hoe voorkom ik beslag op inboedel

Started by sacredfour, Nov 07, 2012, 12:25 PM

Previous topic - Next topic

sacredfour

Hoe voorkom ik beslag op inboedel
Voordat dit topic in de vergeethoek raakt , wil ik hier toch weer even de aandacht op vestigen.

De beste manier om te voorkomen dat de deurwaarder beslag legt op roerende goederen zoals auto en inboedel  is om deze te verpanden  aan een vriend of familielid.

Dit kan je doen door een onderhandse akte op te maken en deze te laten registreren bij de belastingdienst.
Om dit verhaal ook aannemelijk te maken moet er een schuld zijn bij deze vriend of familielid tenminste zo groot als de waarde van de te verpande goederen.

Het verpanden van je inboedel is dan een zekerheid die je geeft aan deze dat je de schuld afbetaald.

Doe dit verpanden al voordat er mogelijk  een  opeisbaar vonnis is.
Je kan dit natuurlijk niet meer doen als er al beslag gelegd is op je inboedel.

Een onderhandse akte kan je zelf opmaken. Je maakt een lijst van de gehele inboedel. Doe dit zo duidelijk mogelijk met merk en typevermelding  en waarde(2de hands waarde).
Het totaal bedrag van de 2de hands waarde van de inboedel is het bedrag dat als garantie staat tot het afbetalen van de lening die je hebt bij deze vriend of familielid.
De akte moet voorzien zijn van een datum en handtekeningen van de schuldenaar en de eiser.
Registreer deze dan bij de belastingdienst.
Een deurwaarder kan wel beslag leggen, maar dit is nu zinloos omdat de pandnemer nu een separatistpositie heeft. Hij heeft pandrecht, en dit gaat voor op alle andere eisers.De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Xdewit

Sacredfour, is hier een voorbeeld van bekend of te vinden (of mijn google werkt niet;)sacredfour

Als er al beslag gelegd kan worden is verpanding geen goede zet. (actio de Pauliana, het benadelen van andere schuldeisers)
Wat je wel kan proberen is een brief waarin je aangeeft dat er gezien de kosten van een eventueel inboedelbeslag niet in  verhouding staan tot de opbrengst van je inboedel. Er zijn geen waardevolle spullen.  Doe het voorstel om beslag te leggen op je inkomen. Dit is een redelijk voorstel wat ze niet mogen weigeren.
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

sacredfour

QuoteAKTE INHOUDENDE DE VESTIGING VAN EEN PANDRECHT OP ROERENDE ZAKENOndergetekenden:

1.   Pietje Puk B.V., wonende te Appelscha,  aan de Paulus Potterstraat 31, geboren te Hilvarenbeek op dertig juni negentienhonderd drie
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Xdewit

Waar je het vandaan haalt! Chapeau;)
Ik heb geplakt en geknipt en gister alles in orde gemaakt.
Ik ben je heel erg dankbaar!!sacredfour

Vergeet niet dat voor een geldige akte je deze moet registreren bij de belastingdienst
(gratis!)
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Xdewit

Sacredfour, heb ik ook braaf gedaan:) wat er nu nog staat heeft echt een waarde van nihil (leef al bijna 8 jaar in de armoe)Incasso_deskundige

Er moet dan wel echt een tegenvordering tegenover staan en dus niet enkel een fake situatie. Een deurwaarder kan om bewijzen vragen en bij twijfel de pandovereenkomst aanvechten (pauliana).
Je kunt niet iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen.

sacredfour

#8
Helemaal gelijk incasso-deskundige vandaar dat ik schreef:
QuoteOm dit verhaal ook aannemelijk te maken moet er een schuld zijn bij deze vriend of familielid tenminste zo groot als de waarde van de te verpande goederen
Maar welkom op dit forum!
Ik lees regelmatig jouw advies op het Tros Radar Forum, en ben onder de indruk van je juridische kennis.  Alle goede adviezen die je kan geven aan de forum gebruikers met incasso problemen hier, zijn van harte welkom.
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Mickey M

Quote from: sacredfour on Nov 15, 2012, 12:53 PM
QuoteAKTE INHOUDENDE DE VESTIGING VAN EEN PANDRECHT OP ROERENDE ZAKENOndergetekenden:

1.   Pietje Puk B.V., wonende te Appelscha,  aan de Paulus Potterstraat 31, geboren te Hilvarenbeek op dertig juni negentienhonderd drie

Kun je mij misschien vertellen waar ik de hele brief kan vinden ?
Ik weet n.l. niet hoe ik deze op moet stellen ....

sacredfour

#10
QuoteAKTE INHOUDENDE DE VESTIGING VAN EEN PANDRECHT OP ROERENDE ZAKENOndergetekenden:

1.   Pietje Puk B.V., wonende te Appelscha,  aan de Paulus Potterstraat 31, geboren te Hilvarenbeek op dertig juni negentienhonderd drieënzestig 
2.    hierna te noemen: "pandnemer"; en
   
   
3.   a. Hendrik Jan de Tuinman, wonende te 3900 AK Coevorden, aan de Ets 60, geboren te Hilvarenbeek op dertig juni negentienhonderd drieënzestig
te noemen: “pandgever".


De pandgever en de pandnemer verklaren:
   
      uit hoofde van een lening van pandnemer aan pandgever, heeft pandgever aan pandnemer per de dato heden een schuld ter grootte van â,¬ 2.345,10 (zegge: tweeduizend driehonderd en vijfenveertig euro en tien eurocent);
   pandgever erkent de direct opeisbare schuld aan pandnemer;
      pandgever en pandnemer zijn overeengekomen dat de pandgever, tot zekerheid van nakoming van betaling van door pandnemer aan pandgever verschuldigd is of zal worden, hiermee te samen te noemen: "de Verplichtingen", een recht van pand zal verlenen op de inboedel van de  pandgever  zie lijst  “de Bezittingen”;
(maak een lijst van de inboedel met een zo,n duidelijk mogelijke beschrijving , zoals merk, serienummer enz.  Noem deze lijst “de Bezittingen”)

Vestiging pandrecht

tot zekerheid van de voldoening van de Verplichtingen verleent pandgever bij deze aan pandnemer een tweede recht van pand op de Bezittingen, welke inpandgeving pandnemer bij deze aanvaardt.

Voor deze inpandgeving gelden de volgende bepalingen:

Bepalingen

Garanties.

Artikel 1.

Pandgever garandeert aan pandnemer:
a. pandgever is bevoegd tot vestiging van het onderhavige pandrecht op de Bezittingen;
b. er is geen beslag gelegd op de Bezittingen of op een deel daarvan;

Artikel 2.

1.   Pandgever zal, de verpande zaken als een goed huisvader beheren en gebruiken en deze waar nodig (doen) repareren of vervangen.


Parate executie.

Artikel 3.

1.   Indien pandgever in verzuim is met de voldoening van een of meer van zijn verplichtingen jegens pandnemer, is pandnemer bevoegd de Bezittingen uit te winnen, teneinde de netto opbrengst in mindering te brengen op hetgeen pandnemer dan nog te vorderen heeft van pandgever, waarbij de netto opbrengst in de eerste plaats in mindering zal strekken op de door pandgever eventueel nog te betalen opeisbare rente en voor het overige op de door pandgever verschuldigd rente en kosten, waarbij in afwijking van artikel 244 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek de termijn wordt gesteld op tien jaar.
2.   In afwijking van het bepaalde in artikel 249 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek is pandnemer niet verplicht van de verkoop vooraf mededeling te doen aan pandgever of aan hen die op de Bezittingen een beperkt recht hebben of daarop beslag hebben gelegd.
3.   In afwijking van het bepaalde in artikel 252 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek is pandnemer niet verplicht van de verkoop uiterlijk de dag volgende op die van de verkoop mededeling te doen aan pandgever of aan hen die op de Bezittingen een beperkt recht hebben of daarop beslag hebben gelegd. De pandhouder is gehouden binnen dertig dagen volgende op de dag van de verkoop de in het vorige lid bedoelde mededeling bij aangetekende brief te doen.


Vervreemdingsverbod

Artikel 4.

Pandgever zal de Bezittingen niet vervreemden of verder bezwaren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van pandnemer.

Kosten.

Artikel 5.

1.   Alle kosten aan de vestiging van het pandrecht verbonden, waaronder de kosten van het opmaken van deze onderhandse akte komen ten laste van pandgever.
2.   Alle kosten vallende op de tenuitvoerlegging van deze akte komen ten laste van pandgever.

Opzegging.

Artikel 6.
Pandnemer is bevoegd door opzegging het pandrecht geheel of ten dele teniet te doen gaan.Aldus overeengekomen en vastgelegd te ............... op .........................
De pandnemer                                           de pandgever      

……………….                                                     â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦..Een afschrift van deze akte is het bewijs dat elke deurwaarder zal moeten erkennen.
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Mickey M

#11
Dank je wel !

Moet ik hiermee naar het belastingkantoor ?
Een afspraak maken daar of gewoon naar de balie ?
Sorry, soms kan ik even niet meer helder denken.
Al deze sores zijn dankzij een ex die spoorloos is en ik heb
twee kids die ernstige dingen mankeren .... 

En mag ik zelf een artikel 7 toevoegen waarin ik zet dat dit pandrecht niet overerfelijk is.
Stel je voor namelijk dat de pandnemer een ongeluk krijgt en de wettelijke erven denken dat ze alles kunnen komen halen .....

En moet ik echt een lijst maken van alles in huis of volstaat een opsomming als b.v. op een inboedelverzekering ?
Moet ik de kinderen ook ergens noemen ?

sacredfour

Neem contact op met de afdeling Registratie van het belastingkantoor in je gemeente.
Zover ik weet gaat het pandrecht ook mee in het testament. Of je hier een uitzondering,s clausule voor kan maken weet ik niet. Ik zou denken van wel.
Ja je moet een lijst maken met merk en type nummer. Zijn deze gegevens niet bekend beschrijf het object dan zo goed mogelijk.
Kinderen niet! Huisdieren wel!
succes!
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Mickey M

#13
Met de kinderen bedoel ik de eigendommen van de kinderen :-)

Is de hoogte van de schuld op de akte belangrijk ?

Ik wil je in ieder geval vast heel erg bedanken voor je hulp !

sacredfour

QuoteIs de hoogte van de schuld op de akte belangrijk ?
De schuld mag hoger, maar niet lager zijn dan het bedrag op de pandakte. Houdt er wel rekening mee dat er ook daadwerkelijk een schuld moet zijn. (zie commentaar van Incasso_deskundige eerder op dit draadje.)
Bezittingen van de kinderen ook meenemen in de pandakte.
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.