Bedrag betaald aan bedrijf, zelfde dag als brief incasso

Started by catlady, Dec 06, 2013, 06:02 PM

Previous topic - Next topic

catlady

Hoi allemaal,

Ik hoop dat jullie me kunnen helpen met het volgende:

op 3 december heb ik een betaling gedaan van 91,85, welke terecht open stond.
Er staat op hun site dat de betaling op 02 december gedaan is..(op zich vreemd)

Ik krijg nu een brief met dagtekening 3 december, dat ik 135,20 moet betalen aan het incassobureau.
3,35 rente, 40 euro incassokosten en hoofdsom natuurlijk
Nu krijg ik op dagtekening 5 december een brief dat ik een gedeeltelijke betaling heb gedaan, maar nu nog 43,35 moet betalen aan het incassobureau.

Heeft iemand een idee of ik hier onderuit kan? En zo ja, hoe?
Alvast  bedankt,

Catlady

sacredfour

Catlady,
Is de betaling gedaan aan het bedrijf waar je een schuld had of aan het incassobureau?  Was de betaling die je gedaan hebt voor een vordering waar je al een ingebrekestelling voor had ontvangen? Is het antwoord op de laatste vraag nee, dan is de zaak afgedaan. Je hoeft geen extra kosten te betalen.
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Incasso_deskundige

Onder de nieuwe wetgeving (die geldt voor vorderingen met een vervaldatum per 1 september 2012) ben je buitengerechtelijke incassokosten (WIK) verschuldigd zodra de 14 dagen termijn van de "laatste aanmaning" zijn verstreken, mits in deze brief ook het (correcte) bedrag aan buitengerechtelijke kosten dat je verschuldigd zult worden bij niet tijdige betaling vermeld staat. Het maakt dus niet uit of je dan al wel of niet een brief van een incassobureau of deurwaarderskantoor hebt ontvangen en of inmiddels (dus na het verstrijken van de 14 dagen termijn) alsnog de hoofdsom is voldaan.
Je kunt niet iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen.

catlady

@ Sacredfour: ik heb het bedrag aan het bedrijf zelf betaald.

Ik moet eerlijk bekennen dat ik de laatste brief van het bedrijf niet bewaard had, ik ben bang dat daar inderdaad een laatste aanmaning in stond...

Jammer, ik zal het dus gewoon moeten betalen...

sacredfour

De laatste brief zal dan inderdaad de 14dagen brief zijn geweest. Voor de zekerheid moet je een kopie hiervan aan het bedrijf vragen. Zoals Incasso_deskundige al aangegeven heeft moet er in deze brief staan dat je betaling te laat is en dat je nog 14 dagen de tijd krijgt om alsnog te betalen. Ook moet het bedrag van de extra kosten zijn vermeld. ]De 14 dagen gaan lopen na ontvangst van de brief. Het kan zijn dat je nog net op tijd was! Dus eerst controleren voordat je betaald!!!
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Incasso_deskundige

Helaas klopt de laatste stelling van Sacredfour niet helemaal. De termijn (van 14 dagen) gaat NIET pas lopen na ontvangst van de aanmaning, maar de termijn vangt aan de dag na aanmaning!!!

QuoteArtikel 6:96 lid 6 Burgerlijk Wetboek:
De vergoeding volgens de nadere regels kan indien de schuldenaar een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, eerst verschuldigd worden nadat de schuldenaar na het intreden van het verzuim, bedoeld in artikel 81, onder vermelding van de gevolgen van het uitblijven van betaling, waaronder de vergoeding die in overeenstemming met de nadere regels wordt gevorderd, vruchteloos is aangemaand tot betaling binnen een termijn van veertien dagen, aanvangende de dag na aanmaning.
Je kunt niet iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen.

sacredfour

Sorry Incasso_deskundige we moeten hier ook art art. 3:37 lid 3 BW er bij betrekken.

3.
Een tot een bepaalde persoon gerichte verklaring moet, om haar werking te hebben, die persoon hebben bereikt. Nochtans heeft ook een verklaring die hem tot wie zij was gericht, niet of niet tijdig heeft bereikt, haar werking, indien dit niet of niet tijdig bereiken het gevolg is van zijn eigen handeling, van de handeling van personen voor wie hij aansprakelijk is, of van andere omstandigheden die zijn persoon betreffen en rechtvaardigen dat hij het nadeel draagt.

De dag na aanmaning betekend dus de dag na de dag dat de aanmaning ontvangen is.

De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Incasso_deskundige

#7
Uit de praktijk blijkt mij tot op heden dat de rechterlijke macht (o.a. Arnhem, Zwolle en Amsterdam) de wettekst van artikel 6:96 lid 6 Burgerlijk Wetboek tot op heden vrij strikt hanteert c.q. uitlegt en mitsdien het standpunt inneemt zoals dat door mij is weergegeven.

Dit komt (vermoedelijk) mede wegens het feit dat nog steeds wordt geredeneerd dat post de volgende dag wordt bezorgd, iets wat natuurlijk in de praktijk al jaren niet meer het geval is!!!

Volgens mij is in de (Memorie van) Toelichting bij deze wetsbehandeling gemeld dat de termijn in gaat op de dag van ontvangst van de aanmaning en werd daar ook nog iets gezegd over "bewijs" van ontvangst door bijvoorbeeld het aangetekend versturen van die brief.

Een beroep op het nog niet verstreken zijn van de termijn zou in dergelijke twijfelgevallen wellicht dus enige mogelijkheid kunnen geven, maar je blijft afhankelijk van de rechter.
Je kunt niet iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen.

sacredfour

Incasso_deskundige,
Ik denk alleen niet dat er een incassobureau is die een procedure gaat aanspannen omdat de betaling
14 dagen na ontvangst van de aanmaning is gedaan.

De consument moet gemaand worden te betalen binnen 14 dagen na (ontvangst van de) aanmaning;
Deze termijn moet aanvangen op de dag na ontvangst, dat is immers het moment waarop de verklaring (aanmaning) zijn werking heeft (art. 3:37 lid 3 BW). Staat er dus in de aanmaning dat de termijn aanvangt op de dag na dagtekening en de aanmaning is niet in de brievenbus gedeponeerd op de dag van dagtekening, dan is niet de juist termijn gehanteerd, voldoet de aanmaning niet aan de eisen en kunnen geen incassokosten in rekening worden gebracht. Als de laatste dag op een zaterdag, zondag of feestdag valt moet de termijn tot de eerstvolgende werkdag verlengd worden.
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.