Volmacht hypotheek verstrekker

Started by JohnD, Jan 02, 2014, 05:34 PM

Previous topic - Next topic

JohnD

Hallo allemaal,

Om z.s.m. Verder te kunnen met mijn SHV/WSNP aanvraag moet de koopwoning die ik samen met mijn ex heb z.s.m. Verkocht worden.

Mijn ex woont al een jaar in de woning en weigert/frustreert al een jaar een spoedige verkoop.
De woning staat inmiddels al ruim 7 maanden te koop (te hoge vraagprijs).

De belangen staan haaks tegenover elkaar.. Zij woont er prima voor de helft van het geld, is werkeloos en zwanger inmiddels en heeft geen haast. Ik wil z.s.m. Door met mijn SHV/WSNP en heb er juist alle baat bij dat de woning verkocht wordt en de rest schuld bekend is.

Inmiddels is er achtstand ontstaan en wil de bank dat wij beiden een volmacht tekenen voor verkoop.
Bank eist eigenlijk volmacht tekenen andrs gaan we loonbeslag leggen. Naast de volmacht willen e dat wij beiden een x bedrag blijven betalen (hierdoor loopt de achterstand nog steeds op).

Ik heb al veel gelezen over volmachten/aktes van cessie en ongunstige volmachten.

Het doel is dus een spoedige verkoop zodat restschuld bekend is en het SHV/WSNP taject door kan gaan.
Desnoods aan te sturen op executie verkoop.

Nu heb ik de volgende volmacht (blanco concept) welke zodirect ingevuld wordt en afgetekend moet worden.

Wat zeggen  de experts over de volgende volmacht:

Volmacht tot verkoop en levering
De ondergetekenden:
naam De heer [INVULLEN] ( geboortedatum: [INVULLEN] )
en
naam Mevrouw [INVULLEN] ( geboortedatum: [INVULLEN] )
hierna individueel en gezamenlijk te noemen: de ‘Volmachtgever’
en
SNS Bank N.V., statutair gevestigd te Utrecht, kantoorhoudende te 3521 BJ Utrecht, Croeselaan 1, hierna te noemen: de ‘Bank’
komen het volgende overeen:
Overwegingen vooraf
- de Volmachtgever is volledig eigenaar van, en daardoor beschikkingsbevoegd met betrekking tot het volgende registergoed:
Het [INVULLEN kantoor/winkelruimte/registergoed/appartementsrecht/recht van erfpacht/woonhuis] [INVULLEN] met [INVULLEN] en bijbehorende grond en toebehoren te [INVULLEN], kadastraal bekend gemeente [INVULLEN], sectie [INVULLEN], nummer [INVULLEN], kadastraal groot [INVULLEN] hectare(n), [INVULLEN] are(n) en [INVULLEN] centiare (n) [INVULLEN] gelegen aan de [INVULLEN] straat te [INVULLEN],
hierna te noemen ‘het Registergoed’;
- de Volmachtgever heeft een schuld aan de Bank en tot zekerheid voor de terugbetaling van deze schuld
is het Registergoed belast met een recht van hypotheek ten behoeve van de Bank.
- de Volmachtgever dreigt in verzuim te raken of is al in verzuim met de terugbetaling van rente en/of
aflossingen met betrekking tot zijn/haar hypothecaire lening bij de Bank. De Bank zal bij voortduren van deze situatie bevoegd worden of is al bevoegd over te gaan tot executoriale verkoop van het Registergoed. Vanwege de vermoedelijk lagere verkoopopbrengst bij een executoriale verkoop op de door de wet voorgeschreven wijze, hebben zowel de Volmachtgever als de Bank ieder een belang om de verkoop van het Registergoed op een andere wijze te laten plaatsvinden als daarmee naar alle waarschijnlijkheid een hogere opbrengst kan worden bereikt.
- de Volmachtgever realiseert zich dat de onderhavige volmacht niet direct zal vervallen indien de achterstand (inclusief kosten) volledig is voldaan, omdat denkbaar is dat binnen een aantal maanden daarna een nieuwe betalingsachterstand zal kunnen ontstaan.
Verklaring
De Volmachtgever verklaart door de Bank ingelicht te zijn over de inhoud van deze volmacht en wat dit concreet voor zijn/haar positie betekent.
Onherroepelijke volmacht.
De Volmachtgever verleent hierbij (met inachtneming van het vorenstaande en de hierna in deze akte nog opgenomen voorwaarden en afspraken) een onherroepelijke volmacht aan de Bank om namens de Volmachtgever (in diens hoedanigheid van eigenaar van/rechthebbende op het Registergoed) het Registergoed te verkopen en te leveren. Gezien het onherroepelijke karakter van deze volmacht blijft de volmacht ook van kracht na het overlijden of de ondercuratelestelling van de Volmachtgever. De volmacht omvat onder meer:
a. het aanwijzen van een verkopend makelaar tegen een marktconforme courtage, het vaststellen van de
vraagprijs en koopprijs van het Registergoed op basis van een onafhankelijk taxatierapport, opgesteld op [DATUM INVULLEN] door een door de Bank aangewezen gecertificeerde taxateur, alsmede op advies van de door de Bank ingeschakelde verkopend makelaar met dien verstande dat de koopprijs behoudens schriftelijke toestemming van de Volmachtgever niet minder mag bedragen dan het gemiddelde van de in vorenbedoelde taxatierapport genoemde bandbreedte voor de vermoedelijke verkoopopbrengst bij executoriale veiling. De waarden uit dit taxatierapport zijn als bijlage aangehecht aan deze volmacht.
b. het vastleggen van andere afspraken, waaronder het vaststellen van voorwaarden (marktconform) verbonden aan de verkoop van het Registergoed en de datum van oplevering van het Registergoed, zomede of de kosten van de verkoop en levering, of de kosten voor het (laten) doorhalen van een of meer beslagen op het Registergoed (waaronder juridische kosten) ten laste van de Volmachtgever (kosten Volmachtgever) of de koper (kosten koper) zullen zijn. Onderdeel van deze verkoopvoorwaarden zal (naast hetgeen gebruikelijk in koop- of leveringsakten wordt opgenomen) in ieder geval zijn de bepaling dat de Volmachtgever zich verplicht, zonder enige gerechtelijke tussenkomst, voorafgaande aan de levering het pand geheel vrij van huur, leeg en ontruimd (behoudens de eventueel meeverkochte roerende zaken) en ongevorderd op te leveren alsmede een boetebeding met betrekking tot niet of te laat leveren;
c. ondertekening van de koopovereenkomst en levering van het Registergoed, het recht de koopsom te ontvangen en daarvoor kwijting te verlenen, en verder om (gezien hetgeen met deze volmachtverlening wordt beoogd) alles te doen wat de Bank wenselijk acht;
d. de bevoegdheid voor de gevolmachtigde om de volmacht aan een ander te verlenen (substitutie).
een en ander binnen de grenzen van hetgeen ten opzichte van de Volmachtgever nog als redelijk kan worden beschouwd.
Voor zover nodig verklaart de Bank dat zij de onherroepelijke volmacht bij deze aanvaardt.
Bevoegdheid tot executie
Tussen partijen blijft voorop staan dat deze onherroepelijke volmachtverlening op geen enkele wijze de mogelijkheden van de Bank om alsnog tot executoriale verkoop over te gaan, belemmert.
Voorwaarden volmachtverlening
De volmacht aan de Bank is verleend onder de voorwaarde dat de Bank zich zal inspannen het Registergoed tegen een marktconforme prijs op de reguliere markt aan te bieden met het oog op een zo hoog mogelijke verkoopopbrengst. De genoemde minimale koopprijs betreft de minimale ondergrens bij gelijkblijvende omstandigheden. Nadat het taxatierapport in bijlage 1 tenminste zes maanden oud is, zijn de Volmachtgever en de Bank ieder gerechtigd, om voor eigen kosten, aan te tonen dat de vermoedelijke verkoopopbrengst bij executoriale veiling is gewijzigd. Daartoe zal de Volmachtgever respectievelijk de Bank een nieuw taxatierapport van een/dezelfde gecertificeerde taxateur moeten overleggen. Dit betekent dat de taxateur minimaal aangesloten zal dienen te zijn bij de beroepsorganisatie NVM of VBO, kennis heeft van de relevante marktomstandigheden in de regio en zijn/haar rapport moet gevalideerd zijn door het NWWI of een gelijkwaardig validerend instituut. Indien het nieuwe taxatierapport uitkomt op een andere bandbreedte voor de vermoedelijke verkoopopbrengst bij executoriale veiling, dient de betreffende taxateur in zijn rapport toe te lichten waarom de waarden die deze bandbreedte bepalen gewijzigd zijn. Dit geldt met name als de nieuwe waarden in procentuele stijging of daling afwijken van het indexcijfer van het CBS bestaande koopwoningen (2005 =100). Indien uit het nieuwe, meest recente taxatierapport blijkt dat de de vermoedelijke verkoopopbrengst bij executoriale veiling is gewijzigd, geldt één dag na ontvangst van dat taxatierapport door de Bank het gemiddelde van de nieuwe bandbreedte als nieuwe, minimale koopprijs. Deze regeling doet echter niets af aan de geldigheid van deze volmacht als vóór of binnen een dag na ontvangst van het taxatierapport reeds een koopovereenkomst namens Volmachtgever is gesloten.
Gebruik en einde volmacht.
1. De volmacht is verstrekt voor onbepaalde tijd.
Indien en zodra de Volmachtgever echter de achterstand (inclusief kosten) volledig en geheel heeft voldaan, het Registergoed vrij is van beslagen en zich geen (andere) situatie voordoet op grond waarvan de lening tussen Volmachtgever en de Bank kan worden opgeëist, staakt de Bank handelingen waarvoor volmacht is gegeven (waaronder verdere verkoopactiviteiten), tenzij er reeds een koopovereenkomst tot stand is gekomen. Voor de vraag of sprake is van een achterstand is de administratie van de Bank leidend.
2. Indien er bij de Volmachtgever opnieuw financiële problemen ontstaan waardoor ook een nieuwe betalingsachterstand ontstaat, een beslaglegger op het Registergoed de executie van zijn/haar beslag bij de Bank aanzegt, of zich een (andere) situatie voordoet op grond waarvan de lening tussen Volmachtgever en de Bank kan worden opgeëist, kan de Bank telkens opnieuw verkoophandelingen starten op basis van de afgegeven volmacht.
3. Indien binnen zes maanden na volledige betaling van enige achterstand (inclusief kosten), bij de Volmachtgever geen nieuwe achterstanden zijn ontstaan, er nog geen koopovereenkomst tot stand is gekomen, er geen beslag op het Registergoed rust en zich geen (andere) situatie voordoet op grond waarvan de lening tussen Volmachtgever en de Bank kan worden opgeëist, eindigt de afgegeven volmacht automatisch.
Overige voorwaarden.
Voor wat betreft (onderhandelingen met betrekking tot) de onderhandse verkoop van het Registergoed en opschorting van verdere executiemaatregelen, zomede met betrekking tot verdere handelingen op basis van de verstrekte volmacht, geldt nog het volgende:
1. De Volmachtgever verleent de volledige medewerking die nodig is voor de verkoop en levering van het
Registergoed, hieronder nadrukkelijk, doch niet uitputtend, verstaand: het volledig informeren van de verkopende makelaar over de bijzonderheden van het Registergoed, de toegang verschaffen tot het Registergoed aan de makelaar, het meewerken aan inpandige bezichtigingen door potentiële kopers, het laten uitvoeren van verkoopbevorderende maatregelen als bijvoorbeeld verkoopbord, verkoopstylist etcetera. Volmachtgever zorgt ervoor dat het Registergoed gedurende de verkoopperiode een naar maatschappelijke normen verzorgde indruk maakt, hierbij nadrukkelijk doch niet uitputtend, doelend op een goed tuinonderhoud en een rein in- en exterieur. Dit betekent dat het Registergoed in tenminste dezelfde staat moet zijn als het geval was ten tijde van de taxatie op [DATUM INVULLEN]. Indien Volmachtgever hieraan niet voldoet en dit een verkoopbelemmerend effect heeft, is de Bank gerechtigd om op kosten van Volmachtgever professioneel tuin- of ander onderhoud te plegen of het Registergoed professioneel te laten reinigen en/of bewoonbaar te laten maken.
2. Tenzij anders wordt overeengekomen, zal Volmachtgever het Registergoed uiterlijk vijf werkdagen voor de overeengekomen feitelijke levering ervan vrij van aanspraken tot gebruik, ongevorderd en behoudens de eventueel verkochte roerende zaken, leeg en ontruimd opleveren en alle sleutels ervan afleveren bij de notaris die de levering van het Registergoed verzorgt.
3. Van de roerende zaken die Volmachtgever in het Registergoed achterlaat en die niet blijkens een lijst roerende zaken worden verkocht, doet Volmachtgever hierbij door het ondertekenen van deze volmacht uitdrukkelijk afstand. De kosten voor het (eventueel) leeg en ontruimd opleveren van de woning zullen op de Volmachtgever worden verhaald, voor zover het niet de op de lijst van verkochte roerende zaken betreft. Volmachtgever zal, door ondertekening van deze volmacht geen enkel recht op deze roerende zaken kunnen doen gelden.
Aansprakelijkheid gevolmachtigde
De aansprakelijkheid van de gevolmachtigde voor schade die de volmachtgever lijdt ten gevolge van enig handelen of nalaten van een gevolmachtigde in verband met deze volmacht, met uitzondering van schade die het gevolg is van opzet of bewust roekeloosheid van de gevolmachtigde, is uitgesloten. De volmachtgever vrijwaart elke gevolmachtigde tegen alle aanspraken van derden in verband met deze volmacht.
Toestemming partner
Indien ondergetekenden getrouwd zijn/een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, verlenen ondergetekenden als echtgenoten/geregistreerd partners middels ondertekening van deze volmacht elkaar over en weer toestemming als bedoeld in de zin van artikel 1:88 BW.
Hoeft één van beide echtgenoten/geregistreerd partners de volmacht niet als geldnemer/ mede-eigenaar te ondertekenen, dan ondertekent de echtgeno(o)t(e)/geregistreerd partner deze volmacht ter toestemming als bedoeld in de zin van artikel 1:88 BW.
Ondertekend te ......................... op ........................................... 2014.
De heer
..............................
SNS Bank N.V.
.............................. Naam:
Functie:
Mevrouw
..............................
.............................. Naam:
Functie:

Informatie over de volmacht
Waarom vragen we u de volmacht te ondertekenen
Wanneer u uw hypotheek niet kunt betalen, ontstaat er een achterstand. SNS Bank mag op dat moment uw woning veilen. Een executieveiling levert bijna altijd een lagere verkoopopbrengst op dan een normale verkoop. Verkoop van de woning via deze volmacht levert bijna altijd een hogere verkoopopbrengst op dan een veiling. Het ondertekenen van de volmacht is dus ook in uw belang.
Met het ondertekenen van de volmacht geeft u als eigenaar van de woning ons het recht om namens u via een makelaar de woning te verkopen en te leveren. We blijven altijd het recht houden om uw woning te veilen. U blijft als eigenaar ook het recht houden om de woning zelf te verkopen. Als u dat wilt, dan vragen we u contact met ons op te nemen.
Wat doet SNS Bank voor u
We schakelen een makelaar in voor de verkoop van uw woning. Samen met de makelaar bepalen we daarna de vraagprijs. Ook de overige voorwaarden over de verkoop worden door ons bepaald. U geeft ons het recht om namens u de koopovereenkomst te ondertekenen en de verkoopprijs van uw woning te ontvangen.
Looptijd van de volmacht
U kunt na ondertekening de volmacht niet intrekken. De volmacht vervalt als u zes maanden aaneengesloten geen achterstand heeft en er geen beslag meer ligt op uw woning. Als de koopovereenkomst al is ondertekend, dan vervalt de volmacht niet. Ontstaat er binnen die zes maanden opnieuw een achterstand of kondigt een beslaglegger aan uw woning te gaan veilen, dan kunnen we uw woning weer in de verkoop plaatsen.
Voor welke koopprijs mag SNS Bank uw woning verkopen
In de volmacht houden we rekening met de huidige waarde van uw woning. Deze waarde wordt in een taxatierapport bepaald door een taxateur. Wij wijzen deze taxateur aan. De koopprijs mag niet minder zijn dan het gemiddelde van de bandbreedte die in het taxatierapport staat voor de vermoedelijke verkoopopbrengst bij executoriale veiling. Als bijvoorbeeld in het taxatierapport staat dat deze vermoedelijke verkoopopbrengst ligt tussen EUR 65.000 en EUR 75.000 dan is de minimale koopprijs het gemiddelde van deze twee bedragen, namelijk EUR 70.000. Verkoop tegen een lagere prijs kan alleen als u schriftelijk toestemming geeft voor deze lagere prijs. We proberen een zo hoog mogelijke verkoopopbrengst te krijgen voor uw woning.
Waardeverandering woning
Als het taxatierapport minimaal zes maanden oud is, mag u of SNS Bank aantonen dat de vermoedelijke verkoopopbrengst bij executoriale veiling is veranderd. Er moet dan een nieuw taxatierapport worden opgemaakt. Neem contact op met ons op voor een overzicht van de eisen waaraan het nieuwe taxatierapport moet voldoen. Als u besluit een nieuw taxatierapport te laten opstellen, dan komen de kosten daarvan voor uw rekening. Laten we de woning opnieuw taxeren, dan betalen wij de kosten. Als uit de nieuwe taxatie blijkt dat de vermoedelijke verkoopopbrengst bij executoriale veiling is gewijzigd, dan wordt het gemiddelde van de in het taxatierapport genoemde nieuwe bandbreedte de minimale koopprijs. Dit gaat in op de dag nadat we het taxatierapport hebben ontvangen.
Wat verwachten we van u bij de verkoop van de woning
U moet volledig meewerken aan de verkoop van uw woning. Dat betekent dat u de makelaar en potentiële kopers uw woning binnen laat. Ook moet de woning er verzorgd uitzien en goed onderhouden zijn. Als dat niet zo is, dan laten we hier op uw kosten voor zorgen.

Oplevering van de woning
Als de woning is verkocht, dan moet u deze uiterlijk vijf dagen vóór de overdracht leeg opleveren. Ook mag de woning op dat moment niet verhuurd zijn. Eventuele boetes of kosten bij het niet of te laat opleveren van de woning komen voor uw rekening. De sleutels van de woning moet u bij de notaris of verkopend makelaar inleveren.
Beslagen op de woning
De koper koopt de woning alleen als deze vrij is van hypotheken en beslagen. Eventuele kosten die gemaakt worden om beslagen en hypotheken door te halen, zijn voor uw rekening. Als het niet lukt om op tijd de bevestiging te krijgen van het doorhalen van de beslagen en de overige hypotheken, dan gaat de verkoop niet door.
Achtergebleven spullen in de woning
Als u bij de oplevering van uw woning spullen achterlaat die niet in de verkoop zijn inbegrepen, dan worden deze eigendom van de koper. U krijgt daar geen vergoeding voor. Als we deze spullen moeten laten verwijderen, dan komen de kosten daarvan voor uw rekening.
Ondertekening van de volmacht
Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, dan moet de volmacht door u en uw partner of geregistreerd partner ondertekend worden. Dat geldt ook als maar één van u eigenaar is van de woning.

sacredfour

JohnD, alles wat de bank zegt dat ze kunnen doen om een betere verkoopprijs te bedingen kan ook zonder deze volmacht.
QuoteLees deze regels van de overeenkomst nog eens goed door!
- de Volmachtgever realiseert zich dat de onderhavige volmacht niet direct zal vervallen indien de achterstand (inclusief kosten) volledig is voldaan, omdat denkbaar is dat binnen een aantal maanden daarna een nieuwe betalingsachterstand zal kunnen ontstaan.
b. het vastleggen van andere afspraken, waaronder het vaststellen van voorwaarden (marktconform) verbonden aan de verkoop van het Registergoed en de datum van oplevering van het Registergoed, zomede of de kosten van de verkoop en levering, of de kosten voor het (laten) doorhalen van een of meer beslagen op het Registergoed (waaronder juridische kosten) ten laste van de Volmachtgever (kosten Volmachtgever) of de koper (kosten koper) zullen zijn.

de bepaling dat de Volmachtgever zich verplicht, zonder enige gerechtelijke tussenkomst, voorafgaande aan de levering het pand geheel vrij van huur, leeg en ontruimd (behoudens de eventueel meeverkochte roerende zaken) en ongevorderd op te leveren alsmede een boetebeding met betrekking tot niet of te laat leveren;
1. De volmacht is verstrekt voor onbepaalde tijd.

Ik zou toch nog maar eens aan de tafel gaan zitten met je ex en de zaak goed bespreken, desnoods samen met een makelaar 

Niet doen die volmacht!!!!!!!!!!!!!De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.