incassobureaus als pseudovertegenwoordigers

Started by sacredfour, May 13, 2011, 04:05 PM

Previous topic - Next topic

sacredfour

nog meer verbeteringen brief incassobureau:

                                                                                                                     
<>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Betreft <>
Geachte <>


Er zijn een aantal zaken besproken met <>, hierna te noemen eiseres,waarvan u geen kennis schijnt te hebben. ( Maak hier je zaak duidelijk)
Het is o.a. daarom dat ik uw bevoegdheid in deze zaak betwist.

Ik verzoek u om mij in deze zaak uitsluitend schriftelijk mededelingen te doen. Ik geef uw organisatie geen toestemming om mij per telefoon te benaderen, mocht u ondanks deze waarschuwing dit verzaken, dan kan ik niks anders dan dit zien als bedreiging,  intimidatie en afpersing,  met de bedoeling mij psychisch nadeel toe te brengen, en in dat geval zal ik stappen moeten ondernemen om u strafrechtelijk te laten vervolgen. Art.285b, en een procedure starten voor schadevergoeding (art 6:106 BW ) Daarbij zal ik de publiciteit zoeken teneinde verdere ruchtbaarheid te geven aan uw handelswijze.

In het geval dat er een vordering is die ik wettelijk schuldig ben, dan zou ik deze graag willen voldoen zodra er duidelijkheid is hierover en zodra ik de volgende document(en) van u ontvangen heb:

Met kennisgeving:
dat Ik de volgende stuk(ken) van u wens te ontvangen:

1 Een kopie van een wettelijk bindend contract van u en eiseres, n.l. de  authentieke - of onderhandse acte waaruit onomstotelijk blijkt dat eiseres deze vordering heeft verpand. (openbare- of stille cessie, de debitor cessus kan op grond van art. 3:94 lid 4 BW  om nadere informatie vragen)                                                                                                           

Art. 6:37 BW geeft recht op opschorting van betaling als er hier geen duidelijkheid is.

2 Is hier geen sprake van cessie maar van bevoegdheid, dan doe ik hierbij een verzoek voor bewijs van deze, (kopie contract met handtekeningen van beide partijen) zodat ik zonder enige twijfel kan vaststellen dat u gemachtigd ben om voor eiseres te handelen, dit om in een geval van conflict een beroep op art. 3:61 lid 2 BW (gerechtvaardigd vertrouwen) te kunnen doen. (Hoge Raad het arrest ING/Bera Holding (LJN: BK7671))

U kunt er ook voor kiezen verder van de zaak af te zien.  U hoeft dan niet te reageren.
Ik ga er dan vanuit dat u akkoord gaat met de volgende voorwaarden:

Dat er geen vordering is die ik wettelijk schuldig ben.
Of                                                                                                                                                                               
Dat u niet bevoegd bent om in deze zaak op te treden.

Mocht ik binnen 14 dagen niks van u vernemen dan houdt dat in dat u het gerechtvaardigd vertrouwen heeft gewekt akkoord te gaan  (stilzwijgende aanvaarding) met de bovengenoemde bepalingen (in geval van conflict zal ik mij beroepen op Art3:35 BW):

Onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkenning,
Hoogachtend, <>
Adres <>
Datum<>

Stuur deze brief na 14 dagen:

Betreft <>
Geachte <>


Naar aanleiding van mijn correspondentie van <>waarin ik u verzocht verificatie te geven dat u als eigenaar of als agentschap voor <>handelt.

Verzocht werd:

Een akte van cessie of bewijs dat als tussenpersoon handelt.

U heeft er voor gekozen om verder van deze zaak af te zien.

Ik kan dan ook  niks anders dan concluderen dan :

Dat er geen vordering is
Of
Dat u niet bevoegd bent om in deze zaak op te treden

onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkenning,

Hoogachtend,
Adres <>
Datum <>

De belangrijkste verandering is deze regel:
U kunt er ook voor kiezen verder van de zaak af te zien.  U hoeft dan niet te reageren.
Het is een manier van stilzwijgende aanvaarding die door banken ook veel gebruikt wordt. Mocht het ooit tot een rechtszaak komen, is dit voor de rechter ook  gebruikelijkere taal .
Ook het gedeelte dat ze het in rechte kunnen uitvechten heb ik weggelaten, immers als ik uitga van een wilsverklaring van het incassobureau dan is er geen tegenstrijdigheid meer, dus geen gang naar de rechter
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.