Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!

Started by sacredfour, Jan 11, 2012, 10:25 PM

Previous topic - Next topic

Chrissie

Wat zal jij in een spanning zitten sacredfour slaap je nog wel?
Ga voor je duimen!
Sinds januari 2016 schuldenvrij.

sacredfour

Tijd voor een update voor de zaak SNS
Ondertussen is het huis verkocht aan mijn moeder en betaal ik nu huur. Het huis is aan mijn moeder verkocht voor 35.000 euro onder de marktwaarde. Een prima investering voor haar dus.
Het huurbedrag geeft mijn moeder een maximale vergoeding voor haar investering, en ik krijg de maximale huursubsidie.
Dit betekend niet dat de bank de restschuld van 50.000 euro heeft kwijtgescholden.  De bank heeft dit bedrag nog niet opgeëist , ik twijfel of ze dit ooit gaan doen.  In het geval dat ze de schuld  toch opeisen zal ik de rechtszaak doorzetten . Ik heb uitgerekend dat als de rechter de overeenkomst met de bank nietig zou verklaren en ze mij al de rente vanaf 2006 terug moeten betalen, dit uitkomt op een bedrag van ongeveer 50.000. Ik zie de stand voorlopig als een overwinning. Een eventuele rechtszaak zie ik in ieder geval met vertrouwen tegemoet. Eigenlijk zou het jammer zijn als ze de schuld kwijtscholden. Behalve de overeenkomst nietig verklaren, kunnen we de SNS bank ook nog rechterlijk vervolgen omdat ze niet meer de legale eigenaar waren van de hypotheek omdat deze gesecuritiseerd was. Zouden we dit winnen dan moeten ze ook nog eens de verkoopwaarde van het huis teruggeven. Mijn advocaat vindt dat we niet eerder in aktie moeten komen totdat de bank de restschuld opeist.

De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Chrissie

Fijn dat je zo'n lieve moeder hebt sacredfour en dat je nu aan haar huur betaald. Zo heb jij nog wel een dak boven je hoofd! Zulke goudhaantjes bezit niet iedereen dus knijp je handen dicht met haar. Ze heeft je een zware last van je schouders gehaald ;)

Sinds januari 2016 schuldenvrij.

Buster

Ik ben ontzettend blij voor je!

Voor jou en je moeder.
Kan me zo voorstellen dat ze zich ook zorgen maakte.
Ach en die bank?  ;D
Je hebt het mooi voor elkaar!

sacredfour

#94
Het was te verwachten……. De SNS bank heeft de schuld die inmiddels is opgelopen tot meer dan 64000 euro niet kwijtgescholden. Na het sturen van mijn twee brieven, zie bijlage, hebben ze een nieuwe rekening geopend op mijn naam net een negatief saldo van 64.000 euro. Het is duidelijk dat de bank geen haast heeft bij het innen van deze vordering, waarom zouden ze, het duurt nog 20 jaar voordat deze vordering verjaard. De reden dat ik hier wel haast bij wil maken is dat in een eventuele rechtszaak die hieruit zou kunnen volgen, de rechter mij zal verwijten geen actie te hebben ondernomen ondanks dat ik de vordering betwist. De reden dat de bank geen haast maakt is omdat ze wachten totdat er betere tijden voor mij aanbreken . Het allerbeste wapen als je het niet eens bent met een schuld, is een tegenclaim. Is de tegenclaim minstens zo groot als de vermeende schuld dan is dit een goed argument waarom jij niet naar de rechter stapt.

Brief1

QuoteSNS Bank
Postbus 70053
5201 DZ s,Hertogenbosch

Afdeling  Bijzonder beheer                                              18-6-2013                                                                                                                                                                                     

referentie restschuld hypotheek

Geachte heer, mevrouw,


De SNS Bank heeft mij nog geen aanmaning of ingebrekestelling gestuurd i.v.m. de restschuld hypotheek <>.

Graag zou ik u willen vernemen of de SNS Bank deze schuld zal kwijtschelden, ook al omdat ik dan mijn advocaat mr <> de instructie kan geven te stoppen met de voorbereidingen voor de bodemprocedure tegen de bank.

In het geval dat de bank niet wil meewerken aan kwijtschelding zullen wij de rechter verzoeken de overeenkomst nietig te verklaring,  en de wettige positie van de bank betwisten i.v.m. securitisatie en de executie van het bovengenoemde pand.

In het geval de bank de restschuld van bovenvermelde hypotheek kwijtscheld, zullen wij verder ook geen actie meer ondernemen. De grote van de restschuld is ongeveer gelijk aan het bedrag dat de bank mij zou moeten vergoeden in geval dat de rechter de overeenkomst nietig verklaart.
Wil de bank geen medewerking verlenen aan kwijtschelding, dan verwacht ik dat u per omegaande het bedrag van de restschuld opeist.

Onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkenning,

teken ik,

brief2

QuoteSNS Bank
Postbus 70053
5201 DZ s,Hertogenbosch

Afdeling  Bijzonder beheer                                              15-7-2013                                                                                                                                                                                     

referentie restschuld hypotheek

Geachte heer, mevrouw,


De SNS Bank heeft mij brief van 18-6-2013 niet beantwoord.(zie kopie)
Graag zou ik u willen vernemen of de SNS Bank de restschuld hypotheek <>  heeft kwijtschelden.
Ook doe ik hierbij het verzoek op al mijn SNS rekeningen op te heffen.
Is er nog een openstaand negatief saldo , dan verwacht ik dat u mij hiervan een rekening stuurt.
In het geval de bank de restschuld van bovenvermelde hypotheek niet kwijtscheld, verwacht ik van de bank een reactie op mijn schrijven.
In geval ik niks meer van u hoor, ga ik er vanuit dat de restschuld is kwijtgescholden.

Onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkenning,

teken ik,

antwoord SNS bank

QuoteUw referentie
Onderwerp   Tekort verkoop woning
Geachte heer <>,
Op 24-04 is uw woning verkocht. De opbrengst is niet voldoende om de hele hypotheekschuld af te lossen. U heeft een tekort van â,¬ 64.437,73. Hiervoor hebben we op uw naam het nieuwe rekeningnummer 859853810 geopend.
Overzicht verschuldigde bedragen   .
Dit tekort is als volgt opgebouwd:
Specificatie
Hypotheek  â,¬188.000,0
Achterstand   â,¬ 29.711,97
Aflooprente   â,¬   212,03
Totale hypothecaire vordering   â,¬ 217.924,00
Netto opbrengst verkoop woning   â,¬ 1 50.000,00
Bruto tekort   â,¬ 67.924,00-
Opbrengst verpande Polis/rendement/spaardelen   â,¬   3.486,27-
Netto Tekort   â,¬ 64.437,73-
Overige vorderingen   â,¬   23,00
Totale vordering   â,¬ 64.460,73-
Wij hebben dit tekort geadministreerd onder rekeningnummer:   <>
Meer informatie
Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op via 073 - 683 22 29. Om er zeker van te zijn dat u deze belangrijke informatie ontvangt, hebben we deze brief per gewone post en per aangetekende post verstuurd.
Hoogachtend, SnS Bank.
Afdeling Bijzonder Beheer

Mijn brief , schadevergoeding 175.000euro:

QuoteSNS Bank
Postbus 8031
3503 RA  s,Hertogenbosch

Afdeling bijzonder beheer                                                                24-7-2013                                                                                             

Uw referentie <>Geachte heer, mevrouw,

In uw brief met bovenvermeld referentienummer geeft u mij een overzicht van de verschuldigde bedragen. Het mag duidelijk zijn uit mijn eerdere correspondentie met de bank dat ik deze vordering betwist. Ik heb van u gevraagd een rekening met daar op volgend een ingebrekestelling. Niet gevraagd is een rekening overzicht. Mag het ook duidelijk zijn dat de rekening die u geopend heeft 
op mijn naam, geopend is zonder mijn toestemming. Graag zou ik van u willen ontvangen een afschrift van een contract van mij en de bank waar ik de bank toestemming geef om een nieuwe rekening te openen op mijn naam. Zonder twijfel heeft de bank de hypotheek restschuld uit zijn boekhouding verwijderd  en heeft met het openen van een nieuwe rekening een nieuw positief saldo en een nieuwe schuld in haar boekhouding aangemaakt. Houdt dit ook in dat SPV (Hermes XI ?)haar tegoeden zijn uitgekeerd met dit positief saldo en dat het service contract met de SPV is beëindigd? Of is de schuld al verrekend met een credit default swap die de SPV ongetwijfeld had afgesloten om zijn risico’s af te dekken?  De bank en haar vertegenwoordiger in rechte hebben in de zaak m.b.t. de uithuiszetting  al min of meer toegegeven aan de voorzieningsrechter dat de bank deze en vele andere hypotheken securitiseerd. Het document dat het bewijs levert dat er geen securitisatie heeft plaatsgevonden is de promesse. Heeft de bank nog het origineel met de “natte inkt” handtekeningen in haar bezit en kan deze aan mij, of aan een notaris laten zien, dan ben ik bereid om alsnog tot een oplossing te komen over deze vermeende schuld.  Is dit niet het geval dan eis ik een schadevergoeding omdat de bank  onwettig de executieverkoop van mijn huis heeft uitgevoerd.
Deze schadevergoeding schat ik voorlopig op  175.000 euro . Dit voor de kosten die ik moet maken om het pand Wittenstein 120 weer op mijn naam te krijgen.

Is het de wens van SNS bank  om deze zaak in rechte uit te vechten dan zal ik de publiciteit zoeken
teneinde verdere ruchtbaarheid te geven aan uw handelswijze en  de banken in het algemeen.
Houd u er rekening mee dat het onbeantwoord laten van deze brief in geen geval betekent dat SNS zich in rechte kan beroepen op een bewering dat deze informatie niet de juiste persoon heeft bereikt.
Qui non negat fatetur  .

Reservatis Reservandis
Hoogachtend,


De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Buster

En dat tijdens de hitte ;)

Ben benieuwd, verwacht je dat je de documenten gaat ontvangen?
En wat stom dat ze zomaar een rekening op jouw naam kunnen openen.


sacredfour

Ja, Buster, dat is zeker vreemd. De reden hiervoor is denk ik duidelijk. De bank heeft het dossier hypotheek afgesloten, de SPV is betaald met het geld dat ze gecreëerd hebben door een nieuwe rekening te openen en  zo hoopt de bank dat de relatie met de gesecuriteerde hypotheek minder duidelijk is in geval dat ze naar de rechter stappen. Het vreemde is ook dat de bank je nooit een rekening zal sturen maar altijd een overzicht.
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

gewoon

Hoi het blijft bijzonder wat jij voor brieven kunt maken en hoe standvastig je bent,  kwam vandaag een tekst tegen en dacht, dat is een goed water merk, dat de brief ook een echte sacrefour is .

If you think youre too small to have an impact try going to bed with a musQuito in the room

Gewoon

sacredfour

Ik denk ook dat de bank deze rekening op mijn naam heeft geopend om van een verjaringstermijn van 5 jaar af te komen. Een schuld op een “lopende “bankrekening heeft namelijk een verjaringstermijn van 20 jaar!
Iemand op dit forum die hier meer vanaf weet?
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Buster

Quote from: sacredfour on Aug 05, 2013, 01:47 PM
Iemand op dit forum die hier meer vanaf weet?

Ik zou je naar jezelf doorverwijzen,...
Wat je kan doen is je vraag stellen bij de Rechtswinkel.
http://www.rechtswinkel.nl/

sacredfour

Buster, ik heb de vraag aan Jeroen Veldhuis gesteld.
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Buster


sacredfour

Dit is het antwoord van de bank:
QuoteOnderwerp   Openstaande vordering
Beste heer <>,
Op 28 juli 2013 schreef u een brief aan de afdeling Bijzonder Beheer van SNS Bank. U geeft daarin aan dat u geen toestemming heeft gegeven om een rekening te openen voor het bedrag dat SNS Bank nog van u te vorderen heeft na de verkoop van uw woning. U verzoekt SNS Bank om een afschrift van het contract waarin u SNS Bank toestemming geeft voor het openen van de rekening. ln deze brief geef ik u het standpunt van SNS Bank weer.
Contract   â€¢
SNS Bank heeft voor uw openstaande vordering geen nieuwe rekening geopend. De vordering is slechts op deze manier intern geadministreerd. Voor u is alleen relevant dat deze restschuld bestaat. lk verzoek u vriendelijk doch dringend om zo spoedig mogelijk met de afdeling Bijzonder Beheer een betalingsregeling te treffen om verdere incassomaatregelen en kosten te voorkomen.
Conclusie
Voor uw opmerking over securitisatie verwijs ik u naar onze brieven van 1 en 9 mei 2013. Hierin is het standpunt van SNS Bank al verwoord. Wij hebben u toen laten weten dat SNS Bank geen uitspraken doet of uw hypotheek gesecuritiseerd is. De vraag of uw hypotheek gesecuritiseerd is, is niet relevant voor het terugbetalen van de openstaande vordering. U dient te allen tijde de restant schuld terug te betalen.
Ik ga er vanuit dat ik u hiermee voldoende heb ge?informeerd.
Met vriendelijke groet, SNS Bank
Caroline de Geest
SNS Klachtenmanagement Beroepszaken

SNS Bank N.V., gevestigd te Utrecht, KvK 16062338

Dit is mijn antwoord hierop:
QuoteSNS Bank
Postbus 8031
3503 RA  s,Hertogenbosch

Afdeling klachtenmanagement                                                                Dordrecht 14-9-2013                                                                                             

Uw referentie <>

ingebrekestelling

Geachte  mevrouw <>,


In uw brief met bovenvermeld referentienummer geeft u mij uitleg hoe de bank de vermeende restschuld van de verkoop van mijn huis intern administreert.  Hoe de bank intern zijn administratie voert is natuurlijk niet mijn aangelegenheid. Zodra de bank mij afschriften stuurt is dit wel het geval.
Ik zal deze in het vervolg ongeopend retour sturen.
Is het de mening van de bank dat er een vordering is uit overeenkomst dan kan u mij hiervoor een rekening sturen.

Verder geeft u aan in uw brief dat de bank geen mededelingen doet over securitisatie

In de algemene voorwaarden die bij deze hypotheek hoort zegt de SNS bank echter dit over securitisatie:

Art. 10 Contractsovername
De schuldenaar stemt bij voorbaat in met een (gedeeltelijke) overdracht door de bank van haar rechten en verplichtingenvoortvloeiend uit de geldleningovereenkomst aan een derde. Van een dergelijke overdracht zal mededeling worden gedaan aan de schuldenaar


Volgens art 10 is de bank dus verplicht overdracht aan een derde te melden.
Ook is het de zorgplicht van de bank hier duidelijkheid te geven als de klant dit vraagt.
In de behandeling van de zaak heeft de vertegenwoordiger van de bank al toegegeven aan de voorzieningsrechter dat er sprake was van securitisatie van de hypotheek.
Mag ik dit zien als de officiële melding van art 10?  Doet de bank hier geen uitspraak over binnen een redelijke tijd, dan geldt:
Qui non negat fatetur  .
Als de bank hier moedwillig onjuiste informatie verschaft kan dit worden gezien als bedrog.
In het geval dat de bank de hypotheek heeft gesecuritiseerd  rijst de vraag welke rechten aan derden zijn verpand en of de bank nog wel het recht van parate executie had.
Is het de bedoeling van de bank om buiten rechte een oplossing te vinden dan zal de bank hier toch duidelijkheid  moeten geven, anders zie ik mij genoodzaakt een schadevergoeding van 175.000 euro in rekening te brengen.

Reservatis Reservandis

Hoogachtend,
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

sacredfour

QuoteSNS Bank
Postbus 8031
3503 RA  s,Hertogenbosch

Afdeling klachtenmanagement                                                                                                                                                           

Uw referentie 2013-53401

ingebrekestelling

Geachte  mevrouw C de Geest,


Ik heb geen reactie van u ontvangen op mijn brief van 14-9-2013.
In het geval dat u niet akkoord gaat met mijn schadeclaim van 175.000 euro verwacht ik dat u  binnen een redelijk termijn antwoord geeft op mijn vraag m.b.t. art 10 van de bankvoorwaarden.

Onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkenning,

Teken ik,

De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

sacredfour

#104
Vandaag 21-12-2013 nog geen antwoord ontvangen op mijn laatste brief. Ik ga ze nu een rekening van 175.000 euro sturen!
Ook is er gisteren een klachtbrief naar het KIFID verstuurd.
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.