Lindorff en Solveon

Started by sacredfour, Aug 14, 2013, 04:48 PM

Previous topic - Next topic

sacredfour

Het is voor mij altijd een blijde gebeurtenis als er een incassobrief in de deur valt. Het is zelfs een incasso van Lindorff, wat mij nog blijer maakt!  Misschien raar voor de mensen die mij niet kennen, maar een incasso geeft mij weer eens de mogelijkheid om mijn incassobrief te sturen. Ik las in de brief van Lindorff dat ze Solveon hebben overgenomen. Heb je ooit een schuld bij de ABN amro gehad dan ken je ze wel, klantonvriendelijk en asociaal. Het gaat bij mij over een vordering van een paar duizend euro, die ik eigenlijk al vergeten was.

Dit was hun brief:
QuoteAfdeling Surveillance   03 8-4268628   sur@lindorff.com   1 2-08-20 1 3
Betreft: ABN AMRO Bank N.V. Ondernemersrekening nummer <>. De heer <>

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij informeren wij u dat bovenstaande vordering onverminderd opeisbaar blijft. Op deze vordering zal debetrespectievelijk vertragingsrente worden berekend conform de daarvoor geldende wettelijke regels.
Uw dossier is in behandeling bij onze afdeling Surveillance. Deze afdeling verzorgt de afwikkeling van dossiers waarbij situaties zich voordoen waarbij een vordering verlaat ge?incasseerd zal gaan worden. Daar is ook met betrekking bovengenoemd dossier sprake van. De afdeling Surveillance zal uw financiële situatie de komende periode blijven volgen om te kijken of de vordering die wij op u hebben alsnog kan worden ge?incasseerd. Wij verzoeken u om dezelfde actieve houding aan te nemen om de vordering die wij op u hebben zo snel mogelijk volledig te gaan betalen.
Uw financiële situatie
Voor het maken van een (betaal-)afspraak of het bespreken van uw financi1e situatie kunt u ons bellen. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30-19.00 uur via het telefoonnummer 038-426 8628. Kijk ook voor veelgestelde vragen op onze website www.eenvoudigbetalen.nl.
Voorkom hoge kosten
De vordering die wij op u hebben zal met kosten worden verhoogd als u niet aan ons betaalt. Voorkom deze kosten door vandaag nog met ons contact op te nemen.
Indien u direct het gehele saldo wilt betalen kunt u dat doen ten gunste van rekeningnummer 41.47.30.240 te name van Lindorff Credit Management B.V. te Amersfoort onder vermelding van nummer <>.
Wij vertrouwen erop u met deze informatie van dienst te zijn geweest. Lindorff Credit Management B.V.
De heer J. van Drunen Afdeling Surveillance

Mijn brief nog maar een keertje voor degene die hem nog niet kennen:

QuoteLindorff Credit Management BV
Postbus 2750
3800 GJ AmersfoortBetreft  ABNAMRO  rekening:<>

Geachte heer J van Drunen,

Ik heb van u een brief ontvangen waarin u mij aangeeft dat er een vordering is m.b.t. bovenvermeld rekening nummer.
In u brief lees ik dat Lindorff Credit Management BV Solveon heeft overgenomen.
Het is mij niet duidelijk wat de verhouding van Lindorff Credit Management BV is m.b.t. de ABNAMRO Bank. Heeft u nog steeds een bevoegde functie om voor de bank te handelen of is de vordering gecedeerd?
Ik hoop dan ook dat u het mij niet kwalijk neemt als ik u hier voor opheldering vraag.
In geval van vertegenwoordigingsbevoegdheid, verwacht ik dat u op de hoogte zal zijn van alle relevante gegevens en correspondentie in deze zaak.

Culpa est immiscere se rei ad se non pertinenti

Is er geen verbintenis tussen uw bedrijf en ondergetekende, door cessie of vertegenwoordigingsbevoegdheid van eiseres, dan is er geen contract tussen ons. Elke poging van uw bedrijf om ondergetekende te benaderen is een poging om een verbintenis te scheppen. In dat geval dient u rekening te houden met mijn algemene voorwaarden.

Er is geen mededeling gedaan van cessie of vertegenwoordigingsbevoegdheid door  eiseres.

Ik verzoek u om mij in deze zaak uitsluitend schriftelijk mededelingen te doen. Ik geef uw organisatie geen toestemming om mij per telefoon te benaderen, mocht u ondanks deze waarschuwing dit verzaken, dan kan ik niks anders dan dit zien als bedreiging,  intimidatie en afpersing,  met de bedoeling mij psychisch nadeel toe te brengen, en in dat geval zal ik stappen moeten ondernemen om u strafrechtelijk te laten vervolgen, ( Art.285b) en een procedure starten voor schadevergoeding (art 6:106 BW ). Daarbij zal ik de publiciteit zoeken teneinde verdere ruchtbaarheid te geven aan uw handelswijze.

In het geval dat er een vordering is die ik wettelijk schuldig ben, dan zou ik deze graag willen voldoen zodra er duidelijkheid is hierover en zodra ik de volgende document(en) van u ontvangen heb:
Met kennisgeving:
dat Ik de volgende stuk(ken) van u wens te ontvangen:

1 Een kopie van een wettelijk bindende akte van u en eiseres, n.l. de authentieke - of onderhandse acte waaruit onomstotelijk blijkt dat eiseres deze vordering heeft gecedeerd. (openbare- of stille cessie, de debitor cessus kan op grond van art. 3:94 lid 4 BW  om nadere informatie vragen)                                                                                                           
Door de akte dient de daarbij te leveren vordering voldoende te zijn bepaald.

Art. 6:37 BW geeft recht op opschorting van betaling als er hier geen duidelijkheid is.

2 Is hier geen sprake van cessie maar van bevoegdheid, dan doe ik hierbij een verzoek voor bewijs van deze, (kopie contract met handtekeningen van beide partijen, of anders schriftelijke melding van de ABNARO bank aan mij) zodat ik zonder enige twijfel kan vaststellen dat u gemachtigd bent om voor eiseres te handelen. BW. Artikel 3:71 lid 1

Dit om in een geval van conflict een beroep op art. 3:61 lid 2 BW (gerechtvaardigd vertrouwen) te kunnen doen. (Hoge Raad het arrest ING/Bera Holding (LJN: BK7671))

De schuldeiser komt eveneens in verzuim, wanneer hij ten gevolge van hem toe te rekenen omstandigheden niet voldoet aan een verplichting zijnerzijds ( er is geen melding gedaan van nieuwe vertegenwoordigingsbevoegdheid ) jegens de schuldenaar en deze op die grond bevoegdelijk de nakoming van zijn verbintenis jegens de schuldeiser opschort (BW. Artikel 6:59)

Gedurende het verzuim van de schuldeiser is deze niet bevoegd maatregelen tot executie te nemen BW. Artikel 6:62
3 Het verzoek (2) houdt ook in, een bewijsstuk waaruit ik kan vaststellen dat u, de vlees en bloed persoon met wie ik deze correspondentie voer, als vertegenwoordiger voor <(incassobureaus naam)> handelt en mag tekenen. Hierbij refereer ik weer naar het gerechtvaardigd vertrouwen zoals in (2) vermeld.

Is er geen overtuigend bewijs van bevoegdheid of cessie, dan zal ik ook moeten concluderen dat eiseres heeft gehandeld in strijd met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Een melding hiervan zal doorgeven worden aan het CBP.

U kunt er ook voor kiezen verder van de zaak af te zien. U hoeft dan niet te reageren.
In het geval dat u deze zaak wil doorzetten verwacht ik dat u de gevraagde documentatie binnen 14 dagen aan mij doet toekomen.

Onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkenning,

Teken ik,

adres <>

QuoteHonorarium en Algemene Voorwaarden van  <>
1)   Brieven                              25 euro
2)   Processtukken                200 euro          per uur
3)   Telefoongesprek            100 euro
<> wenst geen telefoongesprekken aan te gaan zonder voorafgaande toestemming. Als u mij dan toch telefonisch wil spreken, dan gaat u akkoord met het bovengenoemde bedrag.
(Het bellen van mijn nummer is de rechtshandeling die deze overeenkomst sluitend maakt).
4)   Voor schriftelijke verdediging in incasso zaken:  250 euro plus 10% van de vordering.
5)   Voor schriftelijke verdediging in ander zaken: 25 euro per brief
6)   Huisbezoek: 1000 euro. 
Ik wens geen bezoek te ontvangen op mijn huisadres zonder voorafgaande toestemming. Als u mij                                   dan toch thuis wil bezoeken, dan gaat u akkoord met het bovengenoemde bedrag.
(Het aanbellen aan mijn huisadres is de rechtshandeling die deze overeenkomst sluitend maakt).

7)   Is een vertegenwoordigingsbevoegde niet volledig op de hoogte m.b.t. de zaak van schuldenaar en eiser, dan kan <>t deze informatie verstrekken voor een bedrag van tenminste 25% van de vordering of anders een minimum bedrag van250 euro. Vragen voor nadere informatie is een bevestiging dat het bovenvermelde bedrag akkoord is.
8)   Opvragen van bewijs van vertegenwoordigingsbevoegdheid of akte van cessie aan eiser, 25% van de vordering, of als deze  kleiner is dan 250 euro, een minimum bedrag van 250 euro.


De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Buster

Ik ben blij voor je dat je vandaag wat te "smullen" had ;)

Incasso_deskundige

Ben benieuwd naar hun reactie. Volgens mij is Solveon overgenomen door Lindorff. Als dit zo is en er (vervolgens) een fusie heeft plaatsgevonden tussen deze bedrijven, dan is Lindorff "rechtsopvolgster" en kunnen zij in die hoedanigheid deze vordering in beginsel rechtsgeldig instellen. Ik hoor het graag.
Je kunt niet iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen.

sacredfour

De vraag of Lindorff nog steeds handelt  als bevoegde voor ABNamro  is zeker een belangrijk gegeven. Zoals Incasso_deskundige al schrijft is het nog steeds gewoon mogelijk voor Lindorff om na de overname van Solveon dezelfde functie te hebben als die Solveon had voor de overname.
Lindorff is nu wel verplicht te melden in welke hoedanigheid ze deze vordering hebben overgenomen.
In het geval dat de vordering is gecedeerd, het maakt niet uit of de cessie al had plaatsgevonden voordat Solveon was overgenomen, moet de ABN een geblokkeerde rekening van mij vrijgeven. De schuld is dan verkocht en daarom heeft de ABN geen vordering meer op mij. Ik verwacht niet echt dat de bank dit gaat doen!
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Jan_01

Goh, ik ontving onlangs een exact dezelfde brief. Mijn schuld (ook ABNAMRO) is al meer als een jaar geleden in een saneringstraject opgenomen en het loopt allemaal prima. Ik vraag me af of dit dan zomaar kan. Kopie van de brief is al onderweg naar de schuldhulpverlenings-bemiddelaar.

Dus kan men dit zomaar doen??

Buster

Een groot misverstand is dat incassobureau's en gerechtsdeurwaarders hun administratie goed op een rij hebben. Dat is (vaak) niet waar.

Het feit dat je wordt aangeschreven terwijl er dus al een saneringstraject is, betekent hoogstwaarschijnlijk dat de laatste brief met daarin het akkoord niet in je dossier is beland. Of in elk geval niet is bijgewerkt in het dossier in de computer.

Jan_01

Ok, bedankt, dus ik hoef me geen zorgen te maken....

Buster

Wat je wel moet doen is navragen bij je contact persoon of hij actie heeft ondernomen.
Net zolang tot het antwoordt "ja" is.
In principe zijn ze akkoord gegaan en wordt dat akkoord overgenomen bij een overname.
Maar dan moet dat wel goed worden aangegeven door de schuldhulpverlening als Solveon het blijkbaar zelf niet goed heeft geregistreerd.

sacredfour

Vandaag antwoord op mijn brief gehad. Nou ja, antwoord! Een kopie van een rekeningafschrift van 2007!
Met als bijgeleidend schrijven:
QuoteNaar aanleiding van uw verzoek sturen wij u de gevraagde informatie.

Ben nu bezig om ze weer een mooie brief te sturen. ;D
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

sacredfour


QuoteLindorff Credit Management BV
Postbus 2750
3800 GJ Amersfoort                                                <> 10-9-2013Betreft  ABNAMRO  rekening:<>

Geachte Mevr. M C A van Maurik

Ik heb van u vandaag een brief ontvangen met de bovenvermelde naam als referentie.
U heeft deze brief verstuurt naar aanleiding van mijn verzoek voor:

1 Een kopie van een wettelijk bindende akte van u en eiseres, n.l. de authentieke - of onderhandse acte waaruit onomstotelijk blijkt dat eiseres deze vordering heeft gecedeerd.
2 Is hier geen sprake van cessie maar van bevoegdheid, dan doe ik hierbij een verzoek voor bewijs van deze, (kopie contract met handtekeningen van beide partijen, of anders schriftelijke melding van de ABNARO bank aan mij) zodat ik zonder enige twijfel kan vaststellen dat u gemachtigd bent om voor eiseres te handelen.
3 Het verzoek (2) houdt ook in, een bewijsstuk waaruit ik kan vaststellen dat u, de vlees en bloed persoon met wie ik deze correspondentie voer, als vertegenwoordiger voor Lindorff handelt en mag tekenen.

Tot mijn verbazing vind ik bijgevoegd alleen een rekeningafschrift van 2007.

Ik verzoek u dringend deze zaak te overleggen met een van uw juristen voordat verdere correspondentie plaatsvindt, dit om verwarring te voorkomen en om de legaliteit van mijn verzoek te bevestigen.

In geval dat u mij geen mededelingen doet, binnen een redelijke tijd, ga ik er vanuit dat u verder van de zaak afziet.

Als Lindorff alsnog probeert deze vermeende vordering in rechte te verhalen dan zal ik dit zien als verzaking een oplossing buiten rechte te vinden.


Onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkenning,

Teken ik,
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

jowie46

@SF

Stevige terug bal effect top!

En dat is het nou met eigenlijk alles, je krijgt niet dat geen waar je om vraagt!.
Heb hetzelfde met Lindorff. Ze wijzen mij simpel op me eigen administratie betreffend dossier DSB Bank...lol

Is het in deze gevallen ook zo, poot stijf houden?
Of kunnen zij dan nog krachtiger gaan optreden?

sacredfour

Het ligt er een beetje aan wat je vraagt. Je hebt het recht om de akte van cessie op te vragen of hun bevoegdheid. Zonder mededeling heb jij het recht je betaling stop te zetten. Dus poot stijf houden! ;D
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

jowie46

Beste SF

Dat bedoelde ik, na dan hou ik dus ook mijn voetstijf!! hahahaha.
Wel is dit een psychologisch iets..en volgens mij leer je zo je eigen krachten kennen.

Aan mij kant is het rustig tegenover Lindorff

Laatste regel was na dat geen in de gevraagde brief je weet nog wel denk ik.
Dat ik mijn eigen administratie moest raadplegen.

Maar later kwamen er nog meer boven tafel, want toen lindorff de zaak over had genomen van de DSB bank tussen aanhalingstekens heb ik hier niets van vernomen van DSB bank zelf alleen Lindorff. ;)

En DSB bank is dus nalatig geweest zoals bij meerdere zaken,,,,,

Weetje ik heb meer dan de helft al terug betaald, vindt zo wel goed.....

sacredfour

Ontvangen van Lindorff:
QuoteBetreft: ABN AMRO Bank N.V. Ondernemersrekening nummer …….. t.n.v. De heer ………
Geachte heer ……..,
Hierbij delen wij u mee dat de vordering op dit moment nog EUR 7.400,00 bedraagt, exclusief nog te berekenen debet- respectievelijk vertragingsrente.   .
Gaarne ontvangen wij van u binnen 14 dagen na heden de betaling van het openstaande saldo, dan wel een acceptabel betalingsvoorstel. Het betalingsvoorstel dient onderbouwd te zijn van een opgave van uw inkomsten en uitgave en voorzien van een kopie van uw laatste salaris- en/öf uitkeringsspecificatie.
Betalingen dient u te verrichten ten gunste van rekeningnummer 41.47.30.240  te name van Lindorff Credit Management B.V. te Amersfoort onder vermelding van nummer …………...
Wij vertrouwen erop u met deze informatie van dienst te zijn geweest.
Hoogachtend,

Mijn antwoord:
QuoteGeachte Mevr. M C A van Maurik

Tot mijn verbazing gaat u volledig voorbij in uw schrijven van 4-11-2013 aan mijn verzoek voor meer inlichtingen. Ik moet hier dan ook de conclusie trekken dat er geen verbintenis is tussen uw bedrijf en ondergetekende.

U dient nu rekening te houden met mijn alg. voorwaarden zoals deze ook al in mijn vorige brief aan u verstuurd zijn: 

Honorarium en Algemene Voorwaarden van  <>

1)   Brieven                              25 euro
2)   Processtukken                200 euro          per uur
3)   Telefoongesprek            100 euro
<>wenst geen telefoongesprekken aan te gaan zonder voorafgaande toestemming. Als u mij dan toch telefonisch wil spreken, dan gaat u akkoord met het bovengenoemde bedrag.
(Het bellen van mijn nummer is de rechtshandeling die deze overeenkomst sluitend maakt).
4)   Voor schriftelijke verdediging in incasso zaken:  250 euro plus 10% van de vordering.
5)   Voor schriftelijke verdediging in ander zaken: 25 euro per brief
6)   Huisbezoek: 1000 euro. 
Ik wens geen bezoek te ontvangen op mijn huisadres zonder voorafgaande toestemming. Als u mij                                   dan toch thuis wil bezoeken, dan gaat u akkoord met het bovengenoemde bedrag.
(Het aanbellen aan mijn huisadres is de rechtshandeling die deze overeenkomst sluitend maakt).

7)   Is een vertegenwoordigingsbevoegde niet volledig op de hoogte m.b.t. de zaak van schuldenaar en eiser, dan kan <> deze informatie verstrekken voor een bedrag van tenminste 25% van de vordering of anders een minimum bedrag van250 euro. Vragen voor nadere informatie is een bevestiging dat het bovenvermelde bedrag akkoord is.
8)   Opvragen van bewijs van vertegenwoordigingsbevoegdheid of akte van cessie aan eiser, 25% van de vordering, of als deze  kleiner is dan 250 euro, een minimum bedrag van 250 euro.Onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkenning,

Teken ik,
Waar blijft de akte van cessie? Het kan toch niet zo moeilijk zijn om hiervan een kopie op te sturen!

De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

jowie46

@SF

Wel grappig

Je zou haast denken dat zij voor dat bedrag nu echt actie gaan ondernemen maar niet dus.
Nu blijkt enkel dat ze weer met een stevige brief komen om je in beweging te zetten tot betalen.

Heel goed jouw tegen reactie. Blijkt wel dat je keer op keer moet proberen de bal zoveel mogelijk daar dient te houden, super!!!

Blijkt wel dat de brieven (ook de voorbeeldbrieven genoemd) met juiste de regels die het hem juist doen een grote weerstand oplevert voor incassobureau's.