde onderbouwende stukken en dat u zich niet wenst aan te trekken van de feiten en omstandigheden van het dossier.

Het lijkt ons derhalve zinvol dat de rechter zich hierover uitspreekt zodat er daarna van uw zijde geen enkel misverstand meer kan bestaan ten aanzien van ons vorderingsrecht. Alsmede dat nakoming is verzekerd omdat wij doormiddel van beslag een betrouwbare en gestructureerde aflossing zullen kunnen bewerkstelligen.

Mocht u toch nog tot een minnelijke regeling wensen te willen komen, dan bent u daartoe uitgenodigd. Deze zal echter altijd onder voorbehoud zijn van het te verkrijgen vonnis en de executie daarvan met alle ons ter dienste staande middelen.

Wel kan ik u bevestigen dat wij zeker eerder genegen zullen zijn tot enige terughoudendheid als u nu een aanvang neemt met het doen van aflossingen. Laat u dit na, dan zal er na het verkrijgen van het vonnis bijzonder weinig ruimte zijn voor enige tegemoetkoming. Maar dat had u waarschijnlijk zelf ook al bedacht.

Er op vertrouwende u nogmaals voldoende te hebben kunnen informeren, verblijf ik,


In de letterlijke tekst van BW staat
QuoteVerklaringen, door een gevolmachtigde afgelegd, kunnen door de wederpartij als ongeldig van de hand worden gewezen, indien zij de gevolmachtigde terstond om bewijs van de volmacht heeft gevraagd en haar niet onverwijld hetzij een geschrift waaruit de volmacht volgt is overgelegd, hetzij de volmacht door de volmachtgever is bevestigd.

Mag ik concluderen dat de reactie die het IB me stuurde dus ook niet klopt qua inhoud aangezien ik recht heb op de gevraagde documenten volgens de wettekst en ik ook steeds onderteken met
Quoteonder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkenning,
teken ik,
dus dat niet ik maar zij in dit verhaal  niet meewerken
Mijn gevoel zegt dat mijn reactie (met dank aan sacredfour) dus wel indruk heeft gemaakt en dat ze nogmaals (nu professioneler) proberen om een erkenning te krijgen zonder dat zij bewijzen hoeven aan te dragen voor hun vordering. Zit ik zo een beetje goed met mijn gedachten.

Staan er dingen in die ik er nog niet uit heb gehaald en die opmerkzaam zijn ?
alvast en alweer bedankt voor het meedenken :)

sacredfour

Zeker weer zo'n medewerker van het incassobureau die net iets meer weet van rechter dan de gemiddelde persoon. Misschien een opleiding MBO rechten gedaan?

Stuur ze een herinnering van de contractvoorwaarden van Heeleen:

QuoteContractueel is met eiser afgesproken de zaak voor te leggen aan de rechtbank in Nicosia, Cyprus. De rechtbank in Nederland heeft volgens mij dan ook geen bevoegdheid de zaak te behandelen. Zie artikel 6.1 en 6.2 toepasselijk recht en geschillen van de algemene voorwaarden.
Ik zie dan ook de dagvaarding van het Nicosia court in Cyprus met vertrouwen tegemoet.
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

zomerzon

dank voor je reactie sacredfour echter denk ik dat je 2 zaken / post door elkaar haalt ;)

sacredfour

Sorry, zomerzon, ik ben met te veel dingen tegelijk bezig!
Je verzoek voor bewijs van stuiting was redelijk. ook je verzoek voor bewijs van machtiging.
Ik zou nu maar even afwachten.
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

zomerzon

dat idee had ik al sacredfour :)

PietjePaf

De cessionaris (opkoper van een vordering) zal hoe dan ook zijn zaakjes in orde moeten hebben. Denk aan een kopie van een wettelijk bindend contract van de cessionaris en de oorspronkelijke eiser (Denk aan een: authentieke - of onderhandse akte waaruit onomstotelijk blijkt dat eiseres deze vordering heeft verpand).

Kan dit niet worden overlegd, dan kan de debtor cessus (de schuldenaar) op grond van art. 3:94 lid 4 BW hierom vragen. Op grond van art. 6:37 BW heeft de debtor cessus het recht tot opschorting van enige betaling als er hieromtrent geen duidelijkheid is.

Zolang de cessionaris (opkoper van de vordering van eiser) niks kan overleggen of dit weigert zal een beroep op 6:37 BW slagen, totdat e.a. duidelijk is. Kortom, als zij weigeren over de brug te komen met bewijs in de vorm van enige akte, kun je ze hierop wijzen. Vertrouw je de akte zelf niet (wanneer deze is overlegd) kun je hiermee de echtheid laten controleren door een jurist of advocaat.

sacredfour

mise070, we zijn heel blij dat je de forum gebruikers wil helpen. De informatie die je geeft is echter al een tijdje bekent op dit forum door de incassobrief die hier al een paar jaar circuleert.  Zie voorbeeld. Is dit bekende materie voor jouw dan zou je misschien een bijdrage kunnen leveren om deze te verbeteren. Ben je bekent met cessie dan gaat mij interesse vooral uit hoe de situatie is bij securitisatie. Hierover zijn de meningen nogal verschillend en is het moeilijk hier meer inzicht te krijgen.

Quote<adres incassobureau>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Betreft <laatste referentie incassobureau>

Geachte heer, mevrouw,

Culpa est immiscere se rei ad se non pertinenti

Is er geen verbintenis tussen uw bedrijf en ondergetekende, door cessie of vertegenwoordigingsbevoegdheid van eiseres, dan is er geen contract tussen ons. Elke poging van uw bedrijf om ondergetekende te benaderen is een poging om een verbintenis te scheppen. In dat geval dient u rekening te houden met mijn algemene voorwaarden.

Er is geen mededeling gedaan van cessie of vertegenwoordigingsbevoegdheid door  eiseres.

Ook zijn er een aantal zaken besproken met <originele schuldeiser>, hierna te noemen eiseres, waarvan u geen kennis schijnt te hebben. Het is o.a. daarom dat ik uw bevoegdheid in deze zaak betwist.

Ik verzoek u om mij in deze zaak uitsluitend schriftelijk mededelingen te doen. Ik geef uw organisatie geen toestemming om mij per telefoon te benaderen. Mocht u ondanks deze waarschuwing dit verzaken, dan kan ik niks anders dan dit zien als bedreiging,  intimidatie en afpersing,  met de bedoeling mij psychisch nadeel toe te brengen.  In dat geval zal ik stappen moeten ondernemen om u strafrechtelijk te laten vervolgen, ( Art.285b) en een procedure starten voor schadevergoeding (art 6:106 BW ). Daarbij zal ik de publiciteit zoeken teneinde verdere ruchtbaarheid te geven aan uw handelswijze.

In het geval dat er een vordering is die ik wettelijk schuldig ben, dan zou ik deze graag willen voldoen zodra er duidelijkheid is hierover en zodra ik de volgende document(en) van u ontvangen heb:

Met kennisgeving:
dat Ik de volgende stuk(ken) van u wens te ontvangen:

1 Een kopie van een wettelijk bindend contract van u en eiseres, n.l. de authentieke - of onderhandse acte waaruit onomstotelijk blijkt dat eiseres deze vordering heeft gecedeerd. (openbare- of stille cessie, de debitor cessus kan op grond van art. 3:94 lid 4 BW  om nadere informatie vragen)                                                                                                           
Door de akte dient de daarbij te leveren vordering voldoende te zijn bepaald.
In het geval van meerdere cessionarissen, bewijs van “the perfected chain of title”.

Art. 6:37 BW geeft recht op opschorting van betaling als er hier geen duidelijkheid is.


2 Is hier geen sprake van cessie maar van bevoegdheid, dan doe ik hierbij een verzoek voor bewijs van deze, (kopie contract met handtekeningen van beide partijen, of anders schriftelijke melding van eiseres aan mij) zodat ik zonder enige twijfel kan vaststellen dat u gemachtigd bent om voor eiseres te handelen. BW. Artikel 3:71 lid 1

Dit om in een geval van conflict een beroep op art. 3:61 lid 2 BW (gerechtvaardigd vertrouwen) te kunnen doen. (Hoge Raad het arrest ING/Bera Holding (LJN: BK7671))

In het geval dat eiseres niet wil/kan meewerken aan dit redelijk verzoek,  zou er sprake kunnen zijn van:
Schuldeisersverzuim.
(hierbij moet in acht genomen worden dat de schuldenaar niet kan nakomen zonder het   gerechtvaardigd vertrouwen zoals hierboven vermeld)
 Gedurende het verzuim van de schuldeiser is deze niet bevoegd maatregelen tot executie te nemen BW. Artikel 6:623 Het verzoek (2) houdt ook in, een bewijsstuk waaruit ik kan vaststellen dat u, de vlees en bloed persoon met wie ik deze correspondentie voer, als vertegenwoordiger voor <incassobureau naam> handelt en mag tekenen. Hierbij refereer ik weer naar het gerechtvaardigd vertrouwen zoals in (2) vermeld.

4 Om onnodige correspondentie te voorkomen verzoek ik u hierbij ook toe te voegen:
Een heldere specificatie van de zogenaamde schuld, kopieën van alle relevante facturen en  correspondentie van beide partijen die gevoerd is met eiseres in verband met deze vermeende schuld.

Is er geen overtuigend bewijs van bevoegdheid of cessie, dan zal ik ook moeten concluderen dat eiseres heeft gehandeld in strijd met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Een melding hiervan zal doorgeven worden aan het CBP.

U kunt er ook voor kiezen verder van de zaak af te zien. U hoeft dan niet te reageren.
In het geval dat u deze zaak wil doorzetten verwacht ik dat u de gevraagde documentatie binnen een  termijn van 14 dagen aan mij doet toekomen.

In het geval dat u ondanks mijn verzoek, in alle redelijkheid opgesteld, weigert om buiten rechte tot een oplossing te komen en overgaat tot rauwelijks dagvaarden, moet u er  rekening mee houden dat indien de proceskosten zijn veroorzaakt door onrechtmatig procederen,  ik de rechter zal verzoeken eiseres te veroordelen in de vergoeding van de gehele schade die ik als gevolg van die procedure heb geleden.

Kennisgeving aan  Agent/Vertegenwoordiger is kennisgeving aan  Achterman.
Kennisgeving aan de Achterman is kennisgeving aan  Agent/Vertegenwoordiger.


Qui tacet, consentit

Onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkenning,

teken ik,


Hoogachtend, <>
Adres <>
Datum<>

De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.