Morgen wordt beslag gelegd op mijn inboedel

Started by quidyn2013, Sep 16, 2013, 12:58 PM

Previous topic - Next topic

sacredfour

Sorry Libra ik moet toch nog even door gaan ;D
Incasso_deskundige, welke wet geeft de deurwaarder het recht mijn woonruimte te gebruiken als publieke ruimte?

Ook heb je mij nog steeds niet overtuigd dat formele derogatie niet van toepassing zou zijn of dat er sprake is van een  expliciet geformuleerde derogerende norm.

Art 463
1.
De verkoop zal in het openbaar worden gehouden ten overstaan van de deurwaarder en op een door deze daartoe aan te wijzen binnen zijn ambtsgebied gelegen plaats.
De wet specificeert niet de plek. Het is dus zeker geen dwingende bepaling in dit rechtsartikel dat zegt dat het perse in mijn huis moet gebeuren.
Er zijn nu dus twee redenen om dit niet te doen, de schending van mijn privacy en het verbod om een woonhuis te gebruiken als openbare ruimte.

Quotezeer bijzondere omstandigheden

Kan het zijn dat dit nu toch enigszins veranderd is?

Tot het begin van de jaren tachtig werden privacy-claims gemakkelijk gepasseerd doordat de
rechter zich in die gevallen beperkte tot een uitspraak over de toelaatbaarheid van een eventuele
inbreuk onder de beperkingsclausule van art. 8, tweede lid, EVRM. Bovendien was tot dan toe de
rechterlijke toetsing op rechtmatigheid van de (mogelijke) privacy-inbreuk marginaal; criteria als
proportionaliteit en subsidiariteit speelden nauwelijks een rol. Onder invloed van het publieke
privacy-debat, de rechtsontwikkeling internationaal en in de omringende landen en de indiening
van de voorstellen tot grondwetsherziening in 1976, waaronder de opneming van een zelfstandig
grondrecht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer in art. 10 grw., ging het roer om. Die
omslag blijkt het meest direct uit de motivering van het arrest-Bespiede bijstandsmoeder van 9
januari 198751. Hierin stelt de Hoge Raad grenzen aan (ambtelijke) observaties in het kader van
nalevingstoezicht, in dit geval van de Algemene bijstandswet. Ook blijkt uit dit arrest, dat art. 8
EVRM horizontale werking heeft. In de jurisprudentie sindsdien komen de hiervoor in de
uitspraken van het EHRM onderscheiden elementen min of meer terug. Uitzonderingen zijn: de
als inbreuk gekwalificeerde weerslag op het privéleven van zware milieuvervuiling en regels van
ruimtelijk bestuursrecht52 alsmede bescherming van de relationele privacy buiten gezins- en
familieverband53.
Na de inwerkingtreding van art. 10, eerste lid, grw. in 1988 is de betekenis van art. 8 EVRM niet
afgenomen. Niet alleen door de inmiddels verworven positie in het rechtsdenken, maar ook omdat
art. 8 EVRM meerwaarde heeft. Vooral in de beperkingsclausule die de rechter belangenafweging
en toetsing op proportionaliteit en subsidiariteit toestaat, alsook in de doorbreking van het
grondwettelijk toetsingsverbod in art. 120 grw. door de verdragsrechtelijke status van dit
grondrecht. Met art. 8 EVRM kunnen privacy-aantastingen door de rechter derhalve ruimer en
indringender op rechtmatigheid worden getoetst dan op basis van art. 10, eerste lid, grw. mogelijk
is. Bovendien is dit grondrecht de brug van de EHRM-jurisprudentie naar het nationale recht. Dit
betekent in de rechtspraktijk dat, voorzover bij de rechter de doorwerking van een privacygrondrecht

bron (van deze tekst moet ik nog even opzoeken)

De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Incasso_deskundige

Dan zie ik me toch gedwongen te reageren.

Ook over de plaats van de verkoop ingevolge artikel 463 Rv ben ik al eerder ingegaan. Ik heb o.a. aangegeven wat hierbij in beginsel het uitgangspunt is (volgens o.a. de wetsgeschiedenis en de uitleg de hervoor is/wordt gegeven door Kluwer Tekst & Commentaar Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) en dat is dus in beginsel om die verkoop te houden op de plaats/locatie de het meest praktisch is en waar de kosten het laagst zullen zijn (en de opbrengst nar verwachting dus het hoogst) en dat is in de regel in de woning van de schuldenaar.

Over de privacy in relatie tot bijvoorbeeld art. 8 EVRM of art. 10 Grondwet kan ik duidelijk zijn. Deze artikelen zien erop toe dat daar (o.a. door overheid of wetshandhavers) niet zonder geldige/grondige reden aan voorbij mag worden gegaan. Bij een verkoop door een deurwaarder is er dus wel een wettelijke grondslag die het recht op privacy van een schuldenaar dus beperkt/inperkt en dit dus wel degelijk mogelijk maakt.
Je kunt niet iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen.

sacredfour

Ik heb deze casus voorgelegd aan een jurist. Dit was zijn antwoord:

In het geval de bewoner geen toestemming geeft wordt het toch wat ingewikkelder. Het houden van een openbare veiling in een woning maakt toch inbreuk op het huisrecht van de bewoner. Voor die inbreuk is een wettelijke basis nodig, en die zie ik niet. Art. 463 lid 1 Rv bepaalt dat de deurwaarder de plaats van de openbare veiling aanwijst, maar dat lijkt mij geen wettelijke basis voor een inbreuk op het huisrecht.

Zou zo'n wettelijke basis bestaan, dan zou ik verder geen twijfels hebben, want de inbreuk is m.i. vrij eenvoudig te rechtvaardigen. Maar zonder wettelijke basis houdt het al snel op. Dan blijft slechts de mogelijkheid over om de beslagene met argumenten te overtuigen dat dit toch het beste is. De keuze blijft m.i. echter aan de beslagene.

Misschien zie ik iets over het hoofd, maar dan word ik graag gecorrigeerd.

Er lijkt een wetsvoorstel in de maak te zijn waarin een nieuw artikel 3:267a BW wordt ge?introduceerd dat de hypotheekgever en gebruikers van een woning verplicht om medewerking te verlenen aan het bezichtigen van een te veilen woning met het oog op een aangekondigde executie. Zo'n artikel geeft een duidelijke wettelijke basis voor een inbreuk op het huisrecht, en deze inbreuk lijkt me ook te rechtvaardigen. Maar zonder wettelijke basis maakt het niet uit hoe sterk de argumenten ter rechtvaardiging van de inbreuk zijn.

Maar misschien kan iemand een wettelijke basis vinden voor een verplichting van een beslagene om zijn huis ter beschikking te stellen voor het veilen van zijn inboedel?
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Incasso_deskundige

#48
Het heeft denk ik geen nut deze discussie te vervolgen. Ik heb naar mijn mening voldoende uiteen gezet waarom het (in beginsel) wel kan en ik vind de tegenargumenten niet sterk (genoeg) om mij op andere gedachten te laten brengen.

Ik hoop alleen dat schuldenaren, die vaak al in veel problemen zitten, niet simpelweg vertrouwen op de (naar mijn mening) vaak vergezochte en veelal ongefundeerde "tegenreacties" van enkelen hier op het forum. Ik denk (en ken dit helaas ook uit de dagelijkse praktijk) dat dit schuldenaren (vaak) alleen maar verder in de problemen brengt en dat dan ook nog (vaak) zonder succes.
Je kunt niet iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen.

gewoon

#49
Beste incasso deskundige ik ben het helemaal met je eens dat dit niet de weg is om uit de problemen te komen zelf probeer ik juist zo goed als mij afgaat een juist meedenkende houding te houden naar de GGN zij handelen in opdracht maar ik vind er vertrouwen in dat het wel een bedrijf is met een winst oogmerk en met alle druk methodes deze niet als een blind paard in zetten al word dat door schuldenaren soms zowel ervaren terwijl gewoon contact houden al voldoende kan zijn een beslag voor te zijn.


Incasso_deskundige

Goed dat je meedenkend en meewerkend bent. Dat is vaak de beste manier om uit de problemen te komen. Uiteraard heb je in elke beroesgroep helaas "rotte appels" (dus ongewijfeld ook bij gerechtsdeurwaarderskantoren), maar over het algemeen zijn mijn ervaringen met gerechtsdeurwaarders(-kantoren) overwegend positief. Wees open en eerlijk, want dat brengt je verder dan de kop in het zand te steken. Zoals ik eerder heb gemeld, is het vaak niet aan de deurwaarder om bijvoorbeeld over een betalingsregeling te beslissen, maar hij/zij geeft vaak wel een advies aan de opdrachtgever. Het is dus vaak ook in je eigen belang om goed (of in elk geval normaal) met gerechtsdeurwaarders(-kantoren) om te gaan. Mijn ervaringen met incassobureaus zijn helaas minder positief, maar dat s weer een andere discussie ;-)
Je kunt niet iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen.

sacredfour

Ik dank incasso_deskundige voor zijn bijdrage aan dit draadje. Het zal wel vaker voorkomen dat wij het niet eens zijn met elkaar. Dit omdat ik altijd aan het proberen ben grenzen op te zoeken.
Het is niet mijn bedoeling om de schuldenaar verder in de problemen te brengen, integendeel, ik zet mij volledig in om zijn last enigszins te verlichten. Het mag wel duidelijk zijn dat ik dit doe vanuit een nogal ongebruikelijke hoek.
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Libra

Quote from: sacredfour on Oct 09, 2013, 06:04 PM
Dit omdat ik altijd aan het proberen ben grenzen op te zoeken.

Proberen....?? ;)

Quote from: sacredfour on Oct 09, 2013, 06:04 PM
Het is niet mijn bedoeling om de schuldenaar verder in de problemen te brengen, integendeel, ik zet mij volledig in om zijn last enigszins te verlichten. Het mag wel duidelijk zijn dat ik dit doe vanuit een nogal ongebruikelijke hoek.

Dit hoeft geen betoog Sacredfour. Dat weten we als geen ander!  ;D

Maar zonder dollen, soms is het heel goed om grenzen op te zoeken, want daardoor kunnen er ook dingen (lees: misstanden) aangepakt worden!