Waar leg je nu beslag op bij een inboedel

Started by gewoon, Nov 23, 2012, 07:03 PM

Previous topic - Next topic

sacredfour

QuoteAls je bijvoorbeeld gaat verhuizen en geen adreswijziging doorgeeft aan je schuldeiser, dan kan deze wel eens een rechtsgeldig beroep op dat betreffende wetsartikel en is zeker niet uit te sluiten at de rechter daar in mee gaat (als er verder dus wel telkens gewoon tijdig is gestuit)

Ik betwijfel of een adreswijziging moet worden doorgegeven aan een schuldeiser waar je al jarenlang niks meer van heb gehoord.
De schuldeiser weet dat hij dit schrijven het beste kan doen met een aangetekende brief. Dit is dan ook het bewijs als de stuiting in rechte aangevochten wordt. Een adreswijziging aan de post doorgegeven moet voldoende zijn in geval van verhuizing. De wet is treedt hier niet in details. Het niet ontvangen(stuitingbrief) mag niet aan zijn schuld (schuldenaar)te wijten zijn.
Het is natuurlijk een ander verhaal als de schuldenaar ineens naar het buitenland verhuist.
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

sacredfour

Heb je geen problemen met Engels te verstaan, luister hoe de Spaniard een incassobureau aanpakt. Je krijgt hier bijna medelijden met de dame van het incassobureau! Veel van mij inspiratie komt dan ook van deze kant vandaan.
ga naar het youtube filmpje onderaan de pagina
http://www.lawfulrebellion.org/2013/03/19/an-empire-built-on-lies-si-spaniard-takes-on-the-banks/
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Incasso_deskundige

#17
@sacredfour:
QuoteOk, dit begrijp ik. Hij die beschuldigd bewijst, of hij die beweert dat er sprake is van verjaring moet dit ook bewijzen. De schuldenaar speelt de bal terug en toont aan dat de vordering verjaard is . De eiser moet nu gaan bewijzen dat er sprake is van stuiting.

Bv zo:
Mag ik er u van attent maken dat het verjaringstermijn van deze (vermeende) vordering met bovenvermeld vorderingsnummer is verstreken. Er is geen wettelijke betalingsverplichting meer. De (vermeende) vordering is ook niet gestuit. Tenzij u een afschrift kan verstrekken waaruit in rechte zal blijken dat (eisers naam) op rechtsgeldige wijze de verjaring heeft gestuit, beschouw ik de zaak hiermee als afgedaan.

Zonder deze bewijzen te leveren mag de schuldeiser niet meer dreigen met rechtsmaatregelen, klopt dit?

Ik ben bang dat je hier toch niet mee weg gaat komen, alhoewel dat juridisch gezien waarschijnlijk dus wel zou moeten. Mijn ervaring is dat men de zaak gewoon zal voortzetten en hier in de dagvaarding omheen zal praten. En dan hopen ze er waarschijnlijk op dat door de schuldenaar in de procedure geen verweer gevoerd zal worden... Tja, bedenkelijk, maar vaak wel de feitelijke gang van zaken.

QuoteIk betwijfel of een adreswijziging moet worden doorgegeven aan een schuldeiser waar je al jarenlang niks meer van heb gehoord. De schuldeiser weet dat hij dit schrijven het beste kan doen met een aangetekende brief. Dit is dan ook het bewijs als de stuiting in rechte aangevochten wordt. Een adreswijziging aan de post doorgegeven moet voldoende zijn in geval van verhuizing. De wet is treedt hier niet in details. Het niet ontvangen(stuitingbrief) mag niet aan zijn schuld (schuldenaar)te wijten zijn. Het is natuurlijk een ander verhaal als de schuldenaar ineens naar het buitenland verhuist.

Volgens mij is er zelfs een wetsartikel waarin dit toch echt is geregeld, althans waaruit dit valt af te leiden, maar ook de website consuwijzer meldt:

QuoteWat moet ik doen als ik verhuis?
Gaat u verhuizen? En hebt u nog rekeningen open staan? Laat de ondernemer dan weten naar welk adres u verhuist. Doet u dit niet? Dan kunt u het de ondernemer niet kwalijk nemen dat hij de rekening en eventuele herinneringen naar het verkeerde adres stuurt."

De adreswijziging bij Post.nl heeft volgens mij enkel betrekking enkel op post van offici
Je kunt niet iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen.

Incasso_deskundige

#18
Ik heb het betreffende artikel inmiddels gevonden, het betreft artikel 3:37 lid 3 Burgerlijk Wetboek.

De Hoge Raad heeft bijvoorbeeld in 09/00184 (LJN: BM5704) onder meer bepaald:
(Althans zo vermeld in de conclusie van de Procureur-Generaal van de Hoge Raad)

De bewijslast rust op degene die zich op de werking van de verklaring beroept. Wanneer de verklaring bij aangetekende brief is verzonden, zal, indien de geadresseerde betwist de brief te hebben ontvangen, de afzender moeten bewijzen dat hij de brief aangetekend en naar het juiste adres heeft verzonden, en bovendien aannemelijk moeten maken dat de brief aan de geadresseerde is aangeboden op de wijze die daartoe ter plaatse van bestemming is voorgeschreven. Indien correcte aanbieding aannemelijk is gemaakt, is daarmee in beginsel komen vast te staan dat de brief de geadresseerde heeft bereikt of zich een geval voordoet dat met een zodanig bereiken gelijk moet worden gesteld. Bij dit laatste moet niet alleen worden gedacht aan het geval dat de geadresseerde de brief bij aanbieding heeft geweigerd, maar ook aan het geval dat hij heeft verzuimd om de brief op de daartoe aangewezen plaats af te halen, indien deze in zijn afwezigheid is aangeboden.

Dit gaat wel niet over een verhuizing, mar geeft wel de verstrekkende strekking van artikel 3:37 lid 3 Burgerlijk Wetboek weer, waarbij ook et regelmat de niet doorgegeven verhuizing als voorbeeld wordt genoemd.
Je kunt niet iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen.

Incasso_deskundige

@Libra:
QuoteHierin zou ook een taak weggelegd kunnen zijn voor de gerechtdeurwaarders, waarbij in de brieven/documenten die zijn aan schuldenaren sturen niet alleen de plichten, maar tevens ook de rechten die ieder persoon heeft, vermeld worden.

Sinds enige tijd hanteren (veel) deurwaarders "bijsluiters" bij hun ambtelijke stukken, waarin aan schuldenaren duidelijk maar beknopt uitleg wordt gegeven over het stuk dat ze ontvangen en wat dat voor gevolgen heeft. Hierbij de link: http://kbvg.nl/index.php?id=2002
Je kunt niet iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen.

sacredfour

Incasso-deskundige , Ik ben zelf ooit eens zo,n geval tegengekomen.
Ik zat in het gips met een gecompliceerde enkelbreuk. De dag dat ik uit het ziekenhuis kwam lag er een briefje van het postkantoor dat ik een aangetekende brief moest gaan ophalen. Dit was voorlopig in mijn staat onmogelijk. Toen dit ter sprake kwam in de rechtszaal vond de rechter dit geen excuus, ik had maar een kennis of familielid moeten sturen om deze brief op te halen.
Dit was dus de uitleg van de rechter m.b.t. art 3: 37lid 3 BW 
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Incasso_deskundige

Artikel 3:37 lid 3 BW kan in veel gevallen worden toegepast en ook het door jou aangehaalde voorbeeld of bijvoorbeeld een langere afwezeigheid ivm bijvoorbeeld vakantie of zelfs wegens familieomstandigheden zijn daar voorbeelden van. In dit kader wordt het artikel dus ook regelmatig in procedures aangehaald als aanmaningen/herinneringsbrievel naar het bij de schuldeiser bekende adres van een schuldenaar wrden verstuurd, terwijl dat adres wegens verhuizing (of zelfs wegens huisuitzetting) niet meer blijk te kloppen. Het ligt op de weg van deschuldenaar om een adreswijziging door te geven aan de schuldeiser en doe je dat niet, dan kun je als schuldenaar bij een beroep op verjaring dus met art. 3:37 lid 3 BW om de oren worden geslagen. Het is uiteraard telkens de rechter die beslist, maar mijn ervaring is dat een schuldenaar op dit punt vaak aan het kortste eind zal trekken. Ik hoop dit hiermee nog meer verduidelijkt te hebben.
Je kunt niet iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen.

sacredfour

Alhoewel geen uitspraak van het hof, laat deze uitspraak zien dat er toch nog vele mogelijkheden zijn om art 3:37 lid3 uit te leggen

QuoteLJN: BY0876,Sector kanton Rechtbank Zwolle , 616372 CV 12-3832
De kantonrechter is van oordeel dat voor de geldigheid van de stuitingshandeling onvoldoende is dat het niet doorgeven van de adreswijziging toegerekend kan worden aan [gedaagde partij]. Naar het oordeel van kantonrechter mag van degene die een verjaring wenst te stuiten worden verwacht dat hij verifieert waar de betrokkene woont of in ieder geval gebruik dient te maken van aangetekende verzending. Dit geldt te meer voor een professionele partij als ING aangezien zij op relatief eenvoudige wijze door recherche op de hoogte had kunnen komen van het juiste adres van [gedaagde partij].

5.
Nu ING geen andere feiten of omstandigheden heeft gesteld waaruit geconcludeerd kan worden dat het niet ontvangen van de brief d.d. 14 juli 2011 voor risico van [gedaagde partij] dient te komen is naar het oordeel van de kantonrechter geen sprake van stuiting van de verjaringstermijn door de brief van 14 juli 2011. ING heeft niet gesteld - en dat is evenmin anderszins gebleken - dat in de vijf jaar voorafgaand aan het uitbrengen van de dagvaarding op 25 juni 2012 (d.i. vanaf 25 juni 2007) andere brieven met een dergelijke stuitende werking zijn verzonden die [gedaagde partij] wel hebben bereikt. De conclusie is dan ook dat het beroep van [gedaagde partij] op verjaring slaagt. De vordering zal dan ook worden afgewezen.

6.
ING dient als de in het ongelijk gestelde partij te worden verwezen in de proceskosten.
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Libra

Quote from: Incasso_deskundige on Apr 01, 2013, 10:13 PM
@Libra:
QuoteHet probleem is vaak dat mensen met schulden gewoon geen geld hebben om de gang naar de rechtbank tot het einde toe financieel vol te houden.
Vaak hebben mensen geen rechtsbijstandsverzekering (meer) en is de eigen bijdrage in de kosten (zoals bijvoorbeeld het verschuldigde griffierecht en de advocaat) niet op te brengen.

Dit speelt bij procedures bij de kantonrechter niet! Er is geen verplichte procesvertegenwoordiging, dus je hebt geen advocaat nodig en mag zelf in persoon procedere. Griffierecht hoef je bij de kantonrechter ook niet te betalen, alleen het "standaard" griffierecht als je verliest, maar dat was je dan toch al verschuldigd.

Het klopt dat je in principe zelf de gang naar de rechtbank kunt maken en jezelf mag vertegenwoordigen.
Maar dat lijkt me niet echt verstandig voor de doorsnee schuldenaar, daar maar weinigen rechtskennis hebben en over het algemeen de "tegenpartij" zich wel in rechte laat vertegenwoordigen.

Laten we daarbij ook niet vergeten dat de gang naar de rechtbank (zowel als eiser als gedagvaarde) heel erg intimiderend kan zijn.
Mensen hebben toch de neiging om dit te associ

Buster


sacredfour

#25
incasso-deskundige schreef:
QuoteIk ben bang dat je hier toch niet mee weg gaat komen, alhoewel dat juridisch gezien waarschijnlijk dus wel zou moeten. Mijn ervaring is dat men de zaak gewoon zal voortzetten en hier in de dagvaarding omheen zal praten. En dan hopen ze er waarschijnlijk op dat door de schuldenaar in de procedure geen verweer gevoerd zal worden... Tja, bedenkelijk, maar vaak wel de feitelijke gang van zaken.
Gaat een eiser procederen zonder dat hij (tijdig)  bewijzen van stuiting heeft kunnen overleggen dan zal de rechter dit zien als het onnodig belasten van de rechtsysteem. (rauwelijks dagvaarden)
In het ongelofelijke geval  dat er toch een  veroordeling zou zijn zal de eiser in de kosten worden veroordeelt.
Geen incassobureau met enig verstand gaat in dat geval een procedure beginnen, er is immers geen reden om bewijsmateriaal niet te overhandigen.
Hou ook rekening met de laatste zin.

QuoteTenzij u een afschrift kan verstrekken waaruit in rechte zal blijken dat (eisers naam) op rechtsgeldige wijze de verjaring heeft gestuit, beschouw ik de zaak hiermee als afgedaan
.
Stilzwijgende aanvaarding. Misschien omstreden maar zonder inhoudelijk antwoord moet gewoon de conclusie zijn: de zaak is afgedaan.
En
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Incasso_deskundige

@Libra:
Gelukkig gaat het bij de kantonrechter over het algemeen over relatief simpele vorderingen met relatief lage bedragen (<
Je kunt niet iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen.

sacredfour

Inkasso-deskundige,
QuoteIk begrijp dat je denkt (of hoopt) dat het zo zou lopen, maar persoonlijk vrees ik dat dit alleen in een ideale wereld het geval zou zijn. Het voeren van (alleen) een dergelijk verweer tegen de vordering zal hoogstwaarschijnlijk gewoon tot een veroordeling leiden. Die door jou genoemde "stilzwijgende aanvaarding" zou ik niet te veel op vertrouwen... (zeg ik uit ervaring), maar wie weet...
Dit is niet wat ik denk, dit zeg ik uit ervaring!
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Incasso_deskundige

Ik heb zelf andere ervaringen, maar dat is ook een beetje het probleem met de kantonrechtspraak in Nederland. Dit is zo verschillend van kantongerecht tot kantongerecht, dat je er (helaas) moeilijk een standaard advies over kunt geven.
Je kunt niet iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen.

sacredfour

Inkasso-deskundige,
Ik zag het filmpje over de zaak Micha kat, volg je deze zaak ook?
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.