Morgen wordt beslag gelegd op mijn inboedel

Started by quidyn2013, Sep 16, 2013, 12:58 PM

Previous topic - Next topic

quidyn2013

Ik heb wat behoorlijke schulden bij diverse schuldeisers. Er is daarom beslag gelegd op mijn bijstand. Ik ontvang dus de beslagvrije voet (ongeveer 780 euro per maand). Is eigenlijk net genoeg om van rond te komen maar ik betaal hiervan nog 100 euro per maand aan andere 2 schuldeisers. (Ben ik niet verplicht maar ik wil goede wil tonen). Ik hou 680 euro over waarvan ik de vaste lasten betaal. Omdat ik weinig geld overhoud voor eten, eet ik vaak bij mijn moeder.

Een andere schuldeiser (XXX XXX Gerechtsdeurwaarders uit Harderwijk) heeft een aantal brieven gestuurd over een schuld (6.996 euro). Ik was toen in het buitenland. Enkele maanden daarvoor was een rechtszaak geweest met hun opdrachtgever. Vanwege langdurige ziekte kon ik niet op tijd antwoorden en heb de rechtszaak verloren waardoor het geld opeisbaar is geworden. (Terwijl ik gelijk heb in deze kwestie, maar jah het was mijn verantwoordelijkheid om op tijd te antwoorden).

Een aantal dagen na terugkomst uit het buitenland heb ik de onderstaande brief ontvangen:

Quote

AANKONDIGING BESLAGLEGGING!!

Omdat u het verschuldigde in deze zaak nog niet hebt voldaan, hebben wij opdracht gekregen om uw bezittingen in beslag te nemen. Wij zullen daarom overgaan tot beslaglegging op uw roerende zaken, gevolgd door een openbare verkoop daarvan. Deze verkoop zal, conform de wet, worden aangekondigd in een plaatselijk dagblad.

De beslaglegging zal plaatsvinden op: 17 september 2013

U kunt een dergelijke beslaglegging nog voorkomen door uiterlijk 48 uur voor de hiervoor genoemde geplande beslagdatum het volledige thans openstaande bedrag ad 6.996.70 euro aan ons kantoor te voldoen, onder vermelding van eht bovengemelde dossiernummer.

Bij betaling op de dag van beslaglegging wordt het door u verschuldigde bedrag verhoogd met tenminste 80 euro aangezien de gerechtsdeurwaarder (al dan niet vergezeld door een of meer getuigen) op dat moment al is aangetreden.

Indien wij op de dag van beslaglegging niemand aantreffen, dan zal een eerstvolgende keer beslag worden gelegd met behulp van politie en een slotenmaker, die ons de toegang tot het pand zullen verschaffen. De eventuele daarmee gepaard gaande schade komt geheel voor uw rekening.


Ik heb een mail gestuurd waarin ik aangaf dat ik het bedrag niet ineens kan voldoen en dat ik bereid ben om 50 euro per maand te betalen (ik betaal al 2 x 50 euro aan andere schuldeisers, nu komt deze dus er ook nog bij op. Zonder moeder heb ik dus een groot probleem). Ik heb hen ook duidelijk gemaakt dat ik bijstand ontvang en dat er beslag is gelegd op mijn inkomen.

Ik heb een antwoord ontvangen met de mededeling dat ze daar alleen mee akkoord gaan als ik nu direct 250 euro naar hen overmaak. Dan ging de betalingsregeling van 50 euro per maand in op 1 oktober a.s. Helaas heb ik dit bedrag niet. Ik heb hen dan weer een mail gestuurd waarin ik schreef dat ik de 250 euro niet kan opbrengen en heb hen gevraagd of ze alsnog akkoord gaan met 50 euro per maand. Tevens heb ik geschreven dat ik geen waardevolle spullen heb waardoor hun bezoek nutteloos is voor hen en voor mij.

Ik heb toen een mail teruggekregen waarin staat dat ze daar niet mee akkoord gaan en dat de beslaglegging toch doorgaat.

Mijn vraag is: Kunnen ze zo maar komen terwijl ik een betalingsregeling heb aangeboden, zij een tegen aanbod hebben gedaan en ik duidelijk heb gemaakt dat ik dit niet kan betalen, omdat er al beslag is gelegd op mijn bijstand van de gemeente?

Buster

Beste Quidyn,

Welkom op het forum.
Even een aantal zaken apart;

Het beslag op je bijstand.
Daardoor leef je van je beslagvrije voet, minder is wettelijk niet toegestaan. De overige eisers, als zij ook een vonnis hebben (dus gerechtsdeurwaarders zijn) kun je ze verwijzen naar de eerste beslaglegger, zij kunnen aansluiten bij het beslag. De eerste beslaglegger maakt de verdeling. Daardoor duurt het beslag wel langer, maar verloopt wel volgens de regels.

Ook de gerechtsdeurwaarder die nu beslag op je inboedel wil komen leggen kun je verwijzen naar de eerste beslaglegger.

Dan over de inboedel,... voordat er beslag op een inboedel gelegd kan worden zijn er behoorlijk wat stappen die de beslaglegger moet maken. Hij moet toestemming vragen bij de rechter, daarna moet hij je een brief sturen met een aankondiging van bezoek, daarna komt hij langs om de kijken hoeveel de inboedel zou kunnen opleveren, als dat namelijk minder is dan de kosten die gemaakt zijn zal een rechter geen toestemming geven. Het levert dan namelijk alleen maar meer schulden op waardoor de opdrachtgever langer op zijn geld zal moeten wachten.

De eis aan jou om â,¬250 over te maken is onhaalbaar.
Maar om je vraag te beantwoorden, ja ze kunnen nog steeds gewoon langskomen zolang er geen akkoord is. Een aflosregeling is een gunst die een deurwaarder je verleent, het is helaas geen recht.

Omdat dit best dringend is, het beslag staat gepland voor de 17e, zou ik je willen adviseren om direct langs te gaan bij de Sociaal Raadslieden in je gemeente. Met je papieren erbij.
Mochten ze de 17e op de stoep staan, doe dan in elk geval open anders krijg je de kosten van een sleutelmaker er ook nog eens bovenop.
 

sacredfour

Mijn ervaring is dat een simpele brief aan de deurwaarder de oplossing is . In deze brief laat je weten dat je geen eigendommen hebt die geld op kunnen brengen. Verzoek ze om mee te doen aan beslag op uitkering. Weigeren ze dit dan kan je beroep doen op een oneigenlijk gebruik van het middel: artikel 8 van de Verordening beroeps- en gedragsregels gerechtsdeurwaarders en:
BW. Artikel 3:13
1. Degene aan wie een bevoegdheid toekomt, kan haar niet inroepen, voor zover hij haar misbruikt.
2. Een bevoegdheid kan onder meer worden misbruikt door haar uit te oefenen met geen ander doel dan een ander te schaden of met een ander doel dan waarvoor zij is verleend of in geval men, in aanmerking nemende de onevenredigheid tussen het belang bij de uitoefening en het belang dat daardoor wordt geschaad, naar redelijkheid niet tot die uitoefening had kunnen komen.
3. Uit de aard van een bevoegdheid kan voortvloeien dat zij niet kan worden misbruikt.

QuoteInzake: Beslaglegging

Geachte heer, mevrouw

Omdat er geen noemenswaardige privé bezittingen zijn in mijn huis, die ook maar een fractie van de vordering op zouden brengen bij openbare verkoop, verzoek ik u vriendelijk mee te doen aan de beslaglegging op mijn uitkering. U kunt zich hiervoor melden bij het  UWV in mijn gemeente( geef adres). 

Oneigenlijk gebruik van het middel.
artikel 8 van de Verordening beroeps- en gedragsregels gerechtsdeurwaarders en:
BW. Artikel 3:13
1. Degene aan wie een bevoegdheid toekomt, kan haar niet inroepen, voor zover hij haar misbruikt.
2. Een bevoegdheid kan onder meer worden misbruikt door haar uit te oefenen met geen ander doel dan een ander te schaden of met een ander doel dan waarvoor zij is verleend of in geval men, in aanmerking nemende de onevenredigheid tussen het belang bij de uitoefening en het belang dat daardoor wordt geschaad, naar redelijkheid niet tot die uitoefening had kunnen komen.
3. Uit de aard van een bevoegdheid kan voortvloeien dat zij niet kan worden misbruikt.


Hoogachtend,
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Libra

Welkom Quidyn2013 op ons forum.

Eerste dingen eerst!

Je schrijft dat je veroordeeld bent door de rechtbank inzake de schuld waarvan je nu de aankondiging boedelbeslag hebt gehad.
De gerechtsdeurwaarder hoeft voor het boedelbeslag dus niet meer eerst naar de rechtbank!!
Je bent tenslotte al veroordeeld en het vonnis is dus al gewezen.

Het wetsartikel wat Sacredfour aangegeven heeft, treedt eerst in werking als de gerechtdeurwaarder morgen niet op de stoep staat!!

Het is vaak wel zo dat (zelfs) gerechtsdeurwaarders dit gebruiken als een dwangmiddel.
Om jezelf nu in te dekken, en dan vooropgesteld dat de deurwaarder morgen niet langskomt!, is het dus zaak dat op het moment dat je je uitkering ontvangt, je dan onmiddellijk de toegezegde â,¬ 50,00 overmaakt!!

Op die manier kom je jouw belofte na en als de deurwaarder morgen niet langskomt, zou ik je ook adviseren om langs het Juridisch Loket of de Sociaal Raadslieden te gaan.
Zij kunnen dan een  brief voor je opstellen waarin, met behulp van het betreffende wetsartikel over "oneigenlijke druk", de claim van de gerechtsdeurwaarder bestreden kan worden.

Ik duim voor je dat ze morgen niet op de stoep staan en dat dit dus inderdaad alleen maar een "dwangmiddel" van hen uit was om je te bewegen tot een snelle betaling.

Succes en sterkte!!

Buster

De volgorde bij inboedel beslag;

- Betekening executoriale titel (vonnis, dwangbevel) aan debiteur
Dit is de opdracht die de gerechtsdeurwaarder ontvangt en overbrengt, dat gebeurt vaak door persoonlijke overhandiging.

- Bevel tot betaling binnen 2 dagen (vaak tegelijk met betekening)
Dit is een officiële brief die je ontvangt en je nog twee dagen de tijd geeft alsnog te betalen.

- Opmaken proces-verbaal van beslag. De deurwaarder moet nauwkeurig
beschrijven op welke goederen hij beslag legt. Het proces-verbaal moet binnen 3 dagen aan de debiteur worden betekend.

Dit is een huisbezoek waarbij de gerechtsdeurwaarder de inboedel noteert en de waarde ervan.

- Betekening beslagexploot aan debiteur.
De brief met daarin de artikelen waar beslag op gelegd zal worden.

- Aanzegging dag en uur van de verkoop (samen met proces-verbaal of binnen 3 dagen na betekening daarvan).
Een brief met daarin de informatie wanneer de gerechtsdeurwaarder langs komt om de spullen op te halen.

- Aankondiging verkoop door aanslaan biljet (aanplakken op deur of raam).
Dit is een soort poster die op je raam of de deur (kan zelfs een portiekdeur zijn) wordt geplakt.

- Aankondiging verkoop in plaatselijk dagblad. Dit hoeft niet te gebeuren wanneer de in beslag genomen zaken minder dan â,¬ 180,-- waard zijn.
Dit spreekt voor zich

- Verkoop bij opbod.
De uiteindelijke verkoop van de inboedel.

Als ik je brief goed begrijp is er nog niemand langs geweest om de inboedel op te nemen.
In dat geval heeft de brief van Sacredfour zeker zin. Maar ik begrijp dat je dat zelf ook al hebt gemaild.

Wat ik verder heb gevonden is een rechtszaak uit 2006 die overeenkomt met deze situatie.
Uitkering, loonbeslag, verouderde inboedel (sorrie, daar ga ik even vanuit) waardoor de opbrengst niet in verhouding staat tot wat het op moet leveren.
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMAA:2006:AV2539

Wat je verder nog kunt doen is vragen of ze zich willen aansluiten bij het beslag en zoals Libra voorstelde, in elk geval de voorgestelde â,¬50 overmaken. Op die manier heb je een bewijs dat je bereid bent de schuld tot een goed einde te brengen.

Dat was allemaal praktisch, even van mens tot mens, leven onder de beslagvrije voet onder deze druk is niet goed hoor. Heb je wel eens overwogen om hulp te vragen, bijvoorbeeld bij de gemeente?   


quidyn2013

In de uitkomst van de rechtbank staat dat de schuldeiser en schuldenaar dit onderling moeten oplossen. Er staat nergens toestemming voor beslaglegging inboedel.

Trouwens, ik zat vandaag sinds 8 uur in de ochtend op de deurwaarder te wachten. Rond 11.45 uur hoor ik opeens de brievenbus. Ik dacht dat is de postbode. 10 minuten later loop ik naar de deur en zie ik een brief van de deurwaarder waarin staat dat ze bij mij zijn langs geweest en dat ik niet thuis was en dat ze de volgende keer met de politie en de sleutelmaker langs gaan komen.

De deurwaarder heeft dus niet aangebeld, maar gewoon het brief door de brievenbus gegooid en weggegaan. Ik heb het deurwaardersbureau gebeld en gezegd dat men helemaal niet heeft aangemeld. Ik ben gewoon thuis. Aan de telefoon zeiden ze dat ze de deurwaarder niet kunnen bereiken en dat ze het niet voor kunnen stellen dat ze niet heeft aangebeld. Ze maken me dus voor leugenaar uit.

Wat kan ik nu doen? Waar zijn ze nu mee bezig? Het gaat hier om de Jongejan Wisseborn Gerechtsdeurwaarders uit Harderwijk.

Buster

Quidyn,

Meldt je bij de Sociaal Raadslieden in je gemeente.
Als je er met het deurwaarderskantoor niet uitkomt kun je ook contact opnemen met www.kbvg.nl
Dit is de bond van Gerechtsdeurwaarders en zij hebben ook een tuchtcommissie.

Wat ik met toestemming bedoel is dat de rechter een afweging maakt of de opbrengsten voldoende zullen zijn, in deze rechtszaak oordeelde de rechter dat dat niet het geval was en er dus een andere oplossing gezocht moest worden.
Een andere oplossing kan ook zijn een betalingsregeling of het aansluiten bij het eerste beslag.

Het probleem van advies geven via het internet is dat er maar beperkt meegekeken kan worden hoe de vork in de steel zit. Het gaat vaak veel sneller als iemand daadwerkelijk mee kan kijken met de papieren in de hand. De Sociaal raadslieden zijn een landelijke organisatie van juristen die gespecialiseerd zijn in sociaal recht. Beslaglegging valt daar ook onder en ze zijn gratis toegankelijk.


Incasso_deskundige

#7
De brief waar sacrefour het over heeft lijkt mij niet zinvol. Op afstand kunnen zij immers niet waarnemen wat de aard, omvang en de waarde van de inboedel is. Daarvoor zal de deurwaarder dus eerst langs moeten komen om dat zelf waar te nemen. Ze zullen je (helaas) echt niet op je "blauwe ogen" geloven.

Een deurwaarder heeft ook voor het leggen van beslag een zogenaamde "ministerieplicht", wat betekent dat hij zo'n opdracht in beginsel niet mag weigeren. Hier is op zich ook helemaal niks klachtwaardigs aan en dit is ook niet strijdig met de beroeps- en gedragsregels die gelden voor deurwaarder. Dat zou pas anders kunnen zijn als een deurwaarder werkelijk tot executieverkoop van de inboedel overgaat, terwijl overduidelijk vaststaat dat de kosten daarvan de baten (ruim) zullen overtreffen.

Ben je het niet eens met (de wijze van) de tenuitvoerlegging/executie van een vonnis, dan moet je gewoon een executiegeschil starten tegen de schuldeiser! En dus geen "tuchtklacht" starten tegen de deurwaarder.
Je kunt niet iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen.

sacredfour

#8
QuoteDe brief waar sacrefour het over heeft lijkt mij niet zinvol. Op afstand kunnen zij immers niet waarnemen wat de aard, omvang en de waarde van de inboedel is. Daarvoor zal de deurwaarder dus eerst langs moeten komen om dat zelf waar te nemen. Ze zullen je (helaas) echt niet op je "blauwe ogen" geloven.
Een brief naar de deurwaarder waarin je aangeeft dat er geen waarde in de inboedel zit en dat je ze verzoekt beslag te leggen op uitkering of inkomen werkt! Dat is mijn eigen ervaring.
Je moet je niet laten intimideren door deurwaarders die in opdracht van een incassobureau druk proberen uit te oefenen.
De waarde van de inboedel is meestal een logische deductie. Leeft iemand een lange tijd in schulden dan is de kans ook groot dat hij weinig bezittingen heeft.
En waarom zouden ze je niet geloven? Ik heb hier nog nooit een probleem mee gehad.  Het wordt tijd dat we wat harder gaan optreden tegen de BV AASGIEREN! Banken, grote coöperaties, incassobureaus en de deurwaarders.

Libra schreef:

QuoteHet wetsartikel wat Sacredfour aangegeven heeft, treedt eerst in werking als de gerechtdeurwaarder morgen niet op de stoep staat!!

Het is vaak wel zo dat (zelfs) gerechtsdeurwaarders dit gebruiken als een dwangmiddel.
Om jezelf nu in te dekken, en dan vooropgesteld dat de deurwaarder morgen niet langskomt!, is het dus zaak dat op het moment dat je je uitkering ontvangt, je dan onmiddellijk de toegezegde â,¬ 50,00 overmaakt!!
2. Een bevoegdheid kan onder meer worden misbruikt door haar uit te oefenen met geen ander doel dan een ander te schaden of met een ander doel dan waarvoor zij is verleend of in geval men, in aanmerking nemende de onevenredigheid tussen het belang bij de uitoefening en het belang dat daardoor wordt geschaad, naar redelijkheid niet tot die uitoefening had kunnen komen.

Als je hebt aangegeven dat ze beslag mogen leggen op inkomen of meedoen aan beslag op inkomen dan heb jij hierbij een redelijk aanbod gedaan. Als ze je niet geloven dat jouw inboedel weinig waarde vertegenwoordigd betekend niet dat zij door mogen gaan met dreigen. Laat ze maar komen kijken! In het onwaarschijnlijke geval dat ze toch zouden doorgaan met beslaglegging op een inboedel die weinig waarde vertegenwoordigd dan is er wel zeker sprake van het bovengenoemde. Je kan dan naar de voorzieningsrechter stappen om de beslaglegging ongedaan te maken.
Ik heb toevallig zelf ook te maken met Jongejan Wisserborn. De vordering is meer dan 10.000 euro. Je gelooft toch niet dat ik hier ook maar een nacht wakker van lig!

De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

sacredfour

In geval dat er beslag zou worden gelegd , laat dan de deurwaarder onmiddellijk weten dat je geen toestemming geeft voor een eventuele veiling in jouw huis i.v.m. je privacyrecht.  Willen ze veilen dan zullen ze dit in een gehuurde zaal moeten doen. Dit betekend dus extra kosten voor vervoer en voor het huren van een zaal. Nog minder opbrengst dus!
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Incasso_deskundige

Je gaat er wel erg makkelijk aan voorbij dat die extra kosten ook weer voor je eigen rekening komen. Daarnaast vraag ik me af of je dat wel rechtsgeldig kunt weigeren!? De wettekst lijkt immers te impliceren dat het aan de deurwaarder is om de plaats te bepalen, zonder dat daar voorwaarden aan worden gesteld.
Je kunt niet iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen.

sacredfour

Ik heb een soortgelijk geval gehad. De voorzieningsrechter gaf mij gelijk in het weigeren een vertegenwoordiger van de bank toe te laten i.v.m. de executieverkoop van mijn huis.
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Incasso_deskundige

Toch is dat een heel andere situatie. In beginsel bepaalt, volgens de wet, de deurwaarder waar de verkoop geschiedt. Het geniet daarbij de voorkeur dat dit gebeurt op de plek waar de hoogte opbrengst (en daarmee dus ook de minste kosten) te verwachten zijn. Meestal zal dat dus zijn op de plek waar de roerende zaken zich bevinden, of wel in het woonhuis van de schuldenaar.

De schuldenaar kan de rechter in bijzondere omstandigheden verzoeken de executieverkoop bijvoorbeeld niet in zijn/haar woning te laten geschieden, maar de rechter zal hierbij een belangenafweging maken, waarbij, althans zover mij bekend, er wel van echt bijzondere omstandigheden sprake moet zijn om de schuldenaar in het gelijk te stellen. Ook zijn er aan een dergelijke procedure natuurlijk wederom kosten verbonden die dus (in elk geval in eerste instantie) voor rekening van de schuldenar komen, althans zullen er door de schudenaar kosten moeten worden gemaakt (advocaat? griffierecht?) om een dergelijke procedure te starten.
Je kunt niet iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen.

sacredfour

Internationale verdragen staan boven lagere wetgeving.

Recht op eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven Art. 8
- 1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie.
- 2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Incasso_deskundige

#14
Ik blijf erbij dat het toch gewoon kan en dat internationale verdragen veelal boven nationale wetgeving gaan, maar ik ben van mening dat je hier in dergelijke gevallen geen beroep op kunt doen (en dat deze regeling hier ook niet voor bedoeld is). Als het wel het geval zou zijn, dan zou het beslag zelf ook niet kunnen volgens jouw redenering.

En feit blijft dat je je gelijk zult moeten halen (in kort geding) bij de Nederlandse Voorzieningenrechter en die hanteert in beginsel toch echt de geldende Nederlandse wetgeving als vastgelegd in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en daarin is dus bepaald zoals eerder door mij aaangegeven.

De kern zit volgens mij ook in het laatste deel van lid 2 van artikel 8 EVRM:
"...voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen."

De rechten van een schuldeiser om een vonnis ten uitvoer te mogen laten leggen, rechtvaardigd dus wel degelijk een inbreuk op het genoemde recht. In de nationale wetgeving is vervolgens bepaald hoe (en door wie) daar dan dus inbreuk op gemaakt kan en mag worden.
Je kunt niet iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen.