Brief van deurwaarder over nooit gemaakte schuld

Started by Mokum85, Dec 16, 2013, 08:29 AM

Previous topic - Next topic

Mokum85

Goedemorgen,

Heb zaterdag een brief gekregen van LAVG over dat ik 315 euro moet betalen binnen 5 dagen.
Enige informatie die ik heb is dat het van Ziggo BV komt, er staat geen enkele info over waar dat bedrag voor is.

Het allermooiste is dat ik nog nooit een overeenkomst ben aangegaan met Ziggo, heb nooit contact met ze gehad.

Wat moet ik hier nou tegen doen?

Mvg,
Mokum85

Knibbel

Het lijkt mij verstandig om eerst zo snel mogelijk contact op te nemen met dit incassobureau en hun erop wijzen dat jij nooit een dienst bij Ziggo hebt afgenomen. Zij zullen dit dan moeten controleren bij Ziggo en als Ziggo foutieve gegevens heeft doorgegeven zullen ze de zaak wellicht weer teruggeven aan Ziggo. Vraag hier wel een schriftelijke bevestiging van aan het incassobureau anders krijg je van hun weer een aanmaning.....

Ook Ziggo zou ik per email hier informatie over vragen. Mocht er bij hun administratie fouten zijn gemaakt dan heb je dit in ieder geval op papier staan, want ik weet uit eigen ervaring met providers en telefoonaanbieders hoe snel telefonisch gezegd wordt dat ze niets in hun administratie van je kunnen vinden en na een paar maanden krijg je toch weer aanmaningen over dezelfde zaak. Het kan daar soms een behoorlijke chaos zijn waar de ene afdeling iets heel anders vertelt dan de andere afdeling.

“Nothing ever goes away until it teaches us what we need to know” Pema Chodron

Buster

#2
Beste Mokum,

Allereerst even iets vragen.
Gaat het hier om een incasso of een gerechtsdeurwaarder?
Een incasso is nog niet naar de rechter gestapt en een gerechtsdeurwaarder wordt toegewezen door een rechter. Dat is een beetje het verschil.
LAVG biedt beide diensten aan.

Ingeval dat het om een gerechtsdeurwaarder gaat, dan heeft de rechter dus geoordeeld dat je schuldig bent bevonden en gedwongen dient te worden tot betalen, dan is contact opnemen en een voorstel doen de beste optie.

Gaat het om een incassoprocedure kun je de volgende voorbeeld brieven gebruiken. (email mag ook)

QuoteLAVG
Adres


CC Ziggo

Datum (vul datum in)

Betreft dossiernummer (vul dossiernummer in)Geachte,

Onlangs ontving ik van u een brief onder dossiernummer (vul nummer in) waarin u aangeeft een vordering op mij te hebben in opdracht van Ziggo.
Daar ik nooit een contract heb afgesloten met Ziggo verzoek ik u mij de documenten te doen toekomen waaruit onomstotelijk vast staat dat er een overeenkomst heeft bestaan of bestaat, tussen mijzelf en Ziggo.
Bestaande uit een contract, de gemaakte kosten, de wettelijke verplichte aanmaningsbrief en/of andere documentatie.

Ik erken de vordering dan ook niet.

Om de zaak niet langer te laten duren dan noodzakelijk stel ik voor dat u mij deze stukken doet toekomen binnen 14 dagen.

Met vriendelijke groet,

Naam
Adres
Email

Géén telefoonnummer

Je stuurt de brief naar LAVG en naar Ziggo.
Als je binnen 14 dagen geen spullen hebt ontvangen, schrijf je nog een brief;

QuoteLAVG
Adres

CC Ziggo


Datum (vul de datum in)

Dossiernummer (vul het dossiernummer in)Geachte,

Naar aanleiding van mijn verzoek op (datum) om documentatie inzake dossiernummer (nummer) heb ik tot op heden niets mogen ontvangen.
Ik ga er dan ook vanuit dat dit heeft berust op een misverstand en dat u van de zaak afziet.

Zonder enige nadelige erkenning onderteken ik,

Naam
Adres
Email

Géén telefoonnummer

Mocht je geen documenten ontvangen maar wel de sommatie om te betalen;

QuoteLAVG
Adres


CC Ziggo

Datum (vul datum in)

Betreft dossiernummer (vul dossiernummer in)Geachte,

Onlangs ontving ik van u een brief onder dossiernummer (vul nummer in) waarin u aangeeft een vordering op mij te hebben in opdracht van Ziggo. Ik heb u hierover op (datum) verzocht mij documentatie te doen toekomen waaruit onomstotelijk blijkt dat Ziggo een wettige vordering op mij heeft. U heeft aan mijn verzoek nog niet voldaan.

Ik erken de vordering dan ook niet.

Mocht u beschikken over de door mij gevraagde documentatie verzoek ik u nogmaals mij deze te doen toekomen. Ik baseer mij daarbij op BW artikel 3:94 lid 4.
De personen tegen wie het recht moet worden uitgeoefend, kunnen verlangen dat hun een door de vervreemder gewaarmerkt uittreksel van de akte en haar titel wordt ter hand gesteld. Bedingen die voor deze personen van geen belang zijn, behoeven daarin niet te worden opgenomen. Is van een titel geen akte opgemaakt, dan moet hun de inhoud, voor zover voor hen van belang, schriftelijk worden medegedeeld.

Met behoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkenning onderteken ik,

Naam
Adres
Email

Géén telefoonnummer

Dit zijn voorbeelden, je kunt ze aanpassen en gebruiken.
Van alles wat je stuurt maak je een kopie.
Mocht je een bericht terug krijgen waarin ze verwijzen naar je brief, bewaar dit dan goed, dit bewijst dat je bericht is aangekomen.
Versturen per email is ook geoorloofd, doe dat dan als platte tekst. (knippen plakken in je tekstvak)
Bijlagen worden niet altijd als geldig geaccepteerd, bovendien staat er geen datum op een bijlage.

Succes! 

Mokum85

Het gaat om een deurwaarder en ik heb nooit iets van incasso gehad.
Hun kunnen niks aantonen aangezien ik geen dienst ben aangegaan.

Toch vreemd dit

Mokum85

#4
Blijkbaar is het een incasso.
Vandaag heb ik een bezwaarbrief naar LAVG gestuurd waar ik ook dus om documenten vraag.
Contact met ziggo ga ik niet nemen aangezien ik dat nooit heb gedaan en nooit van plan ben.

Hoezo zeg jij dat ik geen telefoonnummer moet vermelden? had LAVG vanochtend wel gebeld en ze hebben waarschijnlijk nummerherkenning.

Oh ja is het niet zo dat als je UPC aansluiting hebt dat dan ziggo niet op dat adres kan?

QuoteGroningen, 13 december 2013

Inzake         : Ziggo B.V. /Mijn achternaam
Dossiernummer   : *********

Geachte heer ,


Ziggo B.V. , gevestigd en kantoorhoudende te UTRECHT heeft ons opgedragen van u het hierna te vermelden totaal bedrag in te vorderen, hetgeen door u is verschuldigd, terzake u bekend.
Op grond van de van toepassing zijnde voorwaarden, danwel op grond van uw niet tijdig betalen (wanprestatie) vordert cliënt (e) incasso-provisie en rente van u, berekend over het verschuldigde bedrag. Thans is door u verschuldigd:

Ter incasso gegeven bedrag         â,¬   234,61
Rente berekend tot 13-12-2013      â,¬     21,70
Informatiekosten                    â,¬     22,02
Incasso-provisie                    â,¬     37,00

Saldo                          â,¬   315,33Wij sommeren u het verschuldigde bedrag ad. â,¬ 315,33 binnen 5 dagen na heden aan ons over te maken op een van de hiernaast vermelde rekeningen, danwel binnen die termijn een aannemelijke betalingsregeling met ons te treffen.
Eventuele bezwaren tegen deze vordering kunt u binnen 5 dagen na heden schriftelijk bij ons indienen.

Bij gebreke van een en ander wordt u -voorzover nodig- nogmaals gesteld in verzuim en zal de zaak in rechte aanhangig worden gemaakt. Dit kan voor u betekenen, dat hoge kosten, zoals gerechtskosten, voor uw rekening komen.
De wettelijke rente bent u verschuldigd vanaf datum verzuim. Wilt u bij betaling en/of reactie bovenstaand dossiernummer vermelden.

Hoogachtend,


Dick

Niet voor het een of ander, maar onderstaande kosten, zijn wettelijk verboden op te voeren. De incassowet verbied dit soort kosten op te voeren.

Informatiekosten                    â,¬     22,02
Incasso-provisie                     â,¬     37,00

Deze kosten worden gedekt door de buitengerechtelijke kosten.
Mvgr

Dick

Moderator Schulden-vrij.info

Mokum85

Staat dit ergens officieel vermeld zoals in het wetboek?

Boeddha

kijk onder andere op Wikipedia en zoek op rapport Voorwerk II.

Be strong, have faith!

Buster

#8
Bellen kun je niet bewijzen.
Op het moment dat jij een brief stuurt heb je zwart op wit met een datum dat je bezwaar maakt.
Als je dat doet tijdens een gesprek kun je dat niet aantonen.
Geen nummer vermelden geeft minder kans dat ze je bellen.

Wat UPC betreft heb ik geen idee. Maar ben je nu aan het twijfelen of je wel of geen abonnement hebt bij Ziggo? Je kan ook gewoon contact met ze opnemen en vragen of ze je een kopie van het contract op willen sturen wat zij zeggen dat ze met je hebben.

De kosten vallen onder Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten artikel 2, lid 1 en 2
1.De vergoeding voor kosten als bedoeld in artikel 96 lid 2, onder c van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, bedraagt:
15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste â,¬ 2500 van de vordering;
10% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende â,¬ 2500 van de vordering;
5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende â,¬ 5000 van de vordering;
1% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende â,¬ 190.000 van de vordering;
0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van â,¬ 6775.
2.De in het eerste lid bedoelde vergoeding bedraagt ten minste â,¬ 40.


In jouw geval zou de specificatie moeten zijn:
Hoofdsom â,¬ 234,61
Buitengerechtelijke kosten â,¬ 40
Rente tot op heden â,¬ 0
Totaal â,¬ 274,61

In principe mogen ze de posten benoemen zoals ze dat willen, de kosten die gerekend mogen worden mogen niet hoger zijn dan â,¬ 40
Incassobureau's mogen altijd proberen meer te innen er is geen wet die zegt dat dat strafbaar is. Het is aan de consument om daar bezwaar tegen te maken.

Het bedrijf moet je een brief sturen met een herinnering om de kosten te betalen.
Daarna een brief met daarin de waarschuwing dat als je niet binnen 14 dagen het bedrag overmaakt je buitengerechtelijke incassokosten moet betalen. In die brief moeten alle extra kosten apart benoemd worden.

Dat staat in Burgerlijk Wetboek 6:96 lid 6 De vergoeding volgens de nadere regels kan indien de schuldenaar een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, eerst verschuldigd worden nadat de schuldenaar na het intreden van het verzuim, bedoeld in artikel 81, onder vermelding van de gevolgen van het uitblijven van betaling, waaronder de vergoeding die in overeenstemming met de nadere regels wordt gevorderd, vruchteloos is aangemaand tot betaling binnen een termijn van veertien dagen, aanvangende de dag na aanmaning.

@Boeddha, Rapport Voorwerk II geldt voor vorderingen die voor 1 juli 2012 zijn ontstaan.

Mokum85

#9
Dankjewel buster, deze informatie is heel erg hulpzaam.

Ik loop niet te twijfelen, ik dacht gewoon dat een ziggo aansluiting niet kan afgesloten worden waar UPC zit.

Deze zogenaamde zaak is wel oud trouwens, ik had begrepen dat het gaat om het adres waar ik van 2005 tot 2008 heb gewoond (daar had ik ook UPC).

Buster

#10
Ja maar wacht even, dan klopt de berekening niet. (heb te snel gelezen) 
Ik heb de rente dan verkeerd berekend. En zijn de maximale kosten ook anders.
Dan is Rapport Voorwerk wel degelijk van belang.
Wanneer is de vordering ontstaan?

De specificatie is dan
Hoofdsom â,¬ 234,61
Maximale incassokosten Rapport Voorwerk II incl. BTW â,¬ 44,77
Rente tot op heden â,¬....

Daarnaast kan het zo zijn dat de vordering inmiddels verjaard is.
Voor een abonnement termijn geldt 5 jaar.
De vordering zou dus na 13-12-2008 moeten zijn ontstaan.
Is hij ouder dan kun je, naast alle andere bewijzen ook vragen om bewijs van stuiting.
Stuiting is de juridische term voor het proberen te innen van een openstaande schuld.
Zodra dat is gebeurt, dat kan bijvoorbeeld met een brief, beginnen de vijf jaar weer opnieuw te tellen.

Er zijn dus twee dingen belangrijk.
Had je echt geen contract met Ziggo, dan blijven de eerste brieven voldoende. (lees net dat dat echt niet zo is)
Was er wel een contract dan kun je vragen om bewijs van stuiting.
Belangrijk daarbij is dat je in je brief zet dat je de vordering niet erkend, maar dat staat ook duidelijk in de eerste voorbeeldbrieven.

BW 3:317 lid 1 De verjaring van een rechtsvordering tot nakoming van een verbintenis wordt gestuit door een schriftelijke aanmaning of door een schriftelijke mededeling waarin de schuldeiser zich ondubbelzinnig zijn recht op nakoming voorbehoudt.
BW 3:317 lid 2 De verjaring van andere rechtsvorderingen wordt gestuit door een schriftelijke aanmaning, indien deze binnen zes maanden wordt gevolgd door een stuitingshandeling als in het vorige artikel omschreven.
Mokum85

Volgens LAVG is de vordering ontstaan op het adres waar ik tussen 2005 en 2008 heb gewoond.

Ik bedenk mij wel iets nu, in 2008 ben ik ooit een keer gebeld over dat ik een internet prijsvraag had gewonnen en het ging om een puzzelpakket waarvan ik de 3euro nogwat verzendkosten zelf moest betalen. Hier had ik toen akkoord voor gegeven en er werd toen een maand later een bedrag van in de 100 euro afgeschreven, de maand daarna weer.
Die bedragen deed ik weer terugboeken en had toen een incasso blokkade op mijn rekening laten zetten, daarna heb ik nooit meer iets vernomen van dat.
Dit ging niet om ziggo btw

Buster

Als ik de rente bereken vanaf 13-12-2008 gaat het om â,¬ 50,80
Als ik van hun berekening uitga kom ik uit op begin april 2011.
Volgens eigen zeggen woonde je daar toen allang niet meer.
Heb je je na je verhuizing wel ingeschreven bij je nieuwe gemeente?
(ik probeer me te bedenken waarom ze dit aan je sturen,.. )

Dick

Buster heeft gelijk, dit gaat waarschijnlijk over een oude vordering, die wellicht ouder is dan 5 jaar. Als de vordering ouder is dan 5 jaar, dan is deze verjaard, tenzij je schuld erkend. Als je schuld erkend dan vervalt de verjaring.

Het enige wat je dan hoeft te doen is de vordering af te wijzen en verwijzen naar het verjaringstermijn.
Mvgr

Dick

Moderator Schulden-vrij.info

Mokum85

Ik ben na 2008 uitgeschreven bij die gemeente.
Zoals ik zij heb ik altijd UPC abbo gehad en nog steeds.
Ik erken natuurlijk niks aangezien ik dus niks bij ze heb afgesloten.