incassobureaus als pseudovertegenwoordigers

Started by sacredfour, May 13, 2011, 04:05 PM

Previous topic - Next topic

jan

De onredelijke tarieven van de incasso boeven wordt veroorzaakt dat deze boeven willen leven van de problemen van een ander. Vaak staat het bedrag van deze boeven niet in verhouding tot de schuld.
Jan (een Ex-schuldige)

"Leven met schulden is zwaar, je staat er mee op en je gaat er mee naar bed."

Ik ben een christen en lid van de meest christelijke partij van Nederland (De SP !!!)

Moderator

sacredfour

Hier is een van de vorderingen op mij:
- Hoofdsom                              EUR        5.258,82
- Buitengerechtelijke kosten            EUR     833,00
- Informatiekosten                      EUR           53,55
- Rente tot en met heden                EUR      620,04
                                        -------------------
- Subtotaal                              EUR          6.765,41
- Waarop in mindering is voldaanEUR        3.752,05
                                        -------------------
- Totaal                                EUR        3.013,36
                                        ===================
Dit ziet er tot nu toe nog redelijk uit, maar nu de betalingsregeling vervallen is sturen ze de volgende  specificatie:
Hoofdsom                                            euro5.258,82
Buitengerechtelijke kosten                              833,00
Informatiekosten                                              53.55
Rente tot en met heden                                   708,32
Rente vanaf heden bij stipte betaling
tot aan algehele voldoening (????)                 2.421,16 

Subtotaal                                                     9.274,85
Waarvan in mindering is voldaan                   3.902,05

Totaal                                                           5372.80

Mijn vraag is hoe ze aan het bedrag van 2.421,16 komen? En of dit wettig is? Of is dit incassobureau hocus pocus? das makkelijk verdienen!

De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Buster


Buster

Even wat anders, die rente, hoe lang loopt die al?
Ik kom uit op meer dan 11% en dat mag helemaal niet op jaarbasis.

Wettelijke rente voor handelstransacties:

Datum ingang   Percentage
01-01-2011           8 %
01-07-2010           8 %
01-01-2010           8 %
01-07-2009           8 %
01-01-2009           9,5 %
01-07-2008           11,07 %
01-01-2008           11,2 %
01-07-2007           11,07 %
01-01-2007           10,58 %
01-07-2006           9,83 %
01-01-2006           9,25 %
01-07-2005           9,05 %
01-01-2005           9,09 %
01-07-2004           9,01 %
01-01-2004           9,02 %
01-07-2003           9,1 %
01-01-2003           9,85 %
01-12-2002           10,35 %
08-08-2002           7 %
   

peter

Informatiekosten mogen ze ook niet vragen, deze zit in de buitengerechtelijke kosten.
Peter
Administrator Forumjan

Quote

Uit rapport voorwerk II worden de maximale Buitengerechtelijke kosten gesteld.

Uit jou verhaal blijkt dat ze maximaal 700 euro mogen vragen + de wettelijke rente. Lees wettelijke rente en geen woeker rente. Voor een rechter is het van belang dat je de schuld kunt afbetalen.

Als jij het accepteert is het heel makkelijk verdienen voor het incasso bureau. als het voor de rechter komt, zal deze rapport voorwerk 2 hanteren.

Een incassobureau mag alleen de buitengerechtelijke kosten vragen.

Jan (een Ex-schuldige)

"Leven met schulden is zwaar, je staat er mee op en je gaat er mee naar bed."

Ik ben een christen en lid van de meest christelijke partij van Nederland (De SP !!!)

Moderator

sacredfour

Ze sommeren mij om het hele bedrag over te maken.
Er kan dus geen sprake zijn van toekomstige rente. Het gaat over een schuld bij de bank, die al sinds 2008 loopt. De bank rekent een hogere rente bij ongeoorloofde roodstand. Ik dacht dat dit ongeveer 9% was. Het rente bedrag van 708 euro kan dan wel kloppen, er rekening mee houdend dat de schuld in die tijd met 3902 euro is verminderd. Ik heb het incassobureau schriftelijk om uitleg gevraagd hoe ze aan het bedrag van 2421 euro komen.
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

sacredfour

@jan
Het bedrag van 833 euro  klopt wel, het is 700euro + BTW = 833 euro
Het is een bank die geen BTW kan verrekenen en dan mag het wel bij mij in rekening gebracht worden.
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

peter

Informatie kosten, die valt onder de buitengerechtelijke kosten. Dus deze mogen ze niet vragen.

Een incassobureau is een bedrijf dat op een keiharde manier zoveel mogelijk geld probeert binnen te halen. Wat hun doen lijkt op creatief boekhouden. Het is zeer verstandig om een specificatie te vragen van de kosten.
Peter
Administrator Forumsacredfour

Ik had het incassobureau toch gevraagd waar die 2421 euro kosten vandaan kwamen, nu al meer als een maand geleden en nog steeds niks gehoord! Prutsers!
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

peter

Dit behoort bij hun beleid. Niet reageren en mensen murf maken. Ik zou ze weer aanschrijven, met een ontvangstbevestiging.
Peter
Administrator Forumsacredfour

Het incassobureau heeft de vordering ondertussen teruggestuurd naar de gemachtigde van eiseres, Solveon!  Het vorige incassobureau zal wel gedacht hebben, deze
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

sacredfour

De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

sacredfour

Het incassobureau had geen zin in al deze argumenten en heeft ondertussen de vordering weer teruggestuurd naar Solveon. ABNAMRO waar de vordering vandaan komt heeft, omdat er geen betalingen worden gedaan een andere rekening met een positief saldo geblokkeerd, ze mogen dit doen onder de alg. voorwaarden Art 25. Om Art. 25 te mogen toepassen is het wel van belang dat de vordering nog steeds bij de ABN AMRO in de boeken staat en niet is verkocht(cessie) Ik doe daarom ook het verzoek aan de bank om mij het bewijs te geven dat Solveon optreed als gemachtigde en niet als cessionaris, en dat de vordering nog steeds in de boeken staat. Is dit niet zo, dan moeten ze onmiddellijk de blokkade op mijn rekening opheffen, anders ga ik rechtsmaatregelen nemen. De bank reageert niet, maar ik krijg wel een brief van Solveon, met zowaar een document waarin de bank Solveon volmacht geeft. Ik heb alleen mijn twijfels over de echtheid van dit document. Ook de datum op het document is 2 jaar later dan de datum dat mijn vordering door Solveon overgenomen was. Dus weer een brief terug naar Solveon met het verzoek:
Het kopie document dat u opstuurt waarin ABNAMRO Solveon volmacht verleent heeft geen betrekking ten tijde dat Solveon aangeeft een vordering op mij te hebben.
Mocht het te lastig voor u zijn om alsnog een kopie hiervan op te sturen dan neem ik ook genoegen met uw verklaring dat ABNAMRO de eiseres is van deze vordering, dat het opeisbare bedrag nog volledig bij ABNAMRO in de boeken staat en er in geen enkele hoedanigheid winst afboekingen zijn gedaan op bovenstaande rekening en dat deze verklaring in rechte als bewijsmateriaal kan worden gebruikt.   
Solveon schrijft terug met: Wij verwijzen u naar de brief van <>
Aan de inhoud hiervan besteden wij serieuze aandacht.
Maar de vraag is of ze dit ook werkelijk gedaan hebben! Ze sturen mij weer een kopie van hetzelfde document met de verkeerde datum. Ook geeft dit document geen uitsluiting of er in mijn geval sprake is van machtiging of cessie. Het document betreft namelijk een algemene machtiging van de bank aan Solveon. Ook staat en onder de brief, die op briefpapier van Solveon is geschreven:
CC. Deurwaarderskantoor <>. Maar de brief is ondertekend door Solveon!
Waarom krijg ik de indruk dat ze geen duidelijkheid willen geven of hier sprake is van volmacht of cessie?
Wordt vervolgt.


De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

sacredfour

Ik heb weer enkele verbeteringen aangebracht in mijn voorbeeld brief aan een lastig incassobureau.
Gebruik deze als je het niet eens bent met de vordering.

                                                                                                                     

<>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Betreft <>
Geachte <>

Dit is geen verzoek voor een  rekeningsoverzicht.

Er zijn een aantal zaken besproken met <>, hierna te noemen eiseres,waarvan u geen kennis schijnt te hebben. ( Maak hier je zaak duidelijk)
Het is o.a. daarom dat ik uw bevoegdheid in deze zaak betwist.

Ik verzoek u om mij in deze zaak uitsluitend schriftelijk mededelingen te doen. Ik geef uw organisatie geen toestemming om mij per telefoon te benaderen, mocht u ondanks deze waarschuwing dit verzaken, dan kan ik niks anders dan dit zien als bedreiging en intimidatie, met de bedoeling mij psychisch nadeel toe te brengen, en in dat geval zal ik stappen moeten ondernemen om u strafrechtelijk te laten vervolgen. Art.285b, en een procedure starten voor schadevergoeding.                  (art 6:106 BW )

In het geval dat er een vordering is die ik wettelijk schuldig ben, dan zou ik deze graag willen voldoen zodra er duidelijkheid is hierover en zodra ik de volgende document(en) van u ontvangen heb:

Ik wens de volgende stuk(ken) van u te ontvangen:

1 Een kopie van een wettelijk bindend contract van u en eiseres, n.l. de  authentieke - of onderhandse acte waaruit onomstotelijk blijkt dat eiseres deze vordering heeft verpand. (openbare- of stille cessie, de debitor cessus kan op grond van art. 3:94 lid 4 BW lid 4 om nadere informatie vragen)                                                                                                           

Art. 6:37 BW geeft recht op opschorting van betaling als er hier geen duidelijkheid is.

2 Is hier geen sprake van cessie maar van bevoegdheid, dan doe ik hierbij een verzoek voor bewijs van deze, (kopie contract met handtekeningen van beide partijen) zodat ik zonder enige twijfel kan vaststellen dat u gemachtigd ben om voor eiseres te handelen, dit om in een geval van conflict een beroep op art. 3:61 lid 2 BW (gerechtvaardigd vertrouwen) te kunnen doen. (Hoge Raad het arrest ING/Bera Holding (LJN: BK7671))
Mocht ik binnen 14 dagen niks van u vernemen dan houdt dat in dat u het gerechtvaardigd vertrouwen heeft gewekt akkoord te gaan  (stilzwijgende aanvaarding) met de bepalingen die het volgende inhouden:
(in geval van conflict zal ik mij beroepen op Art3:35BW):

Dat er geen vordering is
Of                                                                                                                                                                               Dat u niet bevoegd bent om in deze zaak op te treden.

Er is natuurlijk niets dat  u of eiseres weerhoud om deze zaak in rechte uit te vechten, ik ga er dan wel vanuit dat u of eiseres  zich aan haar substantieringsplicht houdt en  alle voor de procedure van belang zijnde  verweer van mij, de gedaagde opneemt in de dagvaarding.
In dat geval zie ik de dagvaarding met vertrouwen tegemoet.

Onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkenning,


Hoogachtend,

Adres
datum
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.