Gebruiksvoorwaarden Schuldenforum

Started by peter, May 03, 2009, 05:58 PM

Previous topic - Next topic

peter

Gebruiksvoorwaarden Schuldenforum

Iedereen krijgt alleen toegang tot het forum als ze instemmen met de gebruikersvoorwaarden voor het schuldenforum. De voorwaarden m.b.t. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR) zijn verwerkt in onze gebruikers voorwaarden.

De dienst "Schuldenforum" wordt u via internet aangeboden door Schulden-vrij.info. Aan het gebruik van Schuldenforum zijn onderstaande voorwaarden verbonden. Door Schuldenforum te gebruiken, gaat u hiermee akkoord.

Afwijkingen van of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn alleen bindend indien deze door Schulden-vrij.info schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 1. Gebruik van de dienst
1.1   Op Schuldenforum kunt u discussies voeren over allerlei onderwerpen. De onderwerpen en wat u daarin wilt bijdragen zijn ter uwer keuze, binnen de grenzen zoals aangegeven bij de diverse fora en onderwerpen. Schulden-vrij.info en haar moderatoren hebben hierbij uiteindelijk het laatste woord.
1.2   Om Schuldenforum te kunnen gebruiken, moet u zich eerst registreren. Nadat uw registratie is afgerond, kunt u direct op uw account inloggen en de dienst gebruiken.
1.3   U dient de toegang tot uw account middels een gebruikersnaam en wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder het wachtwoord dient u strikt geheim te houden. Schulden-vrij.info mag er vanuit gaan dat alles dat gebeurt vanaf uw account na aanmelding met uw gebruikersnaam en wachtwoord, onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij u bij Schulden-vrij.info heeft gemeld dat een ander uw wachtwoord kent.
1.4   Met Schuldenforum worden uw persoonsgegevens verwerkt. U geeft toestemming voor alle vormen van verwerking die vallen binnen de scope van de dienst. Raadpleeg de privacyverklaring van Schulden-vrij.info voor meer informatie.
1.5   Als gebruiker van het forum sta je toe dat het schuldenforum door jou opgegeven informatie, alsmede je IP-adres bij registratie en bij iedere post (forumbijdrage), in zijn database opslaat. Deze gegevens verstrekken wij niet aan derden, tenzij politie of justitie hierom vraagt, de rechter dat beveelt, of er evident sprake is van onrechtmatig gedrag op het forum.
1.6   De gegevens die wij verzamelen, hebben als doel het forum te beheren en ongewenste spamberichten te voorkomen.
1.7   De persoonsgegevens ((Verzonnen) Gebruikersnaam, email en IP adres) zijn opgeslagen op een beveiligde server.
1.8   De gebruikersnaam is een zelfverzonnen naam. De gebruiker bepaalt of zijn opgegeven email adres zichtbaar is voor andere gebruikers.
1.9.  Naam adres en woonplaats gegevens hoeven niet te worden opgegeven en zijn dus voor niemand zichtbaar.

Artikel 2. Gebruiksregels
2.1   Het is verboden Schuldenforum te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via de dienst van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is, alsook het lastigvallen van andere gebruikers, het aanmaken van accounts onder andermans naam of het zich op andere wijze voordoen als een ander, of als een beheerder/moderator van Schuldenforum.
2.2   Daarnaast is het verboden bij Schuldenforum
•   onfatsoenlijk taalgebruik te gebruiken;
•   informatie te plaatsen op plaatsen waar dat ongewenst is (offtopic);
•   informatie te verspreiden die pornografisch of erotisch is (ook indien deze op zich legaal is);
•   informatie te verspreiden in strijd met auteursrechten, of hyperlinks naar dergelijke informatie te plaatsen;
•   anderen behulpzaam te zijn bij het schenden van de rechten van derden, zoals door linken naar hacktools of uitleg over computercriminaliteit die kennelijk is bedoeld om de lezer in staat te stellen de omschreven criminele gedragingen te (doen) plegen en niet om zich daartegen te kunnen verdedigen;
•   de persoonlijke levenssfeer van derden te schenden, bijvoorbeeld door het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie;
•   voor commerciële doeleinden in te zetten;
•   Het is gebruikers toegestaan om links naar andere websites te plaatsen, ook naar commerciële websites, mits deze zinvol zijn in de context van de discussie en niet voornamelijk bedoeld zijn om reclame te maken. Of er sprake is van reclame bepaalt de Moderator. Ook dient de gebruiker bij de link een beschrijving te plaatsen van hetgeen waar de link naar leidt. Een ‘kale’ link, dus zonder een dergelijke toelichting, kan verwijderd worden door de Moderator.
•   Het is gebruikers niet toegestaan bijdragen te plaatsen die verwijzen of linken naar websites, die de wettelijke grenzen en/of de grenzen van fatsoen overschrijden.

en verder al datgene te doen wat in strijd is met de netiquette!!!!

2.3   Indien Schulden-vrij.info constateert dat u bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, mag Schulden-vrij.info zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen.
2.4   Indien naar het oordeel van Schulden-vrij.info hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Schulden-vrij.info of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Schulden-vrij.info gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. Schulden-vrij.info is daarbij in het bijzonder gerechtigd uw bijdragen naar eigen inzicht aan te passen.
2.5   Schulden-vrij.info is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten.
2.6   Schulden-vrij.info kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op u verhalen. U vrijwaart Schulden-vrij.info van alle claims van derden in verband met door u geplaatste informatie.
2.7   De Moderator kan berichten aanpassen omwille van de leesbaarheid, duidelijkheid en vindbaarheid.
2.8     Het forum wordt beheerd en gemodereerd door de Moderators. De Moderator kan te allen tijde en zonder overleg of toelichting berichten aanpassen of verwijderen, daar waar zij van mening is dat deze in strijd zijn met de gebruiksvoorwaarden huisregels, of daar waar de leesbaarheid / begrijpelijkheid van een bericht / topic in het geding is.
2.9   De Moderator behoudt zich het recht voor om gebruikers, al dan niet tijdelijk, de mogelijkheid tot posten en de toegang tot het forum te ontzeggen, mochten zij zich naar het oordeel van de Moderator niet aan de gedragsregels houden.

Artikel 3. Beschikbaarheid en onderhoud
3.1   Schulden-vrij.info spant zich in om de dienst beschikbaar te laten zijn, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid.
3.2   Schulden-vrij.info onderhoudt Schuldenforum actief. Onderhoud kan elk moment plaatsvinden, ook als dit kan leiden tot een beperking van de beschikbaarheid. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd.
3.3   Schulden-vrij.info mag van tijd tot tijd de functionaliteit van Schuldenforum aanpassen. Daarbij zijn uw feedback en suggesties welkom, maar uiteindelijk beslist Schulden-vrij.info zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert.

Artikel 4. Intellectueel eigendom
4.1   De dienst Schuldenforum, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website behoren tot het intellectueel eigendom van Schulden-vrij.info. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van Schulden-vrij.info, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.
4.2   Informatie die u publiceert of opslaat via de dienst is en blijft uw eigendom (of dat van uw toeleveranciers). Schulden-vrij.info heeft een beperkt gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor de dienst.
4.3   Het gebruiksrecht uit het vorige lid wordt voor onbepaalde tijd gegeven en kan niet worden ingetrokken. Het gebruiksrecht blijft bestaan na beëindiging van de overeenkomst. In uitzonderlijke gevallen waarin sprake is van een zwaarwegend belang tegen voortgezet gebruik van de informatie kan Schulden-vrij.info besluiten tot aanpassing of verwijdering.
4.4   U mag informatie die u publiceert of opslaat via de dienst naar eigen inzicht aanpassen of weghalen.
4.5   Indien u informatie stuurt naar Schulden-vrij.info, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft u haar een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de dienst. Dit geldt niet voor informatie die u nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.
4.6   Schulden-vrij.info zal geen kennis nemen van privégegevens die u opslaat en/of verspreidt via Schuldenforum, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of Schulden-vrij.info daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Schulden-vrij.info zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.

Artikel 5. Vergoeding voor de dienst
5.1   Om u Schuldenforum gratis aan te kunnen bieden, vertoont Schulden-vrij.info op Schuldenforum advertenties van haar sponsors.
5.2   Het is niet toegestaan de vertoonde advertenties te blokkeren. Schulden-vrij.info heeft het recht uw toegang tot de dienst te blokkeren als zij dit detecteert.
5.3   Raadpleeg de privacyverklaring van Schulden-vrij.info om meer te weten te komen over uw privacy bij het vertonen van advertenties.

Artikel 6. Aansprakelijkheid
6.1   Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid accepteert Schulden-vrij.info geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van de dienst.
6.2   Schulden-vrij.info is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
6.3   In geval van overmacht is Schulden-vrij.info nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij u ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.
6.4   Deelnemen aan en gebruikmaken van het forum geschiedt geheel op eigen risico van de gebruiker.
6.5   De content die andere gebruikers dan de moderators op het forum plaatsen, geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende gebruiker en de juistheid of onjuistheid ervan komt geheel voor diens rekening. Het forum en ded moderators kunnen op wat voor manier dan ook verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan.

Artikel 7. Duur en opzegging
7.1   Deze overeenkomst gaat in zodra u voor het eerst de dienst gebruikt en loopt dan voor onbepaalde tijd.
7.2   Indien u als consument de overeenkomst aangaat, kunt u op ieder moment de overeenkomst opzeggen met een opzegtermijn van een maand, gerekend vanaf het moment van opzegging. Zakelijke klanten kunnen steeds opzeggen met een opzegtermijn van twee maanden.
7.3   Schulden-vrij.info kan de overeenkomst beëindigen indien u achttien maanden lang geen gebruik hebt gemaakt van de dienst. Zij zal in dat geval eerst een herinneringsmail sturen bij het e-mailadres dat aan uw account gekoppeld is.

Artikel 8. Wijzigingen prijzen en voorwaarden
8.1   Schulden-vrij.info mag deze voorwaarden op ieder moment aanpassen.
8.2   Schulden-vrij.info zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de dienst zodat u daar kennis van kunt nemen.
8.3   Indien u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt u tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van de dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

Artikel 9. Overige bepalingen
9.1   Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
9.2   Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met Schuldenforum worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Schulden-vrij.info gevestigd is.
9.3   Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden eist dat een mededeling “schriftelijk”moet worden verricht, is tevens voldaan indien de mededeling per e-mail of communicatie via de dienst wordt verricht, mits in voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast.
9.4   De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door Schulden-vrij.info wordt geacht juist te zijn, tenzij u tegenbewijs levert dienaangaande.
9.5   Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
9.6   Schulden-vrij.info is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die Schuldenforum of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.

Artikel 10. Misbruik melden op het forum
10.1 Kom je een bericht op het forum tegen dat naar jouw mening in strijd is met de gebruiksvoorwaarden, meld het bij de Moderator via de meldknop bij het desbetreffende bericht


Om de kosten te drukken maken wij gebruik van advertenties van Google. Hiertoe wordt er gebruik gemaakt van een DoubleClick DART-cookie.

De advertenties die verschijnen worden aangeboden door Google, wij hebben geen keuze in de advertenties verschijnen. Dus wij kunnen niet alle advertenties onderschrijven.

Wat is de DoubleClick DART-cookie?

De DoubleClick DART-cookie wordt door Google gebruikt in de advertenties die worden weergegeven op websites van uitgevers die advertenties van AdSense voor inhoud weergeven. Als gebruikers de website van een AdSense-uitgever bezoeken en een advertentie weergeven of erop klikken, kan er een cookie worden geplaatst in de browser van die eindgebruiker. De gegevens die met deze cookies worden verzameld, worden gebruikt om AdSense-uitgevers te helpen de advertenties op hun sites en op internet beter weer te geven en te beheren.

Beheren van cookies

Internet Explorer biedt verschillende mogelijkheden om de cookies te beheren die op uw computer zijn opgeslagen. U kunt cookies blokkeren of toestaan, of u kunt specifieke sites opgeven waarvan u cookies wilt accepteren. Wanneer u dit soort wijzigingen aanbrengt, heeft dit geen invloed op de cookies die al op uw computer zijn opgeslagen. Het is dus raadzaam om eerst alle cookies die al op de computer zijn opgeslagen, te verwijderen voordat u de volgende stappen uitvoert.

Iedereen krijgt alleen toegang tot het forum als ze instemmen met de gebruikersvoorwaarden voor het schuldenforum. De voorwaarden m.b.t. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR) zijn verwerkt in onze gebruikers voorwaarden.

Door de voorwaarden (terms of the agreement) te accepteren ga je akkoord met de gebruikersvoorwaarden.

Privacy zie https://www.schulden-vrij.info/index.php/topic,50686.0.html
Peter
Administrator Forum