NCO Europe/Hoeden-Mulder

Started by kbeurden, Aug 30, 2013, 04:50 PM

Previous topic - Next topic

kbeurden

Goh, weer een leuke mailwisseling die is gestart in maart met NCO Europe en nu is overgenomen door Hoeden-Mulder incasso.

Mails van maart 2013:

Quote
Geachte heer Van Beurden,

U wordt verzocht zo spoedig mogelijk contact op te nemen met ons bedrijf, RMA, inzake uw dossier bij ons.U kunt ons dagelijks van 9.00 - 21.00 uur bereiken op:

QuoteGeachte heer Kok,Ik ben me niet bewust van een dossier bij uw firma. Graag toelichting via mail.


QuoteGeachte heer,Ik dank u voor uw email. Ik kan mij voorstellen dat het voor u vaag is. Helaas kan ik u niet meer vertellen, wet bescherming persoonsgegevens verhindert mij dat. Het is eerst nodig dat wij telefonisch contact hebben gehad.

Ons nummer is gratis, of kunt u aangeven hoe ik u het beste telefonisch kan bereiken?


QuoteGeachte heer Kok,
 
Dank voor uw e-mail terug, helaas ben ik vaak slecht telefonisch bereikbaar ivm werk. Tijden dat ik wel bereikbaar ben vallen buiten uw werktijden.
Ik zie aan de e-mail dat u namens AMEX werkt, ik heb een brief ontvangen met een betalingsherinnering. Echter was ik er niet van op de hoogte dat mijn dossier inmiddels is overgedragen aan een incassobureau, deze aanname klopt?


QuoteIk mag er niet rechtstreeks op antwoorden. Wij moeten eerst telefonisch contact hebben zodat ik kan verifieren of u de juiste persoon bent

QuoteGeachte heer Kok,
 
Er zijn een aantal zaken besproken met mijn contactpersoon van AMEX, hierna te noemen eiseres,waarvan u geen kennis schijnt te hebben. Ook heb ik geen bericht ontvangen dat mijn dossier is overgedragen.
Het is o.a. daarom dat ik uw bevoegdheid in deze zaak betwist.

Ik verzoek u om mij in deze zaak uitsluitend schriftelijk mededelingen te doen. Ik heb verschillende berichten over de werkwijze van uw organisatie gevonden. Ik geef uw organisatie geen toestemming om mij per telefoon te benaderen, mocht u ondanks deze waarschuwing dit verzaken, dan kan ik niks anders dan dit zien als bedreiging, intimidatie en afpersing, met de bedoeling mij psychisch nadeel toe te brengen, en in dat geval zal ik stappen moeten ondernemen om u strafrechtelijk te laten vervolgen. Art.285b, en een procedure starten voor schadevergoeding (art 6:106 BW ) Daarbij zal ik de publiciteit zoeken teneinde verdere ruchtbaarheid te geven aan uw handelswijze.

In het geval dat er een vordering is die ik wettelijk schuldig ben, dan zou ik deze graag willen voldoen zodra er duidelijkheid is hierover en zodra ik de volgende document(en) van u ontvangen heb:

Met kennisgeving:
dat ik de volgende stuk(ken) van u wens te ontvangen:

1 Een kopie van een wettelijk bindend contract van u en eiseres, n.l. de authentieke - of onderhandse acte waaruit onomstotelijk blijkt dat eiseres deze vordering heeft verpand. (openbare- of stille cessie, de debitor cessus kan op grond van art. 3:94 lid 4 BW om nadere informatie vragen)

Art. 6:37 BW geeft recht op opschorting van betaling als er hier geen duidelijkheid is.

2 Is hier geen sprake van cessie maar van bevoegdheid, dan doe ik hierbij een verzoek voor bewijs van deze, (kopie contract met handtekeningen van beide partijen) zodat ik zonder enige twijfel kan vaststellen dat u gemachtigd ben om voor eiseres te handelen, dit om in een geval van conflict een beroep op art. 3:61 lid 2 BW (gerechtvaardigd vertrouwen) te kunnen doen. (Hoge Raad het arrest ING/Bera Holding (LJN: BK7671))

U kunt er ook voor kiezen verder van de zaak af te zien. U hoeft dan niet te reageren.
Ik ga er dan vanuit dat u akkoord gaat met de volgende voorwaarden:

Dat er geen vordering is die ik wettelijk schuldig ben.
Of
Dat u niet bevoegd bent om in deze zaak op te treden.

Mocht ik binnen 14 dagen niks van u vernemen dan houdt dat in dat u het gerechtvaardigd vertrouwen heeft gewekt akkoord te gaan (stilzwijgende aanvaarding) met de bovengenoemde bepalingen (in geval van conflict zal ik mij beroepen op Art3:35 BW):Geen reactie op gehad dus het gerechtvaardigd vertrouwen gewekt zou je zeggen..

Mails met Hoeden-Mulder

QuoteGeachte heer/mevrouw,
Verbaasd ontving ik van u een brief inzake een vermeende schuld die ik zou hebben bij American Express.
Ik heb eerder dit jaar contact gehad met de firma NCO Europe, die de belangen van American Express behartigen. Aangezien voor mij niet duidelijk was dat zij dit dossier hadden overgenomen en dat men weigerde schriftelijk informatie te verstrekken heb ik mij beroept om mijn rechten als consument en gevraagd om meer informatie.
Ik heb daarnaast vermeld in deze e-mail indien men van mening was dat er geen vordering was die ik wettelijk schuldig ben men niet hoefde te reageren.

Daar stond ook vermeld dat indien ik binnen 14 dagen niks van u vernemen dan houdt dat in dat u het gerechtvaardigd vertrouwen heeft gewekt akkoord te gaan (stilzwijgende aanvaarding).
Dit was medio maart. Ik heb hier geen reactie op mogen ontvangen, men is dus stilzwijgend akkoord gegaan dat er geen vordering is die ik wettelijk schuldig ben.

Ik ga er dan ook vanuit dat dit dossier gesloten kan worden.


QuoteGeachte heer,Naar aanleiding van uw email van 29 augustus 2013 in bovengenoemde zaak, berichten wij u als volgt.U geeft aan dat NCO u weigerde schriftelijk informatie te verstrekken. Waarover wilde zij u geen schriftelijke informatie verstrekken?

U geeft tevens aan dat de openstaande vordering van American Express vermeend zou zijn, waar baseert u dat op? Of bedoelt u te zeggen dat u überhaupt geen American Expres card tot uw beschikking heeft gehad?

Omdat u geen reactie van NCO heeft ontvangen, wat hier ook de reden van mag zijn, wil niet zeggen dat u de openstaande vordering niet verschuldigd bent.Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben ingelicht en zien uw reactie tegemoet.

QuoteGeachte heer/mevrouw Eilers,
 
Ik werd vriendelijk verzocht telefonisch contact op te nemen met NCO over het dossier dat schijnbaar bij hun lag op dat moment.
Daar ik door werkzaamheden slecht telefonisch bereikbaar ben én ik de voorkeur geef aan communicatie via de post/e-mail heb ik gevraagd om dit niet mogelijk was.
Dat bleek niet mogelijk te zijn.
 
Ik heb daarna om meer informatie gevraagd aan NCO.
 
Hier heb ik geen reactie op mogen ontvangen.
 
Men heeft er voor gekozen niet te reageren, daarmee heeft men dus het gerechtvaardigd vertrouwen heeft gewekt akkoord te gaan (stilzwijgende aanvaarding).
Kort samengevat, iedere (vermeende) vordering die nu bij uw kantoor is, niet meer rechtsgeldig kán zijn. Immers is het zo dat als de wettelijke (vertegenwoordiger) van de vermeende schuldeiser het gerechtvaardigd vertrouwen heeft gewekt akkoort te gaan met het feit dat er geen vordering is, kan het niet zo zijn dat een nieuwe/andere wettelijke (vertegenwoordiger) schuldeiser diezelfde vordering van schuldenaar eist.
 
Mocht u nog vragen hebben dan hoor ik dat graag,


Leuk weer dit..  8)

sacredfour

Zo te zien ben je goed bezig.  Verwacht alleen niet te veel van stilzwijgende aanvaarding.
Je kan dit eigenlijk beter doen zonder een termijn te noemen.
Mijn incassobrief is tegenwoordig aangepast met deze zinnen:

U kunt er ook voor kiezen verder van de zaak af te zien. U hoeft dan niet te reageren.
In het geval dat u deze zaak wil doorzetten verwacht ik dat u de gevraagde documentatie binnen een redelijk termijn aan mij doet toekomen.

Daarna  komt de vervolgbrief met:

U heeft niet gereageerd op mijn vorige brief.
Ik geef u hierbij nogmaals de kans deze gegevens binnen 14 dagen aan mij te verstrekken

Anders ben ik genoodzaakt  te concluderen (enz)

Wettelijk is het namelijk zo. Voordat een overeenkomst tot stand kan komen moet er aanvaarding  zijn, dit kan stilzwijgend.  Alleen gebeurt het zelden dat een rechter het niet reageren op een brief als “stilzwijgende aanvaarding” ziet in geval deze partij dit later afwijst. 
Als deze partij na de tweede brief nog niet reageert dan zou het ze dit in een eventuele rechtszaak zeker niet helpen. Ze zijn n.l. wel verplicht te melden of er sprake is van cessie of bevoegdheid.

De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.