+-

Author Topic: Het Financieel Vangnet  (Read 324849 times)

Offline MathiasRots

 • Top Poster
 • ******
 • Posts: 81
Re: Het Financieel Vangnet
« Reply #90 on: April 09, 2015, 09:30:32 PM »
Ik heb zelf in 2011 (ik was indertijd nog ondernemer, wilde ook nog niet stoppen en  derhalve kon de gemeente mij niet verder helpen, het BBZ traject heb ik niet verder doorgezet) de hulp van een commerciële schuldhulpverlener ingeschakeld. 

Deze schuldhulpverlener heeft  de communicatie met de schuldeisers overgenomen zodat ik me kon richten op het verkrijgen van opdrachten en nieuwe klanten.  Dat is ook gelukt. 
De schuldhulpverlener had mij geadviseerd om zelf op ongeveer bijstandsniveau te gaan zitten om de schuldeisers maximaal tegemoet te komen.  Dat heb ik ook gedaan. Echter, de schuldhulpverlener had verzuimd om dit traject ook als een minnelijke schuldsanering te duiden richting de schuldeisers.  Ik kwam hier pas achter nadat  ik na tweeënhalf jaar aflossen opnieuw in de problemen kwam door een teruglopende markt en economische crisis. Ik had bijna € 120.000,- afgelost wat later een afbetalingsregeling bleek te zijn.

Ik heb uiteindelijk mijn onderneming gestaakt (met extra schulden als gevolg), ben weer ergens in loondienst gegaan en contact gezocht met de gemeente voor een minnelijk schuldsaneringstraject in de veronderstelling dat mijn tweeënhalf jaar ‘semi’ minnelijk traject mee zouden tellen in de duur van het gemeentelijk traject.  Dat was dus NIET het geval.

Achteraf voel ik me dus wel redelijk belazerd terwijl deze schuldhulpverlener in 2011 wel adequaat heeft  geacteerd naar de schuldeisers inzake stabilisatie en rust brengen.

Voor de duidelijkheid, het gaat niet om Financieel Vangnet
« Last Edit: April 09, 2015, 09:42:59 PM by MathiasRots »

Offline jan

 • Global Moderator
 • Top Poster
 • *****
 • Posts: 1575
  • Schulden-vrij
Re: Het Financieel Vangnet
« Reply #91 on: April 09, 2015, 11:08:25 PM »
Ja hun zijn naar eigen zeggen idd slachtoffer door mijn toedoen. Hoe geen idee maar ze zijn zo aan het speuren gegaan dat ze erachter zijn gekomen dat ik hier op zat voor advies. Nu hebben ze naar eigen zeggen genoeg bewijs tegen mij voor smaad en laster

Soort gelijke bedrijven zijn al eerder veroordeeld.

http://www.schulden-vrij.info/index.php?topic=46891.0
http://www.rtvoost.nl/nieuws/default.aspx?nid=154651&_ga=1.195439916.106045271.1428613475
http://www.schulden-vrij.info/index.php?topic=43173.0
Jan (een Ex-schuldige)

"Leven met schulden is zwaar, je staat er mee op en je gaat er mee naar bed."

Ik ben een christen en lid van de meest christelijke partij van Nederland (De SP !!!)

Moderator

Schulden Forum

Re: Het Financieel Vangnet
« Reply #91 on: April 09, 2015, 11:08:25 PM »

Offline jan

 • Global Moderator
 • Top Poster
 • *****
 • Posts: 1575
  • Schulden-vrij
Re: Het Financieel Vangnet
« Reply #92 on: April 09, 2015, 11:09:12 PM »
Uitspraak rechter Afspraakgarant.nl / Schuldoplossen.nl

Datum: 27 november 2011 11:11

LJN: BP1004,Sector kanton Rechtbank Alkmaar , 335751 \ CV EXPL 10-2973

Datum uitspraak: 03-01-2011

Datum publicatie: 17-01-2011

Rechtsgebied: Civiel overig

Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig

Zaaknummers: 335751 CV EXPL 10-2973

Sector toon: Sector kanton

Inhoudsindicatie:
Eiser biedt via internet diensten aan als schuldbemiddelaar. Eiser is niet aangesloten bij de NVVK. Eiser vordert veroordeling tot betaling van gedaagden van de door hem geleverde diensten. De kantonrechter overweegt dat er geen sprake is van een kredietinstelling als bedoeld in artikel 48 lid 1 van de WCK , zodat, mede gelet op het bepaalde bij de artikelen 47 en 40 van de WCK , sprake is van een nietige overeenkomst. De vordering wordt afgewezen.


Uitspraak

RECHTBANK ALKMAAR
Sector Kanton

Locatie Hoorn

Zaaknr/rolnr.: 335751 CV EXPL10-2973
Uitspraakdatum: 3 januari 2011

Vonnis in de zaak van:

[naam], h.o.d.n. Afspraakgarant, wonende te [plaats]
eisende partij
verder ook te noemen: eiser
voormalig gemachtigde: mr. J.S.A. Kok van Rechtskundig Adviesbureau Kok te ’s-Gravenhage (heeft zich aan de zaak onttrokken per 18 november 2010)

tegen

1. [naam]
2. [naam],
beiden wonende te [adres]
gedaagde partij
verder ook te noemen: gedaagden
gemachtigde: mr. J. de Haan, advocaat te Alkmaar.

Het procesverloop

Eiser heeft een vordering ingesteld, zoals omschreven in de dagvaarding d.d. 4 juni 2010 (met producties).
Gedaagden hebben bij antwoord verweer gevoerd onder overlegging van producties.
Ingevolge het tussenvonnis van 2 augustus 2010 is er op 29 september 2010 een comparitie van partijen gehouden. Bij die gelegenheid zijn verschenen eiser in persoon, bijgestaan door mr. J.S.A. Kok, en gedaagden in persoon, bijgestaan door mr. J. de Haan. Eiser heeft ter zitting een pleitnota en producties overgelegd.
Op 1 november 2010 heeft de kantonrechter een tussenvonnis gewezen. Naar aanleiding van dat tussenvonnis hebben beide partijen zich bij akte uitgelaten.
Ten slotte is heden uitspraak bepaald.
De inhoud van de processtukken geldt als hier ingelast.

De uitgangspunten

-Eiser biedt via internet zijn diensten aan als schuldbemiddelaar onder de naam “Afspraakgarant”.
-Eiser was niet erkend als een schuldhulpverlenende instantie en (daardoor) niet aangesloten bij de NVVK, de vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren.
-gedaagden, die zonder schone lei uit de WSNP waren gezet en kampten met een chronische schuldenlast van omstreeks € 19.000,-, zijn via internet met eiser in contact gekomen.
-Op 13 juli 2009 hebben partijen een door eiser opgestelde onderhandse akte getekend onder de titel “opdracht tot dienstverlening schuldhulpverlening”. De overeenkomst had een looptijd van 36 maanden, met een opzegtermijn van zes maanden.
-Op de overeenkomst zijn algemene voorwaarden van toepassingverklaard, welke onder meer bepalen dat de opzegtermijn 6 maanden bedraagt en waarin voor de aan eiser toekomende vergoedingen wordt verwezen naar een “schema van werkzaamheden en kosten”.
-Dat schema voorziet in een plan met drie fasen van schuldhulpverlening, waarin per fase wordt aangegeven wat de kosten zijn.
-De kosten van de 1e fase (de kennismaking en intake) bedragen € 950,- incl. btw,
-De kosten van de 2e fase (waarin de schuldeisers worden aangeschreven met een betalingsaanbod) bedragen€ 119,- incl. btw per aangeschreven schuldeiser, met een minimum van € 750,-.
-De kosten van de derde fase (waarin de financiën door eiser worden beheerd) bedragen € 75,- incl. btw per maand.
-Op 29 juli 2009 hebben gedaagden (onder meer) ondertekend door eiser opgestelde schuldbekentenissen ten bedrage van € 950,- en € 1.785,- (terug te betalen in 60 maanden), een opdracht voor budgetbegeleiding met een looptijd van 60 maanden ad € 75,- per maand, en een aantal akten van cessie op grond waarvan hun werkgever c.q. de betrokken uitkeringsinstantie gedurende 60 maanden iedere maand ten gunste van eiser op het loon c.q. de uitkering dient in te houden respectievelijk € 21,13, € 39,71 en € 75,-, dus in totaal iedere maand € 135,84.
-Op 10 maart 2010 heeft rechtskundig adviesbureau Kok als gemachtigde van eiser de werkgever van gedaagde sub 1 aangeschreven met het verzoek maandelijks € 135,84 op het loon in te houden totdat daarmee diens schuld aan eiser van € 8.150,40 zal zijn voldaan. De werkgever weigerde om daaraan mee te werken.
-Op 11 maart 2010 heeft rechtskundig adviesbureau Kok als gemachtigde van eiser het UWV aangeschreven met het verzoek om maandelijks op de uitkering van gedaagde sub 2 in te houden € 60,84 totdat daarmee een schuld van € 3.650,40 zal zijn voldaan.
-Gedaagden hebben vier termijnen van € 138,47, derhalve in totaal € 553,88, aan eiser betaald.
-Gedaagden zijn de overeenkomst met eiser aangegaan als natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
-Op 9 maart 2010 heeft gedaagde sub 1 aan eiser laten weten dat hij van het contract af wil en hij niet meer tot betalen in staat is doordat de belastingdienst loonbeslag heeft gelegd.

Het geschil

Eiser vordert hoofdelijke veroordeling van gedaagden tot betaling van € 4.245,72, te vermeerderen met € 600,- voor buitengerechtelijke incassokosten en te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dagvaarding.

Eiser legt aan zijn vordering ten grondslag dat hij allesin het werk heeft gesteld om met de schuldeisers van gedaagden een minnelijke betalingsregeling te treffen, zodat gedaagden weer met een schone lei verder zouden kunnen leven. Uiteindelijk waren er van de vijftien schuldeisers een vijftal die geen medewerking wilden verlenen, waarna het traject van schuldhulpverlening door gedaagden is beëindigd.
Gedaagden zijn daarop gestopt met het betalen van de aan eiser verschuldigde kosten voor de geleverde diensten.
Ondanks herhaalde aanmaning door de incassogemachtigde bleef betaling achterwege, terwijl bij de werkgever en de uitkeringsinstantie evenmin betaling kon worden verkregen.
Eiser verwijst voor een verantwoording van de in rekening gebrachte werkzaamheden naar de aan de dagvaarding gehechte specificatie.

Gedaagden betwisten de omvang van de door eiser in rekening gebrachte werkzaamheden. Aan de overeenkomst is niet of nauwelijks uitvoering gegeven.
Hetgeen tot dusver aan eiser werd betaald is daarvoor toereikend

Zij wijzen er op dat zij hun administratie goed gedocumenteerd en overzichtelijk aan eiser hebben aangeboden en eiser in het geheel geen beheerswerkzaamheden heeft verricht. Volgens gedaagden hebben de door eiser verrichte werkzaamheden niet meer omvat dan het versturen van een enkele brief om schuldeisers akkoord te laten gaan met een afbetalingsregeling. Omdat eiser niet was aangesloten bij de NVVK ving hij bij enkele schuldeisers bot.

De beoordeling

De kantonrechter heeft bij tussenvonnis d.d. 1 november 2010, alvorens verder te beslissen, aan partijen de vraag voorgelegd hoe de tussen partijen gesloten overeenkomst zich verhoudt tot het verbod van artikel 47 van de Wet op het consumentenkrediet (WCK), waarbij schuldbemiddeling wordt verboden, en de in artikel 48 lid 1 van die wet onder d neergelegde uitzonderingsbepalingen, een en ander in verband met mogelijke nietigheid van de rechtshandeling op grond van artikel 3:40 lid 1 BW (en de toepassing daarvan krachtens artikel 25 Rv).

Eiser erkent bij akte d.d. 16 november 2010 dat hij voor de verleende diensten geen geld mocht vragen.
Eiser tekent daarbij aan dat hij zich wilde inspannen om gedaagden uit de problemen te helpen, maar dat ook hij niet van de lucht kan leven.

Gedaagden stellen zich bij akte d.d. 29 november 2010 (nader) op het standpunt dat eiser (althans diens onderneming) niet was een kredietinstelling als bedoeld in artikel 48 lid 1 van de WCK , zodat, mede gelet op het bepaalde bij de artikelen 47 en 40 van de WCK , sprake is van een nietige overeenkomst. Gedaagdenverwijzen daarbij naar Hof Leeuwarden 4 april 2001, NJ 2001,628, Hof Arnhem, 10 april 2008, LJN BD 3935 en Hoge Raad, 5 november 2010, LJN BN 8060.

De kantonrechter kan gelet op het vorenstaande tot geen andere conclusie komen dan dat gedaagden zich terecht beroepen op nietigheid van de met eiser gesloten overeenkomst.
De vordering van eiser dient dan ook te worden afgewezen.
De kantonrechter tekent daarbij aan dat de uit kracht van de nietige overeenkomst aan eiser verrichte betalingen onverschuldigdzijn gedaan, zodat deze voor ongedaanmaking in aanmerking komen.

Eiser zal als de in het ongelijk gestelde partij worden verwezen in de proceskosten.


De beslissing

De kantonrechter:

Wijst de vordering af.

Veroordeelt eiser in de proceskosten, die tot heden voor gedaagden worden vastgesteld op een bedrag van € 500,- voor salaris van de gemachtigde van gedaagden, waarover eiser geen btw verschuldigd is.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.J. van de Sande, kantonrechter, bijgestaan door degriffier en op 3 januari 2011 in het openbaar uitgesproken.

De griffier De kantonrechter
Jan (een Ex-schuldige)

"Leven met schulden is zwaar, je staat er mee op en je gaat er mee naar bed."

Ik ben een christen en lid van de meest christelijke partij van Nederland (De SP !!!)

Moderator

Offline marco

 • Global Moderator
 • Top Poster
 • *****
 • Posts: 1031
Re: Het Financieel Vangnet
« Reply #93 on: April 09, 2015, 11:39:03 PM »
Quote
Gedaagden stellen zich bij akte d.d. 29 november 2010 (nader) op het standpunt dat eiser (althans diens onderneming) niet was een kredietinstelling als bedoeld in artikel 48 lid 1 van de WCK , zodat, mede gelet op het bepaalde bij de artikelen 47 en 40 van de WCK , sprake is van een nietige overeenkomst. Gedaagdenverwijzen daarbij naar Hof Leeuwarden 4 april 2001, NJ 2001,628, Hof Arnhem, 10 april 2008, LJN BD 3935 en Hoge Raad, 5 november 2010, LJN BN 8060.

Dit is knoflook voor dit soort bedrijven!
Marco en Bianca

Offline chapter

 • Vip Members
 • Top Poster
 • ******
 • Posts: 1276
  • Fecbook groep voor advies bij schulden
Re: Het Financieel Vangnet
« Reply #94 on: April 10, 2015, 12:15:55 AM »
klopt wel stuk bij radar maar dat is al oud maar ik krijg de rillingen van dingen die hij zegt terwijl als je bewindvoerder bent wat hij verkoopt je toch op zijn minst de recofa kennen. Denk dat meeste hier meer zouden weten als hij
en voor alles mailadres juristen etc
« Last Edit: April 10, 2015, 12:17:45 AM by chapter »

Schulden Forum

Re: Het Financieel Vangnet
« Reply #94 on: April 10, 2015, 12:15:55 AM »

Offline marco

 • Global Moderator
 • Top Poster
 • *****
 • Posts: 1031
Re: Het Financieel Vangnet
« Reply #95 on: April 10, 2015, 12:37:44 AM »
Dat denk ik ook en je moet een fatsoenlijke website hebben, met daarin de diensten die hij aanbied. De stichting is idd inschreven bij de KvK.

Hij is behoorlijk actief geweest op forums e.d. Ik denk dat wij met iemand te maken hebben, die het wel goed bedoelt, maar zijn adviezen en mening worden niet begrepen door de rest van de bezoekers.

https://forum.www.radartv.nl/viewtopic.php?f=51&t=37710
https://forum.www.radartv.nl/viewtopic.php?t=49355
https://forum.www.radartv.nl/viewtopic.php?t=38142&start=30
http://www.polderpv.nl/nieuws_PV18.htm
http://www.eerstehulpbijrecht.nl/forum/koopwoning/kan-ik-bezwaar-maken-tegen-plannen-de-buren-hun-woning-uit-te-bouwen
http://www.adformatie.nl/nieuws/bericht/natasja-froger-gezicht-nl-energie-maatschappij

En dit toont ook aan dat google niet vergeet, dus je moet voorzichtig zijn met wat je aan internet schrijft.
Marco en Bianca

Offline Boeddha

 • Vip Members
 • Top Poster
 • ******
 • Posts: 779
Re: Het Financieel Vangnet
« Reply #96 on: April 10, 2015, 08:49:40 AM »
Vanaf 1-1-15 moeten schuldhulpverleners gecertificeerd zijn.
Al een hele stap in de goede richting!

Wsnp bewindvoerders niet omdat zij aangesteld worden via de rechtelijke macht.
Be strong, have faith!

Offline marco

 • Global Moderator
 • Top Poster
 • *****
 • Posts: 1031
Re: Het Financieel Vangnet
« Reply #97 on: April 10, 2015, 09:34:01 AM »
Deze heren zijn dat niet en mogen ze dus niet als schuldhulpverlener optreden.
« Last Edit: April 10, 2015, 09:45:51 AM by marco »
Marco en Bianca

Offline Dick

 • Dick Moderator
 • Administrator
 • Top Poster
 • *****
 • Posts: 1164
 • Doe maar gewoon
  • Schulden-vrij
Re: Het Financieel Vangnet
« Reply #98 on: April 10, 2015, 10:58:32 AM »
Als een bedrijf en zijn medewerkers niet zijn gecertificeerd, dan is het zeer verstandig om hier geen overeenkomst mee af te sluiten. Als het water aan je lippen staat, kun je hier advies vragen (of op http://www.hotforum.nl/forum/schulden/ (ook een goed forum!)), maar het beste kun je contact zoeken met de gemeente of met schuldhulpmaatje.nl. Dan krijg je hulp van professionele schuldhulpverleners, als het gaat om problematische schulden.

Wij kunnen advies geven en je de goede richting op wijzen. Hier zijn wij allemaal ervaringsdeskundige met onze eigen rugzak (Met ellende). Vanuit onze gemeenschappelijke ervaringen, geven wij aan wat volgens ons het beste is. En wij hebben ook de wijsheid niet in pacht, maar samen komen wij heel ver.

Onze gezamenlijke ervaring geeft aan dat je bedrijven en personen, niet zomaar moet vertrouwen. Dat je onderzoek moet doen, of zo'n bedrijf betrouwbaar is. Zijn de medewerkers gecertificeerd en staan ze ingeschreven bij de BPBI ( http://www.bpbi.nl/leden.html?p=222) of zijn ze nergens aangesloten.

Wij schuldenaren zijn een doelgroep, sommige mensen en bedrijven proberen ons verder uit te wringen.     
Mvgr

Dick

Moderator Schulden-vrij.info

Schulden Forum

Re: Het Financieel Vangnet
« Reply #98 on: April 10, 2015, 10:58:32 AM »

Offline Marjan12

 • Vip Members
 • Top Poster
 • ******
 • Posts: 567
Re: Het Financieel Vangnet
« Reply #99 on: April 10, 2015, 04:28:48 PM »
Ook mensen met minder goede bedoelingen kunnen zich laten certificeren.

Offline peter

 • Administrator
 • Top Poster
 • *****
 • Posts: 12254
Re: Het Financieel Vangnet
« Reply #100 on: April 10, 2015, 10:31:09 PM »
Ook mensen met minder goede bedoelingen kunnen zich laten certificeren.

Jazeker,  maar dit wordt een stuk moelijker, omdat ze een verklaring van geen bezwaar moeten hebben van de gemeente en geen strafblad mogen hebben.
« Last Edit: April 11, 2015, 09:51:41 AM by peter »
Peter
Administrator ForumOffline Boeddha

 • Vip Members
 • Top Poster
 • ******
 • Posts: 779
Re: Het Financieel Vangnet
« Reply #101 on: April 11, 2015, 09:28:50 AM »
@certificeren. Vergeet niet dat de opleiding ook veel geld kost, daarmee haal je al een heel stuk tuig weg! En inderdaad een Verklaring Omtrent Gedrag moet je inleveren om uberhaupt deze opleiding te mogen doen.
Be strong, have faith!

Offline jetta16v

 • Lid
 • *
 • Posts: 3
Re: Het Financieel Vangnet
« Reply #102 on: May 04, 2015, 10:28:06 PM »
Kan iemand mij helpen ???? ik zat bij financieel vangnet en kwam er 4 maanden terug achter dat er niks betaald werd maar ik heb in 3 maanden tijd wel ruim 2400 euro heen gebracht door me letterlijk kapot te werken en nu zit ik nog steeds te wachten tot hij mijn geld terugstort en mijn dossier opstuurt , hij neemt zijn telefoon niet meer op en thisisthelimit neemt ook niet meer op HELP !!!!!!

baan nu kwijt en heb dat geld zoow hard nodig en mijn schulden zijn 3x zo hoog door rente en rechtzaken

Offline Dick

 • Dick Moderator
 • Administrator
 • Top Poster
 • *****
 • Posts: 1164
 • Doe maar gewoon
  • Schulden-vrij
Re: Het Financieel Vangnet
« Reply #103 on: May 04, 2015, 11:12:00 PM »
Ik ben bang dat deze meneer geen geld gaat terug storten. Ik adviseer je dan ook om contact op te nemen met de schuldhulp van de gemeente of schuldhulpmaatje of een sociaal raadsman. Ik adviseer je ook om aangifte te doen tegen deze meneer.
Mvgr

Dick

Moderator Schulden-vrij.info

Offline jetta16v

 • Lid
 • *
 • Posts: 3
Re: Het Financieel Vangnet
« Reply #104 on: May 04, 2015, 11:49:42 PM »
ik kan er gewoon niet bij dat Theo Werter misbruik maakt van mensen die toch al in de shit zitten , deze ''meneer'' is ook nog niet van mij af , ik ga eerst mijn gram halen via ons rechtsysteem iig en daarna zie ik wel  >:(

 

+-User

Welcome, Guest.
Please login or register.
 
 
 
Forgot your password?

+-Stats ezBlock

Members
Total Members: 1152
Latest: Richie
New This Month: 0
New This Week: 0
New Today: 0
Stats
Total Posts: 43497
Total Topics: 3677
Most Online Today: 82
Most Online Ever: 16013
(August 21, 2019, 02:38:13 PM)
Users Online
Members: 0
Guests: 32
Total: 32

Laatste berichten

Moeilijk om aan de goede kant van de streep te blijven by admin
November 23, 2021, 09:29:02 PM

Koningin Máxima aanwezig bij lancering regionaal SchuldenlabMVS by admin
November 23, 2021, 09:27:12 PM

Tips/trucs vóór het starten schuldhulpsanering/wsnp by jan
November 21, 2021, 11:48:20 PM

Proef met versnelde hulp bij betalingsachterstanden by jan
November 17, 2021, 08:41:40 AM

Energieleverancier vraagt klanten nu vrijwillig te vertrekken by abnormaal
November 15, 2021, 09:32:35 AM

Einde WSNP maar nu nog de administratie :-( by abnormaal
November 06, 2021, 10:28:37 AM

Interbank lijdt nederlaag over rente wurgkredietenen by abnormaal
October 26, 2021, 06:26:41 PM

De energierekening by Joost
October 24, 2021, 09:59:23 PM

De afschrijving van uw factuur is niet gelukt by jan
October 24, 2021, 09:41:25 AM

18 jaar al bezig. by abnormaal
October 21, 2021, 06:15:55 AM

dieet by abnormaal
October 17, 2021, 04:10:38 PM

Weer op het goede spoor komen by Joost
October 04, 2021, 10:06:26 PM

Berekening beslagvrije voet door Syncasso by abnormaal
September 28, 2021, 09:06:11 PM

Schulden by equestrian
September 24, 2021, 04:03:11 PM

Huurzone betrouwbaar by AndreL
September 24, 2021, 11:58:55 AM

Steeds meer senioren in financiële problemen by abnormaal
September 24, 2021, 09:40:44 AM

Mijn P.L by Joost
September 15, 2021, 06:11:03 AM

Mijn Schulden meter by Rotterdam01
August 09, 2021, 08:31:53 PM

leefgeld schulden stand by flits
August 08, 2021, 12:28:33 PM

bevrijding by Marjan12
August 01, 2021, 11:26:34 AM

Powered by EzPortal