Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!

Started by sacredfour, Jan 11, 2012, 10:25 PM

Previous topic - Next topic

sacredfour

QuoteUit uw correspondentie met <> Bank maak ik op dat het voor u niet duidelijk is op basis waarvan <> Bank haar rentetarieven vaststelt en dat u een lager rentetarief wilt dan <> Bank aanbiedt.
Het zou mij een zorg zijn hoe ze hun rentepercentages vaststellen! Wat ik niet snap is dat er schijnbaar niemand is die heeft opgemerkt dat hun algemene voorwaarden niet waterdicht zijn.
Ze hebben het over een aanbod.  Ik snap wel hoe ze werken, als ze duidelijk regels geven hoe ze tot hun rentepercentages komen , zitten ze eraan vast. Nu hebben ze nog de mogelijkheid om je te naaien. Banken hebben totaal het sociale contact  met de maatschappij verloren, er is maar een ding wat nog telt en dat is geld verdienen, en dan zoveel mogelijk. Het maakt niet uit als het ten koste van alles gaat. Geldwolven zijn het! Ze verwachten ook totaal niet dat iemand ook maar zou twijfelen aan hun macht.

QuoteHet geeft u bovendien de mogelijkheid, als u daar nog gebruik van wilt maken, boetevrij de hypotheek af te lossen.

Ja dat zouden ze wel willen h
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Buster

Zoals altijd, zit ik met bewondering mee te lezen,...


sacredfour

Gisteren ontving ik dit antwoord van de bank:

<>   Bank

                <> Klachtenmanagement Postbus <>
   
Onze referentie  1 mei 2012
Onderwerp   <> Hypotheek en renteverlenging
Beste heer <>,
Op 27 april 2012 ontving ik uw reactie op het voorstel van <> Bank van 23 april j.l. met het kenmerk <>. U geeft aan dat u nog geen antwoord heeft op uw vragen met betrekking tot de securitisatie van uw hypotheek. ln deze brief geef ik u een toelichting.
U vraagt <. Bank of uw hypotheek is gesecuritiseerd en op welke wijze dat is gebeurd. Securitisatie houdt kort samengevat in dat de bank vorderingen op klanten inzake hypotheken overdraagt aan een derde partij. SNS Bank securitiseert regelmatig hypotheken, net zoals de meeste banken in Nederland. Securitisatie leidt uiteindelijk tot, voor de klant, goedkopere hypotheken. Volgens de wet is securitisatie toegestaan. De wet verlangt niet dat de klant toestemming moet geven voor securitisatie.
Het beleid van <> Bank is om geen mededelingen te doen over de vraag of bepaalde hypotheken gesecuritiseerd zijn. lk kan u dus geen antwoord geven op uw vraag of uw hypotheek is gesecuritiseerd. Ook op de andere vragen die u hierover stelt kan ik u geen antwoord geven.
Overigens zijn uw vragen over securitisatie niet relevant met betrekking tot de renteverlenging op uw hypotheek. Het voorstel van <> Bank voor een variabele rente vanaf de renteverlengingsdatum is geldig tot 21 mei 2012. Daarna komt dit voorstel te vervallen. Ik zie uw reactie met belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet, <> Bank
<>
<> Klachtenmanagement Beroepszaken
<> Bank N.V.
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Buster

Dus?

Nu ga je voor kwijtschelding? hahahaha

sacredfour

Nee, buster ik ga het hele bedrag opeisen wat ik in al die jaren aan hypotheekrente heb betaald,
plus kwijtschelding van de rest natuurlijk!
QuoteDeze dame van de klachtenafdeling heeft mijn brief ook niet goed gelezen.
Is hier sprake van cessie of verpanding dan heeft u de plicht dit te melden op verzoek van de schuldenaar
De bank hoeft inderdaad niks te melden over securitizatie. Wel moeten ze dit doet als de schuldenaar er naar vraagt!
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Buster

Quote
Deze dame van de klachtenafdeling heeft mijn brief ook niet goed gelezen.
Is hier sprake van cessie of verpanding dan heeft u de plicht dit te melden op verzoek van de schuldenaar
De bank hoeft inderdaad niks te melden over securitizatie. Wel moeten ze dit doet als de schuldenaar er naar vraagt!


Precies! Dat heb ik van jou geleerd ;)

jan

Sacredfour,

Met securitizatie is de DSB groot geworden. Heeft in Nederland al iemand een proces gewonnen ?
Jan (een Ex-schuldige)

"Leven met schulden is zwaar, je staat er mee op en je gaat er mee naar bed."

Ik ben een christen en lid van de meest christelijke partij van Nederland (De SP !!!)

Moderator

sacredfour

Jan, ik kan daar geen jurisprudentie over vinden, daarentegen is er genoeg jurisprudentie m.b.t. de DSB bank over het gebrek aan zorgplicht.
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

sacredfour

Ik kwam dit wetsartikel tegen over hypotheken, en heb hier een aantal vragen over gesteld op het rechtenforum. Misschien ook wel interessant om dit hier ook te vermelden.
Trouwens voor iedereen met juridische vragen, op het rechtenforum zitten enkele zeer goede juridische experts

QuoteLegal rebel vraag:
BW art. 3 263
Ik probeer lid 2 te begrijpen.
Houdt dit in dat de bank verplicht is de totale rente over de looptijd van de hypotheek te vermelden?

BW. Artikel 3:263
1. Tenzij in de hypotheekakte anders is bepaald, strekt een hypotheek tot zekerheid van een of meer bepaalde vorderingen tevens tot zekerheid voor drie jaren rente die daarover krachtens de wet verschuldigd is.
2. Een beding dat een hypotheek tot zekerheid van een of meer bepaalde vorderingen tevens strekt tot zekerheid van rente over een langer tijdvak dan drie jaren zonder vermelding van een maximumbedrag, is nietig.

Bona Fides antwoord:
Nee.

Lid 1 stelt dat als een hypotheekakte daar niets over zegt, een hypotheek ook strekt tot zekerheid voor 3 jaar rente.

Lid 2 biedt de mogelijkheid om hier een langer tijdvak dan 3 jaar van te maken, maar dan moet hier wel een maximumbedrag bij staan vermeld. Staat er geen maximumbedrag bij vermeld, dan is (slechts) dit beding nietig, en geldt lid 1: een tijdvak van 3 jaar.
Legal rebel vraagt:
Bona Fides, bedankt voor je antwoord.

In het contract staat:
Looptijd hypotheek 30 jaar
Rentepercentage 4,3 % per jaar
Rentevaste periode 6 jaar
Het verschuldigde rentepercentage zal na afloop van de rentevaste periode worden aangepast.

Verder geen vermelding van het totale bedrag zoals in BW. Artikel 3:263 lid 2
Is dit art. dan van toepassing en is dit beding dan nietig?

Ronald 78 antwoord:
Het artikel is altijd van toepassing, de vraag is of een eventueel opgenomen beding, inhoudende dat de rente over meer dan 3 jaar onder de hypothecaire zekerheid valt, nietig is. Op basis van de vermelde gegevens geldt dat een dergelijk beding in dit geval kennelijk nietig zou zijn, zodat lid 1 geldt en de rente over 3 jaar onder de hypothecaire zekerheid valt.
_________________

De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

sacredfour

mijn antwoord op de laatste brief van de bank:
Quote<> Bank
Postbus <>
<>
klachtenafdeling
                                                                                                                                 <>  9-5-12
Betreft hypotheek <.

Culpa est immiscere se rei ad se non pertinenti

Ingebrekestelling

Beste <>

Nu de bank geen duidelijkheid wil geven of deze hypotheek wel of niet gecedeerd  is,  zal ik er vanuit gaan dat dit wel het geval is.
Mijn vragen gingen niet direct over de werking van securitrisatie, hier ben ik mee bekent.  Mijn vragen gingen over bewijs dat de <> bank nog steeds de rechtmatige eigenaar is van deze vordering. In u brief van 1 mei schrijft u dat deze securitisatie niet relevant zou zijn m.b.t. de renteverlenging.  Heeft <> bank deze vordering gecedeerd dan is alleen de nieuwe eigenaars,  de SPV, of the Trust of Stichting gerechtigd om het contract met mij te wijzigen.
Zonder twijfel  heeft de bank dan de servicing agreement van de SPV, en is misschien het wijzigen van de rente onderdeel van dit contract.
Geeft het contract hier meer duidelijkheid over ,dan kunt u mij een kopie hiervan opsturen.
<> bank staat bekent als een van de 3 banken die veel hypotheken securitiseerden.  Het is  mijn inziens dan ook niet onredelijk dan ik hier vragen over stel. Laten we dit een van de zorgplichten van de bank noemen om hier meer duidelijkheid over te geven.

Ik moet  constateren dat u niet aan mijn verzoek voldaan heeft .
Ik stel u hierbij dan ook in gebreke.

Art.6.37 en 6.62 BW blijven van toepassing.

In het geval dat de <> bank onrechtmatig heeft gehandeld, zal ik het volledige bedrag  wat aan rente reeds is betaald op deze hypotheek in rechte terugeisen.


Reservatis Reservandis

Hoogachtend,

<>
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

sacredfour

antwoord van de bank:

Quote<.    Bank
De heer <>                                               <> Klachtenmanagement Postbus <>
   <>bank.nI
Onze referentie 2012-   Datum 21 mei 2012
Onderwerp   <> Hypotheek en renteverlenging
Beste heer <>,
De reactie van <> Bank op uw brief van 9 mei 2012 treft u onderstaand aan.
In de brief van 1 mei j.l. heb ik u laten weten wat het beleid van <> Bank is met betrekking tot mededelingen over securitisatie. <> Bank acht het dan ook weinig zinvol om op dit punt nog verder uit te wijden. Overigens brengt securisatie geen verandering met zich mee inde relatie klant-bank. Uw stelling dat een bank na securitisatie niet meer met de debiteur iets kan overeenkomen is dan ook onjuist.
U geeft aan dat u mogelijk geen rente meer wilt betalen. <> Bank wijst u er op dat u verplicht bent volgens de leningovereenkomst rente en mogelijk aflossing te betalen. lndien u hiermee stopt, bent u de rente over de achterstand en de achterstandskosten verschuldigd. Bovendien kan niet betaling uiteindelijk tot opeising van de lening leiden en executie van uw woning.
Met deze reactie heeft u de volledige klachtenprocedure van <> Bank doorlopen. U kunt uw klacht eventueel nog voorleggen bij de ombudsman van het Klachteninstituut Financile Dienstverlening (KIFID) in Den Haag. Houdt u er rekening mee dat u dit binnen drie maanden na dagtekening van deze brief doet.
Hetadresis:
KiFID
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Voor meer informatie over KIFiD kunt u kijken op www.kifid.nl.
Met vriendelijke groet, <> Bank
<>
<> Klachtenmanagement Beroepszaken
<> Bank N.V., gevestigd te <>
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

sacredfour

mijn antwoord:
Quote<> Bank
Postbus <>
<>
klachtenafdeling
                                                                                                                                 <>  22-5-12
Betreft hypotheek <>


Beste <>

U geeft aan, in uw brief van 21-5-12 dat volgens het standpunt van de <> bank de klachtenprocedure tot een eind gekomen is. 

Mijn klachtprocedure is pas begonnen.

Ik heb u proberen duidelijk te maken dat het hier niet alleen gaat om een klacht.
Misschien is het verstandig dat u mijn correspondentie doorgeeft aan uw juridische afdeling.

In art.10 van de alg. voorwaarden hypotheekverlening geeft de bank aan dat in geval van contractovername aan een derde (overname van rechten en plichten)  mededeling hierover gedaan zal worden aan de schuldenaar.  Securitisatie  valt hier ook onder.
Waarom wil de bank hier geen duidelijkheid over geven?

Nu ik u hier duidelijkheid over heb gegeven, is een zwijgen hierover een bevestiging dat securitisatie niet heeft plaatsgevonden.  Mocht  later toch blijken , dat de bank de hypotheek heeft gesecuritiseerd, dan zal ik de bank laten vervolgen voor dwaling.

Ik verzoek ook  een bewijsstuk waaruit ik kan vaststellen dat u, de vlees en bloed persoon met wie ik deze correspondentie voer, als vertegenwoordiger voor de <> Bank handelt en mag tekenen. Hierbij refereer ik naar het gerechtvaardigd vertrouwen. BW. Artikel 3:71 lid 1
Dit om in een geval van conflict een beroep op art. 3:61 lid 2 BW (gerechtvaardigd vertrouwen) te kunnen doen. (Hoge Raad het arrest ING/Bera Holding (LJN: BK7671))Reservatis Reservandis

<>
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

sacredfour

De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

sacredfour

Nu een brief van achterstandenbeheer:
Quote_   <>   Bank
Posfbus <>

   Datum 29 mei 2012   
Onze referentie 003 Onderwerp   sommatie      
Beste heer/mevrouw,
We hebben u meerdere malen verzocht uw betalingsachterstand op uw <> Hypotheek met nummer <> te voldoen. U heeft dat nog steeds niet gedaan. Op dit moment is het verschuldigde bedrag inclusief rente
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

sacredfour

#44
mijn antwoord:

Quote<> Bank
Postbus <>


Afdeling Achterstandbeheer                                                               <> 4-6-2012                                                                                            

Betreft hypotheek <>


Beste heer, mevrouw,

De vermeende betalingsachterstand waarop u mij in uw brief van 29-5-2012 attendeert is een discussie punt geweest met de afdeling Klachten management.
Voor de volledigheid moet ik u erop attent maken dat hier geen sprake is van betalingsachterstand
gezien de onvolledigheid van de hypotheekakte  en de Alg. voorwaarden hypotheken m.b.t. een nieuwe rente en rentevaste periode.(art 6:227 BW)
Ik verwijs hier naar al de correspondentie met de bovengenoemde afdeling.
De <> bank heeft ten onrechte geld overgeboekt van mijn rekening courant naar de hypotheekrekening, met het resultaat dat ik de <> bank in gebreke heb gesteld en de betalingen heb stopgezet met verwijzing naar art 6:59 BW.

Misschien is het toch nog mogelijk om hier tot een oplossing te komen.
Ik stel voor dat de partijen tot dit contract alsnog aan de tafel gaan zitten en kijken of er nog mogelijkheden zijn om de relatie in stand te houden.
Reservatis Reservandis

Hoogachtend,

<>
En er is gebeld door de bank om deze afspraak te maken

De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.