Lindorff en Solveon

Started by sacredfour, Aug 14, 2013, 04:48 PM

Previous topic - Next topic

jowie46

Oei indien Lindorff de vordering ter incasso aanbied dan komt het waarschijnlijk terecht bij M.G. de Jong in Arnhem.
Gerechtsdeurwaarders- & Incassokantoor. Dat ziet er niet best uit.
Maar hopen dat Lindorff alleen maar blaft  :-\

sacredfour

Wordt je aangeschreven door deze deurwaarders, stuur ze dan weer de 1ste incassobrief. Probeer ondertussen een zaak op te bouwen tegen de originele vordering van DSB bank.  Het is natuurlijk altijd mogelijk dat de curatoren alsnog komen met de acte van cessie. Mocht het ooit uitlopen op een rechtszaak dan is het handig om alvast een strategie te hebben. Er zijn verschillende manieren van aanpak. Het vergt wel een beetje studie van jouw kant. Ik ben altijd bereid om je hierbij te helpen als dit nodig zou zijn.
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

jowie46

#32
@SF

Ik heb al behoorlijk wat rond zitten kijken en ook hoe die slimme jongens van Lindorff te werk gaan. In iedergeval heb ik Lindorff een aangetekende brief gestuurd met dat ik het oneens ben met de vordering en de tip van jou meegenomen dat ik mij niet laat intimideren en dat ik hun dreigementen niet accepteer. Zolang ik geen dossiers heb gezien !!. (hopelijk wordt de aangetekende brief niet aangenomen of opgepakt) want dan sta ik in ieder geval sterker.

Het is op dit moment bij een onderdeel van Lindorff, eenvoudigbetalen.nl ben ik achter gekomen. Echter staat daar een verhaal op dat indien ik mijn betalingsverplichtingen verzuimd heb bij in mijn geval de curatoren van de dsb dat ik dan bij hun terecht zou kunnen komen, echter is dat niet het geval. Gelukkig heb ik de betalingen daarnaar toe tot overdracht netjes naast mij liggen.

Ik denk dat het dadelijk overgaat naar het incasso gedeelte van Lindorff. Op de afdeling waar jouw dossiers ook liggen. En inderdaad dan gaat incassovoorbeeld brief 1 naar hun toe die ik trouwens nog steeds heel goed vindt. en ik zal eens kijken wat voor een schrijven ik zou kunnen doen naar de dsb curatoren. want ik heb Lindorff ook laten weten een diep gaande onderzoek uit te gaan voeren als zij mij niet geven waar ik om vraag.

Nu weet ik uit andere forums dat ze zolang ik met professionele brieven aankom en blijf verweren dat ze daar nogal allergisch voor zijn. En dat ze het dossier als onhaalbaar iets zien en vernietigen, dit omdat ze geen originele contracten kunnen overleggen met mij. En dit zijn ze verplicht!! staat ergens op Kassa.nl

p.s. heb jij de schone versie van de incassobrief 1, kan het nergens meer vinden. bedankt voor je reactie trouwens en hulp heb net het probleem tevens voorgelegd bij een juridisch loket in mijn woonplaats. Kwam toevallig op de website was wel weer een vol A4tje schrijven maar goed..

sacredfour

#33
Quote<>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Betreft <>
Geachte <>

Culpa est immiscere se rei ad se non pertinenti

Is er geen verbintenis tussen uw bedrijf en ondergetekende, door cessie of vertegenwoordigingsbevoegdheid van eiseres, dan is er geen contract tussen ons. Elke poging van uw bedrijf om ondergetekende te benaderen is een poging om een verbintenis te scheppen. In dat geval dient u rekening te houden met mijn algemene voorwaarden.

Er is geen mededeling gedaan van cessie of vertegenwoordigingsbevoegdheid door  eiseres.

Ook zijn er een aantal zaken besproken met <>, hierna te noemen eiseres, waarvan u geen kennis schijnt te hebben. Het is o.a. daarom dat ik uw bevoegdheid in deze zaak betwist.

Ik verzoek u om mij in deze zaak uitsluitend schriftelijk mededelingen te doen. Ik geef uw organisatie geen toestemming om mij per telefoon te benaderen, mocht u ondanks deze waarschuwing dit verzaken, dan kan ik niks anders dan dit zien als bedreiging,  intimidatie en afpersing,  met de bedoeling mij psychisch nadeel toe te brengen, en in dat geval zal ik stappen moeten ondernemen om u strafrechtelijk te laten vervolgen, ( Art.285b) en een procedure starten voor schadevergoeding (art 6:106 BW ). Daarbij zal ik de publiciteit zoeken teneinde verdere ruchtbaarheid te geven aan uw handelswijze.

In het geval dat er een vordering is die ik wettelijk schuldig ben, dan zou ik deze graag willen voldoen zodra er duidelijkheid is hierover en zodra ik de volgende document(en) van u ontvangen heb:

Met kennisgeving:
dat Ik de volgende stuk(ken) van u wens te ontvangen:

1 Een kopie van een wettelijk bindend contract van u en eiseres, n.l. de authentieke - of onderhandse acte waaruit onomstotelijk blijkt dat eiseres deze vordering heeft gecedeerd. (openbare- of stille cessie, de debitor cessus kan op grond van art. 3:94 lid 4 BW  om nadere informatie vragen)                                                                                                           
Door de akte dient de daarbij te leveren vordering voldoende te zijn bepaald.

Art. 6:37 BW geeft recht op opschorting van betaling als er hier geen duidelijkheid is.

2 Is hier geen sprake van cessie maar van bevoegdheid, dan doe ik hierbij een verzoek voor bewijs van deze, (kopie contract met handtekeningen van beide partijen, of anders schriftelijke melding van eiseres aan mij) zodat ik zonder enige twijfel kan vaststellen dat u gemachtigd bent om voor eiseres te handelen. BW. Artikel 3:71 lid 1

Dit om in een geval van conflict een beroep op art. 3:61 lid 2 BW (gerechtvaardigd vertrouwen) te kunnen doen. (Hoge Raad het arrest ING/Bera Holding (LJN: BK7671))

BW. Artikel 6:58
De schuldeiser komt in verzuim, wanneer nakoming van de verbintenis verhinderd wordt doordat hij de daartoe noodzakelijke medewerking niet verleent of doordat een ander beletsel van zijn zijde opkomt, tenzij de oorzaak van verhindering hem niet kan worden toegerekend.

De schuldeiser komt eveneens in verzuim, wanneer hij ten gevolge van hem toe te rekenen omstandigheden niet voldoet aan een verplichting zijnerzijds ( er is geen melding gedaan van nieuwe vertegenwoordigingsbevoegdheid ) jegens de schuldenaar en deze op die grond bevoegdelijk de nakoming van zijn verbintenis jegens de schuldeiser opschort (BW. Artikel 6:59)

Gedurende het verzuim van de schuldeiser is deze niet bevoegd maatregelen tot executie te nemen BW. Artikel 6:623 Het verzoek (2) houdt ook in, een bewijsstuk waaruit ik kan vaststellen dat u, de vlees en bloed persoon met wie ik deze correspondentie voer, als vertegenwoordiger voor <(incassobureaus naam)> handelt en mag tekenen. Hierbij refereer ik weer naar het gerechtvaardigd vertrouwen zoals in (2) vermeld.

Is er geen overtuigend bewijs van bevoegdheid of cessie, dan zal ik ook moeten concluderen dat eiseres heeft gehandeld in strijd met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Een melding hiervan zal doorgeven worden aan het CBP.

U kunt er ook voor kiezen verder van de zaak af te zien. U hoeft dan niet te reageren.
In het geval dat u deze zaak wil doorzetten verwacht ik dat u de gevraagde documentatie binnen een redelijk termijn aan mij doet toekomen.

Qui tacet, consentit

Onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkenning,
Hoogachtend,.>
Adres <>
Datum<>
Het wordt door mij bijzonder op prijs gesteld indien u wilt meehelpen aan de verbetering en ontwikkeling van de kwaliteit en inhoud van deze modelbrieven,  door (taal)fouten, foutieve en aanvullende informatie zo snel mogelijk aan mij kenbaar te maken.De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

jowie46

#34
@SF

Thanx!!!

p.s. heb jij wel eens op de website gekeken van Lindorff
daar staat iets over de overnamens die zij hebben gedaan.

o.a. Solveon en ook DSB staat er.

Inderdaad ze kopen her en der tich dossiers op.

Ik heb de voorbeeld brief zoals u aangeeft hierboven in het rood op de redactie even door een word molen gehaald.

De aanpassingen zijn grotendeels nu gedaan

Betreft <>
Geachte <>

Culpa est immiscere se rei ad se non pertinenti

Is er geen verbintenis tussen uw bedrijf en ondergetekende, door cessie of vertegenwoordigingsbevoegdheid van eiseres, dan is er geen contract tussen ons. Elke poging van uw bedrijf om ondergetekende te benaderen is een poging om een verbintenis te scheppen. In dat geval dient u rekening te houden met mijn algemene voorwaarden.

Er is geen mededeling gedaan van cessie of vertegenwoordigingsbevoegdheid door eiseres.

Ook zijn er een aantal zaken besproken met <>, hierna te noemen eiseres, waarvan u geen kennis schijnt te hebben. Het is o.a. daarom dat ik uw bevoegdheid in deze zaak betwist.

Ik verzoek u om mij in deze zaak uitsluitend schriftelijk mededelingen te doen. Ik geef uw organisatie geen toestemming om mij per telefoon te benaderen, mocht u ondanks deze waarschuwing dit verzaken, dan kan ik niks anders dan dit zien als bedreiging, intimidatie en afpersing, met de bedoeling mij psychisch nadeel toe te brengen, en in dat geval zal ik stappen moeten ondernemen om u strafrechtelijk te laten vervolgen, ( Art.285b) en een procedure starten voor schadevergoeding (art 6:106 BW ). Daarbij zal ik de publiciteit zoeken teneinde verdere ruchtbaarheid te geven aan uw handelswijze.

In het geval dat er een vordering is die ik wettelijk schuldig ben, dan zou ik deze graag willen voldoen zodra er duidelijkheid is hierover en zodra ik de volgende document(en) van u ontvangen heb:

Met kennisgeving:
Dat Ik de volgende stuk(ken) van u wens te ontvangen:

1 Een kopie van een wettelijk bindend contract van u en eiseres, n.l. de authentieke - of onderhandse acte waaruit onomstotelijk blijkt dat eiseres deze vordering heeft gecedeerd. (openbare- of stille cessie, de debitor cessus kan op grond van art. 3:94 lid 4 BW  om nadere informatie vragen)                                                                                                           
Door de akte dient de daarbij te leveren vordering voldoende te zijn bepaald.

Art. 6:37 BW geeft recht op opschorting van betaling als er hier geen duidelijkheid is.

2 Is hier geen sprake van cessie maar van bevoegdheid, dan doe ik hierbij een verzoek voor bewijs van deze, (kopie contract met handtekeningen van beide partijen, of anders schriftelijke melding van eiseres aan mij) zodat ik zonder enige twijfel kan vaststellen dat u gemachtigd bent om voor eiseres te handelen. BW. Artikel 3:71 lid 1

Dit om in een geval van conflict een beroep op art. 3:61 lid 2 BW (gerechtvaardigd vertrouwen) te kunnen doen. (Hoge Raad het arrest ING/Bera Holding (LJN: BK7671))

BW. Artikel 6:58
De schuldeiser komt in verzuim, wanneer nakoming van de verbintenis verhinderd wordt doordat hij de daartoe noodzakelijke medewerking niet verleent of doordat een ander beletsel van zijn zijde opkomt, tenzij de oorzaak van verhindering hem niet kan worden toegerekend.

De schuldeiser komt eveneens in verzuim, wanneer hij ten gevolge van hem toe te rekenen omstandigheden niet voldoet aan een verplichting zijnerzijds (er is geen melding gedaan van nieuwe vertegenwoordigingsbevoegdheid) jegens de schuldenaar en deze op die grond bevoegd is de nakoming van zijn verbintenis jegens de schuldeiser opschort (BW. Artikel 6:59)

Gedurende het verzuim van de schuldeiser is deze niet bevoegd maatregelen tot executie te nemen BW. Artikel 6:62

3 Het verzoek (2) houdt ook in, een bewijsstuk waaruit ik kan vaststellen dat u, de vlees en bloed persoon met wie ik deze correspondentie voer, als vertegenwoordiger voor <(incassobureaus naam)> handelt en mag tekenen. Hierbij refereer ik weer naar het gerechtvaardigde vertrouwen zoals in (2) vermeld.

Is er geen overtuigend bewijs van bevoegdheid of cessie, dan zal ik ook moeten concluderen dat eiseres heeft gehandeld in strijd met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Een melding hiervan zal doorgeven worden aan het CBP.

U kunt er ook voor kiezen verder van de zaak af te zien. U hoeft dan niet te reageren.
In het geval dat u deze zaak wil doorzetten verwacht ik dat u de gevraagde documentatie binnen een redelijke termijn aan mij doet toekomen.

Qui tacet, consentit

Onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkenning,
Hoogachtend,.>
Adres <>
Datum<>

sacredfour

jowie46,
Houdt wel rekening met de mogelijkheid dat Lindorff toch gaat procederen. De overdracht van vorderingen van de curatoren naar Lindorff zal zonder twijfel op de juiste manier gebeurt zijn. Door dat ze deze niet getoond hebben, sta jij natuurlijk volledig in je recht niet aan Lindorff te betalen. Dit gaat jouw een voordeel opleveren in een eventuele rechtszaak. Lindorff moet deze dan alsnog tonen in de rechtszaal. Mocht de rechter meegaan in het verhaal van Lindorff dan is het onwaarschijnlijk dat je in de kosten veroordeeld wordt omdat Lindorff de goede procesgang heeft verstoord door jouw niet de juiste informatie te geven voor dat er überhaupt geprocedeerd werd.
Ik probeer je hiermee niet bang te maken, maar ik hoop dat je inziet dat je een tweede lijn van verdediging nodig hebt. Voor deze tweede lijn moet je de curatoren aanschrijven. Als deze vordering voortkomt uit een krediet, dan heeft DSB deze ongetwijfeld gesecuritiseerd. Dit betekend dat er een aantal documenten zijn die de curatoren aan jouw moeten overleggen. Misschien kan je een PB naar mij sturen met de inhoud van je contract met DSB. Je kan het natuurlijk ook gewoon op geanonimiseerd op de site zetten. Ik zal dan kijken wat jouw mogelijkheden zijn. Ook is de correspondentie van de curatoren aan jouw ook belangrijk. Hebben deze iets aan deze lening veranderd?
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

jowie46

#36
@SF

Oei!, maar zo u het in het kort omschrijft zo is het gegaan, ik zie de hele film ineens voorbij gaan in mijn hoofd.
Een brief naar de curatoren dat is zeker een optie, was gisteren al op de website van de dsb voor het adres etc. Maar goed, dan nu!.
Bestaat daar iets voor ik kan even niet de juiste woorden bij elkaar vinden.
Het contract van de dsb heb ik, die zal ik inscannen en via pb laten zien. Er is tot laatste termijn betaling niets aan het contract veranderd.
Verder voel ik me super sterk, want ik heb zoveel geschreven naar Lindorff. Maar geen antwoord alleen aanmaningen. Wat trouwens leuk is om te weten op de aanmaningen staan geen bedragen op, wat er nog openstaat, rente opbouw etc helemaal niks.
Alleen op de nieuwe brief, met het totale bedrag wat zij op 10-12-2013 in bezit willen hebben. Maar ook verder niet onderbouwd en een geautomatiseerde brief.

p.s. hebben de curatoren een zorgplicht? zoals het overdragen en overleg van de benodigde documenten bijvoorbeeld voor mijn administratie?

en betreffend lindorff is het, dit waar ik naar moet betalen> Stichting Beheer Derdengelden Lindorff. Hier wordt ik als consument beter beschermd en geldt mijn betaling te allen tijde als bevrijdende betaling ?? lol :)

Dit is een link met de juiste antwoorden die ik vond op een ander lindorff lijntje :)
http://zakelijk.infonu.nl/juridisch/64887-de-cessie-van-een-vordering-op-naam.html

sacredfour

Quotep.s. hebben de curatoren een zorgplicht?
Ja, de zorgplicht van de curatoren is dezelfde als dat van de bank.
Wat je moet opvragen:
Kopie overeenkomst geldlening
Kopie alg. voorwaarden ( een die geldig wat toen de lening afgesloten werd).

Wanneer ze deze gestuurd hebben ga je de kopie overeenkomst in twijfel trekken.
In je volgende aanvraag vraag je om inzicht in de originele, met natte inkt getekende overeenkomst.
Je kan hier voorbeelden van vinden in mijn draadje SNS bank.

De bedoeling is dat je aannemelijk kan maken dat DSB de lening heeft gesecuritiseerd. In dat geval moeten de curatoren bewijzen dat de lening nog in de boeken stond bij DSB. Bankafschriften zijn geen bewijs! Houdt er wel rekening mee dat curatoren erger zijn dan bloedhonden omdat hun enigste taak is zoveel mogelijk geld bijeen te brengen voor de schuldeisers. Aan de andere kant zullen ze als juristen niet zo gauw aan de verkeerde kant van de wet gaan zitten.

De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

jowie46

#38
@ SF

Thanx!!

Moet ik dat formeel schrijven? naar de curatoren

Of gewoon geachte heer, mevrouw

Bij deze dien ik het verzoek in u mij de volgende stukken te sturen..

Of heeft u daar iets mooiers voor.

p.s. ben niet zo bang meer, , ik weet zolang ik maar blijf reageren met mijn eisen in dit geval naar Lindorff toe, dat zij in ieder geval nu weten dat zij op dit moment met een debiteur te maken hebben die niet blijft accepteren wat zij willen., als u mij begrijpt. en dat ik hiermee de rem er goed op heb gezet. Staat in de brief,, zolang er geen duidelijkheid hierover is geeft mij het recht de betalingen op te schorten.


sacredfour

Vandaag weer een standard brief van Lindorff ontvangen waarin ze weer volkomen voorbij gaan aan mijn brief. Nu hoop ik dat ze gaan procederen. ik vecht dit nu liever uit in de rechtszaal!
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

jowie46

@SF

Oei minder goed nieuws en inderdaad weer dat ze eerder geschreven brieven je voorbij gaan.

Ik heb inmiddels een aangetekende gestuurd, wil wel eens weten of hier reactie van komt, echter nog niets gezien ondanks dat het verstuurd is naar het nieuwe adres van Lindorff.

En ik heb een klacht ingediend bij NVI.

Hier is het NOG rustig.

Als er nu een standaard briefje komt dan weet ik hoe laat het is.

Alle documenten ga ik dan ook bundelen ;) en lekker kerst, oud en nieuw vieren.

Komt goed SF ook met jou.

Zal Lindorff hier ook mee kijken  ;D

sacredfour

Even een update over mijn situatie met de vordering van de ABNAMRO:
Lindorff heeft de vordering overgedragen aan Flanderijn. Je ziet nu dat incassobureaus ook elkaar ***en! Lindorff weet dat ze geen schijn van kans hebben met deze vordering en verkoopt haar dus maar door aan een andere nietsvermoedende sukkel.

QuoteInzake: LINDORFF(HERINCASSO
Geachte heer, mevrouw,   
In bovengenoemde zaak verzocht cliënt(e) ons om de incasso van het door u verschuldigde bedrag (weer) over te nemen.
Wij sommeren u om het totaalverschuldigde uiterlijk 24 februari 2014 te voldoen. Een specificatie van het totaalverschuldigde ontvangt u bij deze brief.
Er zijn drie mogelijkheden oni te betalen:
- contant aan de kas van ons kantoor (neemt u het dossiernummer mee);   -- ------ -
- door overschrijving op één van de hiernaast genoemde rekeningen   -
(vermeldt u daarbij ons dossiernummer);
- door het treffen van een acceptabele regeling.
   Voor het treffen van een regeling vindt u bij deze brief een formulier
   waarop u alle gevraagde gegevens invult.   Dit formulier en de bewijzen van
   de gegevens die u heeft ingevuld, stuurt u uiterlijk 24 februari 2014 aan ons terug.      Als u niet tijdig aan deze sommatie voldoet, gaan wij direct over tot het nemen van rechts- of executiemaatregelen.   De   kosten die daaraan zijn verbonden, vorderen wij mee.   

Herincasso, ze boedelen zeker her- cessie! Op de specificatie van de vordering staat niet eens bij van wie de originele schuldeiser is! Wat een sukkels!
Gelukkig zat er bijgevoegd een gratis enveloppe met antwoordnummer zodat ik mijn incassobrief gratis kan versturen.

Nu het bijna zeker vaststaat dat de vordering(meerdere malen) is gecedeerd, ga ik de  bank dagvaarden.
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

sacredfour

#42
Eergisteren een brief ontvangen van Flanderijn. Hierin geven ze aan , wat meer tijd nodig te hebben om aan mijn verzoek ( de nieuwe incassobrief) te voldoen. 
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

sacredfour

Flanderijn heeft wel heel veel tijd nodig!
Ik denk dat ik deze schuld als kwijtgescholden mag zien!
Hoe is jouw zaak afgelopen jowie46?
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

jowie46

#44
Ik kreeg na het opsturen van de voorbeeldbrief wat ik heb gekregen en aangepast te hebben een brief terug met het verzoek om door te gaan met aflossen anders wordt het ter incasso aangeboden. Dan moet ik het volledige bedrag betalen. Een druk middel, waar ik niet meer onder uitkwam dus ik ben de 90 euro per maand verder aan het aflossen. :( ik zit nu wel op de 2000 van de 5000. Maar goed nog steeds zit ik met het hoge maandbedrag, voor minder doen zij het niet. Ik wil alsnog wel proberen om het te gaan halveren als appeltje voor de dorst. Dit is het laatste waar ik nog mee zit eigenlijk :) alles is weg....

aanvullend!, ik kreeg wel het gevraagde dossier van de dsb bank van lindorff, een copy van het contract. Merkwaardig was wel dat de aanvullende informatie die ik kreeg, geheel in het engels was.

Ik dacht na laat maar ik heb verloren, het is gewoon zo en niet anders dat wordt gewoon terug betalen. Wat ik wel wil is nog dat ik inplaats van 90, maand bedrag naar 45 gaat. 90 is te veel voor mij. Maar dat houd lindorff tegen. Ik wil wel eens meemaken wat er gebeurt als ik dat alsnog doe, per 1 aug... natuurlijk laat ik ze dat wel vooraf weten.